Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v

Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v to zaawansowane narzędzie do zarządzania aktywami IT. Umożliwia administratorom śledzenie i zarządzanie wszystkimi elementami infrastruktury IT, w tym serwerami, sieciami, magazynami danych, oprogramowaniem, drukarkami i wieloma innymi. Użytkownicy mogą wykorzystywać narzędzie do tworzenia raportów, monitorowania stanu systemu i wyświetlania informacji o zmianach w systemie. Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v pozwala użytkownikom na zarządzanie wszystkimi zasobami IT z poziomu jednej konsoli, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonywanie obowiązków administracyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v

3 min czytania

Biuletyn Informacji Publicznej to przydatna strona internetowa, która pełni funkcję informacyjną. Przede wszystkim zawiera dane dotyczące urzędów oraz innych podmiotów publicznych, dzięki czemu każdy petent może zapoznać się z ich funkcjonowaniem. Ustawodawca zadbał o to, aby dostęp do nich był powszechny i możliwy w każdym czasie. Jak działa Biuletyn Informacji Publicznej? Na jakiej podstawie prawnej został utworzony? Jakie zawiera dane? Kto redaguje treści BIP?

Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej|Foto:www. gov. pl
  • Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej, zwanych stronami podmiotowymi BIP
  • Podmiot publiczny w BIP-ie musi podać dane w postaci menu przedmiotowego podzielonego na grupy tematyczne, takie jak status prawny lub forma prawna, przedmiot działania i kompetencje organu
  • Za zamieszczanie treści informacji publicznych oraz zmianę treści odpowiadają redaktorzy BIP. W przypadku większej liczby pracowników należy powołać redaktora naczelnego

Biuletyn Informacji Publicznej, w skrócie BIP, powstał po to, aby każdy obywatel mógł znaleźć podstawowe informacje, dotyczące podmiotu publicznego. Jego celem jest możliwość zapoznania się przez każdego użytkownika ze strukturą urzędu oraz danymi kontaktowymi. Urzędowa strona WWW ma zapewnić dostęp do powszechnej i bezpłatnej informacji publicznej zagwarantowanej konstytucyjnie, a także Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Określenie działania BIP-u zawarto w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ostatni dokument gwarantuje dostęp do BIP-u przez całą dobę, z wyjątkiem awarii, która powinna być usunięta w 8 godzin lub 24 godziny.

Strona główna BIP oraz strony podmiotowe BIP

Ustawodawca wymienia podstawowe dane, które powinny znaleźć się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, czyli logo BIP (umieszczone w górnej części strony), adres redakcji, dane kontaktowe do co najmniej jednej z osób redagujących główną stronę BIP, instrukcję korzystania z BIP, spis podmiotów, menu przedmiotowe oraz informacje o jednostkach prowadzących strony podmiotowe BIP. Poza tym na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć, za pomocą modułu wyszukującego, interesującą instytucję, która prowadzi podmiotową stronę BIP.

Natomiast strony podmiotowe BIP, w postaci odrębnych stron WWW, prowadzą jednostki, na których ciąży ten obowiązek. W przypadku, gdy instytucja prowadzi własną witrynę, na jej głównej odsłonie umieszcza się logo BIP, które za pomocą linku kieruje na stronę podmiotową BIP tej instytucji. Strona podmiotowa powinna zawierać podobny schemat danych jak w przypadku strony głównej.

Dalszą część artykułu znajdziesz pod materiałem wideo.

Czytaj także w BUSINESS INSIDERJakie jednostki muszą prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej?

Taką stronę WWW muszą prowadzić wszystkie podmioty publiczne, a także te jednostki, które wykonują zadania publiczne. Można wymienić tutaj organy władzy publicznej, samorządów, państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, związki zawodowe i ich organizacje, podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz inne podmioty publiczne. Ich katalog jest otwarty, czyli obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej może zostać nałożony na inne jednostki. Przykładowo witrynę informacyjną prowadzą Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy miejskie i gminne, przedszkola, szkoły, uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej.

Jakie dane zawiera Biuletyn Informacji Publicznej?

Informacje przedstawione w witrynie zorganizowane zostały w postaci baz danych. Podmiot publiczny w BIP-ie musi podać dane w postaci menu przedmiotowego podzielonego na grupy tematyczne, takie jak status prawny lub forma prawna, przedmiot działania i kompetencje, podział na organy oraz wymienienie pracowników pełniących znaczące funkcje, np. dyrektor oraz kierownicy, tryb działania, sposoby przyjmowania oraz załatwiania spraw, wykaz rejestrów oraz ewidencji, sposoby udostępniania danych, informacje o archiwum zakładowym. Ustawodawca zalecił, aby wiadomości podane zostały w sposób czytelny dla użytkowników. Podmioty nie mogą używać niewyjaśnionych skrótów, które nie są powszechnie przyjęte i zrozumiałe. Poza tym informacje są, zgodnie z rozporządzeniem, udostępnianie w dobrej jakości. Ponadto te dane można kopiować oraz drukować. Nie wolno z kolei zamieszczać na stronie podmiotowej BIP reklam.

Zadania redaktora i administratora BIP

W każdym podmiocie publicznym zobowiązanym do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zostaje wyznaczona osoba lub cały zespół do jego obsługi. Za zamieszczanie treści informacji publicznych oraz zmianę treści odpowiadają redaktorzy BIP. W przypadku większej liczby pracowników należy powołać redaktora naczelnego. Imię i nazwiska autora zamieszczanych treści podaje się pod umieszczonym wpisem. Natomiast administratorzy odpowiedzialni są za obsługę i nadzór techniczny strony. Ponadto mogą nadawać uprawnienia do panelu administracyjnego tej strony WWW.

Zabezpieczenie danych Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej są chronione przez moduł bezpieczeństwa. W ten sposób nie ma możliwości usunięcia danych z witryny lub ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione. Ponadto te strony zostały wyposażone w mechanizm dziennika. Narzędzie służy do odnotowania każdej zmiany informacji publicznej oraz próby zmian tych danych przez osoby niepowołane. Poza tym powinny być wyposażone w narzędzia, które uniemożliwiają próby celowego spowolnienia lub zablokowania dostępu do strony. Administrator Biuletynu Informacji Publicznej jest zobowiązany do wykonania kopii na odrębnym nośniku informatycznym, gdy nastąpiła zmiana treści nie później niż dobę po wystąpieniu tych okoliczności.

Biuletyn Informacji Publicznej — podsumowanie

Jak wynika z naszego poradnika, Biuletyn Informacji Publicznej spełnia zadania informacyjne. Zainteresowany może znaleźć w BIP-ie danego podmiotu publicznego wszelkie istotne informacje o działalności jednostki, czyli jej dane teleadresowe, godziny otwarcia, strukturę organizacyjną, sposób załatwiania spraw, a nawet oferty pracy. Taki zbiór danych ułatwia obywatelom korzystanie z danej jednostki budżetowej, ponieważ przed udaniem się do placówki, może zaznajomić się z jej działaniem, co skraca czas wizyty i usprawnia jej przebieg.

Powiązane ogłoszenia:

  • 2022/BZP 00300708/01 - Modyfikacja z dnia 2022-08-10
  • 2022/BZP 00302428/01 - Modyfikacja z dnia 2022-08-11
  • 2022/BZP 00307309/01 - Modyfikacja z dnia 2022-08-17
  • 2022/BZP 00370180/01 - Wynik z dnia 2022-09-29

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Prądnicka 80

1. ) Miejscowość: Kraków

1. 3. ) Kod pocztowy: 31-202

1. 4. ) Województwo: małopolskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2. krakow. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. szpitaljp2. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1. 7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedłużenie subskrypcji VMWare, usługi serwisowej dla macierzy Hitachi i kontrolera WiFi oraz dostawa serwerów dla środowiska AMMS

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19551b0b-117f-11ed-a35f-e2885ab918a3

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289733

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065657/03/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 23 Przedłużenie subskrypcji VMWare, przedłużenie usługi serwisowej dla macierzy Hitachi i kontrolera WiFi WLC oraz zakup/dostawa serwerów dla środowiska AMMS

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa. pl/szpitaljp2

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa. pl/szpitaljp2

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być:a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim. b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako
„Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa. pl 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj. :a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików. pdf. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf.
Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż. pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa. pl/strona/45-instrukcje Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa. pl/szpitaljp2 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób: - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ

3. ) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: DZ. 271. 57. 2022

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Wartość zamówienia: 593498, 00 PLN

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 4

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Przedłużenie subskrypcji VMWare

4. ) Wartość części: 65041, 00 PLN

4. ) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 100

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Przedłużenie usługi serwisowej - macierz Hitachi HUS110

4. ) Wartość części: 121952, 00 PLN

4. ) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Przedłużenie usługi serwisowej - kontrolery WiFi

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Dostawa serwerów dla środowiska AMMS

4. ) Wartość części: 284553, 00 PLN

4. ) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium: inne.

4. ) Nazwa kryterium: Usługa serwisowa 7x24x8 godzin

4. ) Waga: 20

Kryterium 3

4. ) Nazwa kryterium: Zwiększenie wielkości dysków SSD

4. ) Waga: 20

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 5. 5 niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Pakiet nr 1: § 5 wzoru umowy - ust. 3 W przypadku zmiany stawki podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej (ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub stawki składki na te ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli podane zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od daty zaistnienia zmian, o których mowa powyżej. Zmiana wynagrodzenia powinna być proporcjonalna do zmian obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może prowadzić do uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia, przekraczającego w sumie (za cały okres umowy) 110% wartości pierwotnie uzgodnionego wynagrodzenia.
ust. W przypadku, gdy ogłoszone po upływie co najmniej roku obowiązywania umowy wskaźniki cen producentów usług, związanych z obsługą działalności gospodarczej, wykażą zmianę cen działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki w stosunku do poziomu z analogicznego kwartału roku poprzedniego o więcej niż 5%, każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany 80% niewymagalnego wynagrodzenia o ten wskaźnik. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie wskaźników, ogłoszonych po upływie kolejnego roku. Maksymalna wartość wynagrodzenia, skorygowana w efekcie zastosowania powyższych reguł, nie może przekroczyć 120% kwoty wynagrodzenia przewidzianego w pierwotnej umowie dla całego okresu jej obowiązywania.
Pakiet nr 2: § 2 ust. 6 i 7 (odpowiednio jak w pakiecie powyżej)
Pakiet nr 3: § 4 ut. 3 i 4 (odpowiednio jak w pakiecie powyżej)
Pakiet nr 4: nie przewidziano zmian umowy

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-08-11 09:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa. pl/szpitaljp2

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 09:30

8. ) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
Pakiet nr 1 – minimum 36 miesięcy od dnia zakończenia aktualnie obowiązującego kontraktu serwisowego (zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 3a do SWZ). Przedłużenie subskrypcji przez Wykonawcę nastąpi do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Pakiet nr 2 - przedłużenie usługi serwisowej na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Pakiet nr 3 - przedłużenie usługi serwisowej na okres 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Pakiet nr 4 – dostawa urządzeń przez Wykonawcę do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Szczegóły

Dokonując naprawy lub okresowego przeglądu pojazdu koncernu Volkswagen, niezależny warsztat ma możliwość bezpłatnego wpisania zakresu przeprowadzonych prac do tzw. elektronicznej książki serwisowej.

W przypadku pojazdów koncernu Volkswagen (Audi, Škoda, SEAT, VW) dostęp do elektronicznej książki serwisowej jest realizowany za pośrednictwem systemu informacji naprawczej i warsztatowej erWin. Dostęp do tego systemu przez warsztat niezależny możliwy jest po uzyskaniu loginu i hasła oddzielnego dla danej marki koncernu.
Niezależny warsztat może bezpłatnie dokonywać wpisu do elektronicznej książki serwisowej o przeprowadzonej naprawie. W związku z tym, że warsztaty niezależne nie mają dostępu do dilerskiego systemu DMS, informacja na temat wizyty auta nie odnotuje się w historii (nie ma transferu zlecenia). Oprócz możliwości wpisu do elektronicznej książki serwisowej, po zalogowaniu, warsztaty otrzymują dostęp do systemu informacji naprawczej i warsztatowej. Są to szczegółowe informacje techniczne dotyczące pojazdów, czasów pracy, podręczników napraw, schematów instalacji elektrycznej, napraw karoserii, szczegółowych informacji o przeglądach, analizy składu spalin i tabeli konserwacji, a także możliwości przeprogramowywania sterowników (PassThru). Te funkcjonalności są jednak płatne.
System erWin jest dostępny w języku polskim.

Adresy stron internetowych dla marek koncernu Volkswagen:
• Audi: https://erwin. de
• Seat:
• Škoda:
• VW:

Procedura dostępu do książki serwisowej VW

Otwieramy stronę
https://erwin. de1. Pierwsza rejestracja – z zakładki „Mój erWin” wybieramy „Rejestracja”.


2. Formularz rejestracyjny – wypełniamy formularz rejestracyjny dla firm i akceptujemy warunki, następnie klikamy w „Rejestracja”. pl/images/AMS_2019/6_2019/3. png" alt="3" width="500" height="235"/>
3. Ustalenie hasła – na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymamy hasło dostępu, które po zalogowaniu należy zmienić na własne. pl/images/AMS_2019/6_2019/4. png" alt="4" width="500" height="230"/>
4. Plan serwisowy – z zakładki „Plan serwisowy” wybieramy „Cyfrowy plan serwisowy”. pl/images/AMS_2019/6_2019/5. png" alt="5" width="500" height="238"/>
5. Wpisujemy numer VIN pojazdu w celu sprawdzenia, czy dla tego egzemplarza pojazdu istnieją wpisy do książki serwisowej. pl/images/AMS_2019/6_2019/6. png" alt="6" width="500" height="223"/>
6. W sprawdzanym przez nas pojeździe nie istnieją wpisy do książki serwisowej. pl/images/AMS_2019/6_2019/7. png" alt="7" width="500" height="190"/>
7. Przykład wpisów do książki serwisowej pojazdu. Klikając na „Utwórz tabelę przeglądów”, można dokonać własnego wpisu.


8. Tworzenie wpisu przeglądu serwisowego – po otworzeniu tabeli przeglądów tworzymy własny wpis wykonania przeglądu serwisowego pojazdu z możliwością wydrukowania go dla klienta.

Ryszard Polit

Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej Hitachi R B360pru4v