Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat różnych funkcji, które oferuje urządzenie, w tym wskazówki dotyczące bezpiecznego używania, jak również szczegółowe informacje dotyczące gwarancji. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150 obejmuje również informacje na temat konserwacji i czyszczenia sprzętu, jak również wskazówki dotyczące obsługi poszczególnych elementów, w tym pokrętek, wyświetlaczy i funkcji. Instrukcja jest bardzo przydatna, ponieważ umożliwia użytkownikom zapoznanie się z działaniem produktu, a także zapewnia informacje na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i gwarancję trwałości produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Grillo Chef 2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Grillo Chef 2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Grillo Chef 2. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Grillo Chef 2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Grillo Chef 2

Strona: 1

5858UWAGANaležy zapewni☺ dostateczną wentylację. To urządzenie na gaz zużywa powietrze (tlen). Nie należy korzystać z tego urządzeniaw miejscach pozbawionych wentylacji, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla życia. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcejurządzeń i/lub osób korzystających z gazu, wówczas należy zapewnić dodatkową wentylację.WAŻNEProszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do butli gazowej.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą EN 498:2012, EN 484:2019 i SANS 1539:2017.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Należy stosować wyłącznie wraz z butlą gazową o maksymalnej wysokości 500 mm (w zestawie znajduje się regulator) i maksymalnejszerokości 400 mm.• Zaleca się, aby używać misy o rozmiarze od 150 mm do 300 mm.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz!2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym jego użyciem, a także przed podłączeniem do zbiornika nagaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracuje nieprawidłowo.• Minimalna długość węża to 1 m i równocześnie zaleca się, aby maksymalna długość węża nie przekraczała 1, 5 m.Zbiornik na gaz• Dopilnuj, aby montaż lub wymiana zbiornika na gaz odbywały się w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na świeżym powietrzu,z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak odkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go na palenisku ani innej gorącej powierzchni.• Wielokrotnie napełniane butle należy używać tylko w pozycji pionowej, tak aby zapewnić prawidłowe uwalnianie paliwa.Niestosowanie się do tego może spowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.5650Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeG30-Butan @28-30 mbarG31-Propan @Mieszaniny G30-butan/G31-propan @ 28-30mbar (Rep. PołudniowejAfryki − LPG @ 2, 8 kPa)G31-Propan @ 37 mbarG30-Butan @ 37 mbarG31-propan @ 37 mbarG30-Butan @ 50 mbarG31-Propan @ 50 mbarG31-propan @ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3 kW 3 kW 3 kW 3 kWNr dyszy 85 81 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia

Strona: 2

5959• Nie usuwaj butli w czasie pracy urządzenia.• Butla gazowa musi być odłączona od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Podczas korzystania z urządzenia nie należy go przesuwać ani przenosić.• Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala od materiałów palnych. Minimalne bezpieczneodległości to: nad urządzeniem 1, 2 m, z tyłu i po bokach: 600 mm.• UWAGA: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanierękawic ochronnych. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie zbliżały się do urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnikalub osłony Venturiego) należy w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu,zamykając zawór sterujący na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Po zgaszeniupłomienia należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwościwymienić uszczelkę. Ponownie uruchomić urządzenie.• Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanego punktu naprawczegoCADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), należy wyłączyć zawór butli inatychmiast przenieść urządzenie w dobrze wentylowane miejsce z dala od płomienia, anastępnie znaleźć nieszczelność i ją naprawić. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątemnieszczelności wykonuj na zewnątrz. Nie próbuj szukać nieszczelności przy użyciu płomienia.Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazujena wyciek gazu. Należy wówczas w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazupoprzez zamknięcie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zaworu urządzenia. Upewnij się,że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane. Sprawdź ponownie przy użyciu wody zmydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celemprzeprowadzenia inspekcji/naprawy.3. Zapalanie urządzeniaŚrodki ostrożności przez zapaleniem• Po dłuższym okresie braku użytkowania sprawdzić stan otworów doprowadzających powietrze wpokrywie zaworów pod kątem obecności insektów, które mogą utrudnić przepływ gazu. Sprawdzić wlotzwężki Venturiego pod kątem obecności insektów. Po przeprowadzeniu kontroli zamontować wszystkieelementy we właściwych pozycjach.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.Korzystanie z zaworu regulacyjnegoIstnieją dwa ustawienia zatrzymania zaworu regulacyjnego: niski płomień i zapłon/płomień wysoki.Ustawienia te stanowią ograniczenia regulacji płomienia.Zapalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego• W celu zapalenia urządzenia za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócićpokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. Jeżeli pierwsza iskra nie powoduje zapłonu,należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne całkowicie w prawo. Podjąć ponowną próbę, wciskająci obracając pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. W przypadku braku zapłonu przezpierwsze dwie lub trzy sekundy należy zakręcić zawór regulacyjny, wciskając pokrętło i obracając jecałkowicie w prawo. Odczekać około trzy sekundy, aby umożliwić ujście gazu nagromadzonego w misiepalnika. W razie konieczności powtórzyć powyższy proces aż do wystąpienia zapłonu. Zapłon powinienwystąpić w ciągu jednej lub dwóch początkowych sekund.Zapalanie za pomocą zapalarki do grilla• Jeżeli urządzenie jest zimne, palnik można zapalić od góry przed umieszczeniem odpowiedniejpowierzchni użytkowej na płycie na tłuszcz. Podczas zapalania gorącego urządzenia zaleca się jednakwprowadzenie zapalarki do grilla przez jeden z otworów wentylacyjnych pod palnikiem i ustawienie gona poziomie palnika (NIE wkładać zapalarki do grilla przez duży otwór znajdujący się bezpośrednio podpalnikiem). Uruchomić zapalarkę do grilla. Po uruchomieniu zapalarki do grilla w celu zapalenia palnika wcisnąć i obrócić pokrętło w lewo.Informacje ogólne• Po uruchomieniu urządzenia intensywność płomienia można regulować za pomocą pokrętła zaworu: w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub wprawo, aby go zwiększyć.• Pozycja całkowitego zamknięcia znajduje się w skrajnej prawej pozycji. Aby obrócić zawór z pozycji całkowitego zamknięcia, należy najpierwnacisnąć pokrętło, tak aby możliwe było jego odblokowanie. Po wciśnięciu przekręcić pokrętło w lewo. Po odblokowaniu trzpienia wciskaniepokrętła nie jest już konieczne. Możliwe jest swobodne obracanie pokrętłem i ustawienie właściwej wielkości płomienia.• Do obserwacji płomienia służy otwór rewizyjny w bocznej części płyty na tłuszcz.• Zbyt wysoki płomień podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości tłuszczu może spowodować wybuchy ognia. W takim przypadku należyzmniejszyć płomień aż do momentu ustania wybuchów.• Podczas użytkowania nie przenosić urządzenia. Oprócz zagrożenia czynność ta może także powodować wybuchy ognia.• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem (tam, gdzie to konieczne). Po zgaśnięciu płomienia zamknąćzawór na urządzeniu, wciskając i całkowicie przekręcając pokrętło regulacyjne w prawo.

Strona: 3

60604. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródełzapłonu, takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.5. Czyszczenie• Urządzenie powinno ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia go.• Do wyczyszczenia zewnętrznej części oraz miejsca składowania butli należy użyć wilgotnej ściereczki, nasączonej w roztworze wodyz mydłem i wyciśniętej.• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniem stosowana w niektórych spośródnajlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniej jednak dbałość o nią może przedłużyć okres jej funkcjonalności i pozwolićdłużej gotować zdrowo i łatwo na nieprzywierającej powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu w przypadku użycia metalowych naczyńkuchennych. W związku z tym zaleca się korzystanie podczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Upewnij się, że woda nie przedostaje się na palniki ani obszar otworu/prądu pilotowego. Starannie wytrzyj całe urządzenie przedprzystąpieniem do jego użytkowania.• Nie stosuj szorujących środków czyszczących, gdyż mogą uszkodzić powierzchnie.• Po każdym użyciu urządzenia wyczyść je. Po oczyszczeniu polej powierzchnię małą ilością oleju.• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych urządzeń na parę pod wysokim ciśnieniem ani strumienia wody.• Zbierz tłuszcz zgromadzony w szczelinie misy na tłuszcz.• Uwaga: w przypadku trudnych do usunięcia przebarwień można użyć środka do czyszczenia piekarników.6. Modele ComboA B C D E F G5650-105650-115650-205650-215650-405650-415650-605650-705650-805650-815650-90** *

Strona: 4

626211. Spares and Accessories10. Części zamienne i elementy wyposażeniaZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewniać optymalnąwydajność.9. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania oraz gwarancja• Nie należy modyfikować urządzenia. Zmodyfikowane urządzenie mogłoby stać się niebezpieczne. Każda modyfikacja sprawi, żegwarancja CADAC straci ważność.• Jeżeli nie jesteś w stanie usunąć usterki, postępując zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutoremCADAC, aby uzyskać poradę lub instrukcje dotyczące czynności kontrolnych bądź naprawy.• Prosimy zatrzymać wszystkie potwierdzenia dokonanych płatności oraz świadectwo montażu na potrzeby gwarancji. W przypadkubraku tych dokumentów gwarancja będzie uważana za nieważną.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w urządzeniu CADAC przez okres 2 lat.8. Składowanie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części należy sprawdzić, czy ostygły one po użyciu.• Zawsze przechowuj urządzenie CADAC w torbach zawartych w zestawie w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku misy palnika, gdyż zapobiegaprzedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów z przepływem gazu.• Jeżeli zdejmujesz butlę gazową, wówczas najpierw wyłącz zawór butli, odcinając dopływ gazu do urządzenia, a następnie odłączbutlę.• Przechowuj butlę w miejscu dobrze wentylowanym, znajdującym się z dala od materiałów palnych. Butle najlepiej przechowywać nazewnątrz budynku. NIEDOPUSZCZALNE jest przechowywanie ich w piwnicy.7. Konserwacja• Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia wydłużą jego cykl życia oraz zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpieniaproblemów.W przypadku rozprysków płomienia lub blokady dyszy:• Wyczyść otwory palnika w razie nadmiernego rozprysku/rozlania.• CADAC zaleca, aby przeczyścić lub wymienić dyszę co 6 (sześć) miesięcy w celu zapewnienia nieprzerwanego, wydajnego działaniaurządzenia.• Można to zrobić, usuwając dyszę przy pomocy standardowych narzędzi i wydmuchując z niej wszelki brud. Można również zakupićnowe dysze w najbliższym sklepie CADAC. Nie próbuj czyścić dyszy w sposób mechaniczny.Okresy serwisowe i serwisowanie:• CADAC zaleca, aby urządzenie było serwisowane co 12 (dwanaście) miesięcy przez serwisanta w celu zapewnienianieprzerwanego, wydajnego działania urządzenia.• Uwaga: Wszelkie czynności techniczne odnoszące się do urządzenia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.• Regularnie sprawdzaj przewód doprowadzający gaz i połączenia pod kątem oznak wycieków. Czynność tę wykonuj również przykażdym napełnianiu butli gazowej.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole nie wyjaśniły przyczyny problemu, wówczas mogłodojść do zablokowania zwężki Venturiego. Zablokowana zwężka Venturiego sygnalizowana jest przez słabszy, żółtawy płomień lub wskrajnych przypadkach brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne zdejmij palnik i starannie usuń wszystkie ciała obce zgromadzonew zwężce Venturiego.ItemCzęści zamienneNo.5650-SP0015650-SP0045650-SP0135650-SP0025650-SP0065650-SP0145650-SP0035650-SP0085650-SP015

Strona: 5

6363Elementy wyposażenia8600-2008600-1008600-2108610-300983688600-2205610-2008910-SP0285600-SP004740-SP008-V2740-SP01320162-SP022(Jet 0. 85 28mbar)HM6-074(Jet 0. 74 50mbar)HM6-081(Jet 0. 81 37mbar)5600-SP0015600-SP007740-SP010740-SP0165600-SP0035600-SP008740-SP011(28mbar)740-SP012(50mbar)740-SP027(37mbar)740-SP017(28/30mbar)740-SP018740-SP029

Strona: 6

646411. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia 2 latGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 220 (dotyczytylko RPA). Jeżeli CADAC potwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzonanieodpłatnie. CADAC zwróci części nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Grillo Chef 2
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Słoweński

Powiązane produkty Cadac Grillo Chef 2

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Citi Chef 40. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Citi Chef 40, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Citi Chef 40. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Citi Chef 40 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Citi Chef 40

Strona: 1

4242UWAGANaležy zapewni☺ dostateczną wentylację. To urządzenie na gaz zużywa powietrze (tlen). Nie należy korzystać z tego urządzeniaw miejscach pozbawionych wentylacji, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla życia. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcejurządzeń i/lub osób korzystających z gazu, wówczas należy zapewnić dodatkową wentylację.WAŻNEProszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do butli gazowej.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normami BS EN 498:2012, BS EN 484:2019 oraz SANS 1539:2017.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Wąż i regulator można podłączyć do butli gazowej, kartusza na gaz oraz urządzenia CADAC Power Pak 500 zasilanego dwomakartuszami lub pionowym regulatorem zgodnym z normą EN417, podłączonym do gwintowanego kartusza na gaz zgodnego z normąEN417 (niedostarczane w zestawie wraz z urządzeniem).• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenia na gaz zużywają tlen.• Należy stosować wyłącznie wraz z butlą gazową o maksymalnej wysokości 500 mm (w zestawie nie ma regulatora) i maksymalnejszerokości 400 mm.• Zaleca się, aby używać misy o rozmiarze od 150 mm do 300 mm.• Urządzenie podczas pracy nie może znajdować się w pobliżu materiałów łatwopalnych.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz!• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym jego użyciem, a także przed podłączeniem do zbiornika nagaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracuje nieprawidłowo.• Minimalna długość węża to 1 m i równocześnie zaleca się, aby maksymalna długość węża nie przekraczała 1, 5 m.Zbiornik na gaz• Dopilnuj, aby montaż lub wymiana zbiornika na gaz odbywały się w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na świeżym powietrzu,z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak odkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go na palenisku ani innej gorącej powierzchni.• Wielokrotnie napełniane butle należy używać tylko w pozycji pionowej, tak aby zapewnić prawidłowe uwalnianie paliwa.Niestosowanie się do tego może spowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.• Nie usuwaj butli w czasie pracy urządzenia.• Butla gazowa musi być odłączona od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.PRODUCT No. 5610-20Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan @ 28-30 mbarPropan @ 28-30 mbarMieszaniny butan/propan@ 28-30 mbar (Rep.Południowej Afryki −LPG @ 2, 8 kPa)Propan @ 37 mbarButan @ 37 mbar@ 37 mbarButan @ 50 mbarPropan @ 50 mbar@ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 196 gram/godzinęButan - 196 gram/Nominalny dopływciepła brutto2. 7 kW 2. 7 kWNr dyszy 80 79 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia

Strona: 2

4343• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Podczas korzystania z urządzenia nie należy go przesuwać ani przenosić.• Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala od materiałów palnych. Minimalne bezpieczne odległości to: nad urządzeniem 1, 2 m,z tyłu i po bokach: 600 mm.• UWAGA: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Należy dopilnować,aby małe dzieci nie zbliżały się do urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnika lub osłony Venturiego) należy w pierwszejkolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamykając zawór sterujący na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Pozgaszeniu płomienia należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownieuruchomić urządzenie.• Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanego punktu naprawczego CADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), należy wyłączyć zawór butli i natychmiast przenieść urządzenie w dobrzewentylowane miejsce z dala od płomienia, a następnie znaleźć nieszczelność i ją naprawić. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątemnieszczelności wykonuj na zewnątrz. Nie próbuj szukać nieszczelności przy użyciu płomienia. Wykorzystaj do tego celu wodę zmydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczasw pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zaworuurządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane. Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji/naprawy.WYKAZ CZĘŚCI:A. PokrywaB. Chef Pan 36C. Blat do wypieku pizzyD. Dwustronnej płyty grillaE. Ruszt grillaF. Stoisko garnkaG. Misa na tłuszczH. Podstawka na palnik3. Eksploatacja urządzenia.• Przed każdorazowym uruchomieniem urządzenia koniecznienależy upewnić się, czy wszystkie części działają prawidłowo orazże nie ma wycieków gazu.• Poszczególne elementy można poukładać jeden na drugim.• Korzystając z dwustronnej płyty grilla (D), należy pamiętać,że płytka na palnik powinna być stosowana wraz z tą właśniepowierzchnią do gotowania w celu ochrony powierzchni przednadmiernym ciepłem. Szczegóły pokazane są na poniższymrysunku.Następujące powierzchnie nie są zawarte w zestawie i sąsprzedawane osobno: Chef Pan 36 (B), Blat do wypieku pizzy(C), Dwustronnej płyty grilla (D).w zestawieD

Strona: 3

44444. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca wkierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu zdala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli zostałzamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazuwokół złączki). W poszukiwaniu wycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodęz mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu. Wszelkie ewentualne wycieki będąobjawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.7. Składowanie• Przed przechowywaniem zawsze pozwól urządzeniu ostygnąć.• Jeżeli zdejmujesz butlę gazową, wówczas najpierw wyłącz zawór butli, odcinając dopływ gazu do urządzenia, a następnie odłączbutlę.• Przechowuj butlę w miejscu dobrze wentylowanym, znajdującym się z dala od materiałów palnych. Butle najlepiej przechowywać nazewnątrz budynku. NIEDOPUSZCZALNE jest przechowywanie ich w piwnicy.6. Konserwacja• Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia wydłużą jego cykl życia oraz zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpieniaproblemów.W przypadku rozprysków płomienia lub blokady dyszy:• Wyczyść otwory palnika w razie nadmiernego rozprysku/rozlania.• CADAC zaleca, aby przeczyścić lub wymienić dyszę co 6 (sześć) miesięcy w celu zapewnienia nieprzerwanego, wydajnego działaniaurządzenia.• Można to zrobić, usuwając dyszę przy pomocy standardowych narzędzi i wydmuchując z niej wszelki brud. Można również zakupićnowe dysze w najbliższym sklepie CADAC. Nie próbuj czyścić dyszy w sposób mechaniczny.Okresy serwisowe i serwisowanie:• CADAC zaleca, aby urządzenie było serwisowane co 12 (dwanaście) miesięcy przez serwisanta w celu zapewnienianieprzerwanego, wydajnego działania urządzenia.• Uwaga: Wszelkie czynności techniczne odnoszące się do urządzenia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.• Regularnie sprawdzaj przewód doprowadzający gaz i połączenia pod kątem oznak wycieków. Czynność tę wykonuj również przykażdym napełnianiu butli gazowej.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole nie wyjaśniły przyczyny problemu, wówczas mogłodojść do zablokowania zwężki Venturiego. Zablokowana zwężka Venturiego sygnalizowana jest przez słabszy, żółtawy płomień lub wskrajnych przypadkach brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne zdejmij palnik i starannie usuń wszystkie ciała obce zgromadzonew zwężce Venturiego.5. Czyszczenie• Urządzenie powinno ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia go.• Do wyczyszczenia zewnętrznej części oraz miejsca składowania butli należy użyć wilgotnej ściereczki, nasączonej w roztworze wodyz mydłem i wyciśniętej.• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniem stosowana w niektórych spośródnajlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniej jednak dbałość o nią może przedłużyć okres jej funkcjonalności i pozwolićdłużej gotować zdrowo i łatwo na nieprzywierającej powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu w przypadku użycia metalowych naczyńkuchennych. W związku z tym zaleca się korzystanie podczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Upewnij się, że woda nie przedostaje się na palniki ani obszar otworu/prądu pilotowego. Starannie wytrzyj całe urządzenie przedprzystąpieniem do jego użytkowania.• Nie stosuj szorujących środków czyszczących, gdyż mogą uszkodzić powierzchnie.• Po każdym użyciu urządzenia wyczyść je. Po oczyszczeniu polej powierzchnię małą ilością oleju.• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych urządzeń na parę pod wysokim ciśnieniem ani strumienia wody.• Zbierz tłuszcz zgromadzony w szczelinie misy na tłuszcz.• Uwaga: w przypadku trudnych do usunięcia przebarwień można użyć środka do czyszczenia piekarników.Fig. 5

Strona: 4

454511. Spares and Accessories9. Części zamienne i elementy wyposażeniaZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewniać optymalnąwydajność.8. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania oraz gwarancja• Nie należy modyfikować urządzenia. Zmodyfikowane urządzenie mogłoby stać się niebezpieczne. Każda modyfikacja sprawi, żegwarancja CADAC straci ważność.• Jeżeli nie jesteś w stanie usunąć usterki, postępując zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutoremCADAC, aby uzyskać poradę lub instrukcje dotyczące czynności kontrolnych bądź naprawy.• Prosimy zatrzymać wszystkie potwierdzenia dokonanych płatności oraz świadectwo montażu na potrzeby gwarancji. W przypadkubraku tych dokumentów gwarancja będzie uważana za nieważną.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w urządzeniu CADAC przez okres 5 lat.ItemCzęści zamienneNo.5610-SP0015610-SP0045600-SP0045610-SP0025610-SP006HM6-074(Strumień 0. 7450mbar)HM6-079(Strumień 0. 7937mbar)HM6-080(Strumień 0. 8028/30mbar)5610-SP0035610-SP0148600-210370-EU983688600-1005610-3005610-100Elementy wyposażenia

Strona: 5

464610. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia zakupu:Zawory: 5 latCzęści plastikowe: Brak gwarancjiCzęści z porcelany: 5 latPalniki: 1 rokGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 22. Jeżeli CADACpotwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzona nieodpłatnie. CADAC zwróciczęści nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Citi Chef 40
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Finlandia

Powiązane produkty Cadac Citi Chef 40

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Cadac Carri Chef 8150