Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell 8kpkx

Aby zapewnić bezpieczeństwo wyświetlacza Dell 8kpkx, należy zachować szczególne środki ostrożności związane z użytkowaniem tego sprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich zaleceń producenta. Należy zwracać szczególną uwagę na wyświetlacz podczas jego transportu, a także unikać długiego przechowywania go w niskich temperaturach lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Należy również regularnie czyścić wyświetlacz i nie narażać go na szok termiczny. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy również trzymać wyświetlacz z dala od zasilania i innych źródeł zakłóceń.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell 8kpkx

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

ProduktASUS VivoWatch BP, ASUS VivoWatch BP (HC-A04A), ASUS VivoWatch BP (HC-A05), ASUS VivoWatch SE, ASUS VivoWatch SP (HC-A05)

[VivoWatch] Środki ostrożności dotyczące noszenia ASUS VivoWatch

1. Niektóre osoby mogą odczuwać alergię na niektóre materiały używane do wytwarzania biżuterii, zegarków i innych przedmiotów noszonych ze względu na długotrwały kontakt z ich skórą. Może to być spowodowane alergiami, czynnikami środowiskowymi, wydłużeniem okresu narażenia na działanie substancji drażniących, takich jak mydło, pot i inne. Wszystkie materiały stosowane w ASUS VivoWatch są zgodne z przepisami i są bardzo dobrze oceniane.

2. Jeśli masz alergię lub inne uczulenia, może u Ciebie zachodzić większe prawdopodobieństwo wystąpienia alergii na jakiekolwiek urządzenie noszone.

3. Jeśli wiesz, że masz wrażliwą skórę, pamiętaj o, tym, gdy nosisz swój ASUS VivoWatch SP.

4. Prawdopodobieństwo wystąpienia alergii na ASUS VivoWatch SP może być większe, jeśli nosisz go tak, że zbyt ściśle przylega do skóry. Noszenie ASUS VivoWatch SP z odpowiednim dopasowaniem zapewni Ci wygodę, a czujnik będzie działał lepiej.

5. Zdejmuj ASUS VivoWatch SP co jakiś czas na pewien okres po założeniu go, aby skóra oddychała. 

6. Utrzymanie ASUS VivoWatch SP i paska w czystości i suchości ograniczy możliwość podrażnień skóry/skórnej reakcji alergicznej. W razie potrzeby użyj bieżącej wody do czyszczenia VivoWatch SP przez 10–15 sekund. Do czyszczenia nie używaj mydła ani detergentu. Wytrzyj go ściereczką z mikrofibry.

7. Jeśli odczuwasz zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie, dyskomfort lub inne podrażnienia na skórze, wokół ręki lub pod jej spodem, zdejmij ASUS VivoWatch SP i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym założeniem.

8. Nawet jeśli kontynuujesz korzystanie po ustąpieniu objawów, może to doprowadzić do odnowienia się lub nasilenia się podrażnienia skóry i reakcji alergicznej.

 • Antena wysuwa się automatycznie.
 • W przypadku przenoszenia prawa własności lub złomowania samochodu z zainstalowanym urządzeniem, należy przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych, wykonując procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
 • Nie należy rozpryskiwać cieczy na urządzenie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego, prawa i regulacji.
 • Podczas jazdy
  • Nie należy oglądać ani obsługiwać urządzenia, ponieważ może to prowadzić do rozproszenia uwagi i spowodować wypadek. Należy zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu, aby oglądać lub obsługiwać urządzenie.
  • Nie używać funkcji konfiguracji ani żadnej innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę od drogi.
  • Podczas cofania samochodem należy pamiętać, aby spojrzeć wstecz i uważnie obserwować otoczenie, nawet jeśli kamera cofania jest podłączona. Nie należy polegać wyłącznie na kamerze cofania.
  • Podczas obsługi
   • Nie wkładać rąk, palców ani ciał obcych do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
   • Małe elementy należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
   • Należy zapinać pasy bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego ruchu samochodu.
   • Zapobieganie wypadkowi

    Zdjęcia pojawiają się dopiero po zaparkowaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego. Jeśli samochód zacznie się poruszać podczas odtwarzania wideo, wyświetlana jest następująca przestroga i nie można oglądać wideo.

    [Video blocked for your safety. ]

    Nie używać urządzenia ani nie obserwować monitora podczas jazdy.

    Uwagi dotyczące panelu LCD
   • Nie moczyć panelu LCD ani nie wystawiać go na działanie płynów. Grozi to awarią.

   • Nie naciskać mocno panelu LCD, ponieważ może to zniekształcić obraz lub spowodować nieprawidłowe działanie (np. obraz może być niewyraźny lub panel LCD może zostać uszkodzony).
   • Nie dotykać panelu przedmiotami innymi niż palec, ponieważ może to uszkodzić panel LCD lub doprowadzić do jego pęknięcia.
   • Wyczyścić panel LCD suchą, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik, dostępne w handlu środki czyszczące lub aerozol antystatyczny.
   • Nie używać urządzenia poza zakresem temperatur od 0ºC do 40ºC.
   • Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub gorącym miejscu, obraz może nie być wyraźny. Jednak monitor nie jest uszkodzony, a obraz stanie się wyraźny po tym, jak temperatura w samochodzie wróci do normy.
   • Na monitorze mogą pojawić się niebieskie, czerwone lub zielone statyczne kropki. Są to tak zwane „jasne punkty” i mogą wystąpić przypadku każdego wyświetlacza LCD. Panel LCD jest precyzyjnie wyprodukowany, a ponad 99, 99% jego segmentów działa prawidłowo. Jednakże możliwe jest, że niewielki procent (zazwyczaj 0, 01%) segmentów może nie świecić prawidłowo. Nie przeszkadza to jednak w oglądaniu.
   • Uwagi dotyczące ekranu dotykowego
   • To urządzenie wykorzystuje pojemnościowy ekran dotykowy. Dotknij ekranu bezpośrednio palcem.
   • Obsługa dotyku wielopunktowego nie jest wspierana przez to urządzenie.
   • Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak igła, długopis lub paznokieć. Obsługa rysikiem nie jest wspierana przez to urządzenie.
   • Dotykanie ekranu palcami w rękawiczce może spowodować nieprawidłową obsługę urządzenia lub brak reakcji.
   • Nie wolno dopuścić, by jakiekolwiek przedmioty dotknęły ekranu dotykowego. Jeśli ekran zostanie dotknięty przez przedmiot inny niż czubek palca, urządzenie może nie reagować prawidłowo.
   • Ponieważ w ekranie zastosowano szkło, nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy. Jeśli na ekranie wystąpią pęknięcia lub odpryski, nie należy dotykać uszkodzonej części, ponieważ może to spowodować obrażenia.
   • Należy trzymać inne urządzenia elektryczne z dala od ekranu dotykowego. Mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania ekranu dotykowego.
   • Jeśli na ekranie dotykowym znajdują się krople wody lub jeśli ekran zostanie dotknięty mokrymi palcami, ekran dotykowy może nie zareagować prawidłowo.

    W przypadku pytań lub problemów dotyczących urządzenia, których nie omówiono w niniejszym dokumencie Przewodnik pomocniczy należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

 • Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell 8kpkx

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell 8kpkx

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Dell 8kpkx