Dane do przedłożenia Ge 49 8780

Dane do przedłożenia Ge 49 8780 to specyfikacja techniczna dla automatycznych komponentów przełączników. Przełączniki wyposażone w te dane mogą być stosowane w szerokiej gamie aplikacji, od samochodów po maszyny do produkcji. Przełączniki zgodne z Ge 49 8780 zapewniają szybką i bezpieczną reakcję na sygnały, co zapewnia wydajność i niezawodność. Przełączniki są również wyposażone w zaawansowaną technologię zabezpieczeń elektrycznych, która zapobiega uszkodzeniom i zapewnia bezpieczne działanie. Jest to ważne w aplikacjach wymagających najwyższej niezawodności, takich jak lotnictwo i samochody autonomiczne.

Ostatnia aktualizacja: Dane do przedłożenia Ge 49 8780

Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliwa

W przypadku braku danych od wytwórcy lub dostawcy nośnika energii lub energii, podczas wyznaczania jednostkowej wielkości emisji CO2 (zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej) przyjmuje się wartości wskaźnika emisji CO2 (We) opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Wartości wskaźnika są dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Podczas wyznaczania obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii (zgodnie z pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia) albo wyznaczania rocznego zapotrzebowania na energię końcową (zgodnie z pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia) w przypadku braku danych od wytwórcy lub dostawcy nośnika energii lub energii, przyjmuje się wartości opałowe paliwa (Wo) opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Wartości opałowe paliwa (Wo) są dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Dokument KOBiZE.

Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków

Zamieszczone poniżej pliki zawierają typowe lata meteorologiczne oraz opracowane na ich podstawie statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski. Zostały one przygotowane dla potrzeb obliczeń energetycznych w budownictwie i mogą być wykorzystane w obliczeniach charakterystyk energetycznych budynków i sporządzania świadectw energetycznych budynków, w audytingu energetycznym oraz w pracach projektowych i symulacjach energetycznych budynków.

Opis danych źródłowych wykorzystanych do wyznaczenia typowych lat meteorologicznych i statystycznych danych klimatycznych

Z bazy danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wygenerowane zostały zbiory danych niezbędne do wyznaczenia typowych lat meteorologicznych i zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb analiz i symulacji energetycznych budynków. Wygenerowane zbiory zawierały dane źródłowe z okresu trzydziestu lat począwszy od roku 1971, a skończywszy na roku 2000, dla stacji meteorologicznych z obszaru Polski posiadających ciągi danych terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat. Spośród 61 stacji, dla których zostały wygenerowane dane źródłowe, 43 stacje posiadają pełne ciągi danych dla 30 lat, w tym stacje dla specyficznych lokalizacji:

 • stacja 135 - Hel,
 • stacja 550 - Śnieżka,
 • stacja 650 - Kasprowy Wierch.

Dla pozostałych 19 stacji meteorologicznych długości ciągów danych źródłowych wynoszą od 11 do 29 lat, z tym, że nie zawsze są to kolejne lata. Wygenerowane dane źródłowe zawierały dane obserwacyjne godzinowe lub 3-godzinowe. W przypadku danych obserwacyjnych o 8 terminach w ciągu doby przeprowadzono interpolację w celu wyznaczenia danych godzinowych. Wszelkie dalsze analizy ciągłości i spójności danych wykonywane były podczas wyznaczania typowych lat meteorologicznych. Dane źródłowe wykorzystane do wyznaczenia typowych lat meteorologicznych i parametrów statystycznych oraz zagregowanych danych klimatycznych zawierały następujące mierzone lub obserwowane parametry meteorologiczne:

 • kod stacji,
 • rok,
 • miesiąc,
 • dzień,
 • godzina,
 • zachmurzenie ogólne,
 • zachmurzenie w czterech warstwach chmur (od chmur niskich do chmur wysokich),
 • kierunek wiatru,
 • prędkość wiatru,
 • opad za 6 godzin,
 • temperatura termometru suchego,
 • wilgotność względna powietrza,
 • ciśnienie barometryczne,
 • parametr pogody bieżącej,
 • parametr pogody ubiegłej,
 • wartości promieniowania całkowitego na powierzchnię poziomą.
 • Dane te w postaci plików tekstowych zawierających 30 lat x 8760 godzin = 262800 linii z 16 parametrami stanowiły punkt wyjścia do wyznaczenia typowych lat meteorologicznych i zagregowanych danych klimatycznych.

  Opis różnych rodzajów typowych lat meteorologicznych ISO, WYEC2, TMY2, TRY, CWY i HSY

  Poniżej zamieszczono skrócony opis typowych lat meteorologicznych opracowanych dla Polski. Szersze omówienie tego zagadnienia można znaleźć w pracy Narowski P. G., "Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie", Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11, 2006.

  Typowy rok meteorologiczny według EN ISO 15927-4:2005 - ISO

  Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4 Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems. (PN-EN ISO 15927-4:2007 - wersja polska - Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych - Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia PN-EN ISO 15927-4:2007). Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 10 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji. Wybór miesiąca przeprowadza się poprzez wyznaczenie z wielolecia trzech miesięcy, dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafera dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych trzech miesięcy jako najlepszy wybiera się ten, dla którego odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze.

  Meteorologiczny rok odniesienia dla obliczeń energetycznych - WYEC2

  Meteorologiczny rok odniesienia o nazwie Weather Year for Energy Calculations, Version 2 (WYEC2) został opracowany dla ASHRAE przez Watsun Simulation Laboratory. Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 30 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji. Poszczególne miesiące wybierane są poprzez porównanie statystyczne pojedynczego miesiąca z wartościami wieloletnimi. Złożony indeks porównawczy dla poszczególnych miesięcy obliczany jest jako funkcja wagowa z wartości średniej dziennego natężenia promieniowania słonecznego, wartości średniej, minimalnej i maksymalnej termometru suchego, wartości średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury punktu rosy oraz wartości średniej i maksymalnej prędkości wiatru.

  Wagi indeksu złożonego meteorologicznego roku odniesienia - WYEC2
   Parametrt(max) t(min) t(śr) tr(max) tr(min) tr(śr) ws(max) ws(min) It
   Waga (%) 5 30 2, 5 40

  Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych - TMY2

  Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych o nazwie Typical Meteorological Year, Version 2 (TMY2) został opracowany przez National Renewable Energy Laboratory. Złożony indeks porównawczy dla poszczególnych miesięcy obliczany jest jako funkcja wagowa z wartości średniej dziennej sumy całkowitego natężenia promieniowania słonecznego, średniej dziennej sumy bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego, wartości średniej, minimalnej i maksymalnej termometru suchego, wartości średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury punktu rosy oraz wartości średniej i maksymalnej prędkości wiatru.

  Rok odniesienia ASHRAE - TRY

  Rok meteorologiczny zaproponowany przez ASHRAE o nazwie TRY - Typical Reference Year. Z ciągu kilkudziesięciu lat obserwacji wybiera się jeden rzeczywisty rok danych pomiarowych opierając się na obliczanych średnich miesięcznych temperaturach termometru suchego. W metodzie zaproponowanej przez ASHRAE należy unikać lat z ekstremalnymi wartościami średnich miesięcznych temperatur. Spośród ciągu lat branych pod uwagę należy wybrać ten rok, który jest najłagodniejszy i ma najmniejszą liczbę ekstremalnych wartości średnich miesięcznych temperatury powietrza. Metoda ta jest bardzo prosta i szybka w obliczeniach.

  Rok odniesienia dla najcieplejszego lata - HSY

  Rok meteorologiczny zaproponowany przez dr inż. Piotra Narowskiego o nazwie HSY - Hottest Summer Year. W metodzie tej porównuje się miesiące średnie temperatury lipca i sierpnia i wybiera się rok z ekstremalnymi wartościami średnich miesięcznych temperatur dla tych miesięcy. Wyznaczony w ten sposób rok meteorologiczny może służyć do symulacji energetycznej budynków w okresach najcieplejszych.

  Rok odniesienia dla najchłodniejszej zimy - CWY

  Rok meteorologiczny zaproponowany przez dr inż. Piotra Narowskiego o nazwie CWY - Coldest Winter Year. W metodzie tej porównuje się miesiące średnie temperatury stycznia i lutego i wybiera się rok z ekstremalnymi wartościami średnich miesięcznych temperatur dla tych miesięcy. Wyznaczony w ten sposób rok meteorologiczny może służyć do symulacji energetycznej budynków w okresach najchłodniejszych.

  Wyznaczenie typowych lat meteorologicznych dla obszaru Polski

  W wyniku przetworzenia danych źródłowych przy pomocy programu TMY. EXE autorstwa dr inż. Piotra Narowskiego otrzymano 61 plików z typowymi latami meteorologicznymi według standardu ISO zawierających meteorologiczne dane źródłowe oraz 61 plików, w których zapisano statystyki, na podstawie których dokonano wyboru poszczególnych miesięcy lub lat dla typowych lat meteorologicznych. Pliki te posłużyły do wygenerowania przy pomocy programu MIP. Piotra Narowskiego plików typowych lat meteorologicznych z danymi rozszerzonymi. Parametry znajdujące się w wersji rozszerzonej typowych lat meteorologicznych, które nie pochodzą z obserwacji meteorologicznych zostały wyznaczone na podstawie odpowiednich modeli matematycznych i równań termodynamicznych. Poniżej przedstawiono pola źródłowych danych meteorologicznych w formacie rozszerzonym dla typowych lat meteorologicznych udostępnianych w plikach typowych lat meteorologicznych:

 • numer godziny roku,
 • wilgotność względna,
 • zawartość wilgoci,
 • kierunek wiatru w 36 sektorach,
 • całkowite natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą,
 • bezpośrednie natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, rozproszone natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, temperatura promieniowania nieboskłonu.
 • Drukiem wytłuszczonym wskazano parametry meteorologiczne pochodzące z obserwacji. Pozostałe wielkości zostały obliczone na podstawie parametrów pochodzących z obserwacji. Pliki mają nazwy w postaci wmo12xxx0iso. txt. Litery xxx należy zastąpić odpowiednim skróconym numerem stacji meteorologicznej. Trzy litery występujące po numerze stacji w nazwie pliku oznaczają rodzaj typowego roku meteorologicznego dla tej stacji. Odpowiednio oznaczenie "try" to Test Reference Year, "hsy" - Hottest Summer Year, "cwy" - Coldest Winter Year, "wec" - Weather Year for Energy Calculations, Version 2, "tmy" - “Typical Meteorological Year, Version 2" oraz "iso" typowy rok meteorologiczny według EN ISO 15927-4. Na stronie udostępniono 61 plików z danymi typowych lat meteorologicznych w formacie rozszerzonym w postaci tekstowej według standardu ISO.

  Format typowych lat meteorologicznych ISO

  Opis dotyczy wszystkich plików typowych danych meteorologicznych ISO. Dane typowych lat meteorologicznych znajdują się w plikach tekstowych których nazwa jest następującego formatu wmo12xxx0iso. Litery xxx odpowiadają numerowi stacji meteorologicznej. Na przykład plik wmo123750iso. txt to plik zawierający dane typowego roku meteorologicznego dla Warszawy obliczony w oparciu o normę ISO. Wszystkie pliki danych typowych lat meteorologicznych zostały skompresowane do archiwów ZIP. Zaleca się pobieranie plików skompresowanych.

  Wagi indeksu złożonego typowego roku meteorologicznego - TMY2
   t(max) Id510 10 25
  Opis nagłówka plików typowych lat meteorologicznych - pierwsza linia plików
  Numer polaNazwaMianoFormat1typ danych meteorologicznych (iso, wec, tmy, try, cwy, hsy)według kluczaC32kod (numer) stacji WMOwedług tabeli 1I33nazwa miejscowościbrakZmienny4szerokość geograficzna północnastopnieF10. 7długość geograficzna wschodnia6wysokość nad poziomem morzamI47strefa czasowa od 0 na wschódI18liczba dni danych meteorologicznych po 24 rekordy9numer wersji pliku danych meteorologicznych
  Opis rekordu w plikach typowych lat meteorologicznych - wszystkie pozostałe linie plików
  numer godziny roku (N)I2miesiąc (M)dzień (D)godzina UTC (GMT Greewich Mean Time) (H)temperatura termometru suchego (DBT)ºCI5. 1wilgotność względna (RH)%zawartość wilgoci (HR)g/kgF6. 3prędkośc wiatru (WS)m/sF4. 1kierunek wiatru w 36 sektorach 0 - cisza, N - 36, E - 9, S - 18, W - 27, 99 - zmienny (WD)całkowite natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (ITH)W/m²F5. 111bezpośrednie natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (IDH)12rozproszone natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (ISH)13temperatura promieniowania nieboskłonu (TSKY)F5. 214całkowite natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (kierunek N pochylenie 0º) (N_0)15-47całkowite natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnie o orientacji N, NE, E, SE, S, SW, W, NW oraz pochyleniu do poziomu 30º, 45º, 60º, 90º (N_30, NE_30,... )

  Format statystycznych danych klimatycznych

  Pliki statystyk miesięcznych, których nazwy mają format wmo12xxx0iso_stat. txt, gdzie xxx odpowiada numerowi stacji meteorologicznej, zawierają statystyki miesięczne, które były obliczane podczas wyznaczania typowych lat meteorologicznych dla poszczególnych stacji. Na przykład plik wmo123750iso_stat. txt to plik zawierający dane statystyczne typowego roku meteorologicznego dla Warszawy.

  Klucz kierunku wiatru – pole nr 9 rekordów w plikach typowych lat meteorologicznych. Kąty mierzone zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  Wartość kluczaKierunek wiatru w stopniach0cisza5º-15º15º-25º25º-35º35º-45º---35345º-355º36355º-5º99zmienny

  Pliki zawierają statystyki dla 12 miesięcy typowego roku meteorologicznego danej stacji meteorologicznej.

  Ponadto każdy plik zawiera informację niezbędną do obliczeń strat ciepła przez grunt w postaci danych:

 • średniej rocznej temperatury termometru suchego, ºC,
 • minimalnej średniej miesięcznej temperatury termometru suchego, ºC,
 • maksymalnej średniej miesięcznej temperatury termometru suchego, ºC,
 • rocznej amplitudy średniej miesięcznej temperatury termometru suchego, ºC.
 • Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne

  Poniżej w tabeli zestawiono typowe lata meteorologiczne opracowane na podstawie normy EN ISO 15927:4 dla 61 stacji meteorologicznych Polski w postaci pliku tekstowego TXT oraz w postaci spakowanego archiwum ZIP. Ze względu na znacznie mniejszą objętość zaleca się pobieranie plików w postaci spakowanej. Dla typowych lat meteorologicznych zbudowanych z miesięcy wybieranych z różnych lat kalendarzowych np. ISO, przeprowadzono interpolację krzywymi sklejanymi 3-stopnia wszystkich parametrów meteorologicznych dla ośmiu ostatnich godzin ostatniej doby poprzedniego miesiąca i ośmiu pierwszych godzin pierwszej doby następnego miesiąca.

  UWAGA: Znakiem (-) umieszczonym przed nazwą stacji wyróżniono typowe lata meteorologiczne dla stacji meteorologicznych, które wyznaczono na podstawie niepełnych 30-letnich ciągów pomiarowych w danych źródłowych. Kolorem czerwonym wyszczególniono również numery lat kalendarzowych z danymi pomiarowymi, które były wykorzystane przy opracowaniu typowych lat meteorologicznych dla tych miejscowości. Obliczenia symulacji energetycznej budynków przeprowadzone na podstawie tych danych mogą być obarczone błędem i nie należy ich uznawać za w pełni reprezentatywne. W przypadku wątpliwości lub obliczeń wymagających dużej wiarygodności należy wybrać najbliższą stację meteorologiczną, dla której typowe lata meteorologiczne opracowano na podstawie pełnych 30-letnich ciągów pomiarowych. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku wykorzystywania typowych lat meteorologicznych opracowanych na podstawie ciągów pomiarowych, krótszych niż 20 lat. Odpowiedzialność za analizy i symulacje energetyczne budynków oparte na danych zamieszczonych na tej stronie ponosi ich wykonawca.

  Opis nagłówka plików statystyk typowych lat meteorologicznych - pierwsza linia plików
  kod (nr) stacji WMOśrednia miesięczna temperatura termometru suchego (MDBT)F4. 2minimalna miesięczna temperatura termometru suchego (MINDBT)maksymalna miesięczna temperatura termometru suchego (MAXDBT)średnia miesięczna temperatura nieboskłonu (MTSKY)suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (ITH)Wh/(m² x miesiąc)I6suma bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (IDH)suma rozproszonego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (ISH)suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (kierunek N pochylenie 0º) (I_N_0)10-31suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnie o orientacji N, NE, E, SE, S, SW, W, NW oraz pochyleniu do poziomu 30º, 45º, 60º, 90º (I_N_30, I_NE_30,... )

  Literatura:

 • Narowski P. G., "Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie", Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11, 2006,
 • Budzyński K., Narowski P. G., Czechowicz J., "Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków", Ministerstwo Infrastruktury, 2004, na podstawie danych źródłowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. EN ISO 15927-4 "Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems", CEN, 2003,
 • Narowski P. G., "Metodyka wyznaczania klimatycznych warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych z uwzględnieniem dynamiki cieplnej budynków", Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 2001.
 • Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków
  Lp. Numer stacjiNazwa stacjiSzerokość geograficznaDługość geograficznaOpracowana na podstawie danych źródłowych z latTypowy rok meteorologiczny (ISO ZIP)Typowy rok meteorologiczny (ISO TXT)Statystyki12 100 0- Kołobrzeg54º 11’ N15º 35’ E1971-1993ISO. ZIP (ZIP 359 KB)ISO. TXT (TXT 2 MB)ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 105 0Koszalin54º 12’ N16º 09’ E1971-2000ISO. ZIP (ZIP 362 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121050iso_stat. txt" target="" title="wmo121050iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 115 0- Ustka54º 35’ N16º 52’ E1971-1991, 1998-2000ISO. ZIP (ZIP 365 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121150iso_stat. txt" target="" title="wmo121150iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 120 0Łeba54º 45’ N17º 32’ EISO. ZIP (ZIP 366 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121200iso_stat. txt" target="" title="wmo121200iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 125 0- Lębork54º 33’ N17º 45’ EISO. txt" target="" title="wmo121250iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121250iso_stat. txt" target="" title="wmo121250iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 135 0Hel54º 36’ N18º 49’ EISO. ZIP (ZIP 370 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121350iso_stat. txt" target="" title="wmo121350iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 140 0- Gdańsk Port Północny54º 24’ N18º 42’ E1987-2000ISO. ZIP (ZIP 368 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121400iso_stat. txt" target="" title="wmo121400iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 160 0Elbląg54º 10’ N19º 26’ EISO. ZIP (ZIP 371 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121600iso_stat. txt" target="" title="wmo121600iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 185 0- Kętrzyn54º 04’ N21º 22’ E1971-1992, 1998-2000ISO. ZIP (ZIP 369 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121850iso_stat. txt" target="" title="wmo121850iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 195 0Suwałki54º 08’ N22º 57’ EISO. txt" target="" title="wmo121950iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo121950iso_stat. txt" target="" title="wmo121950iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 200 0Świnoujście53º 55’ N14º 14’ EISO. ZIP (ZIP 376 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122000iso_stat. txt" target="" title="wmo122000iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 205 0Szczecin Dąbie53º 24’ N14º 37’ EISO. txt" target="" title="wmo122050iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122050iso_stat. txt" target="" title="wmo122050iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 210 0- Resko53º 46’ N15º 25’ E1971-1991ISO. ZIP (ZIP 363 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122100iso_stat. txt" target="" title="wmo122100iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 215 0Szczecinek53º 43’ N16º 41’ E1972-1992ISO. txt" target="" title="wmo122150iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122150iso_stat. txt" target="" title="wmo122150iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)1512 230 0Piła53º 08’ N16º 45’ EISO. ZIP (ZIP 373 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122300iso_stat. txt" target="" title="wmo122300iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)1612 235 0Chojnice17º 33’ EISO. ZIP (ZIP 361 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122350iso_stat. txt" target="" title="wmo122350iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)1712 240 0- Bydgoszcz53º 06’ N17º 58’ E1971-1981ISO. txt" target="" title="wmo122400iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122400iso_stat. txt" target="" title="wmo122400iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)1812 250 0Toruń53º 03’ N18º 35’ EISO. ZIP (ZIP 375 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122500iso_stat. txt" target="" title="wmo122500iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)1912 270 0Mława20º 21’ EISO. txt" target="" title="wmo122700iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122700iso_stat. txt" target="" title="wmo122700iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2012 272 0Olsztyn20º 25’ EISO. txt" target="" title="wmo122720iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122720iso_stat. txt" target="" title="wmo122720iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2112 280 0- Mikołajki53º 47’ N21º 35’ E1971-1980ISO. txt" target="" title="wmo122800iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122800iso_stat. txt" target="" title="wmo122800iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2212 285 0- Ostrołęka53º 04’ N21º 23’ E1971-1992ISO. txt" target="" title="wmo122850iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122850iso_stat. txt" target="" title="wmo122850iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2312 295 0Białystok23º 10’ EISO. ZIP (ZIP 367 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo122950iso_stat. txt" target="" title="wmo122950iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2412 300 0Gorzów Wlkp. 52º 45’ N15º 17’ EISO. txt" target="" title="wmo123000iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123000iso_stat. txt" target="" title="wmo123000iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2512 310 0- Słubice52º 21’ N14º 36’ EISO. txt" target="" title="wmo123100iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123100iso_stat. txt" target="" title="wmo123100iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2612 330 0Poznań52º 25’ N16º 51’ EISO. ZIP (ZIP 380 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123300iso_stat. txt" target="" title="wmo123300iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2712 345 0Koło52º 12’ N18º 40’ EISO. ZIP (ZIP 387 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123450iso_stat. txt" target="" title="wmo123450iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2812 360 0Płock Trzepowo52º 35’ N19º 44’ EISO. txt" target="" title="wmo123600iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123600iso_stat. txt" target="" title="wmo123600iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)2912 375 0Warszawa Okęcie52º 10’ N20º 58’ EISO. ZIP (ZIP 382 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123750iso_stat. txt" target="" title="wmo123750iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3012 385 0Siedlce52º 15’ N22º 15’ EISO. ZIP (ZIP 374 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123850iso_stat. txt" target="" title="wmo123850iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3112 399 0Terespol52º 04’ N23º 37’ EISO. ZIP (ZIP 379 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo123990iso_stat. txt" target="" title="wmo123990iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3212 400 0Zielona Góra51º 56’ N15º 32’ EISO. txt" target="" title="wmo124000iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124000iso_stat. txt" target="" title="wmo124000iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3312 415 0Legnica51º 12’ N16º 12’ EISO. ZIP (ZIP 381 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124150iso_stat. txt" target="" title="wmo124150iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3412 418 0- Leszno Strzyżewice51º 51’ N16º 32’ E1978-2000ISO. txt" target="" title="wmo124180iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124180iso_stat. txt" target="" title="wmo124180iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 424 0Wrocław51º 06’ N16º 53’ EISO. txt" target="" title="wmo124240iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124240iso_stat. txt" target="" title="wmo124240iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)12 435 0Kalisz51º 47’ N18º 05’ EISO. txt" target="" title="wmo124350iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124350iso_stat. txt" target="" title="wmo124350iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3712 455 0Wieluń51º 13’ N18º 34’ EISO. txt" target="" title="wmo124550iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124550iso_stat. txt" target="" title="wmo124550iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3812 465 0Łódź Lublinek51º 44’ N19º 24’ EISO. ZIP (ZIP 383 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124650iso_stat. txt" target="" title="wmo124650iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)3912 469 0Sulejów51º 21’ N19º 52’ EISO. txt" target="" title="wmo124690iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124690iso_stat. txt" target="" title="wmo124690iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4012 495 0Lublin Radawiec22º 24’ EISO. ZIP (ZIP 377 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124950iso_stat. txt" target="" title="wmo124950iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4112 497 0Włodawa51º 33’ N23º 32’ EISO. txt" target="" title="wmo124970iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo124970iso_stat. txt" target="" title="wmo124970iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4212 500 0Jelenia Góra50º 54’ N15º 48’ EISO. txt" target="" title="wmo125000iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125000iso_stat. txt" target="" title="wmo125000iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4312 510 0Śnieżka50º 44’ N15º 44’ EISO. txt" target="" title="wmo125100iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125100iso_stat. txt" target="" title="wmo125100iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4412 520 0Kłodzko50º 26’ N16º 37’ EISO. ZIP (ZIP 388 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125200iso_stat. txt" target="" title="wmo125200iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4512 530 0- Opole50º 38’ N1971-1991, 1994-2000ISO. txt" target="" title="wmo125300iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125300iso_stat. txt" target="" title="wmo125300iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4612 540 0Racibórz Studzienna50º 03’ N18º 12’ EISO. ZIP (ZIP 391 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125400iso_stat. txt" target="" title="wmo125400iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4712 550 0- Częstochowa50º 49’ N19º 06’ EISO. ZIP (ZIP 385 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125500iso_stat. txt" target="" title="wmo125500iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4812 560 0Katowice50º 14’ N19º 02’ EISO. txt" target="" title="wmo125600iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125600iso_stat. txt" target="" title="wmo125600iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)4912 566 0Kraków Balice50º 05’ N19º 48’ EISO. txt" target="" title="wmo125660iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125660iso_stat. txt" target="" title="wmo125660iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5012 570 0Kielce Suków20º 42’ EISO. ZIP (ZIP 384 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125700iso_stat. txt" target="" title="wmo125700iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5112 575 0- Tarnów50º 02’ N20º 59’ EISO. ZIP (ZIP 386 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125750iso_stat. txt" target="" title="wmo125750iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5212 580 0Rzeszów Jasionka50º 06’ N22º 03’ EISO. txt" target="" title="wmo125800iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125800iso_stat. txt" target="" title="wmo125800iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5312 585 0Sandomierz50º 42’ N21º 43’ EISO. ZIP (ZIP 390 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125850iso_stat. txt" target="" title="wmo125850iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5412 595 0- Zamość23º 15’ E1971-1999ISO. txt" target="" title="wmo125950iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo125950iso_stat. txt" target="" title="wmo125950iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5512 600 0Bielsko Biała49º 48’ N19º 00’ EISO. ZIP (ZIP 389 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126000iso_stat. txt" target="" title="wmo126000iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5612 625 0Zakopane49º 18’ N19º 58’ EISO. txt" target="" title="wmo126250iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126250iso_stat. txt" target="" title="wmo126250iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5712 650 0Kasprowy Wierch49º 14’ N19º 59’ EISO. txt" target="" title="wmo126500iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126500iso_stat. txt" target="" title="wmo126500iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5812 660 0- Nowy Sącz49º 37’ N1971-1994, 1998-2000ISO. txt" target="" title="wmo126600iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126600iso_stat. txt" target="" title="wmo126600iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)5912 670 0- Krosno49º 43’ N21º 46’ E1985-2000ISO. txt" target="" title="wmo126700iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126700iso_stat. txt" target="" title="wmo126700iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)6012 690 0Lesko49º 28’ N22º 21’ EISO. txt" target="" title="wmo126900iso">ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126900iso_stat. txt" target="" title="wmo126900iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)6112 695 0- Przemyśl22º 46’ EISO. ZIP (ZIP 393 KB)ISO. pl/documents/33377/436740/wmo126950iso_stat. txt" target="" title="wmo126950iso_stat">ISO STAT. TXT (TXT 5 KB)
    Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze
  wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  Strona 1 z 2 1 2 >

  09-12-2009, 10:01

  BASK

  Początkujący

  Posty: 1

  wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  Jestem rok po rozwodzie z mojej winy. Była żona wytoczyła mi sprawe o alimenty, w której sąd zażądał wyciągów z ostatniego roku z mojego konta.
  Czy mogę je przedstawić "tylko do wglądu sądu", czy musze je ujawnic również drugiej stronie??
  Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie??

  09-12-2009, 12:06

  dontgiveup

  Użytkownik

  Posty: 113

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  wszystkie dowody w jakiejkolwiek sprawie sa do wgladu oby stron. doswiadczenie. lepiej zadaj pytanie tym co prawo znaja, jak to obejsc. znaczy przedstawic inne zaswiadcznie o zarobkach od pracodawcy - ja tak zrobilam i sedzina uznala.
  mysle ze tez mozesz napisac w uzasadnieniu ze przedstawiasz zaswiadczenie o zarobkach wraz na przyklad z umowa o prace, bo nie wyrazasz zgody by twoja eks znala twoje konto jak i twoje dzienne wydatki - brak powiazanie ze sprawa. u mnie poszlo gladko

  09-12-2009, 20:35

  heka

  Stały bywalec

  Posty: 1. 289

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  Mój ex też żądał jakichś dokumentów których nie chciałam żeby widział. Powiedziałam, o tym i okazałam sądowi do wglądu. Zaprotokołowali to co miało związek ze sprawą.

  09-12-2009, 21:40

  krzysiekjx1

  Stały bywalec

  Posty: 2. 282

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  nie zgodze sie z tobą dontgiveup-zarobki to część materiału dowodowego w sprawie alimentacyjnej a jak najbardziej zasadne jest żądanie wyciągu i wgląd w sytuacje jak żyje pozwany (spotkałem sie z sytuacją gdzie sąd zażądał za trzy lata wstecz)

  10-12-2009, 09:14

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  czyli ja tez moge zadac jego wyciagow z kont jesli chodzi o sprawe alimentacyjna? by na przyklad, udowodnic to ze prowadzi wysoki/rozrzutny trub zycia itd itp???

  bo spotkalam sie z moim ex i powiedzial mi bezszczelnie ze on sie cieszy ze sprawa do marca przelozona, bo bedzie mial wiecej czasu by dochody byly mniejsze... wiec moge czy ja moge tak? -porposic by sadownie otrzymac jego wyciagi z kont, bo przypuszczam ze wydaje wiecej niz zarabia, wiec skad bierze te pieniadze, a dwa, by sadownie wystapic o rozliczenia roczne z lat 3, bo wtedy srednia miesieczna bedzie 10tys, a teraz nagle w ostatnich 3 miesiacach zarabia po 1500??!!!

  10-12-2009, 12:13

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  dokładnie! złóż wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia wyciągu z rachunku bankowego za jakiś tam okres np dwa lata wstecz z uzasadnieniem iż w ostatnim okresie czasu podjął działania mające na celu obniżenie swoich zarobków itd (to co Ci mówił) i że uzyskanie wglądu w historie rachunku za tak długi okres czasu pozwoli na obiektywną ocene możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego

  10-12-2009, 17:03

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  dziki za odpowiedz, i tak zrobie. spraw 12 stycznia tyle przsluchanie swiadkow, wiec poczekam jakie on doumenty przedstawi i zazadam i wyciagow z kon (bo mam kilka) i rozliczenie roczne za conajmniej dwa lata.
  a jeszcze pytanko? czy przedstawione rozliczenia roczne ze skarbowki, bede dobrym dowodem na to ze jak artykul mowi "ma mozliwosci zarobkowe" bo przeciez bedzie bialo na czarnym ze potrafil przez ostatnie 3 lata nawet i po 10tysiecy miesiecznie zarabiac.???

  10-12-2009, 18:18

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  no dokładnie jeżeli posiadasz takie rozliczenia??? lub jeżeli nie to szybciutko je zdobędziesz na swój wniosek z US pod pretekstem przedłożenia w MGOPS do wniosku o zasiłek rodzinny=nie licz tak do końca na zaangażowanie sie sądu w twoją sytuacje i ułatw troszke im prace (to na stronie podnoszącej jakąś okoliczność spoczywa obowiązek dostarczenie materiału dowodowego), a wnioskuj o zaliczenie na poczet materiału dowodowego i wraz z wnioskiem o zobowiązanie do przedłożenia wyciągów złóż w formie pisemnej np na sprawie ( choć w tej sytuacji nie bedzie to już chyba konieczne skoro zaświadczenie z US ujawni jego możliwości)

  10-12-2009, 18:28

  porcellus1

  Użytkownik

  Posty: 146

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  Cytat:

  Napisał/a BASK

  Jestem rok po rozwodzie z mojej winy.
  Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie??

  1. nie jestem prawnikiem
  2. tak jak mówia inni. druga strona ma prawo wgladu w Twoje konto (czyt. zycie)
  3. posiadanie konta nie jest obowiazkowe. powiedz, ze nie masz. i w zamian pokaz to, co wyciagniesz od pracodawcy. proste.
  4. na wszelki wypadek zmien bank, gdyby Cie zona podkablowala, ze masz konto tu i tu i sadowi by sie zachcialo to sprawdzic...

  10-12-2009, 19:00

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  czekaj krzysiek, bo chyba czego nie zrozumialam, albo ty zle przeczytales. mowisz ze mam te rozliczeia zdobyc z US pod pretekstem MGOPS. mowimy o jego rozliczeniu, wiec jako obca osoba, tylko matka jego dziecka, moge isc do US i o to poprosic~? nie musze miec jego zgody?

  10-12-2009, 20:09

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  możesz wystąpić z wnioskiem do US o wydanie zaświadczeń o waszych dochodach za jakiś rok.....
  tylko matka..... zgadza sie a on jest tylko ojcem ( i Twoim ex czego akurat tam nie wiedzą) i nie proś a wystąp w formie pisemnej i nawet jeżeli dostaniesz odmowe to zawsze masz co przedłożyć w sądzie że nie byłaś bierna w tej sytuacji i zrobiłaś wszystko co było możliwe a wtedy wystąpi o to sąd a jemu nie odmówią

  10-12-2009, 20:52

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  Bez jego zgody nic z US nie wydobędziesz. Mozesz o to wnosic w sądzie i ew. sąd jeśli bedzie widział taka koniecznoiśc sam wystąpi. Ty sama nic nie wskórasz.

  10-12-2009, 21:17

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  no wlasnie, cos mi tu nie pasowalo. dzieki heka za sprostowanie. wkoncu nawet nie znajac prawa a maja rozum, jest ochrona danych osobowych...

  11-12-2009, 07:57

  mama230780

  Stały bywalec

  Posty: 491

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  dontgiveup istnieje mozliwosc obejscia kwesti ochrony danych osobowych... mozesz zlozyc wniosek do us i oni go wydadza ale zostanie to wyslane na adres zameldowania twojego bylego. u mnie bylo podobnie i mi sie udalo to zdobyc poniewaz byly maz jest zameldowany u swojej matki a ja z nia mam bardzo poprawne stosunki i ona mi to przekazala. oczywiscie nie pobieglam z tym do sadu tylko upewnilam sie ze warto uparcie wnioskowac aby sad zarzadal tego rozliczenia... oplacilo sie. gif" alt="mama230780 jest off-line" width="10" height="10"/>

  11-12-2009, 08:40

  RE: wyciągi z konta - tylko do wglądu sądu??


  no, ja nie mam ten mozliwosci, bo przeciez jestem jędzą do potegi, bo wyrzuciłam synusia z domu. Ale, przez rok prowadzilam jego ksiegowosc, i wiem co tam jest i gdzie tego szukac, wiec jak bedzie trzeba, bo zacznie cos kombinowac, to tylko muse do sadu sie zwrocic. Ach, ze czlowiek nigdy nie wie kiedy upadnie... bo bym wtedy sobie kopie wszystkiego porobila!!!


  Podobne wątki na Forum Prawnym
  Wątek
  § kontrola zus a prośba o wyciąg z konta (odpowiedzi: 3) Witam,chciałabym zapytać czy w trakcie postępowania wyjaśniającego prawidłowość mojego zatrudnienia w ZUS (podejrzewają, że nie pracowałam, tylko...
  § rozwód czy sąd może zarządać wyciąg z konta bankowego (odpowiedzi: 2) witam jak w temacie. dostałem wezwanie z sądu o okazanie wyciągu bankowego. czy muszę okazać wyciąg z konta bankowego podczas sprawy rozwodowej jeśli... org/prawo-finansowe-podatkowe/264470-ewidencja-sprzedazy-wyciag-z-konta. html">ewidencja sprzedaży a wyciąg z konta (odpowiedzi: 2) Mam problem. W tym samym lokalu prowadzone są 2 firmy: jedna działalność a druga spółka. Pech chciał że przy wpisywaniu polecenia przelewu, pracownik... org/prawo-rodzinne-opiekuncze/241293-sprawa-o-alimenty-zadanie-wyciagu-z-konta. html">Sprawa o alimenty (żądanie wyciągu z konta) (odpowiedzi: 5) Witam.Rozstałam się z partnerem w marcu br. Złożyłam do sądu pozew o alimenty na córkę (2l) - 500, 00 zł miesięcznie. Na pierwszej sprawie... org/prawo-rodzinne-opiekuncze/169462-wyciag-z-konta-bankowego-prosba-o-pomoc. html">wyciąg z konta bankowego- prośba o pomoc (odpowiedzi: 5) Pomagam mojej koleżance w walce o alimenty pisząc pisma. Na ostatnim przesłuchaniu matka pozwanego, występująca w roli pełnomocnika nie przedstawiła... org/prawa-konsumenta/5253-wyciag-z-konta-zamiast-paragonu. html">Wyciąg z konta, zamiast paragonu? (odpowiedzi: 7) Na początku kwietnia kupiłem spodnie w firmie House, po trzech tygodniach spodnie pękły na szwie przy kieszenie nie z mojej winy.. Niestety gdzies mi...

  Elektroniczny KRS. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sadowego („KRS”) mogą być składane wyłącznie w drodze elektronicznej. Czy elektronizacja przyśpieszyła rozpoznawanie wniosków?

  Elektroniczny Portal Rejestrów Sądowych

  Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw został wprowadzony elektroniczny Portal Rejestrów Sądowych („PRS”). Wszelkie wnioski o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 1 lipca 2021 r. mogą być składane wyłącznie w drodze elektronicznej za pośrednictwem PRS.
  Wprowadzone zmiany miały na celu uproszczenie procedury składania wniosków, w szczególności dla podmiotów niereprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. W mojej ocenie system jest dosyć przejrzysty i prosty w obsłudze, przy czym pewne wątpliwości budzi sposób uwierzytelniania dokumentów przez osoby niereprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.

  Procedura składania wniosków do KRS

  W chwili obecnej wnioski składane do KRS muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS np. reprezentanta spółki kapitałowej lub uprawnionego wspólnika spółki osobowej.

  Do dokonania zgłoszenia, podobnie jak uprzednio we wnioskach składanych w formie tradycyjnej należy dołączyć dokumenty (załączniki) stanowiące podstawę wpisu. Jeżeli dokumenty nie zostały sporządzone w formie elektronicznej lecz wyłącznie w postaci papierowej, należy dołączyć odpisy tych dokumentów poświadczone elektronicznie przez notariusza albo pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli wnioskodawca załączy wyłącznie skany papierowych dokumentów, to w takiej sytuacji jest zobowiązany do przesłania do sądu rejestrowego oryginału dokumentu albo jego odpisu/wyciągu poświadczonego urzędowo w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku w PRS. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę do przedłożenia ww. dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

  Powyższe wymagania, skutkują zamieszaniem w wydziałach gospodarczych KRS, gdyż dokument w postaci papierowej, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu musi zostać w pierwszej kolejności przetworzony na postać elektroniczną, co niewątpliwie wydłuża całe postępowanie. Nie dotyczy to aktów notarialnych, których wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium przez notariusza. Wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu, który następnie jest on automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.

  W przypadku składania wniosku do PRS przez pełnomocnika, elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu następuje natomiast z chwilą wprowadzenia dokumentu do systemu teleinformatycznego bez konieczności dokonywania innych czynności np. uwierzytelniania dokumentu.

  System umożliwia także składanie pism w zakresie uzupełniania braków w zgłoszeniu np. gdy wnioskodawca nie dołączył do zgłoszenia określonego dokumentu, co na pewno usprawnia całe postępowanie.

  Akta rejestrowe

  Niewątpliwą zaletą jest również wprowadzenie dostępnych dla każdego elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS. Na chwilę obecną ciężko jednak ocenić efektywność przedmiotowego rozwiązania z uwagi, na fakt, iż wprowadzenie pełnej dokumentacji w formie elektronicznej jest procesem czasochłonnym, a praktyka pokaże czy zmiany przyniosą oczekiwany efekt.

  Czas dokonania wpisu – pierwsze doświadczenia

  Pomimo, iż elektronizacja miała przyśpieszyć rozpoznawanie wniosków przez sądy rejestrowe pierwsze doświadczenia pokazują, iż przykładowo w odniesieniu do wniosków o zmianę danych w KRS (składanych przez profesjonalnego pełnomocnika), w chwili obecnej na wpis w KRS czeka się minimum 2 miesiące. Przed „elektronizacją KRS” było to średnio około 1 miesiąca.

  Daniel Terbosh, radca prawny

  Reklama

  Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację

  Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes

  Dane do przedłożenia Ge 49 8780

  Bezpośredni link do pobrania Dane do przedłożenia Ge 49 8780

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane do przedłożenia Ge 49 8780