Informacje o usługach Asus P3w E

ASUS P3W E to usługa oferowana przez firmę ASUS, która dostarcza użytkownikom szeroki wybór funkcji, w tym kontrolę nad używanymi urządzeniami, narzędzia do tworzenia aplikacji i analityczne narzędzia do optymalizacji. Usługa zapewnia klientom dostęp do informacji o systemie i pozwala im na monitorowanie wszystkich urządzeń znajdujących się w sieci. Usługa zapewnia systemy zarządzania, takie jak systemy zarządzania wykorzystywane do kontroli i śledzenia wszystkich urządzeń w sieci. Co więcej, ASUS P3W E umożliwia tworzenie aplikacji i narzędzi do optymalizacji, które pomagają optymalizować wydajność systemu i określać wpływ systemu na środowisko.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o usługach Asus P3w E

Zapytanie o Status Gwarancji | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

W ramach Projektu zostaną udostępnione dwie e-usługi publiczne (A2C i A2B) na najwyższym 5 poziomie dojrzałości (personalizacja): e-EDM i e-Rejestracja oraz jedna e-usługa wewnątrzadministracyjna (A2A) e-Analizy.

E-usługa publiczna e-EDM

Usługa e-EDM to odpowiedź na jeden z głównych problemów zgłaszanych przez pacjentów: utrudniony dostęp do własnej dokumentacji medycznej (historii choroby). Dzięki wdrożeniu Lokalnych Repozytoriów EDM po stronie Dziedzinowych Systemów Informatycznych Szpitali - Partnerów oraz Rejestru EDM i integracji rozwiązania z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych pacjent uzyska pełną informację na temat zdarzeń medycznych oraz szybki zdalny dostęp do niej. Poprzez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych pacjent zarządzi dostępem do własnej EDM, może nadawać i odbierać dostęp usługodawcom. Zarówno pacjent jak i upoważniony personel podmiotów leczniczych będzie mógł zażądać udostępnienia dokumentacji z Lokalnego Repozytorium EDM. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zgodnym z profilem IHE-XDS udostępnienie odbędzie się automatycznie, co w praktyce zlikwiduje czas oczekiwania na EDM (obecnie wydanie kopii trwa od kilku do kilkunastu dni). Dzięki temu EDM będzie stale dostępna w procesie leczenia, co zwiększy bezpieczeństwo pacjentów przez umożliwienie lekarzom podejmowanie decyzji klinicznych na podstawie wiarygodnych danych.

Opis e-usługi publicznej e-EDM

e-EDMOpis
Definicja e-usługiUsługa umożliwi pacjentowi zdalny dostęp (podgląd lub pobranie) poprzez sieć Internet do dokumentów EDM zgromadzonej w Lokalnym Repozytorium EDM szpitala - Partnera Projektu. Pacjent będzie mógł z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych udostępnić tę dokumentację podmiotom leczniczym. Dzięki dostosowaniu systemów do wymagań interoperacyjności EDM będzie dostępna w całym procesie leczenia, co zwiększy poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostęp personelu medycznego do wiarygodnych danych dotyczących historii choroby pacjenta. Usługa umożliwi wymianę EDM w ramach SIM. Opis procesu (zdarzenia życiowego), którego dotyczy usługaPacjent oczekuje wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa procesu leczenia jest dostęp lekarza do historii choroby. Informacje w niej zawarte pozwalają dobrać właściwy sposób leczenia a niejednokrotnie uniknąć szkodliwych dla pacjenta zjawisk np. interakcji leków z uczuleniami pacjenta. Dostęp do historii choroby zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
Historia choroby jest potrzeba w ramach każdej wizyty/pobytu pacjenta. Obecnie pacjent, przychodząc do podmiotu leczniczego po poradę, powinien dostarczyć dotychczasową papierową historię choroby. Odbywa się to poprzez fizyczne dostarczenie kopii dokumentów w formie papierowej co wymaga do pacjenta stałego gromadzenia tych dokumentów. W przypadku utraty takiej kopii pacjent musi udać się do podmiotu leczniczego i zawnioskować o wydanie kopii, co może wiązać się z opłatą za jej wykonanie. Jeżeli pacjent nie dostarczy dokumentacji, lekarz nie ma dostępu do historii choroby. Usługa ma zapewnić dostęp do historii choroby on-line zarówno dla pacjenta, jak i uprawnionych lekarzy, co przyczyni się do poprawy jakości świadczeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
Typ e-usługi (A2B, A2C lub A2A)A2C/A2B (usługa publiczna)Aktualny poziom dojrzałości e-usługiNie dotyczyDocelowy poziom dojrzałości e-usługi5-PersonalizacjaOpis nowych funkcjonalności systemu, które pozwolą na osiągniecie docelowego poziomu dojrzałościUsługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu na zdalny dostęp poprzez Internet do dokumentacji historii choroby. Po przekazaniu żądania system on-line udostępni pacjentowi jego dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie leczniczym - całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do swojego EDM podmiotom leczniczym/personelowi medycznym. e-EDM podczas żądania udostępnienia EDM przez podmiot leczniczy zweryfikuje jego uprawnienia w Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych i udostępni EDM poprzez usługę sieciową. Systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługaLokalne Repozytorium EDM - element Dziedzinowych Systemów Informatycznych szpitala, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Inne usługi i procesy, na które usługa może mieć wpływe-Skierowanie w zakresie dołączenia dokumentacji do skierowania. Planowany sposób uwierzytelnianiaKrajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

E-usługa publiczna e-Rejestracja

Usługa e-Rejestracja to odpowiedź na kolejny główny problem identyfikowany przez pacjentów: utrudniony kontakt telefoniczny z rejestracją, szczególnie w godzinach porannych lub długi czas osobistego oczekiwania w przychodni. Umożliwi ona pacjentowi zdalną rezerwację terminu wizyty w poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej udostępnianego przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. Pacjent będzie mógł dokonać rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi w sieci Internet.

W ramach tej usługi pacjent będzie miał możliwość również anulowania rezerwacji lub zmiany terminu wizyty, zostanie również poinformowany o wszelkich zmianach wprowadzonych przez podmiot leczniczy. Usługa zostanie również zintegrowana z usługą e-skierowań udostępnianą przez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, dzięki czemu pacjent będzie mógł dołączyć e-skierowanie. Taka funkcjonalność zapewnia, że wszystkie czynności związane z rejestracją na wizytę mogą być obsłużone w ramach e-Rejestracji, co eliminuje konieczność osobistego stawiennictwa w podmiocie leczniczym. Zwiększa to w znaczący sposób dostępność do świadczeń w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami i osób, których miejsce zamieszkania jest oddalone od siedziby podmiotu leczniczego.

Opis e-usługi publicznej e-Rejestracja

e-EDM

Usługa umożliwia pacjentowi zdalną rezerwację terminu wizyty w poradni AOS lub POZ udostępnionej przez Partnera. Pacjent będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru podmiotu leczniczego, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej. e-Rejestracja będzie udostępniana przez przeglądarkę internetową i wymaga posiadania konta użytkownika. Pacjent będzie mógł dokonać rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi także na urządzenia mobilne. Dzięki temu wzrośnie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Partnerów, co pozwoli na optymalizację wykorzystania ich zasobów.

W związku z problem zdrowotnym pacjenci mają potrzebę odbycia procesu leczenia. Niejednokrotnie w przypadku chorób przewlekłych uzyskania stałej opieki lekarza. Cały proces leczenia składa się z poszczególnych zdarzeń medycznych: porad, hospitalizacji, rehabilitacji itp. Aby takie zdarzenie mogło być realizowane, musi zaistnieć element rejestracji pacjenta na określony termin. Pacjent musi zatem odnaleźć podmiot leczniczy, który udziela świadczeń zdrowotnych, którymi jest zainteresowany, a następnie umówić się na poradę/świadczenie. W chwil obecnej u większości Partnerów wymaga to osobistego stawiennictwa w rejestracji lub telefonicznego zgłoszenia, a następnie dostarczenia skierowania w wersji papierowej. Brak formy elektronicznej świadczenia tej usługi, pacjent ma trudność w dotarciu do informacji o dostępnych świadczeniach zdrowotnych i terminach, a proces zapisu wymaga od niego znacznego zaangażowania czasowego niejednokrotnie związanego z osobistą wizytą w podmiocie i oczekiwaniem w kolejce do rejestracji. Projektowana usługa ma umożliwić pacjentom wyszukiwanie terminów wizyt poprzez Internet oraz zdalną rezerwację tych terminów, co przyczyni się do usprawnienia całego procesu. A2C6 Partnerów Projektu udostępnia e-usługę e-rejestracji na poziomie nie większym niż 2Poziom 5 - PersonalizacjaPacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród Partnerów Projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjent będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie lekarzowi kompletnych informacji, co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta. System HIS szpitala Partnera projektu, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Platforma e-Usług. e-Skierowanie

E-usługa e-Analizy

Usługa e-Analizy, umożliwi MSWiA jako instytucji nadzorującej szpitale (Partnerów Projektu) na dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych o procesach w nich zachodzących, co przyczyni się do podniesienia afektywności tych procesów w tym również efektywności kosztowej. Natomiast kierującym podmiotami umożliwi poprawę zarządzania, w tym optymalizację kosztową, świadczeń zdrowotnych. Usługa będzie stanowiła źródło informacji do doskonalenia działalności dla podmiotów leczniczych, dzięki informacjom od pacjentów oraz danych o świadczeniach zdrowotnych i ich kosztach dostępnych w Systemie Raportowo-Analitycznym.

Zgromadzone dane o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów ilościowych i jakościowych obywatelowi/pacjentowi. Pozwoli to na wybór poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w przyszłości oddziału szpitalnego, Partnera Projektu, którego oferta może optymalnie (dostępność, jakość) zaspokoić jego potrzeby zdrowotne. Dzięki temu usługa umożliwi obywatelowi/pacjentowi, na podstawie udostępnionych danych statystycznych i ankiet pacjentów, wybór szpitala lub przychodni/ poradni Partnera Projektu, którego oferta może optymalnie (dostępność, jakość) zaspokoić jego potrzeby zdrowotne. W ramach tej usługi pacjent będzie mógł również ocenić realizację świadczenia zdrowotnego poprzez wypełnienie ankiety satysfakcji z udzielonego świadczenia, które uzyskał po e-rejestracji. Dostęp do wiarygodnych informacji na temat jakości procesu leczenia jest jedną z kluczowych niezaspokojonych potrzeb pacjentów. Pacjenci obecnie w praktyce pozbawieni są informacji na temat danych ilościowych i jakościowych na temat procesu leczenia, a ich wybór podmiotu leczniczego i lekarza wynika najczęściej z informacji od znajomych lub przyzwyczajeń. Dzięki udostępnionej usłudze pacjenci będą mogli nie tylko pozyskać informację na temat procesu leczenia np. jak dużo zabiegów danego typu wykonał podmiot w ostatnim roku lecz sami będą mogli na podstawie profesjonalnych formularzy ocenić realizowana świadczenia. Ocena pacjentów również będzie elementem informacji udostępnianych pacjentowi. Dzięki usłudze pacjent będzie mógł wybrać podmiot, który w najpełniejszym stopniu spełnia jego oczekiwania, a po zrealizowanej wizycie ocenić świadczenie.

Należy podkreślić, że realizacja e-usługi e-Analizy jest niezbędna do wdrożenia usługi typu A2C polegającej na udostępnieniu pacjentom informacji o jakości leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych wraz z możliwością ich porównywania, co pozwoli na podejmowanie przez pacjentów świadomych decyzji dotyczących wyboru miejsca leczenia. Pośrednio wpłynie to pozytywnie na samą jakość leczenia. Świadomość zarządzających podmiotami, iż informacja o jakości leczenia staje się powszechnie dostępna stymuluje większą dbałość o te aspekty. W konsekwencji e-usługa e-Analiz przyczyni się do usprawnienia procesów zarządzania i nadzoru nad podmiotami leczniczymi poprawiając efektywność i jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych. Przyczyni się również do kreowania potrzeb pacjentów na świadczenie nowych usług lub modyfikacje już istniejących usług, również tych objętych Projektem tj. e-usługi e-Rejestracja. Na podstawie przeprowadzanych analiz, będą mogły być podejmowane decyzje o charakterze strategicznym, co do rozwoju innych e-usług A2B lub A2C, które obejmuje Projekt oraz potrzeb w zakresie rozwoju nowych usług. Zespół projektowy przeprowadzi analizy możliwości wykorzystania Platformy e-Usług, jako narzędzia do ich rozwoju. Dodatkowo, w związku z uruchomieniem w ramach POPC działania 2. 4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” zauważalnie widoczne jest zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców danymi udostępnionymi przez administrację publiczną, które posłużą do budowy nowych rozwiązań (w tym usług) w oparciu o udostępniane dane, informacje lub analizy.

Opis e-usługi publicznej e-Analizy

Usługa e-Analizy, umożliwi nadzorującym podmioty lecznicze (Partnerów) na dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych o procesach w nich zachodzących co przyczyni się do podniesienia efektywności tych procesów, w tym również efektywności kosztowej. Usługa będzie stanowiła źródło informacji do doskonalenia działalności dla podmiotów leczniczych, dzięki informacjom od pacjentów oraz danym o świadczeniach zdrowotnych i ich kosztach dostępnych w Systemie Raportowo Analitycznym. Zgromadzone dane o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów ilościowych i jakościowych obywatelowi/pacjentowi. Pozwoli to na wybór szpitala/oddziału lub przychodni/poradni Partnera, którego oferta może optymalnie (dostępność, jakość) zaspokoić jego potrzeby zdrowotne. Główny problem podmiotów nadzorujących wiąże się z utrudnionym dostępem do wiarygodnej i porównywalnej informacji o procesach zachodzących w nadzorowanych podmiotach. Proces pozyskania danych w chwili obecnej opiera się na przygotowaniu formularza sprawozdawczego, przesłania go do nadzorowanych jednostek, a po otrzymaniu informacji zwrotnej scaleniu uzyskanych danych i procesie analizy. W takim modelu zdecydowanie najdłużej trwającym procesem nie jest analiza i wyciąganie wniosków, ale proces przygotowania i zabrania danych. Kolejnym problemem w taki podejściu jest to, że nie ma gwarancji, że poszczególne osoby właściwie zinterpretowały poszczególne pozycje w sprawozdaniu w związku z tym czy przekazane dane są odpowiedniej jakości i czy są porównywalne pomiędzy sobą. Każda nowa potrzeba informacji generuje nowy formularz sprawozdawczy ze względu na brak danych elementarnych. Danymi z tej usługi będzie również wspierany pacjent, który poszukuje informacji na jej temat takich jak: kto realizuje określone świadczenia zdrowotne, jak dużo ich realizuje, czy dobrze je realizuje. Obecnie kieruje się opiniami znajomych oraz informacjami znalezionymi w sieci Internet. A2APartnerzy nie posiadają tego typu e-usługNie określa się poziomu dojrzałości dla tego typu usług.

Aby rozwiązać te problemy szybkim dostępem do wiarygodnych, prawdziwych o wysokiej jakości danych wytworzona zostanie usługa e-Analiz, która będzie zasilana bezpośrednio danymi z Dziedzinowych Systemów Informatycznych za pomocą otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym Projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych, a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.
Usługa będzie udostępniać dane w postaci raportów gotowych oraz możliwości generacji raportów ad-hoc pracownikom Partnerów i Lidera. Pacjent za pomocą danych z usługi będzie mógł wyszukać podmiot, który najlepiej odpowiada na jego problem zdrowotny. Będzie mógł wyszukiwać w przystępny sposób podmioty, które realizują określony zabieg, uzyska informacje o tym jak dużo takich operacji wykonuje, ile trwa średni pobyt po tym zabiegu itp. Po realizacji świadczenia będzie mógł ocenić wizytę/pobyt poprzez wypełnienie elektronicznego, profesjonalnego formularza oceny, który będzie wpływał na informacje udostępniane innym użytkownikom usługi.

Dziedzinowe Systemy Informatyczne podmiotu leczniczego, Platforma e-Usług, System Raportowo-Analityczny. e-RejestracjaInformacje dostępne będą bez logowania, dla funkcji ankietowania Krajowy Węzeł Identyfikacji ElektronicznejOficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Informacje o usługach Asus P3w E

Bezpośredni link do pobrania Informacje o usługach Asus P3w E

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o usługach Asus P3w E