Środki ostrożności Black And Decker Hp186f4

Black and Decker HP186F4 to wielofunkcyjny, dwukierunkowy wkrętarka / wybijak, który jest idealny do użytku domowego i profesjonalnego. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego narzędzia, należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed użyciem wkrętarki / wybijaka, należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa, które są podane w instrukcji. Przed użyciem narzędzia, należy dokładnie sprawdzić, czy wkrętarka / wybijak jest czysta, bezpieczna i sprawna. Należy również upewnić się, że wszystkie elementy, takie jak elementy mocujące, są w dobrym stanie i że wszystkie części są dobrze zamocowane. Podczas użytkowania narzędzia, należy zawsze noszenie okularów ochronnych, rękawic i odpowiedniego ubrania. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać narzędzia zgodnie ze wskazówkami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Black And Decker Hp186f4

Środki ostrożności - Lakiery hybrydowe, topy, bazy, akcesoria do paznokci - Black Pearl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

Środki ostrożności

 • stosować zgodnie z instrukcją
 • chronić przed dziećmi
 • unikać kontaktu ze skórą i oczami
 • nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu
 • nie stosować w przypadku chorób, infekcji, alergii płytki paznokcia i okolic
 • nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • nie stosować po upływie terminu ważności (data ważności, seria i numer partii produktu znajdują się przy kodzie, z boku butelki)
 • nie wdychać bezpośrednio oparów produktu
 • stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • należy przerwać stosowanie produktu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek reakcji niepożądanych, podrażnień, nadwrażliwości, np. pieczenia, swędzenia, zaczerwienienia, opuchnięcia itp.,
 • unikać ekstremalnej ekspozycji na promieniowanie UV
 • unikać bezpośredniego nasłonecznienia produktu
 • stosować tylko na zdrową i nieosłabioną płytkę paznokcia

Zaloguj się

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa (Kurierem GLS) już od 165, 00 zł.

Sklep jest w trybie podglądu

Pokaż pełną wersję strony

Krajowe Centrum Informacyjne.

Biuro Do Spraw Substancji Chemicznych
www. clp. gov. pl/

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:

Klasa i kategoria zagrożenia

 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B

 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Ciecze łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Ciecze piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Ciała stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Ciecze utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Ciała stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Gazy pod ciśnieniem:

 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
 • § Działanie korodujące na metale, kategoria zagrożenia 1

  § Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C

  § Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

  § Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3

 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3
 • – Działanie drażniące na drogi oddechowe

  – Skutek narkotyczny

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane,
 • kategorie zagrożeń 1, 2

 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie 1, 2
 • Piktogram

   Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:

  § Materiały wybuchowe z podklasy 1. 5, 1. 6

  § Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2,

  § Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G,

  § Nadtlenki organiczne, typ G,

  § Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią,

  § Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategorie 3, 4.

  źródło:http://clp. pl/piktogramy

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty H mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty ryzyka, które są nadal dopuszczone przejściowo do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP. Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z:litery „H”,
  cyfry określającej rodzaj zagrożenia:
  „2” – zagrożenie fizyczne,
  „3” – zagrożenie dla zdrowia,
  „4” – zagrożenie dla środowiska,
  dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

  Zwroty H

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych

  H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
  H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
  H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
  H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
  H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
  H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
  H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
  H221 Gaz łatwopalny.
  H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
  H223 Aerozol łatwopalny.
  H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
  H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  H228 Substancja stała łatwopalna.
  H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
  H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
  H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
  H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
  H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
  H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
  H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
  H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
  H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
  H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
  H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
  H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
  H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
  H290 Może powodować korozję metali.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia

  H300 Połknięcie grozi śmiercią.
  H301 Działa toksycznie po połknięciu.
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
  H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
  H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H330 Wdychanie grozi śmiercią.
  H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H350i Wdychanie może spowodować raka.
  H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
  H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H360F Może działać szkodliwie na płodność.
  H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
  H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
  H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska
  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

  Zwroty EUH

  Zwroty EUH wskazują zagrożenia nie uwzględnione obecnie w GHS. Są to zwroty R przeniesione z systemu UE.
  Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach

  Właściwości fizyczne

  EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
  EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
  EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
  EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
  EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
  EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

  Wpływ na zdrowie

  EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
  EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
  EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
  EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
  EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

  Wpływ na środowisko

  EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

  Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach

  EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
  EUH201A Uwaga! Zawiera ołów.
  EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
  EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  EUH204 Zawiera izocyjaniany.
  EUH205 Zawiera składniki epoksydowe.
  EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
  EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
  EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>.
  EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
  EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
  EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności
  (Zwroty P)

  Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty P mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty bezpieczeństwa (S), które są nadal dopuszczone przejściowo do 2015 do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP. Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności:litery „P”,
  cyfry określającej środek ostrożności:
  „1” – ogólne,
  „2” – zapobieganie,
  „3” – reagowanie,
  „4” – przechowywanie,
  „5” – usuwanie, 1 Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne
  2 Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie
  3 Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie
  4 Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie
  5 Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  P102 Chronić przed dziećmi.
  P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie

  P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
  P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
  P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
  P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/…
  P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
  P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
  P230 Przechowywać produkt zwilżony….
  P231 Używać w atmosferze obojętnego gazu.
  P232 Chronić przed wilgocią.
  P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
  P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.
  P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
  P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
  P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
  P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
  P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
  P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.
  P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
  P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
  P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
  P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
  P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
  P283 Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.
  P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
  P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.
  P231 + P232 Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
  P235 + P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie

  P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  P302 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
  P303 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
  P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  P306 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ:
  P307 W przypadku narażenia:
  P308 W przypadku narażenia lub styczności:
  P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:
  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P311 Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
  P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
  P322 Środki szczególne (patrz … na etykiecie).
  P330 Wypłukać usta.
  P331 NIE wywoływać wymiotów.
  P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:’
  P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
  P334 Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry
  P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
  P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
  P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
  P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
  P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem
  P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
  P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
  P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
  P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
  P370 W przypadku pożaru:
  P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
  P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru:
  P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
  P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
  P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
  P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
  P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
  P378 Użyć … do gaszenia….
  P380 Ewakuować teren.
  P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
  P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
  P391 Zebrać wyciek.
  P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  P302 + P334 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P302 + P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P304 + P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  P306 + P360 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA ODZIEŻ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
  P307 + P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P335 + P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
  P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P370 + P376 W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
  P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….
  P370 + P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
  P370 + P380 + P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
  P371 + P380 + P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie

  P401 Przechowywać ….
  P402 Przechowywać w suchym miejscu.
  P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
  P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.
  P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/ paletami.
  P410 Chronić przed światłem słonecznym.
  P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F
  P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F.
  P413 Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ …°F.
  P420 Przechowywać z dala od innych materiałów.
  P422 Przechowywać zawartość w ….
  P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
  P402 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
  P410 + P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F.
  P411 + P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/… °F.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie

  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do ….

  ULOTKA DLA PACJENTA

  Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

  Recigar, 1, 5 mg, tabletki powlekane (Cytisinum)

  Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

  3. Jak stosować lek Recigar

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Recigar

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  1. Co to jest lek Recigar i w jakim celu się go stosuje

  Lek Recigar stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny1. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recigar

  Kiedy nie stosować leku Recigar:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
  • w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego,
  • w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
  • w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
  • w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności:

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recigar, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

  • pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, miażdżycę tętnic i inne choroby obwodowe naczyń krwionośnych, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność tarczycy, cukrzycę, schizofrenii, niewydolność nerek i wątroby;
  • jeśli pacjent jest osobą w wieku powyżej 65 lat.

  Lek Recigar powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

  Dzieci i młodzież

  Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Lek Recigar a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie należy przyjmować leku Recigar razem z lekami przeciwgruźliczymi.

  W niektórych przypadkach w wyniku zaprzestania palenia tytoniu, z użyciem lub bez użycia leku

  Recigar, konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent stosuje leki zawierające teofilinę (stosowana w astmie), takrynę3 (stosowana w chorobie Alzheimera), klozapinę2 (stosowana w schizofrenii) i ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Obecnie nie wiadomo, czy Recigar może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych działających ogólnoustrojowo. Kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnoustrojowo powinny stosować dodatkową metodę barierową (np.

  prezerwatywę).

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Recigar. Należy zwrócić się po poradę do lekarza.

  Lek Recigar jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Recigar nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Zaprzestanie palenia

  Zmiany w organizmie związane z zaprzestaniem palenia, wskutek stosowania leku Recigar lub bez niego, mogą zmienić sposób działania innych leków. Dlatego, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się powyżej w punkcie „Lek Recigar a inne leki”.

  U niektórych osób zaprzestanie palenia, wskutek stosowania leków lub bez nich, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zmian w myśleniu lub zachowaniu, uczuciem depresji i lęku (w tym rzadko myśli samobójczych i prób samobójczych) i może wiązać się z nasileniem się istniejących zaburzeń psychiatrycznych. Jeśli u pacjenta występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia psychiatryczne, powinien omówić to z lekarzem.

  3. Jak stosować lek Recigar

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Jedno opakowanie leku Recigar (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

  Zalecana dawka Lek Recigar należy przyjmować doustniez odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.

  Dni terapii Dawkowanie Maksymalna dawka dzienna

  Od 1 do 3 dnia 1 tabletka co 2 godziny 6 tabletek

  Od 4 do 12 dnia 1 tabletka co 2, 5 godziny 5 tabletek

  Od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3 godziny 4 tabletki

  Od 17 do 20 dnia 1 tabletka co 5 godzin 3 tabletki

  Od 21 do 25 dnia 1-2 tabletki na dobę do 2 tabletek

  Na blistrze oznaczone są kolejne dni przyjmowania leku Recigar.

  Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia.

  Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Recigar

  Objawy występujące po przedawkowaniu leku Recigar są charakterystyczne dla objawów zatrucia nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki. W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku Recigar i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Pominięcie zastosowania leku Recigar

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Recigar

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  4. Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10), często (występują u 1 do 10 osób na 100), niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000), rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000), bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  Bardzo często: zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, bóle głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, przyspieszenie akcji serca, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu), nudności, bóle mięśniowe.

  Często: zawroty głowy, trudności w koncentracji, zwolnienie akcji serca, zwyżki ciśnienia tętniczego, wymioty, zmiany smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, wysypka, męczliwość, złe samopoczucie.

  Niezbyt często: uczucie ciężkości głowy, osłabienie popędu płciowego, łzawienie, duszność, wzmożone odkrztuszanie, nadmierne ślinienie, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry, zmęczenie, wzrost aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych).

  Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku Recigar.

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

  Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. : 22 49-21-301, fax: 22 4921-309, e-mail: ndl@urpl. gov. pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Recigar

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  mailto:ndl@urpl. pl

  6. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Recigar

  • Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletka zawiera 1, 5 mg cytyzyny.
  • Pozostałe składniki to:

  Rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

  Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

  Jak wygląda lek Recigar i co zawiera opakowanie

  Tabletki powlekane okrągłe, obustronnie wypukłe koloru jasnozielonego lub zielonkawego.

  Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek powlekanych w blistrach PVC/PVDC/Aluminium.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Adamed Pharma S. A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

  Data ostatniej aktualizacji ulotki:

  Przypisy

  1 https://pl. org/wiki/Nikotyna

  2 https://pl. org/wiki/klozapina

  3 https://pl. org/wiki/takryna

  Środki ostrożności Black And Decker Hp186f4

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Black And Decker Hp186f4

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Black And Decker Hp186f4