Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Kek742220m

Aeg Kek742220m to usługa oferująca szeroki zakres podstawowych usług, w tym dostęp do sieci Wi-Fi, zdalnego dostępu do plików, przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych i wiele innych. Usługa jest konfigurowana za pośrednictwem łatwego w użyciu kreatora, dzięki czemu można dostosować ją do własnych potrzeb. Aeg Kek742220m oferuje szeroki wybór opcji dostosowania, w tym wielojęzyczną obsługę klienta, wsparcie dla chmury i zaawansowane narzędzia do zarządzania. Usługa jest zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym wymagania dotyczące szyfrowania i zabezpieczeń.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Kek742220m

Część biznesplanu należy poświęcić wyjaśnieniu jakie produkty lub/i usługi zamierzasz wprowadzić na rynek, dlaczego według Ciebie będą one konkurencyjne wobec innych, w czym są one lepsze, a także na jakim etapie rozwoju obecnie się znajdują, co trzeba jeszcze zrobić, aby powstały, jakie koszty ponieść.

Rozpocznij od ogólnej charakterystyki swojej oferty, a następnie przejdź do jej szczegółów. Dokładnie opisz swój produkt lub usługę, jak również branżę w której działasz. Opis powinien być precyzyjny, żeby osoby czytające mogły uzyskać dokładny obraz Twoich produktów lub usług i odniosły wrażenie, że się na tym znasz. Unikaj jednak stosowania żargonu, nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe, ale trzeba się starać go ograniczyć po to, aby nawet laik zrozumiał o co Ci chodzi.

Lista i opis produktów/usług to jeszcze nie wszystko. Napisz w jaki sposób klient będzie mógł wykorzystać Twoje produkty i usługi. Również powszechnie znany i popularny produkt może posiadać funkcje, które nie są oczywiste i będą stanowiły jego wyróżnik.

Odpowiedz na pytanie czy Twój produkt już istnieje, czy też jest dopiero w fazie projektowej. Możesz zamieścić ilustrację, w celu ukazania jak on wygląda, w jaki sposób działa. Udowodnij, że posiadasz stosowne kwalifikacje, doświadczenie i możliwości techniczne konieczne do jego wykonania.

Zastanów się nad tym czy istnieje możliwość poszerzenia Twojej oferty o inne produkty lub usługi, które będą ją uzupełniały. Być może to właśnie one będą stanowiły o Twojej przewadze konkurencyjnej oraz generowały dodatkowy dochód, który nie jest do pogardzenia. Nie zamykaj się tylko na jedną możliwość. Klient posiadając opcję zakupu produktu od Ciebie, wzbogaconą np. o jego serwis w atrakcyjnej cenie, będzie bardziej skłonny kupić go od Ciebie niż od konkurenta, który tego nie zapewnia.

Wskaż jakie są koszty produktu. Określ w jaki sposób go pozyskasz. Jeśli chcesz samodzielnie go wyprodukować, wskaż komponenty, z których jest wytwarzany i oszacuj koszty. Jeśli jest to usługa, napisz kto wykona pracę i gdzie. Oblicz ile czasu potrzebujesz, aby go wytworzyć.

Jeśli już teraz wiesz, że Twój produkt jest wyjątkowy, nowatorski i inni będą chcieli go powielić, możesz skorzystać z ochrony prawnej (np. opatentować). W tej części biznesplanu warto o tym wspomnieć i zastanowić się nad tym jak będziesz chronił/a swoją własność. Jest to szczególnie istotne, kiedy produkt jest łatwy do skopiowania.

Napisz jeszcze o czymś bardzo ważnym, tzn. w jakiej relacji pozostaje Twój produkt do konkurencji, jakie są jego wady i zalety na jej tle. Jeśli uważasz, że bije ją na głowę, to wyjaśnij dlaczego. Jeśli taki nie jest, możesz sformułować plan jaki wcielisz w życie, żeby stał się bardziej konkurencyjny i atrakcyjniejszy dla klientów.

Klienci pragną przede wszystkim otrzymać towar wysokiej jakości, który stanowi odpowiedź na ich konkretne potrzeby. Ty jako przedsiębiorca, który decyduje się im ten towar dostarczyć, musisz być przekonany/a, że Twój produkt jest właśnie taki, charakteryzuje się wysoką jakością i może z powodzeniem zaspokoić wymagania osób, które za niego zapłacą. Nie zapomnij, że nie każdy klient musi być zadowolony. Zastanów się czy przewidujesz objęcie towaru gwarancją, w jaki sposób będzie wyglądał proces złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

Informacje jakie zamieścisz w tej części biznesplanu będą użyteczne dla osób nie związanych z Twoją branżą, które będą mogły sobie wyobrazić całe przedsięwzięcie. Będą jednak również ważne dla Ciebie, ponieważ wymuszą przeprowadzenie analizy co już masz, co musisz pozyskać, jak to zrobić itp.

Ogłoszenie nr 504799-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny01581798500000, ul.ul. Grójecka186,02-390Warszawa, woj.mazowieckie, państwoPolska, tel.022 572 62 54, 022 572 62 51, , e-mailzamowienia@nfz. gov. pl, , faks022 572 63 05.
Adres strony internetowej (URL):https://nfz. ezamawiajacy. pl
Adres profilu nabywcy:https://nfz. pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I. 4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Takhttps://nfz. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Takhttps://nfz. pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

Tak
adreshttps://nfz. pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFDNumer referencyjny: BAG. 261. 1. 43. 2019Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: UsługiII. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są „Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFD”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II. 5) Główny kod CPV: 72000000-5 Dodatkowe kody CPV:

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:303252, 00
Waluta:

pln(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 1 pkt 6 lub w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:12 lub dniach:lub data rozpoczęcia: zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II. 9) Informacje dodatkowe:

III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkoweIII. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna III. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowej dotyczącej głównych elementów produktów podstawowych Platformy AFD, wymienionych w tabeli 1 w załączniku nr 1 do Specyfikacji. Każda świadczona usługa musi być o wartości przekraczającej 200 000 zł brutto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Nie
Informacje dodatkowe:

III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III. 2. 1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII. 2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 5 ustawy PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III. 5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III. 2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. 3) - III. 6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu na platformie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. 1) OPIS IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie

IV. ) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV. 6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV. 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 1) Kryteria oceny ofert: IV. 2) Kryteria

IV. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV. 3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV. 2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV. 3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:IV. 4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV. 5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji. IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-01-30, godzina:10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polskiIV. 3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV. 4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:NieIV. 5) Informacje dodatkowe:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Kek742220m

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Kek742220m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Aeg Kek742220m

KryteriaZnaczenieCena100, 00