Informacje ogólne Ge Ca10df

Ge Ca10df to unikalny kod identyfikujący przedmioty w sklepie internetowym GE. Ge Ca10df jest używany do identyfikacji produktów w sklepie internetowym GE, dlatego jest on szeroko stosowany. Kiedy kupujesz jakikolwiek produkt w sklepie internetowym GE, możesz użyć kodu Ge Ca10df do weryfikacji, czy jest to oryginalny produkt GE, lub czy jest to produkt zakupiony w sklepie internetowym GE. Kod Ge Ca10df zapewnia również bezpieczeństwo i zapobiega oszustwom, ponieważ wszystkie oryginalne produkty GE są zarejestrowane w systemie za pomocą kodu Ge Ca10df. Tak więc, Ge Ca10df to unikalny i wyjątkowy kod, który jest szeroko stosowany w sklepie internetowym GE, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawdziwość produktów.

Ostatnia aktualizacja: Informacje ogólne Ge Ca10df

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu elektronicznego, wypełnianego przez organ paszportowy, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu (wnioskodawca nie wypełnia wniosku w postaci papierowej).

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa się do dowolnego wojewody lub konsula.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie paszportowym.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport, z wyłączeniem osób:

1) które nie ukończyły 12. roku życia;

2) od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, wnioskodawca przedkłada:

1) ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;

2) w przypadku wniosku dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (m. in. dla małoletnich), ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany, osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy;

3) dowód uiszczenia opłaty;

4) dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty (zobacz niżej kto jest uprawniony)

5) wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;

6) dokument określający zakres władzy rodzicielskiej - w przypadku gdy matka lub ojciec zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego

7) fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy.

Wymogi, jakie powinna spełniać fotografia

1. Wymiary 35 × 45 mm, jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry; obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

5. Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku przedkłada się również orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku przedkłada się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w pkt. 3, może nie spełniać tych wymogów.

8. W innych niż wymienione w pkt. 6 przypadkach osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

Zgoda matki i ojca na wydanie dokumentu paszportowego

1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby. Zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego. Wówczas dokument określający zakres władzy rodzicielskiej przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Zgodę wyraża się:

1) osobiście w organie paszportowym w chwili składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego

2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz;

3) na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.

Zgodę w postaci elektronicznej, o której mowa wyżej wysyła się na adres: Łódź: paszporty@lodz. pl; Piotrków Trybunalski: paszporty. pl; Sieradz: ; Skierniewice: ). Organ paszportowy w odpowiedzi zwrotnej powinien potwierdzić poprawność dokumentu.

Przesłanki nieprzyjęcia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego

1) nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi, o których mowa wyżej

2) nie przedłożono dokumentów, wydanych przez sąd potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

3) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców

4) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany.

Przesłanki dysponowania dwoma ważnymi dokumentami paszportowymi

Tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

1) względami ochrony jej życia i zdrowia,

2) poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,

3) posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,

4) względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

Przypadki wydania paszportu tymczasowego

1. Paszport tymczasowy wydaje się:

1) osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na czas oczekiwania na odbiór paszportu;

2) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;

3) w nagłych przypadkach:

a) na powrót do miejsca stałego pobytu,

b) związanych z chorobą,

c) związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

d) związanych z prowadzoną działalnością zawodową,

e) związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, o której mowa w lit. d;

Organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa wyżej.

Odbiór dokumentu paszportowego

1. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Dokument paszportowy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator. Odbiór dokumentu paszportowego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem sytuacji, w której osoba ta:

1) nie ukończyła 5. roku życia albo

2) była obecna przy składaniu wniosku. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który na podstawie ustawy podlega unieważnieniu.

Obowiązek zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego

1. Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Postępowanie w razie znalezienia dokumentu paszportowego

1. Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula. Osoba, która odnalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula. Dokument paszportowy, o którym mowa w pkt. 2, może być przekazany Policji, Straży Granicznej lub innemu organowi administracji publicznej, które przekazują niezwłocznie ten dokument dowolnemu wojewodzie. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1-3, odnaleziony paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy wojewoda lub konsul zwraca do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Utrata ważności dokumentu paszportowego

1. Dokument paszportowy traci ważność z upływem terminu ważności wskazanego w tym dokumencie. W okresie ważności dokument paszportowy unieważnia się w przypadku:

1) zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym

2) odbioru nowego dokumentu paszportowego

3) zgłoszenia utraty, uszkodzenia dokumentu paszportowego lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego;

4) przekazania dokumentu paszportowego przez osobę trzecią;

5) wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego;

6) utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;

7) śmierci posiadacza dokumentu paszportowego;

8) stwierdzenia przez organ paszportowy wady technicznej lub w przypadku błędnej personalizacji;

9) zagubienia dokumentu paszportowego przed dostarczeniem dokumentu paszportowego do organu paszportowego;

10) wniosku o unieważnienie dokumentu paszportowego złożonego przez:

a) sąd prowadzący przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,

b) organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, organ postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego,

c) sąd prowadzący postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej w zakresie unieważnienia dokumentu paszportowego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia.

Węgiel

bor ← węgiel → azotC

Si

6

C

Wyglądczarny (grafit, fuleren)
bezbarwny (diament)diament i grafit – dwie z kilku form występowania węgla
Widmo emisyjne węglaOgólne informacjeNazwa, symbol, l. a.

węgiel, C, 6
(łac. carboneum)

Grupa, okres, blok

14 (IV A), 2, pStopień utlenienia

II, IVWłaściwości metaliczne

niemetalWłaściwości tlenków

lekko kwaśneMasa atomowa

12, 011 ± 0, 002[3][a]Stan skupienia

stałyGęstość

3150–3530 kg/m³ (diament)[4]
1900–2300 kg/m³ (grafit)[4]Temperatura topnienia

diament: 4440 °C (122 tys. atm)[1]
grafit: 4489 °C (101, 65 atm, punkt potrójny)[1]Temperatura wrzenia

3852 °C (sublimacja)[1]Numer CAS

7440-44-0Właściwości atomowePromień
• atomowy
• walencyjny
• van der Waalsa


70 (67) pm
77 pm
170 pmKonfiguracja elektronowa

[He]2s22p2Zapełnienie powłok

2, 4
(wizualizacja powłok)Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda


2, 55
2, 50Potencjały jonizacyjne

I 1086, 5 kJ/mol
II 2352, 6 kJ/mol
III 4620, 5 kJ/molWłaściwości fizyczneCiepło parowania

355, 8 kJ/mol
(sublimuje)Ciepło topnienia

brak (sublimuje)Ciśnienie pary nasyconej

0 PaKonduktywność

6, 1×104 S/mCiepło właściwe

710 J/(kg·K)Przewodność cieplna

129 W/(m·K)Układ krystalograficzny

heksagonalnyTwardość
• w skali Mohsa


od 0, 5–1, 5 (grafit)
10, 0 (diament)Prędkość dźwięku

18, 35 km/sObjętość molowa

5, 29×10−6 m³/molNajbardziej stabilne izotopy
izotopwyst. o. p. r. s. org/wiki/Energia_rozpadu" title="Energia rozpadu">e. MeVp.
11C{syn. }20, 4 minβ+1, 98211B12C98, 9%stabilny izotop z 6 neutronami13C1, 1%stabilny izotop z 7 neutronami14Cślady5730 latβ0, 15614NNiebezpieczeństwaGlobalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Substancja nie jest klasyfikowana jako
niebezpieczna według kryteriów GHS[2].
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013, 25 hPa)
Multimedia w Wikimedia CommonsHasło w Wikisłowniku

Węgiel (C,  carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal[5][6][7][b] z bloku p układu okresowego. Należy do grupy 14. Ma cztery elektrony walencyjne. Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12
C
oraz 13
C
są stabilne, natomiast izotop 14
C
jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat[9]. Węgiel jest jednym z niewielu pierwiastków znanych w starożytności[10][11]. Jako pierwszy polską nazwę – węgiel – zaproponował Filip Neriusz Walter.

Znanych jest kilka odmian alotropowych węgla, z czego najbardziej znane to grafit oraz diament. Właściwości fizyczne węgla zależą od odmiany w jakiej występuje. Na przykład diament jest przezroczysty, natomiast grafit jest nieprzezroczysty i czarny. Diament jest jednym z najtwardszych materiałów na Ziemi, podczas gdy grafitem można narysować kreskę na papierze. Diament ma bardzo niskie przewodnictwo właściwe, a grafit jest dobrym przewodnikiem elektrycznym. Diament ma najwyższą przewodność cieplną ze wszystkich znanych materiałów w warunkach normalnych. Wszystkie odmiany alotropowe węgla są w warunkach normalnych ciałami stałymi. Innymi odmianami alotropowymi węgla są: fuleren oraz formy poliynowe. Niektórzy uważają też, że jego odmianami alotropowymi są: nanocebulka, nanorurka, nanopianka, karbin, choć są to raczej nazwy struktur supramolekularnych, a nie odmiany alotropowe.

Wszystkie formy występowania węgla są wysoce stabilne, wymagają wysokiej temperatury żeby przereagować nawet z tlenem. Największe ilości nieorganicznego węgla występują w postaci skał wapiennych, dolomitów oraz dwutlenku węgla, natomiast znaczne ilości węgla organicznego znajdują się w paliwach kopalnych. Węgiel tworzy więcej związków niż wszystkie inne pierwiastki chemiczne. Liczba organicznych związków węgla zarejestrowanych w bazie Beilstein w roku 2008 wynosiła 10 853 341[12], jednak liczba jego potencjalnych związków jest nieograniczona.Węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących pierwiastków we Wszechświecie, po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych. W ludzkim ciele jest po tlenie najliczniejszym pierwiastkiem ze względu na masę (ok. 18, 5%)[13]. Ta ilość w połączeniu z różnorodnością związków organicznych czyni węgiel chemiczną podstawą życia.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Rozmieszczenie elektronów na powłokach w atomie węgla

Różne odmiany alotropowe węgla wykazują bardzo różne właściwości: na przykład diament jest najtwardszą naturalnie występującą substancją, grafit jedną z substancji o najmniejszej twardości. Ponadto węgiel ma powinowactwo do tworzenia wiązań chemicznych z innymi małymi atomami, w tym z innymi atomami węgla, oraz tworzenia wielu wiązań kowalencyjnych z tymi atomami, w wyniku czego związki zawierające w swojej strukturze węgiel stanowią znaczną część wszystkich znanych związków – ich liczba dochodzi do dziesięciu milionów[14]. Węgiel ma także najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich pierwiastków[15]. Przy ciśnieniu atmosferycznym nie występuje w stanie ciekłym, lecz podczas ogrzewania sublimuje w temperaturze 3852 °C[1]; jego punkt potrójny występuje przy ok. 10, 3 MPa (102 atm)[1]. Niezależnie od odmian alotropowych pozostaje ciałem stałym w wyższych temperaturach, niż metale o najwyższych temperaturach topnienia (wolfram i ren). Jednak termodynamicznie węgiel jest podatny na utlenianie, znacznie bardziej niż żelazo czy miedź, które są słabymi reduktorami w temperaturze pokojowej.

Związki zawierające węgiel są podstawą życia na Ziemi, a cykl węglowo-azotowo-tlenowy dostarcza część energii wytwarzanej przez Słońce i inne gwiazdy. Mimo różnorodności związków węgla większość jego form jest stosunkowo słabo reaktywna w warunkach normalnych. Nie reaguje z kwasem siarkowym, kwasem solnym, chlorem ani zasadami. W podwyższonej temperaturze węgiel reaguje z tlenem, tworząc tlenki węgla, oraz redukuje wiele tlenków metali, takich jak tlenek żelaza, do wolnego metalu. Ta reakcja egzotermiczna jest wykorzystywana w przemyśle żelaza i stali do kontroli zawartości węgla w stali:

Fe
3
O
4
+ 4C
(s)
→ 3Fe
(s)
+ 4CO
(g)

Z siarką tworzy dwusiarczek węgla, a z parą wodną tlenek węgla i wodór:

C
(s)
+ H
2
O
(g)
→ CO
(g)
+ H
2

(g)

Węgiel reaguje z niektórymi metalami, tworząc węgliki, w tym węglik żelaza (cementyt) czy węglik wolframu, który dzięki swojej twardości jest używany w różnego rodzaju narzędziach tnących.

Odmiany alotropowe węgla[edytuj | edytuj kod]

Węgiel występuje w następujących odmianach alotropowych:

 • diament
 • fuleren
 • grafit
 • grafen
 • cyklokarbon.

Wyróżnia się nanocebulki, nanopiankę, nanorurki, choć są to raczej nazwy struktur supramolekularnych, a nie odmiany alotropowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Istnieją niepotwierdzone doniesienia o istnieniu karbinu, o łańcuchach liniowych.

Występowanie[edytuj | edytuj kod]

Zawartość węgla w skorupie ziemskiej wynosi 0, 018%. Spotykany jest:

 • w postaci pierwiastka chemicznego: diament, fulereny, sadza (zanieczyszczony węgiel bezpostaciowy)
 • w postaci związków chemicznych:
  • nieorganicznych: węglany, węgliki, tlenki
  • organicznych: białka, tłuszcze i cukry, węglowodory, alkohole, estry
 • w mieszaninach organicznych związków węgla, jakimi są paliwa kopalne:
  • gaz ziemny
  • ropa naftowa
  • węgle kopalne: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny i antracyt.

Obieg węgla[edytuj | edytuj kod]

W warunkach ziemskich zmiana jednego związku w drugi jest rzadka, jednak ilość węgla na Ziemi jest stała. Dlatego musi istnieć proces powodujący utrzymanie równej ilości węgla w różnych jej częściach. Ścieżki, jakimi „wędruje” węgiel, tworzą obieg węgla w przyrodzie. Rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza i używają go do produkcji biomasy w procesie fotosyntezy lub cyklu Calvina. Część biomasy produkowanej przez rośliny zostaje zjedzona przez zwierzęta, podczas gdy część węgla jest wydychana w postaci dwutlenku węgla.

Związki węgla[edytuj | edytuj kod]

Związki organiczne[edytuj | edytuj kod]

Budowa metanu, najprostszego związku organicznego

Węgiel ma zdolność do tworzenia bardzo długich łańcuchów zawierających wiązanie CC. Zdolność ta nosi nazwę katenacji. Wiązanie węgiel-węgiel jest bardzo silne i stabilne.

Ta zdolność pozwala węglowi tworzyć praktycznie nieskończoną liczbę związków. Liczba związków zawierających węgiel w swojej strukturze jest większa niż wszystkich pozostałych związków nie zawierających węgla (nie licząc związków zawierających wodór, gdyż praktycznie każdy związek organiczny zawiera atom wodoru).

Najprostszymi związkami organicznymi są węglowodory- związki zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Długość łańcucha, boczne łańcuchy oraz grupy funkcyjne wpływają na właściwości związku.

Węgiel jest głównym składnikiem wszystkich plastikowych materiałów używanych powszechnie w gospodarstwach domowych

Węgiel występuje w każdym organizmie żywym oraz jest podstawą chemii organicznej. Węglowodory to grupa palnych związków, które odgrywają istotną rolę w przemyśle polimerowym, petrochemicznym oraz paliw kopalnych.

Gdy w związku obok węgla i wodoru występuje tlen, tworzy się wiele ważnych biologicznie grup związków, jak cukier, chityna, tłuszcze, zapachowe estry, karotenoidy oraz terpeny. Związki zawierające azot tworzą alkaloidy, aminokwasy, zawierające siarkę antybiotyki. Związki zawierające fosfor tworzą DNA, RNA oraz ATP, najważniejszy przenośnik energii w komórce.

Związki nieorganiczne[edytuj | edytuj kod]

Spośród nieorganicznych związków węgla duże znaczenie mają dwutlenek węgla, tlenek węgla, kwas węglowy, węglany oraz węgliki. Powszechnie stosowany jest w stopach z żelazem (stal i żeliwo). W związkach węgiel jest zazwyczaj czterowartościowy, rzadko dwuwartościowy (np. w tlenku węgla oraz związkach kompleksowych). Występuje na rozmaitych stopniach utlenienia w zakresie od −IV do IV.

Do najważniejszych tlenków węgla należą tlenek, dwutlenek i podtlenek.

Zastosowanie węgla[edytuj | edytuj kod]

Węgiel jest jednym z paliw kopalnych i ważnym źródłem nieodnawialnej energii. Spalanie węgla, a także innych paliw kopalnych, przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Naturalna zawartość izotopu 14
C
wykorzystywana jest do tzw. org/wiki/Datowanie_radiow%C4%99glowe" title="Datowanie radiowęglowe">datowania radiowęglowego. W czasie życia w organizmie żywym przyswajane są związki z węglem 14
C
i odkładane wewnątrz tkanek. Po śmierci węgiel rozpada się. Podczas określania wieku organizmu mierzy się proporcję węgla 14
C
do całkowitej ilości węgla.

Grafit jest stosowany w poligrafii do produkcji ołówków oraz jako jedna z elektrod w spawalnictwie. Diament jest kamieniem szlachetnym stosowanym w jubilerstwie oraz ze względu na swoją wysoką twardość w urządzeniach pomiarowych, narzędziach do skrawania, zwłaszcza szlifowania i wiercenia. Węgiel bezpostaciowy jest używany w medycynie oraz jako węgiel aktywny do procesów filtracji i oczyszczania.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Podana wartość stanowi przybliżoną standardową względną masę atomową (ang. abridged standard atomic weight) publikowaną wraz ze standardową względną masą atomową, która wynosi [12, 0096; 12, 0116]. Z uwagi na zmienność abundancji izotopów pierwiastka w naturze, wartości w nawiasach klamrowych stanowią zakres wartości względnej masy atomowej dla naturalnych źródeł tego pierwiastka.
 2. Niektórzy autorzy klasyfikują go jako półmetal[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 • a b c d e CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R.  Lide (red. ), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 4-56, ISBN 978-0-8493-0488-0 (ang. ).
 • Carbon, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 8040 [dostęp 2011-10-01] (niem.  • ang.
 • Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10. 1515/pac-2019-0603 (ang.
 • a b 4-8,
 • Geoff Rayner-Canham, Tina Overton: Descriptive Inorganic Chemistry. W. Freeman and Company, 2010, s. 29. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9781429224345" title="Specjalna:Książki/9781429224345">ISBN 978-1-4292-2434-5.
 • D. D. Ebbing, S. Gammon: General Chemistry. Houghton Miffin Company, 2007, s. 52. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/0618857486" title="Specjalna:Książki/0618857486">ISBN 0-618-85748-6. btitle=General+Chemistry&rft. au=D. +D. +Ebbing%2C+S. +Gammon&rft. date=2007&rft. pub=Houghton+Miffin+Company&rft. pages=52&rft. isbn=0-618-85748-6">
 • P. Enghag: Encyclopedia of the Elements. Technical Data - History - Processing - Applications. Wiley, 204, s. 914. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9783527306664" title="Specjalna:Książki/9783527306664">ISBN 978-3-527-30666-4. btitle=Encyclopedia+of+the+Elements. +Technical+Data+-+History+-+Processing+-+Applications&rft. au=P. +Enghag&rft. date=204&rft. pub=Wiley&rft. pages=914&rft. isbn=9783527306664">
 • K. C. Nicolaou, T. Montagnon: Molecules that changed the world. A brief history of the art and science of synthesis and its impact on society. Wiley, 2008, s. 4. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9783527309832" title="Specjalna:Książki/9783527309832">ISBN 978-3-527-30983-2. btitle=Molecules+that+changed+the+world. +A+brief+history+of+the+art+and+science+of+synthesis+and+its+impact+on+society&rft. au=K. +Nicolaou%2C+T. +Montagnon&rft. date=2008&rft. pages=4&rft. isbn=9783527309832">
 • Carbon – Naturally occurring isotopes. WebElements Periodic Table. [dostęp 2007-12-08].
 • Periodic Table: Date of Discovery. [dostęp 2007-03-13].
 • Timeline of Element Discovery.
 • CrossFire Beilstein Database 2008/03, Elsevier Information Systems GmbH.
 • Biological Abundance of Elements. [dostęp 2007-12-06].
 • Chemistry Operations: Carbon. Los Alamos National Laboratory, 15 grudnia 2003. [dostęp 2013-06-25].
 • Melting point: periodicity. Webelements. com. [dostęp 2015-09-02].
 • p  d  e

  Układ okresowy pierwiastków
  123[i]4567891011121314151617181HHe2LiBeBCNOFNe3NaMgAlSiPSClAr4KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr5RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe6CsBaLaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLuHfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn7FrRaAcThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMcLvTsOg8UueUbnUbuUbbUbtUbqUbpUbhUbs... [ii]Metale alkaliczneMetale ziem
  alkalicznych
  LantanowceAktynowceMetale przejścioweMetalePółmetaleNiemetaleHalogenyGazy szlachetneWłaściwości
  nieznane
  1. Alternatywnie do skandowców zalicza się często nie lutet i lorens, lecz lantan, aktyn oraz hipotetyczny unbiun.
  2. Budowa 8. okresu jest przedmiotem badań teoretycznych i dokładne umiejscowienie pierwiastków tego okresu w ramach układu okresowego jest niepewne.
   • p
   • d
   • e

   AXA

   Ważne dokumenty

   Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podróży

   Dokument Zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym

   Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

   Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez AXA Ubezpieczenia.

   Informacja Prawna

   Informacja prawna to dokument zawierający niezbędne informacje, jakie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. podaje do wiadomości konsumenta zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

   Zasady rozpatrywania reklamacji przez Agenta

   Zasady składania i rozpatrywania reklamacji ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych

   Poniższy dokument przedstawia niezbędne informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. (AXA Ubezpieczenia), zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie Assistance w Podróży

   Wzory dokumentów i formularze

   Niezbędnik Kierowcy

   Ulotka Niezbędnik Kierowcy zawiera najważniejsze informacje jak postępować w przypadku wypadku lub stłuczki, awarii na drodze, kradzieży pojazdu oraz zaistnienia szkody za granicą. Oprócz ulotki warto również mieć przy sobie Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym.

   Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

   Wzór zgłoszenia szkody komunikacyjnej możesz wykorzystać, w celu rejestracji szkody w AXA Ubezpieczenia.

   Zawiadomienie możesz złożyć w łatwy i szybki sposób poprzez formularz online.

   Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym

   Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym to specjalny druk, na którym możesz opisać przebieg zdarzenia drogowego, takiego jak wypadek, stłuczka itp. Zawiera on szereg informacji, takich jak miejsce zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, ubezpieczyciele uczestników zdarzenia, szkice uszkodzeń w pojazdach oraz sytuacji na drodze, a także opis okoliczności zdarzenia. Wypełnienie druku przez wszystkie strony zdarzenia drogowego ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

   Wzór wypowiedzenia umowy OC

   Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz wykorzystać, gdy chcesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu.

   WYPOWIEDZENIE UMOWY OC

   Wzór umowy darowizny pojazdu

   Wzór umowy sprzedaży pojazdu

   Wzór umowy sprzedaży pojazdu możesz wykorzystać przy zawieraniu transakcji zbycia samochodu.

   Wzór umowy zamiany pojazdów

   Regulaminy promocji i zniżek

   Regulamin oferty promocyjnej 'Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem'

   Informacje ogólne Ge Ca10df

   Bezpośredni link do pobrania Informacje ogólne Ge Ca10df

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Informacje ogólne Ge Ca10df