Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602

Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602 oferuje jasne i szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia. Przedstawia szczegóły dotyczące konfiguracji i korzystania z wielu funkcji faksu, takich jak wysyłanie i odbieranie faksów, tworzenie kopii, ustawianie nagłówków i tłumaczenie, a także funkcje kontroli dostępu i wiele innych. Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602 zawiera również szczegółowe informacje dotyczące konserwacji, wymiany części i naprawy urządzenia. Wyjaśnia również, jak podłączyć urządzenie do sieci i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak wysyłanie faksów przez Internet, w celu maksymalizacji wydajności urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Udoskonalone opakowania naszych produktów z zakresu konektyki RTV dzięki dofinansowaniu z funduszy UE. Wszystkie nasze przewody i akcesoria są pakowane w mocne, trwałe i elastyczne opakowania z dwustronnego blistra. Opakowania są w całości wykonywane w naszej firmie z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyji. Usługa kompleksowego wykończenia opakowań: usługę uruchomiono w wyniku dotacji z WRPO działanie 1. 2.

Osoby i firmy zainteresowane wykonaniem opakowań zapraszamy do współpracy.

Jak w temacie: iR2018_2022 Prosta Instrukcja Obsługi-Dostosowywanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika - plik pdf po polsku

Prosta
instrukcja
obsługi
Dostosowywanie urządzenia
do indywidualnych potrzeb
użytkownika

SPIS TREŚCI
Sterowanie poziomem głośności..................... 3
.
.
Ustawienia Wspólne......................................... 5
Ustawienia Kopiowania..................................... 8
Ustawienia TX /R X........................................... 10
Ustawienia Książki Adresowej....................... 12
.
Ustawienia zegara........................................... 13
Regulacja/Czyszczenie................................... 15
.
Ustawienia Raportu........................................ 17
Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję w pobliżu urządzenia
i korzystać z niej, gdy tylko wyniknie taka potrzeba.

Ustawienia Systemu....................................... 18
.

Dodatkowe Funkcje
Naciśnij klawisz
[Dodatkowe Funkcje] na panelu sterowania, aby wyświetlić menu Dodatkowych Funkcji. Menu
Dodatkowych Funkcji umożliwia użytkownikowi dostosowywanie różnych ustawień maszyny do swoich potrzeb. Może on też
dokonywać ustawień koniecznych do korzystania z funkcji faksu, takich jak ustawienia typu linii telefonicznej i numeru faksu.
1

DODATKOWE FUNKCJE
1. STER. POZ. GŁOŚN.

2

3

100% AUTO
A TEKST

Naciśnij klawisz

[Dodatkowe Funkcje]

lub
, aż pojawi się żądana
pozycja menu, którą chcesz ustawić lub zmienić
naciśnij klawisz [OK].

Kiedy zakończysz ustawienia, naciśnij klawisz

[Stop]

STEROWANIE POZIOMEM GŁOŚNOŚCI
(patrz str. 3)

Umożliwia ustawienie czy emitować dźwięki, czy nie.
Możesz również zmieniać ich głośność.

USTAWIENIA WSPÓLNE (patrz str. 5)

2. WSPÓLNE USTAW.

Umożliwia określenie ustawień, które są wspólne dla funkcji
Kopiowania, Faksu oraz Drukarki.

USTAWIENIA KOPIOWANIA (patrz str. 8)

3. USTAW. KOPIOWANIA

Umożliwia edycję ustawień dla funkcji Kopiowanie.

USTAWIENIA TX/RX (patrz str. 10)

4. USTAWIENIA TX/RX

Umożliwia zapisywanie lub edycję ustawień Faksu stosownie
do własnych potrzeb.

USTAWIENIA KSIĄŻKI ADRESOWEJ
(patrz str. 12)

5. KSIĄŻKA ADRESOWAUmożliwia zapisywanie lub edycję ustawień dla funkcji
Książka Adresowa.

Dodatkowe Funkcje

Ustawienia Drukarki

6. DRUKARKI

Aby uzyskać więcej informacji na temat, patrz Instrukcja
obsługi drukarki PCL/UFR II lub Instrukcja obsługi drukarki
UFR II.

USTAWIENIA ZEGARA (patrz str. 13)

7. USTAWIENIA ZEGARA

Umożliwia dokonywanie różnych ustawień związanych
z zegarem maszyny, takich jak czas wejścia maszyny w tryb
Czuwania.

REGULACJA/CZYSZCZENIE (patrz str. 15)

8. REGUL. /CZYSZCZ.

W opcji tej można wykonać regulacje drukowania lub
czyszczenie urządzenia.

USTAWIENIA RAPORTU (patrz str. 17)

9. RAPORTU

Umożliwia ustawienie warunków druku dla drukowania
Raportu z TX, Raportu z RX i Raportu z połączeń. Możesz
również drukować listę odbiorców zapisanych dla szybkiego
wybierania lub zawartość Dodatkowych Funkcji.

USTAWIENIA SYSTEMU (patrz str. 18)

10. SYSTEMU

Umożliwia ustawienie Informacji Administratora Systemu,
Zarządzanie NI Wydziału, Ustawienia Sieci, i inne ustawienia
systemu.

Instrukcja obsługi urządzenia
rozdział 5

Sterowanie poziomem głośności

Umożliwia ustawienie czy emitować dźwięki, czy nie. Możesz również zmieniać ich głośność.
STER.
1. GŁOŚNOŚĆ MONITORA

4

lub
POZIOMEM GŁOŚNOŚCI & gt;

Naciśnij klawisz
,
następujące ustawienia

i wybierz & lt; STEROWANIE

lub [OK], aby zmienić

ŁOŚNOŚĆ MONITORA*1
G

Możesz ustawić głośność dźwięku monitora podczas
transmisji faksu.

SYGNAŁ WPROWADZANIA

2. SYG. WPROWADZANIA

Sygnał wprowadzania brzmi wtedy, gdy naciskasz klawisze
na panelu sterowania.

SYGNAŁ BŁĘDU

3. BŁĘDU
*1

Sygnał błędu rozlega się wtedy, gdy wystąpi błąd (np.
zablokowanie papieru lub błąd obsługi maszyny).

Wyświetlane jedynie wówczas, gdy zainstalowany jest Moduł Faksu Super G3.

SYGNAŁ WYKONANIA ZADANIA TX*1

4. WYK. ZAD. TX

Sygnał wykonania zadania TX rozlega się wtedy,
gdy transmisja faksu zakończy się pomyślnie.

SYGNAŁ WYKONANIA ZADANIA RX*1

5. TX

Sygnał wykonania zadania RX rozlega się wtedy, gdy odbiór
faksu zakończy się pomyślnie.

SYGNAŁ UKOŃCZENIA SKANOWANIA

6. SYGN. UKOŃCZ. SKAN.

Sygnał ukończenia skanowania rozlega się, gdy zostanie
zakończone skanowanie.

SYGNAŁ UKOŃCZENIA DRUKOWANIA

7. UKONCZ. DRUK.
Sygnał ukończenia drukowania rozlega się, gdy zostanie
zakończone drukowanie.

Ustawienia Wspólne

Umożliwia określenie ustawień, które są wspólne dla funkcji Kopiowania, Faksu oraz Drukarki.
WSPÓLNE USTAW. DOMYS. USTAWIENIA

USTAWIENIA & gt;

lub

i wybierz & lt; WSPÓLNE

oczątkowa Funkcja
P

W dziale tym szczegółowo opisano wybieranie ekranu, który
wyświetlany będzie po włączeniu głównego zasilania lub po
anulowaniu funkcji Automatyczne Kasowanie.

USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO
KASOWANIA

2. UST. AUTO. KASOW.

Możesz ustawić, czy po zainicjowaniu trybu Automatycznego
Kasowania (ustawień), będzie wyświetlany ekran określany
jako Funkcja Początkowa.

Tryb Oszczędnego Użycia Tonera

3. TRYB OSZCZ. TONERA

Możesz wybrać poziom zużycia tonera dla drukowania.

Zabarwienie drukowania

4. ZABARW. DRUKARKI

Możesz regulować skalę zabarwienia, jeśli występują
różnice pomiędzy obrazem oryginału i wydruku.

AUTOMATYCZNY WYBÓR SZUFLADY

5. WYBÓR SZUF.

Możesz ustawić szuflady papieru, do wykorzystania
dla Automatycznego Wyboru Źródła Papieru oraz dla
Automatycznego Przełączania Szuflad. Ustawienie to może
być dokonywane oddzielnie dla kopiowania, drukarki i faksu.

WYBÓR RODZAJU PAPIERU

6. WYBÓR RODZ. PAP.

Możesz ustawić rodzaj papieru ładowanego do każdej
szuflady.

POZIOM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W
TRYBIE CZUWANIA

7. OSZCZĘD. ENERGII

Możesz wybrać jeden spośród dwóch poziomów zużycia
energii, gdy maszyna znajduje się w trybie Czuwania:
& lt; WYSOKI & gt; i & lt; NISKI & gt;.

Wybieranie Tacki*2

8. WYBIERANIE TACKI

Odpowiednim funkcjom można przyporządkowywać tace
wyprowadzające. Tace wyprowadzające wskazywane są
jako Taca A i Taca B.

STANDARDOWE USTAWIENIA BOCZNEGO
PODAJNIKA

9. STA. BOCZ. POD.
PRZEŁĄCZNIK PODAJNIKA PAPIERU

10. PRZEŁ.
*2

Przed użyciem bocznego podajnika użytkownik musi
zarejestrować format i rodzaj papieru, jaki ma być z niego
podawany. Ustawienie to jest użyteczne wtedy, gdy do
bocznego podajnika zawsze ma być wkładany papier o takim
samym rodzaju oraz formacie.
Dla papieru załadowanego do urządzenia można zmienić
metodę podawania. Jest to przydatne, gdy bez zmieniania
orientacji papieru w urządzeniu podającym, chce się
wykonywać jednostronne lub dwustronne wydruki na
wstępnie zadrukowanym papierze (papierze, na którym
nadrukowane są już logo lub wzór).

Wyświetlane jest tylko wówczas, gdy dołączona jest opcjonalna Wewnętrzna Taca Dwukierunkowa-E2 lub Urządzenie Wykańczające-U2.

JĘZYK WYŚWIETLACZA

11. JĘZYK NAROD. WYŚW.

Użytkownik może zmienić język narodowy używany na
wyświetlaczu LCD.

KOMUNIKAT ZABRUDZONY APD

12. KOM. ZABRUDZ. APD

Z trybu tego można korzystać, by uzyskać przypomnienie o
oczyszczeniu obszaru skanowania, kiedy urządzenie wykryje
pojawienie się pasów lub plam.

KOMPRESJA DANYCH (SKAN)

13. KOMP DANYCH (SKAN)

W opcji tej użytkownik może określić stopień kompresji
danych dla skanowania sieciowego.

WARTOŚĆ GAMMA (SKAN)

14. WAR. GAMMA (SKAN)

W urządzeniu tym można ustawić żądaną wartość gamma
wykorzystywaną przy skanowaniu kolorowych dokumentów
do komputera za pośrednictwem funkcji Skanowanie Sieciowe.

INICJOWANIE USTAWIEŃ WSPÓLNYCH

15. INICJUJ WSP.

Możesz przywrócić Ustawienia Wspólne do ich wartości
domyślnych (Ustawienia początkowe).

Patrz Instrukcja obsługi funkcji
Kopiowanie rozdział 3

Ustawienia Kopiowania

Umożliwia edycję ustawień dla funkcji Kopiowanie.
USTAW. KOPIOWANIA
1. RODZAJ UKŁADANIA

KOPIOWANIA & gt;

i wybierz & lt; USTAWIENIA

TYP UKŁADANIE*3

Jeśli chcesz korzystać z trybu Obróć, zaprogramuj to
ustawienie jako 'OBRÓĆ'.

PRIORYTET KIEROWANIA OBRAZU

2. PRIOR. KIER. OBRAZU
*3

Możliwe jest ustawienie standardowego priorytetu kierunku.

Nie wyświetla się, jeśli dołączone jest opcjonalne Urządzenie Wykańczające-U2.

Automatyczne Zorientowanie

3. AUTOM. ZORIENTOW.

Kiedy & lt; AUTOMATYCZNE ZORIENTOWANIE & gt; zostanie
włączone, urządzenie wykorzystuje informacje, takie jak
format oryginału i wielkość kopia/oryginał, by określić
najbardziej odpowiednie zorientowanie dla określonego
formatu papieru, a następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba,
automatycznie obraca obraz.

Standardowe Ustawienia

4. STAND. USTAWIENIA

Możesz zaprogramować standardowe ustawienia kopiowania.
Możesz wybrać spośród dziewięciu metod ustawiania:
& lt; 1. JAKOŚĆ OBRAZU & gt;
& lt; 2. ZABARWIENIE & gt;
& lt; 3. WIELK. ZMN. /POW. & gt;
& lt; 4. KOPII(E) & gt;
& lt; 5. UKŁADANIE & gt;
& lt; 6. DWUSTRONNY & gt;
& lt; 7. USUWANIE OBRAMOWANIA & gt;
& lt; 8. ROZDZIELANIE DWUSTRONNE & gt;
& lt; 9. WYBÓR PAPIERU & gt;

Ostrość

5. OSTROŚĆ

Możesz ustawić ostrość kopiowanego obrazu. Jeżeli chcesz
wyraźnie kopiować tekst i linie, zwiększ poziom ostrości.
Jeżeli chcesz kopiować oryginał w półtonach taki jak obraz,
zmniejsz poziom ostrości.

GRUPA FORMATÓW PAPIERU

6. GRUPA FOR. PAPIERU

W urządzeniu ustawić można grupę formatów papieru.

WPROWADZANIE W MM/CALACH

7. WPROWADZ. MM/CALE

Możesz ustawić jednostkę miary szerokości usuwania
obramowania dla funkcji Usuwanie Obramowania.

INICJOWANIE USTAWIEŃ KOPIOWANIA

8. INICJUJ UST. KOP.

Możliwe jest przywrócenie ustawień domyślnych trybów,
które zostały zmienione w Ustawieniach Kopiowania
(z menu Funkcji Dodatkowych).

Instrukcja obsługi faksu,
Rozdziały 6, 10

Ustawienia TX/RX*1

Umożliwia zapisywanie lub edycję ustawień Faksu stosownie do własnych potrzeb.
USTAWIENIA TX/RX
1. WSPÓLNE UST. TX/RX

WSPÓLNE UST. TX/RX
1. USTAWIENIA TX

5

TX/RX & gt;

i wybierz & lt; WSPÓLNE UST.
TX/RX & gt; lub & lt; USTAWIENIA FAKSU & gt;

Ustawienia Wspólne TX/RX
Ustawienia TX

Można wybrać spośród następujących ustawień:
& lt; 1. NAZWA URZĄDZENIA & gt;
& lt; 2. ZABARWIENIE SKANOWANIA & gt;
& lt; 3. STANDARDOWE USTAWIENIA & gt;
& lt; 4. NI TERMINALA TX & gt;
& lt; 5. TX Z OBROTEM & gt;
& lt; 6. STANDARDOWE USTAWIENIA POCZĄTKOWE & gt;

Ustawienia RX

1. USTAWIENIA RX
& lt; 1. WYBÓR SZUFLADY NA PAPIER & gt;
& lt; 2. DWUSTRONNY WYDRUK & gt;
& lt; 3. ODBIÓR ZE ZMNIEJSZANIEM & gt;
& lt; 4. STOPKA STRONY RX & gt;
& lt; 5. KONTYNUUJ DRUKOWANIE & gt;

10

Ustawienia Faksu
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA FAKSU
1. UŻYTKOWNIKA

& lt; 1. # TELEFONU & gt;
& lt; 2. TYP LINII TELEFONICZNEJ & gt;

2. USTAWIENIA TX

& lt; 1. TX Z ECM & gt;
& lt; 2. DŁUGOŚĆ PAUZY & gt;
& lt; 3. AUTOMATYCZNE PONOWNE WYBIERANIE & gt;
& lt; 4. PRZERWA & gt;
& lt; 5. PIECZĘTUJ DOKUMENT & gt;
& lt; 6. KONTROLA LINII WYBIERANIA & gt;

3. USTAWIENIA RX

11

& lt; 1. ECM RX & gt;

Rozdziały 2, 10

Ustawienia Książki Adresowej*1

Umożliwia zapisywanie lub edycję ustawień dla funkcji Książka Adresowa.
5. KSIĄ. ADRES.

USTAW. SZYB. WYB. JEDNOP.

SZYB.
[01] NIEZAREJESTROW.

KSIĄŻKI ADRESOWEJ & gt;

i wybierz & lt; SZYBKIE
WYBIERANIE JEDNOPRZYCISKOWE & gt;, & lt; SZYBKIE
WYBIERANIE KODOWE & gt; lub & lt; WYBIERANIE GRUPOWE & gt;

Użyj
,
, [OK], lub klawiszy numerycznych,
aby zapisać lub edytować ustawienia Książki Adresowej.

SZYBKIE WYBIERANIE JEDNOPRZYCISKOWE

Zapisz numer faksu/telefonu dla szybkiego wybierania
jednoprzyciskowego, następnie wybierz numer po prostu
naciskając klawisz szybkiego jednoprzyciskowego
wybierania przypisany dla tego numeru.

SZYBKIE WYBIERANIE KODOWE

2. KODOWE

kodowego, następnie wybierz numer po prostu naciskając
klawisz [Wybieranie Kodowe]
i wpisując trzycyfrowy kod
przypisany dla tego numeru.

WYBIERANIE GRUPOWE

3. GRUPY
Zapisz grupę numerów faksów /telefonów dla wybierania
grupowego, następnie wyślij dokument do wszystkich
numerów w tej grupie, po prostu naciskając klawisz
szybkiego jednoprzyciskowego wybierania lub naciśnij
wprowadź trzycyfrowy
kod przypisany dla tej grupy.

12

6

Ustawienia zegara

Umożliwia dokonywanie różnych ustawień związanych z zegarem maszyny, takich jak czas wejścia maszyny
w tryb Czuwania.
USTAWIENIA ZEGARA
1. DATY I CZASU

ZEGARA & gt;

USTAWIENIA DATY & CZASU

13

Bardzo ważne jest ustawienie w urządzeniu aktualnej daty
i godziny. Z zaprogramowanych tutaj ustawień daty i czasu
korzystają niektóre funkcje urządzenia.

WYBÓR TYPU DATY

2. WYBÓR TYPU DATY

Można ustawić format daty, który będzie używany
na wyświetlaczu LCD.

Czas Automatycznego Czuwania

3. CZAS AUTOM. CZUW.

Jeżeli maszyna pozostaje w trybie bezczynności przez
pewien czas (od chwili ostatniej operacji drukowania lub
wciśnięcia klawisza), wchodzi ona w tryb Czuwania. Możesz
określić czas do chwili przejścia maszyny w tryb Czuwania
(od 3 do 30 minut). Czas Automatycznego Czuwania można
również ustawić jako & lt; WYŁĄCZ & gt;.

Programowanie przedziału czasu,
po upływie którego uruchamiany ma
być tryb Automatyczne Kasowanie

4. KAS.

pewien czas (od chwili ostatniej operacji drukowania
lub wciśnięcia klawisza), wyświetlacz powraca do
trybu Gotowości lub ekranu wybranej funkcji. Czas
Automatycznego Kasowania (ustawień) można ustawić
w zakresie od 1 do 9 minut z przyrostami co jedna minuta,
a także można go ustawić jako & lt; WYŁĄCZONY & gt;.

CZAS LETNI

5. CZAS LETNI

W niektórych krajach, zegary ustawione są w okresie letnim
o jedną godziną do przodu. Okres, którego to dotyczy,
określany jest mianem "Czasu Letniego".

14

Regulacja/Czyszczenie

7

W opcji tej można wykonać regulacje drukowania lub czyszczenie urządzenia.
CZYSZCZENIE & gt;

REGUL. CZYSZCZENIE ROLKI

i wybierz & lt; REGULACJA/

CZYSZCZENIE ROLKI TRANSFEROWEJ

W opcji tej można oczyścić wałek przenoszący w jednostce
głównej jeżeli tylna strona wydruku ma smugi.

Czyszczenie Zasobnika

2. CZYSZCZENIE WAŁKA

Umożliwia czyszczenie bębna w jednostce głównej, kiedy
jakość wydruków się pogorszy.

CZYSZCZENIE ZESPOŁU
UTRWALAJĄCEGO

3. CZYSZ. ZESP. UTRW.

W opcji tej można oczyścić zespół utrwalający w jednostce
głównej jeżeli na wydrukowanej stronie lub po wymianie
zasobnika z tuszem pojawiają się czarne paski.

Czyszczenie Podajnika*4

4. CZYSZCZ. PODAJNIKA
*4

15

Opcja ta służy do czyszczenia wałków podajnika i polega na
wielokrotnym podawaniu przez podajnik niezadrukowanych
arkuszy papieru.

Wyświetlany tylko wtedy, gdy w urządzeniu zainstalowany jest opcjonalny podajnik (DADF-P2).

Specjalny Tryb M

5. SPECJALNY TRYB M

Umożliwia polepszenie jakości druku lub nieregularnego
zabarwienia druku.

Specjalny Tryb N

6. SPECJALNY TRYB N

W opcji tej można zapobiegać przed zwijaniem się lub
blokowaniem papieru w urządzeniu jeżeli używane jest ono
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu.

Specjalny Tryb O

7. SPECJALNY TRYB O

Umożliwia zapobieganiu zablokowaniom papieru, kiedy druk
odbywa się na odwrotnej stronie zadrukowanego papieru.

Specjalny Tryb P

8. SPECJALNY TRYB P

Tryb ten pozwala zapobiegać zwijaniu się papieru kiedy
stosuje się papier cienki lub papier ponownie przetworzony,
który łatwo się marszczy niezależnie od wilgoci.

SPECJALNY TRYB PAPIERU KLEJONEGO

9. SPE. UTR. KLEJ.

Użytkownik może określić, czy ma być wykonane specjalne
utrwalanie klejonego papieru, czy też nie.

Specjalny Tryb S

10. SPECJALNY TRYB S

Umożliwia redukcję czasu oczekiwania na następne zadanie.

REGULACJA SORTOWANIA OBRACANIA

11. REG. SORT. OBROT

Umożliwia wybór, czy nadać pierwszeństwo dla szybkości
drukowania, czy dla jakości obrazu, kiedy drukowanie
odbywa się w trybie Obracania z Układaniem.

AUTOMATYCZNA KOREKCJA APD

12. APD

Kiedy ten tryb jest ustawiony jako & lt; WŁĄCZONY & gt;,
zabrudzenia i inne zanieczyszczenia w podajniku nie
są drukowane.

16

Instrukcja obsługi faksu, Rozdział
8

Ustawienia Raportu

Umożliwia ustawienie warunków druku dla drukowania Raportu z TX, Raportu z RX i Raportu z połączeń.
Możesz również drukować listę odbiorców zapisanych dla szybkiego wybierania lub zawartość Dodatkowych
Funkcji.
9. USTAWIENIA RAPORTU

RAPORTU & gt;

USTAW. RAPORTU
1. USTAWIENIA

USTAWIENIA*1

Raportu z TX, Raportu z RX i Raportu z połączeń.
& lt; 1. RAPORT Z TX & gt;
& lt; 2. RAPORT Z RX & gt;
& lt; 3. RAPORT Z POŁĄCZEŃ & gt;

DRUKUJ LISTĘ

2. DRUKUJ LISTĘ
17

Możesz drukować następujące listy
& lt; 1. RAPORT Z POŁĄCZEŃ & gt;
& lt; 2. LISTA SZYBKIEGO WYBIERANIA & gt; *1
& lt; 3. KSIĄŻKA ADRESOWA-SZCZEGÓŁY & gt; *1
& lt; 4. LISTA DANYCH UŻYTKOWNIKA & gt;

9

Ustawienia Systemu

Instrukcji obsługi urządzenia, Instrukcja obsługi
faksu, Instrukcja obsługi urządzenia w sieci

Umożliwia ustawienie Informacji Administratora Systemu, Zarządzanie NI Wydziału, Ustawienia Sieci, i inne
ustawienia systemu. SYSTEMU
1. INF. O ADM. SYS.

SYSTEMU & gt;

NFORMACJE ADMINISTRATORA
I
SYSTEMU

1.
NFORMACJE O URZĄDZENIU
I

2. INFORM. O URZĄDZ.

Funkcja ta stwarza możliwość zarejestrowania numeru
identyfikacyjnego (NI) oraz hasła, jakimi będzie się
posługiwał administrator systemu. Gdy ustawione są
NI Administratora Systemu i Hasło Systemu, jedynie
Administrator Systemu może zapisywać i zmieniać
Ustawienia Systemu.
Możesz ustawić Nazwę urządzenia i lokalizację maszyny.

ARZĄDZANIE NI WYDZIAŁU
Z

3. ZARZĄDZ. NI WYDZ.

Możesz zarządzać maszyną poprzez ograniczenie jej
wykorzystania tylko do tych osób, które wprowadzą prawidłowy
kod NI wydziału oraz Hasło. Funkcja ta określana jest mianem
Zarządzanie Numerem Identyfikacyjnym (NI) Wydziału. W
urządzeniu tym można zarejestrować numery identyfikacyjne
(NI) oraz hasła maksymalnie dla 1, 000 wydziałów. Funkcja
ta umożliwia również sprawowanie nadzoru nad liczbą
kopii/wydruków/skanów wykonywanych przez poszczególne
wydziały.

18

DMINISTRUJ NI UŻYTKOWNIKA
A

4. NI UŻYT.

Można ustawić, czy w urządzeniu ma być wykorzystywane
Zarządzanie NI Użytkownika.

stawienia Sieci
U

5. USTAWIENIA SIECI

Możesz określić ustawienia interfejsu dla komunikacji między
maszyną i komputerami w twojej sieci. Możesz określić
ustawienia protokołu maszyny dla komunikacji między
maszyną i komputerami korzystającymi z tej maszyny.

OŁĄCZENIA*1
6. POŁĄCZENIA

& lt; 1. USTAWIENIA FAKSU & gt;
& lt; 2. ZABEZPIECZENIE PAMIĘCI & gt;

Zdalny interfejs użytkownika

7. ZDALNY INT. UŻYT.

Możesz ustawić, czy korzystać ze zdalnego interfejsu
użytkownika maszyny, czy nie. Zdalny interfejs użytkownika
umożliwia obsługę urządzenia oraz programowanie ustawień
z komputera.

OGRANICZ. FUNKCJĘ TX*1

8. OGRANICZ FUN. WYS

& lt; 1. HASŁO KSIĄŻKI ADRESOWEJ & gt;
& lt; 2. OGRANICZ NOWY ADRES & gt;
& lt; 3. USTAWIENIA STEROWNIKA FAKSU & gt;
& lt; 4. OGRANICZ PONOWNE WYBIERANIE & gt;
& lt; 5. POTWIERDŹ NR FAKSU & gt;
& lt; 6. BLOKADA WIELU ODBIORCÓW & gt;

rzeglądanie rejestru
9. KONTROLA REJESTRU
19

Możesz określić, czy chcesz sprawdzać dziennik TX/RX
z użyciem
[Monitora Systemu], czy też nie.

EJESTRACJA LICENCJI
R

10. REJESTRACJA LIC.

Możesz zapisać klucz licencyjny do aktywacji pewnych funkcji.

UŻYJ URZĄDZENIA USB

11. WŁĄCZ URZĄDZ. USB

Można ustawić, czy zadanie ma być ograniczone za pomocą
interfejsu USB, czy też nie.

WYBÓR PDL (PnP)*5

12. WYBÓR PDL (PnP)
*5

Użytkownik może określać w maszynie funkcje odpowiadające
płytce faksowej lub zestawowi drukarki w niej zainstalowanym.

Wyświetlane jedynie wtedy, gdy w maszynie jest aktywowany opcjonalny Zestaw Drukarki PCL lub zainstalowany jest opcjonalny Moduł Faksu
Super G3.

20

Jak w temacie - plik pdf po polsku.

Prosta
instrukcja
obsługi
Podstawowe funkc je

Spis treści
Wstęp
W jaki sposób podzielone są instrukcje..... 1
.
Co można wykonywać z wykorzystaniem
tego urządzenia................................. 3
Panel sterowania (Główny panel
sterowania)........................................ 5
Panel sterowania (Panel sterowania
faksu)................................................. 7
Funkcje wykorzystywane do wykonywania kopii
Wykonywanie kopii...................................... 9
tego urządzenia (Podstawowe
funkcje kopiowania)......................... 11
Co można wykonywać przy
wykorzystaniu tego urządzenia
(Opcjonalne funkcje kopiowania).... 15
Funkcje faksu
Wysyłanie faksu......................................... 17
wykorzystaniu tego urządzenia
(Funkcje FAKSU).............................. 19
Inne, użyteczne funkcje
Obsługa urządzenia z komputera
(Zdalny inter fejs użytkownika)........ 23
Drukowanie z komputera Użytkownika
(Sterownik drukarki)........................ 25
Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, celem wykorzystania jej w przyszłości.

Dodatkowe funkcje......................................... 29
.
Wykr ywanie i usuwanie usterek..................... 30

W jaki sposób podzielone są instrukcje
Niżej przedstawiono sposób, w jaki podzielone zostały instrukcje dołączane do tego urządzenia. Prosimy o
zapoznawanie się z ich treścią, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości
urządzenia. W dziale tym wyszczególniono także instrukcje dołączane do opcjonalnego wyposażenia. Dostarczone
instrukcje różnią się zależnie od kupionego produktu i konfiguracji systemu.

Korzystanie z urządzenia oraz przegląd dostępnych funkcji
Prosta instrukcja obsługi
Podstawowe funkcje

Dostosowywanie urządzenia
do indywidualnych potrzeb
użytkownika

Prosimy przeczytać te instrukcje, by uzyskać podstawowe informacje na
temat eksploatacji urządzenia jego możliwości i funkcji. Instrukcje należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby można było skorzystać z nich
w przyszłości.
Panel sterowania

Tryb Dodatkowych Funkcji

Wykonywanie kopii

Dostosowywanie urządzenia do własnych
potrzeb

Korzystanie z funkcji faksu

Prosta
obsługi

Inne, użyteczne funkcje

SPIS TREŚCI
Preface
W jaki sposób podzielone są instrukcje.......... 1
Co można wykonywać z wykorzystaniem tego
urządzenia........................................ 3
Panel sterowania (Główny panel sterowania).. 5
Panel sterowania (Panel sterowania faksu)..... 7
Copying Functions
Wykonywanie kopii.......................................... 9
urządzenia..................................... 11
(Podstawowe funkcje kopiowania).....................
Powiększanie/zmniejszanie obrazu i wykonywanie

Eksploatacja i obsługa urządzenia
Facsimile Functions
kopii na innym formacie papieru.... 11
Tr yb Układania i Obracania........................... 11
Kopiowanie sąsiednich stron książki............ 12

Other Useful Features
Kopiowanie dwóch or yginałów na jednym arkuszu
papieru............................................ 12
Wybieranie jakości obrazu............................. 13
Wykonywanie kopii na niestandardowym formacie

papieru............................................ 13
Regulacja zaczernienia kopii......................... 14
Usuwanie cieni i linii pojawiających się na kopiach
14
Co można wykonywać przy wykorzystaniu tego
urządzenia..................................... 15
(Opcjonalne funkcje kopiowania)......................

Instrukcja obsługi
urządzenia/
Instrukcja użytkownika

Prosimy przeczytać tę instrukcję, by dowiedzieć się na temat środków
ostrożności podczas korzystania z urządzenia, podstawowych operacji,
wyposażenia opcjonalnego, konserwacji urządzania i procedur usuwania
zacięć papieru.
Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia
Obsługa wyświetlacza LCD

Wymiana zasobnika z tonerem

Wykorzystywanie wyposażenia opcjonalnego

Instrukcja obsługi urządzenia

Ustawienia Administratora Systemu

Usuwanie zacięcia papieru

Wkładanie papieru

Dodatkowe funkcje

Instrukcja obsługi funkcji
Kopiowanie

Prosimy przeczytać tę instrukcję, by dowiedzieć się, jak należy kopiować
dokumenty i jak wykorzystywać różnorodne funkcje kopiowania.

Procedura podstawowego kopiowania
Przydatne funkcje kopiowania
Instrukcja obsługi funkcji Kopiowanie

Instrukcja obsługi faksu

Dostosowywanie ustawień do
indywidualnych potrzeb użytkownika

Przeczytaj niniejszą instrukcję, by dowiedzieć się jak przesyłać zeskanowane
dokumenty za pomocą faksu.

Podstawowe metody wysyłania
Wysyłanie/Odbieranie faksów

Ustawienia systemu
Drukowanie raportu z komunikacji

Dostosowywanie ustawień faksu do


Przydatne funkcje faksowania
Sprawdzanie/Zmienianie statusu faksu

Zapisywanie/edytowanie ustawień Książki
Adresowej

Wykrywanie i usuwanie usterek

W jaki sposób podzielone są instrukcje

Prosimy przeczytać tę
instrukcję, aby nauczyć się
podłączania urządzenia do
sieci.

Instrukcja
obsługi zdalnego
interfejsu
Instrukcja obsługi zdalnego interfejsu użytkownika

Instrukcja obsługi urządzenia w sieci

instrukcję, by dowiedzieć się,
jak uzyskać dostęp do tego
urządzenia z komputera aby
obsługiwać i potwierdzać
zadania oraz edytować różne
ustawienia urządzania.
Potwierdzanie statusu urządzenia

Edytowanie książki adresowej oraz
programowanie różnych ustawień
dostępnych w urządzeniu

obsługi drukarki
PCL/UFR II
drukarki UFR II

Instrukcja obsługi drukarki PCL/UFR II

Prosimy przeczytać te
instrukcje, by dowiedzieć się,
jak edytować ustawienia w
celu korzystania z urządzenia
w charakterze drukarki.

Programowanie różnych pozycji
w menu Ustawień
w menu Program użytkowy

Obsługa

Funkcje faksu

Użytkowanie urządzenia jako
drukarki

Funkcje
wykorzystywane
do wykonywania
kopii

Użytkowanie urządzenia w sieci
TCP/IP

Instrukcje do sterowników
Prosimy przeczytać tę instrukcję, by dowiedzieć
się, jak zainstalować i korzystać ze sterownika,
który umożliwia wysyłanie faksem dokumentów
z komputera.

Inne, użyteczne
funkcje

urządzenia w sieci

Obsługa urządzenia
z komputera

Wstęp

Podłączenie urządzenia
do sieci lub komputera

Instrukcja sterownika PCL
Instrukcja sterownika UFR ll

Prosimy przeczytać te instrukcje, by dowiedzieć się,
jak zainstalować sterowniki drukarki dla systemu
Windows, jak drukować i jak edytować ustawienia
drukarki.

Inne instrukcje
Skrócona instrukcja użytkowania
urządzenia w sieci

Prosimy przeczytać tę instrukcję, aby zapoznać się z
instalowaniem i użytkowaniem sterownika urządzenia.
Instrukcja drukowania kodów kreskowych

Prosimy przeczytać tę instrukcję, by móc korzystać
z funkcji drukowania kodów kreskowych.
Instrukcja użytkownika Color Network ScanGear

Prosimy przeczytać tę instrukcję, by dowiedzieć się,
jak zainstalować i korzystać ze sterownika, który
umożliwia korzystanie z urządzenia w charakterze
skanera, by móc skanować dokumenty do komputera.

Co można wykonywać z wykorzystaniem tego
urządzenia
Model iR2022/iR2018 oferuje wszystkie elementy, jakich
możesz potrzebować w wielozadaniowym urządzeniu
cyfrowym.
Urządzenie iR2022/iR2018 wyposażone jest szeroki w ybór funkcji podawania
i wyprowadzania, które mogą w znaczny sposób zwiększyć w ydajność.
Wyposażone w funkcje, które spełniają w ymagania pracy z dokumentami w
cyfrowym biurze, urządzenie iR7105/iR7095/iR7086 reprezentuje wszechstronność
wśród wielozadaniowych maszyn cy frow ych.
Funkcja
skanowania

Oryginał

Wysyłanie poza firmę
Faks
faksowania

Kopiowania

Kopia/wydruk

Drukowanie

Sieć LAN
zdalnego
Komputery wewnątrz firmy

Linia
telefoniczna

Co można wykonywać z wykorzystaniem tego urządzenia

Powiększanie/zmniejszanie obrazu i wykonywanie
kopii na innym formacie papieru............................ str. 11
Tryb Układania i Obracania............................................. 11
Kopiowanie sąsiednich stron książki.............................. 12

Prosimy przeczytać w niniejszej instrukcji
obsługi przykłady przydatnych sposobów
wykorzystanie tego urządzenia.

Kopiowanie dwóch oryginałów na jednym arkuszu
papieru.................................................................. 12

Regulacja zaczernienia kopii.......................................... 14
Usuwanie cieni i linii pojawiających się na kopiach........ 14
Łączne kopiowanie oryginałów o różnych formatach..... 15
Tryby Układania z Rozdzielaniem i Zszywania
(Wykańczanie)...................................................... 15
Wykonywanie dwustronnych kopii.................................. 16

Funkcja faksu
Umożliwia przesyłanie zeskanowanych dokumentów
za pośrednictwem faksu. Ponadto, można wysyłać
dokumenty do kilku adresatów jednocześnie oraz
przesyłać dalej otrzymane faksy.

Określanie odbiorcy z Książki Adresowej...................... 19
.
Określanie odbiorcy z Wybierania Kodowego................ 19
Określanie odbiorcy z Wybierania
Jednoprzyciskowego............................................ 19

* Wymagany jest opcjonalny Moduł Faksu Super G3.

Funkcja faksowania

Funkcja Drukowanie

Przywoływanie ostatnio wybieranych odbiorców........... 20
Pieczętowanie zeskanowanych oryginałów................... 20
.
Bezpośrednie wysyłanie faksu...................................... 20
Wysyłanie faksu z komputera........................................ 20
Programowanie czasu rozpoczęcia wysyłania............... 21
Wybieranie numeru za pośrednictwem centralki
telefonicznej.......................................................... 21
Skanowanie dwustronnych oryginałów.......................... 22
.
Wysyłanie wyraźnych faksów......................................... 22

Funkcja ta umożliwia drukowanie na obu stronach
papieru, wykonywanie kompletów wydruków, a także
oferuje wiele użytecznych funkcji dostępnych przy
drukowaniu dokumentów z komputera.
* Aby móc korzystać z funkcji Drukarki PCL, niezbędny jest
opcjonalny Zestaw do Drukowania PCL.

Obsługa urządzenia z komputera................................... 23
Edytowanie adresu książki adresowej z komputera....... 24

Inne funkcje

Sprawdzanie stanu papieru w urządzeniu...................... 24
Ustawienia strony............................................................ 25
Wykańczanie................................................................... 26
Źródło papieru................................................................. 27
Jakość............................................................................. 28

Funkcja kopiowania

Umożliwia ograniczenie kosztów papieru dzięki
takim funkcjom, jak wykonywanie dwustronnych
kopii z jednostronnego oryginału lub zmniejszanie
formatu dwóch oryginałów, by zmieściły się
na jednym arkuszu papieru. Wraz z trybem
Wykańczania, funkcja kopiowania jest doskonała
do tworzenia materiałów na spotkania.

Wykonywanie kopii na niestandardowym formacie
papieru.................................................................. 13

Wybieranie jakości obrazu.............................................. 13

Panel sterowania (Główny panel sterowania)
Panel sterowania obejmuje wyświetlacz LCD, klawisze fizyczne służące do kopiowania i obsługi faksu, klawisze
numeryczne, klawisze Funkcji Dodatkowych oraz wskaźniki. W dziale tym objaśniono funkcje klawiszy używanych
w tej instrukcji. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Rozdział 1,, Zanim zaczniesz użytkować urządzenie" w Instrukcji
obsługi urządzenia.
Klawisz [Kopiowanie]

Klawisz [Zaczernienie]
Naciśnij, by wyregulować zaczernienie kopii i faksu.

/

Klawisz [Układanie/Zszywanie]

Naciśnij, by przełączyć pomiędzy trybem Układanie
i Zszywanie.

Klawisz [Jakość Obrazu]

Naciśnij, by przełączyć do trybu kopiowania.

Klawisz [Skanowanie]
Wciśnij, by uaktywnić funkcję Skanowanie
Sieciowe. (Patrz Instrukcja użytkownika Color
Network ScanGear. )

Naciśnij, by wybrać jakość obrazu dla kopii i faksu.

OK
Klawisz
[Wybór Papieru]
Wciśnij, by wybrać
żądane źródło papieru.
(Szuflada na Papier 1-4,
Podajnik Boczny. )

Klawisz [Wielkość kopia/
oryginał]
lub

klawisze

Naciśnij, by zmniejszyć lub zwiększyć
wartości dla różnych ustawień. Ponadto,
możesz również wcisnąć, by oglądać
poprzednią lub następną pozycję
w menu.

Wciśnij, by wykonać kopię
pomniejszoną lub powiększoną
w stosunku do oryginału.

Klawisz [2-stronny]
Naciśnij, by ustawić tryb Dwustronny.

Klawisz [OK]
Naciśnij, by zaakceptować ustawioną
funkcję lub tryb.

Klawisz [Rozdzielanie Dwustronne]
Naciśnij, by ustawić tryb Rozdzielanie
Dwustronne.

Panel sterowania (Główny panel sterowania)

LCD

Klawisz [Ustawienia Podglądu]
Naciśnij, by potwierdzić ustawienia.

Wyświetla komunikaty i podpowiedzi
podczas obsługi urządzenia. Wyświetla
dokonane wybory, teksty i cyfry podczas
regulacji ustawień.

Klawisz [Resetuj]

Klawisz [Monitor Systemu]
Naciśnij, by sprawdzić stan transmisji
faksu, drukowania, kopiowania lub
wysyłania raportu.

Klawisz [Zasilanie]

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

ID

C

Klawisz [Sprawdzanie Stanu
Licznika]
Wciśnij, by wyświetlić na wyświetlaczu
LCD liczbę wykonanych kopii i wydruków
oraz numer seryjny urządzenia.

Klawisze [Numeryczne]

1

Przełącznikiem tym włącza lub wyłącza
się zasilanie. Przestawienie przełącznika
w położenie WYŁĄCZ powoduje
uruchomienie trybu Czuwanie.

Stosuj do wprowadzania znaków
alfanumerycznych.

Klawisz [Stop]
Naciśnij, by zatrzymać kopiowanie
lub skanowanie.

Klawisz [Start]
Naciśnij, by rozpocząć kopiowanie,
skanowanie i obsługę faksu.

Klawisz [Wykasuj]
Naciśnij, by wykasować wprowadzone
znaki alfanumeryczne.

Klawisz [Zarejestruj/Wyrejestruj]
Naciśnij, by ustawić lub włączyć

Klawisz [Różne Formaty Oryginałów]
Naciśnij, by ustawić różne formaty oryginałów dla
kopiowania.

Naciśnij, by przywrócić w urządzeniu tryb
gotowości.

Zarządzanie NI Wydziału.

Klawisz [Funkcje Dodatkowe]
Naciśnij, by wybrać lub anulować tryby
w Dodatkowych Funkcjach.

Klawisz [2 na 1]
Naciśnij, by ustawić kopiowanie 2 na 1.

Klawisz [Usuwanie Obramowania]
Naciśnij, by ustawić usuwanie obramowania
dla kopiowania.

Panel sterowania (Panel sterowania faksu)
Panel sterowania faksu jest dostępny jedynie, gdy zainstalowane są opcjonalne Moduł Faksu Super G3 oraz
Panel Faksu-B1. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji Faksu, patrz Instrukcja obsługi faksu.

Klawisz [Wybieranie Kodowe]
Naciśnij, by wykonać szybkie
wybieranie kodowe.

Naciśnij, by wyszukać nazwy lub
numery faksów zarejestrowane dla
szybkiego wybierania, a następnie
wybierz numer.

Klawisz [R]

Klawisz [TX z Opóźnieniem]

Naciśnij, aby wybrać numer
dostępu do linii zewnętrznej
lub numer wewnętrzny, kiedy
urządzenie jest podłączone
za pośrednictwem centralki
telefonicznej (PBX).

Klawisz [Faks]

Klawisz [Książka Adresowa]

Naciśnij, by ustawić transmisję z
opóźnieniem.

Coded Dial

Address Book

Redial/Pause

Hook

R

Naciśnij, by przełączyć do trybu
faksu.

Delayed TX

Direct TX

Stamp

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21~40

41~60

Klawisze szybkiego wybierania
jednoprzyciskowego
Naciśnij, by korzystać z szybkiego
wybierania jednoprzyciskowego.
(Wstępnie zarejestrowane często
używane numery).

Klawisz [Ponowne Wybieranie/Pauza]

Klawisz [Na Widełkach]

Ponowne wybiera trzy ostatnie
numery, które były wybierane
ręcznie z wykorzystaniem klawiszy
numerycznych.

Panel sterowania (Panel sterowania faksu)

Naciśnij, by uruchomić lub odłączyć
linię telefoniczną. Jest to konieczne,
jeżeli chce się łączyć z serwisem
informacji faksowych.

Klawisz [Pieczętowanie]

Naciśnij, by ustawić bezpośrednią
transmisję.

Naciśnij, by wykonać pieczętowanie
czołowej strony oryginałów po ich
zeskanowaniu, co pozwala określić, czy
dokument został zeskanowany i wysłany.

Klawisz [Bezpośrednia TX]

Naciśnij, by wstawić pauzę
pomiędzy cyfry lub po całym
numerze faksu.

OK

Klawisz [Tonowo]
Naciśnij, by tymczasowo przełączyć na
wybieranie tonowe, kiedy połączenie jest
realizowane poprzez linię z wybieraniem
impulsowym. Umożliwia to uzyskiwanie
dostępu do serwisów informacyjnych
akceptujących wyłącznie wybieranie
tonowe.

Funkcje wykorzystywane do wykonywania kopii

Wykonywanie kopii
W dziale tym objaśniono podstawowe operacje związane z kopiowaniem dokumentu. Szczegółowe informacje
znajdują się w innych instrukcjach.

Przygotowanie
Naciśnij [Kopiowanie], by przełączyć
w tryb Kopiowania.

100%

Połóż oryginały
Ułóż w podajniku

AUTO A
TEKST

Ekran gotowości do kopiowania

Ułóż na szklanej płycie roboczej
Połóż oryginały.

Jeśli w urządzeniu włączony jest tryb Czuwania,
naciśnij
[Zasilanie].

Po ułożeniu oryginałów zamknij pokrywę
podajnika/szklanej płyty.

Jeśli pokazany zostanie komunikat & lt; WPROWADŹ
NI WYDZIAŁU & gt;, wprowadź NI Wydziału oraz hasło.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, ustaw tryby kopiowania
korzystając z klawiszy fizycznych obsługi kopiowania
lub z klawiszy Funkcji Dodatkowych.

WPROWADŹ NI WYDZIAŁU
_
HASŁO NI WYDZIAŁU
NI UŻYTKOWNIKA & gt;, wprowadź NI Użytkownika
oraz hasło.

WPROWADŹ NI UŻYT. :a
HASŁO UŻYTKOWNIKA:a
Jeśli pokazany zostanie komunikat & lt; BRAK
KARTY KONTR. /WŁÓŻ KARTĘ KONTR. & gt;, włóż
kartę kontrolną.

BRAK KARTY KONTR.
WŁÓŻ KARTĘ KONTR.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 2
,, Podstawowa obsługa urządzenia" w Instrukcji
obsługi urządzenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat podstawowych
funkcji kopiowania, patrz str. 11 do str. 14. Aby
dowiedzieć się więcej na temat opcjonalnych
funkcji kopiowania, patrz str. 15 i str. 16.

Aby ustawić różne tryby kopiowania, naciśnij
[Funkcje Dodatkowe], a następnie wybierz
& lt; USTAWIENIA KOPIOWANIA & gt;.
Aby dowiedzieć się więcej na temat trybów
kopiowania, które można ustawić z menu
Funkcji Dodatkowych, patrz str. 8 w Instrukcji
prostej obsługi (Dostosowywanie urządzenia
do indywidualnych potrzeb użytkownika).
Papier do wykonania kopii można włożyć do
bocznego podajnika. (Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Rozdział 2,, Podstawowa obsługa
urządzenia" w Instrukcji obsługi urządzenia).
Aby poznać szczegóły na temat formatu i rodzaju
papieru, patrz Rozdział 2,, Podstawowa obsługa
urządzenia" w Instrukcji obsługi urządzenia.

Wykonywanie kopii

Rozpocznij kopiowanie
Określ liczbę kopii

Jeśli wprowadzona zostanie niepoprawna
wartość, naciśnij
[Wykasuj]
wprowadź
poprawną wartość.

Określona przez użytkownika liczba kopii jest
pokazywana z prawej strony wyświetlacza LCD.

Naciśnij

Posługując się klawiszami numerycznymi
wprowadź żądaną liczbę kopii (od 1 do 99).

[Start].

Jeśli na wyświetlaczu LCD pokazany zostanie
komunikat, wciśnij
lub
, by wybrać
format, a następnie ponownie naciśnij
FORMAT ORYG.
A4
Po zakończeniu kopiowania usuń oryginały.

Anulowanie kopiowania
Naciśnij
o Jeśli

[Stop].
[Stop] zostanie wciśnięte podczas

WCIŚNIĘTO STOP
WCIŚNIĘTY KLAWISZ
STOP NACIŚNIJ OK

o Naciśnij [OK].

o Jeśli
[Stop] zostanie wciśnięte podczas
drukowania
o Naciśnij

ANULOWAC?
& lt; TAK

NIE & gt;

, by wybrać & lt; TAK & gt;.

tego urządzenia (Podstawowe funkcje kopiowania)
Poniżej podano objaśnienie
funkcji podstawowych, często
wykorzystywanych podczas kopiowania
dokumentu. Szczegółowe informacje
Klawisze funkcji kopiowania

Kopiowanie rozdział 1

Powiększanie/zmniejszanie obrazu i
wykonywanie kopii na innym formacie papieru
[Wielkość
kopia/oryginał]

Użyteczne, kiedy oryginał o standardowym formacie jest powiększany lub zmniejszany do
innego standardowego formatu, np. kiedy oryginał o formacie A4 jest powiększany do formatu
A3 lub gdy A3 jest zmniejszane do formatu A4. Wystarczy wybrać żądany format papieru
spomiędzy wyświetlanych klawiszy, by automatycznie ustawić optymalną wielkość zoom.
Jeśli wciśniesz
[Wielkość kopia/oryginał] dwukrotnie, będziesz mógł wprowadzić wielkość kopia/
oryginał w zakresie od 50% do 200%, w przyrostach co 1%, z wykorzystaniem
lub
.

UST. KOP/ORY
+

lub
50%, 70%, 141% i 200%

Naciśnij [OK]

Tryb Układania i Obracania
[Układanie/
Zszywanie]

Jeśli ustawiony jest tryb Układania, kopie są automatycznie układne w komplety
posortowane zgodnie z kolejnością stron. Jeśli kopie mają taki sam format i ustawiony jest
tryb Obracania, wyprowadzane arkusze są układane naprzemiennie w różnych kierunkach.

Naciskaj
/
Zszywanie], aż zaświeci się wskaźnik

Kopia 2

Kopia 3

Układanie
trybu Układania.
* Tryb Obracania jest niedostępny, jeśli
zainstalowane jest opcjonalne Urządzenie
wykańczające-U2.

Kopia 1

Oryginał
Obracanie
Kopie

1
Co można wykonać za pomocą niniejszego urządzenia (Podstawowe funkcje kopiowania)

Kopiowanie rozdział 2

Kopiowanie sąsiednich stron książki

Z reguły kopiując otwartą książkę nie można zmieścić jej na jednym formacie
papieru. Funkcja ta polecana jest do kopiowania sąsiednich stron książki lub
oryginału o złączonych stronach.

Kopiowanie
ROZDZ. DWUSTRONNE

[Rozdzielanie
Dwustronne]

Naciśnij [OK]
Jeśli na wyświetlaczu LCD pokazany
zostanie & lt; FORMAT ORYGINAŁU & gt;,
wciśnij
lub
, by wybrać format,
a następnie ponownie naciśnij
Kopiowanie dwóch oryginałów na jednym
arkuszu papieru

[2 na 1]

Tryb ten pozwala automatycznie zmniejszyć dwa oryginały tak, by zmieściły się na
jednej stronie arkusza papieru o wybranym formacie. Polecamy używanie tego trybu do
rozmieszczania różnych oryginałów na jednym arkuszu papieru, co ułatwia ich przeglądanie,
a także pozwala zaoszczędzić papier i miejsce do przechowywania wydruków.

2 NA 1
NA
FORMAT ORYGINAŁU
2 na 1

FORMAT PAPIERU
A3
Co można wykonać za pomocą niniejszego urządzenia
(Podstawowe funkcje kopiowania)

Wybieranie jakości obrazu
[Jakość Obrazu]

Naciskaj

Możliwe jest wyregulowanie jakości obrazu do poziomu najbardziej odpowiedniego
dla jakości oryginału zawierającego tekst lub fotografie.

[Jakość Obrazu].

Tekst

[Wybór Papieru]

Tekst/fotografia

Instrukcja obsługi urządzenia,
Rozdział 2

Aby można kopiować na papierze niestandardowego formatu, należy włożyć papier
do bocznego podajnika i po prostu ustawić format i rodzaj papieru (zwykły lub gruby).

[Wybór Papieru], aż zaświeci
się wskaźnik odpowiadający podajnikowi

Fotografia

AUTO
Wykonywanie kopii na niestandardowym
formacie papieru

bocznemu.

The world's coral reefs, where
brilliantly colored fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

come together. Aptly nicknamed
"Tropical Forests under the sea",
these spots of breathtaking
beauty serve as home to
countless varieties of life, and to
us of the land, this alluring,
dream-like world forms a tropical
paradise filled with romance.

Regulacja zaczernienia kopii

ZABARWIENIE
-LT

DK+

Jaśniejszy

Tryb ten umożliwia wyregulowanie, automatyczne lub ręczne, zaczernienia kopii
do poziomu najbardziej odpowiedniego dla oryginału.
Regulacja automatyczna: Wciśnij [Zaczernienie] jeden raz.
Regulacja ręczna: Wciśnij [Zaczernienie] dwukrotnie.

[Zaczernienie]

Ciemniejszy

Usuwanie cieni i linii pojawiających się
na kopiach

[Usuwanie Obramowania].

Oryginał (A5)

Tryb Usuwania
Obramowania
Oryginału wybrany

USUW. OBRAM.
USUW. OBR. ORYG.

Kopia (A4)

Tryb ten umożliwia usuwanie cieni i linii, które pojawiają się podczas kopiowania
różnych rodzajów oryginałów. Dostępne są trzy następujące tryby Usuwania
Obramowania: Usuwanie Obramowania Oryginału, Usuwanie Obramowania
Książki i Usuwanie Bindowania.
Oryginału nie wybrany

A5

[Usuwanie
Obramowania]

Książki wybrany

Książki nie
wybrany

JEDN. CAŁE OBR.
4mm
Tryb Usuwania Otworów
Bindowania wybrany
Bindowania nie wybrany

Co można wykonywać przy wykorzystaniu
tego urządzenia (Opcjonalne funkcje kopiowania)
Poniżej zamieszczone jest objaśnienie
funkcji dostępnych wraz ze sprzętem
opcjonalnym zainstalowanym w urządzeniu.
Szczegółowe informacje znajdują się
w innych instrukcjach.

Łączne kopiowanie oryginałów o różnych
formatach
[Różne Formaty
Oryginałów]

Tryb ten umożliwia łączne kopiowanie oryginałów różnych formatów. Możesz
wybrać & lt; TAKIE SAME SZER. & gt; lub & lt; RÓŻNE SZEROKOŚCI & gt;.
Oryginał A3
Oryginał A4

[Różne Formaty Oryginałów].
Kierunek
ładowania
papieru

WYL. ROZNE. WIELK. ORYG
TAKIE SAME SZER.

* W przypadku modelu iR2018, aby można było korzystać z tego
trybu, niezbędny jest opcjonalny podajnik (DADF-P2).

(Wykańczanie)
Jeśli ustawiony jest tryb Układania z Rozdzielaniem, kopie są automatycznie układne
w komplety posortowane zgodnie z kolejnością stron i przesunięte naprzemiennie
do przodu i do tyłu. Jeśli ustawiony jest tryb Zszywania, kopie są automatycznie
układne w komplety posortowane zgodnie z kolejnością stron i zszywane.

[Układanie/Zszywanie],
aż zaświeci się wskaźnik trybu Układania

lub Zszywania.

Kopia3

* Tryby Układanie z Rozdzielaniem i Zszywanie
można ustawić jedynie, gdy zainstalowane jest
opcjonalne Urządzenie Wykańczające-U2.

Kopia2

Kopia1

Zszywanie

Co można wykonać za pomocą niniejszego urządzenia (Opcjonalne funkcje kopiowania)

Wykonywanie dwustronnych kopii

Tryb ten umożliwia wykonywanie kopii dwustronnych z oryginałów jednostronnych lub
dwustronnych, albo wykonywanie kopii jednostronnych z oryginałów dwustronnych.
Jeśli tryb 1 na 2-stronny jest używany wtedy, gdy tryb Łączenia 2 na 1 jest włączony,
dwie strony oryginałów będą drukowane na jednej stronie arkusza papieru, a na odwrocie
arkusza, kolejne dwie strony oryginałów.
[2-stronny].

1 & gt; 2-stronny

[2-stronny]

2 & gt; 2-stronny

TYP WYDRUKU
UKŁAD KSIĄŻKI

2 & gt; 1-stronny

Książka & gt; 2-stronny
(Dwustronnie Lewa/Prawa)

(Dwustronnie Przednia/Tylna)
* Aby móc wykonywać kopie dwustronne, niezbędny jest
opcjonalny Zespół Dupleksu-B1, Podajnik (DADF-P2), lub
obydwa te urządzenia.

Funkcje faksu

Wysyłanie faksu
W dziale tym objaśniono podstawowe operacje związane z wysyłaniem faksu. Wysyłanie faksów możliwe jest tylko
wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny Moduł Faksu Super G3. Szczegółowe informacje na temat programowania
ustawień znajdują się w poszczególnych krokach operacyjnych.

Faksu.

[Faks], by przełączyć w tryb

31/08 2007 Pt 15:50
TylkoFaks STANDARD
Ekran gotowości faksu

Jeżeli ustawiony jest NI Wydziału/Zarządzanie NI
Użytkownika, konieczne jest wprowadzenie NI i
hasła. (Jeśli zainstalowany jest opcjonalny czytnik
kart, włóż wówczas kartę kontrolną. )
Aby zeskanować oprawione oryginały oraz
oryginały niestandardowego formatu należy
położyć je na szklanej płycie roboczej.
Po ułożeniu oryginałów na szklanej płycie
roboczej, należy pamiętać, aby zamknąć pokrywę
podajnika/płyty roboczej.

Rejestrowanie adresata
anim będziesz mógł skorzystać z szybkiego
Z
wybierania jednoprzyciskowego, musisz uprzednio
zarejestrować numery faksu/telefonu odbiorcy.
Dla szybkiego wybierania jednoprzyciskowego
zarejestrować można do 60 numerów.

USTAW. KSIĄ. ADRES.
1. SZYB. WYB. JEDNOP.

wybierania kodowego, musisz uprzednio
Dla szybkiego wybierania kodowego zarejestrować
można do 140 numerów.

2. KODOWE

Zanim będziesz mógł skorzystać z wybierania
grupowego, musisz uprzednio zarejestrować numery
faksu/telefonu odbiorców. Zarejestrować można do
199 grup, które mogą obejmować klawisze szybkiego
wybierania jednoprzyciskowego i/lub kody szybkiego
wybierania kodowego. Za każdym razem, kiedy
programowany jest klawisz szybkiego wybierania
jednoprzyciskowego lub kod szybkiego wybierania
kodowego, ilość dostępnego wybierania grupowego
jest zmniejszana o jeden.
Aby poznać więcej informacji na temat rejestrowania
odbiorców w Książce Adresowej, patrz Rozdział 2
,, Podstawowe metody wysyłania" w Instrukcji obsługi faksu.

3. GRUPY

Wysyłanie faksu

Rozpocznij wysyłanie faksu
C
ożesz wybrać spośród trzech metod wysyłania:
M
wysyłania z pamięci, wysyłania bezpośredniego,
wysyłania ręcznego.
(Patrz Rozdział 2,, Podstawowe metody
wysyłania" w Instrukcji obsługi faksu)

Wprowadź numer faksu.

& lt; FORMAT ORYGINAŁU & gt;, wciśnij
lub
, by wybrać format, a następnie ponownie naciśnij
[Start].
Po zakończeniu faksowania, usuń oryginały.

Wprowadź numer faksu

Aby wysłać wyraźny faks, ustaw wysoką
rozdzielczość. Rozdzielczość możesz ustawić
naciskając
[Jakość Obrazu] lub
[Zaczernienie].

STANDARDOWO
18
Naciskając klawisze szybkiego wybierania
jednoprzyciskowego możesz określić również
odbiorców, którzy zostali wcześniej zarejestrowani.
Wciskając klawisz [Wybierania Kodowego]
możesz wybrać odbiorców, którzy zostali wcześniej
zarejestrowani.
Naciskając klawisze wybierania grupowego, przypisane
do przycisków szybkiego wybierania jednoprzyciskowego
lub kodowego, możesz również określić odbiorców, którzy
zostali zarejestrowani wcześniej.
Wciskając klawisz [Książka Adresowa] można
wybrać wcześniej zarejestrowanych odbiorców.

ybieranie numeru zagranicznego może wymagać
W
pauzy pomiędzy określonymi cyframi numeru.
Jeśli [POTWIERDZ NR FAKS] jest ustawione na
& lt; WŁĄCZ & gt;, kiedy wprowadzisz numer nowego
odbiorcy z użyciem klawiszy numerycznych,
pokazany zostanie komunikat potwierdzający.

Aby poznać więcej informacji na temat
rejestrowania odbiorców faksu, patrz Rozdział 2
,, Podstawowe metody wysyłania" w Instrukcji
obsługi faksu.

użytecznych funkcji faksu, patrz str. 19 do str. 22.

tego urządzenia (Funkcje FAKSU)
Poniżej objaśniono funkcje często wykorzystywane
do wysyłania dokumentu w formie faksu.
Aby poznać bardziej szczegółowe procedury, patrz
Instrukcja obsługi faksu.
Klawisze funkcji faksu

Określanie odbiorcy z Książki Adresowej
[Książka Adresowa]
KSIĄŻKA ADRESOWA:a

Kiedy wykorzystywana jest Książka Adresowa,
wprowadzając nazwę odbiorcy zarejestrowanego pod
klawiszami wybierania jednoprzyciskowego lub klawiszami
szybkiego wybierania kodowego możesz szybko odnaleźć
numer faksu/telefonu. Jeśli znasz nazwę odbiorcy, ale
nie masz pewności co do rodzaju szybkiego wybierania
(klawisz wybierania jednoprzyciskowego, klawisz szybkiego
wybierania kodowego lub wybieranie grupowe), w jakim
numer faksu/telefonu został zarejestrowany, wygodnie jest
zajrzeć do Książki Adresowej.

Określanie odbiorcy z Wybierania Kodowego
[Wybieranie Kodowe]
TEL. =
[*]
Jednoprzyciskowego

Instrukcja obsługi faksu,
Rozdział 2

Numer możesz wybrać naciskając [Wybieranie
Kodowe], a następnie trzycyfrowy kod wprowadzany z
wykorzystaniem klawiszy numerycznych, znajdujących
się na panelu sterowania.
Zanim będziesz mógł korzystać z szybkiego wybierania
kodowego, musisz uprzednio zarejestrować numery faksu/
telefonu odbiorcy.
Jeśli do naciśniętego klawisza wybierania kodowego
żaden numer faksu/telefonu nie jest przypisany, pokazane
zostanie & lt; NIEZAREJESTROW. & gt;.

Numer możesz wybrać naciskając klawisz szybkiego wybierania jednoprzyciskowego, znajdujący się na
panelu sterowania.
Zanim będziesz mógł korzystać z wybierania jednoprzyciskowego, musisz uprzednio zarejestrować numery
faksu/telefonu odbiorców.
Jeśli do naciśniętego klawisza wybierania Jednoprzyciskowego żaden numer faksu/telefonu nie jest
przypisany, pokazane zostanie & lt; NIEZAREJESTROW.

Co można wykonać z wykorzystaniem niniejszego urządzenia (Funkcje FAKSU)

Przywoływanie ostatnio wybieranych odbiorców
[Ponowne Wybieranie/Pauza]

Możesz przywołać trzy ostatnie numery, które były
wybierane z wykorzystaniem klawiszy numerycznych.

Rozdział 3

Można opieczętować każdą stronę
wysyłanych lub skanowanych dokumentów
używając funkcji Pieczętowanie. Jeżeli
dokument zostanie ułożony w podajniku
pionowo, pieczęć znajdzie się z miejscu
pokazanym na ilustracji.

Pieczętowanie

Pieczętowanie zeskanowanych oryginałów
[Pieczętowanie]

TEL. =123XXXXXX

* Tryb ten dostępny jest jedynie, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik (DADF-P2).

[Bezpośrednia TX]

Bezpośrednie wysyłanie faksu

Podczas wysyłania bezpośredniego, urządzenie wysyła
dokument znajdujący się w podajniku kolejno w miarę,
jak skanowane są jego pojedyncze strony, nie zapisując
wszystkich stron jednocześnie do pamięci. W ten sposób
możesz wysłać dokument przed innymi dokumentami,
które są zapisane w pamięci.

Wysyłanie faksu z komputera

3
Wybierz [Drukowanie] z menu plik,
wybierz sterownik faksu
[Drukowanie].

Po wprowadzeniu odbiorcy wciśnij klawisz
[Dodaj do listy odbiorców].

* Aby możliwe było wysyłanie faksów z komputera, wymagany jest zainstalowany sterownik faksu. Wyświetlacz może się różnić
od wyżej pokazanego, co uzależnione będzie od używanego systemu operacyjnego oraz sterownika faksu. Aby dowiedzieć się
więcej, patrz Instrukcja obsługi faksu.

Co można wykonać z użyciem niniejszego urządzenia (Funkcje FAKSU)

Programowanie czasu rozpoczęcia wysyłania
[TX z Opóźnieniem]
USTAW. CZASU TX
17:00

Transmisję z opóźnieniem można wykorzystać do
zapisania dokumentu w pamięci, a następnie wysłania
go o ustawionej godzinie, na przykład, w godzinach
kiedy koszty połączeń telefonicznych są niższe.
Do wysłania z opóźnieniem ustawionych może zostać
do 70 dokumentów.

telefonicznej
[R]
21

Rozdział 7

PBX (Private Branch Exchange) to wykorzystywana
na miejscu centralka telefoniczna. Jeśli urządzenie
jest podłączone poprzez PBX lub inny system centrali
telefonicznej, w pierwszej kolejności wybrać powinieneś
numer dostępu do linii zewnętrznej, a następnie numer
osoby, z którą chcesz się uzyskać połączenie.
Aby ułatwić tę procedurę, możesz zarejestrować rodzaj
dostępu PBX, a pod klawiszem [R] zapisać numer
dostępu do linii zewnętrznej, aby przed wybraniem
żądanego numeru faksu/telefonu wystarczyło jedynie
nacisnąć ten klawisz.

1

Co można wykonać za pomocą niniejszego urządzenia (Funkcje FAKSU)

Skanowanie dwustronnych oryginałów

Możesz tak ustawić urządzenie, by automatycznie
obracało oryginały dwustronne umieszczane w podajniku,
aby każda strona została zeskanowana osobno.

Wysyłanie wyraźnych faksów

Przed rozpoczęciem skanowania oryginału można
określić rozdzielczość. W ramach regulacji rozdzielczości
dostępne są następujące ustawienia: Standardowo,
Dokładnie, Fotografia, Super Dokładnie, Ultra Dokładnie.

Przed rozpoczęciem skanowania oryginału można ustawić
zaczernienie skanowania. Zaczernienie odnosi się do
stopnia zróżnicowania pomiędzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu.

22

Inne, użyteczne funkcje

(Zdalny interfejs użytkownika)

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja obsługi zdalnego interfejsu użytkownika.

Obsługa urządzenia z komputera
Zdalny interfejs użytkownika pozwala sterować takimi funkcjami, jak potwierdzanie stanu urządzenia i operacji
z przeglądarki sieciowej komputera. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja obsługi zdalnego interfejsu
użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu
użytkownika, trzeba w przeglądarce zainstalowanej
w komputerze wprowadzić adres IP urządzenia.

Poprzez zdalny interfejs użytkownika można
wykonywać różne zadania, np. redagować książkę
adresową.

* Adres IP na powyższym zrzucie ekranu podany jest jedynie
jako przykład. Zapytaj administratora systemu o adres IP tego
urządzenia.

Zapisz adres

Ustawienia Zarządzania

Sieć

23

Preferencje

Obsługa urządzenia z komputera (Zdalny Interfejs Użytkownika)

Edytowanie adresu książki adresowej z komputera

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia edytowanie książki adresowej z przeglądarki sieciowej zainstalowanej
w komputerze. Wybierz książkę adresową w zdalnym interfejsie użytkownika i wprowadź nowego odbiorcę.
Odbiorcy zarejestrowani poprzez zdalny interfejs użytkownika zapisywani są w książce adresowej tego
urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja obsługi zdalnego interfejsu użytkownika.

W & lt; Numerze Faksu & gt; wprowadź odbiorcę
wprowadź pozostałe ważne informacje dotyczące
kliknij [OK].
adresu

Wciśnij klawisz [Brak], aby wyświetlić ekran służący
do rejestrowania odbiorców. Kiedy pokazany
zostanie ekran Właściwości Adresu, kliknij [Edytuj].

Sprawdzanie stanu papieru w urządzeniu
Zdalny Interfejs Użytkownika pozwala sprawdzić takie pozycje jak aktualny stan urządzenia lub to,
czy w różnych źródłach papieru znajduje się papier.

W zdalnym interfejsie
użytkownika wciśnij klawisz
[Urządzenie].

Sprawdź status papieru.

24

Drukowanie z komputera Użytkownika (Sterownik drukarki)
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcjach obsługi drukarki i sterownika.
* Następujące zrzuty ekranów mogą się różnić od tych, które można zobaczyć w komputerze zależnie od stosowanego sterownika lub systemu
operacyjnego.

Ustawienia strony
Profil
Umożliwia proste
ustawienie sterownika
drukarki poprzez wybranie
odpowiedniej pozycji z listy.
To tutaj zarejestrowane są
ustawienia sterowników
drukarki przeznaczone do
różnych zastosowań.

Dodaj profil
Umożliwia zachowanie
bieżących ustawień jako
profilu.

Metoda wyprowadzania
Umożliwia wybranie metody
wyprowadzania dla zadania
druku.

Wyprowadzany format
Umożliwia wybranie
formatu papieru, na którym
wykonany zostanie wydruk.

Edytuj profil
Umożliwia edycję
zawartości
zarejestrowanych profili.

Układ strony

Format strony
Umożliwia wybranie formatu
dokumentu utworzonego
w aplikacji.

Umożliwia drukowanie wielu
stron na jednym arkuszu
papieru bądź też jednej
strony na wielu arkuszach
papieru.

Ręczne skalowanie
Umożliwia drukowanie każdej
strony dokumentu na jednym
arkuszu papieru z wykorzystaniem
ręcznego zmniejszania/
powiększania.

Opcje strony
Umożliwia dodanie do
strony obramowania,
daty, nazwy
Użytkownika oraz
numerów stron. Tutaj
także można określić,
czy przy drukowaniu
stosowany ma być tryb
Nakładka.

Ustawienia podglądu
Umożliwia przejrzenie
listy wszystkich bieżących
ustawień arkusza.

Znak wodny
Umożliwia drukowanie dokumentu
ze znakiem wodnym.

Edycja znaku
wodnego
Umożliwia edycję położenia
i kierunku znaku wodnego
bądź też utworzenie
oryginalnego znaku
wodnego.

* Ekrany przedstawione na niniejszej stronie pochodzą z modelu iR2022. Procedury dotyczące modelu iR2018 są takie same, chyba że
stwierdzono inaczej.

25

Drukowanie z komputera Użytkownika (Sterownik drukarki)

Drukowanie na różnych
formatach papieru/z różną
orientacją

Szczegóły wykańczania
Umożliwia zaprogramowanie
szczegółowych ustawień służących
do wykańczania wydruków.

Drukowanie strony tytułowej

Możesz drukować dokumenty
z kombinacją formatów papieru
i zorientowań.

Wykańczanie

Umożliwia drukowanie strony tytułowej dla każdego
zadania druku. Strona tytułowa zawiera nazwisko
użytkownika, datę i nazwę pliku.

Drukowanie od lewego, górnego naroża
arkusza jako od punktu początkowego
Możesz rozszerzyć obszar drukowania.

Obróć dane druku o 180 stopni

Umożliwia obrócenie drukowanego obrazu o
180 stopni.

Zaawansowane ustawienia

Jeśli napotkasz problemy przy
drukowaniu z zastosowaniem opcji
służących do wykańczania wydruków,
wtedy pojawi się okienko dialogowe
[Zaawansowane ustawienia].

Wygładzanie obrazu
Pozwala na wykonanie wygładzenia obrazu.
Wygładzenie to "zmiękczanie" postrzępionych
krawędzi tekstu oraz rysunków w trakcie
drukowania.

Buforowanie EMF
Umożliwia wybranie buforowania druku danych w formacie EMF
(metaplik). Korzystaj z tej funkcji do buforowania formatu EMF, gdyż w
ten sposób oprogramowanie może szybciej wysyłać dane do urządzenia.
Nie stosuj tej funkcji przy drukowaniu w formacie RAW.

Specjalny proces dokładnego drukowania
Pozwala poprawnie wydrukować drobne linie jeżeli nie są dobrze
drukowane w zwykły sposób. Opcja ta jest dostępna, jeśli w
[Rozdzielczości], w oknie dialogowym [Ustawień Szczegółowych]
znajdujących się w arkuszu [Jakości], wybrałeś [Super Dokładna]
(1200 dpi).

Szczegółowe ustawienia
dla broszury
Styl drukowania
W opcji tej można wybrać
1-stronne drukowanie,
2-stronne drukowanie lub
tryb Broszura.

Miejsce bindowania
Umożliwia wykonanie bindowania
wzdłuż długiej krawędzi (z lewej
strony) lub krótkiej krawędzi (u góry),
gdy w Stylu drukowania wybrane
jest 1-stronne drukowanie lub
2-stronne drukowanie.

Łam tekstu

Umożliwia zaprogramowanie opcji
drukowania broszury. Dostępne tylko
wtedy, gdy w Stylu drukowania wybrane
zostanie Drukowanie broszury.

Umożliwia określenie szerokości
obszaru pomiędzy łamami tekstu
na stronie.

26

Źródło papieru

Wybierz według
Umożliwia wybranie dla
metody drukowania opcji
[Źródło papieru] lub [Rodzaj
papieru].

Ten sam papier dla wszystkich stron
Umożliwia wybranie tego samego rodzaju papieru dla wszystkich
stron. W dalszym ciągu można wybrać źródło papieru.

Inny dla pierwszej, innych oraz ostatniej
Możesz ustawić inny rodzaj papieru dla pierwszej strony, ostatniej
strony oraz wkładu dokumentu. Funkcja ta jest polecana do
dodawania okładek, itp.

Przekładanie
przezroczystych folii
Podczas drukowania na przezroczystych foliach funkcja ta
umożliwia wstawiać między każdu arkusz folii inny rodzaj
Inny dla pierwszej, drugiej, innych oraz ostatniej
Możesz ustawić inny rodzaj papieru dla pierwszej strony, drugiej
strony, ostatniej strony oraz wkładu dokumentu.

Inna okładka oraz inne
Umożliwia ustawienie innego typu papieru
dla okładki, gdy wykonywana jest broszura.

27

Jakość
Obiektywna

Umożliwia wydrukowanie dokumentu z ustawieniami druku
idealnie dostosowanymi do jego zawartości. Po wybraniu
żądanej pozycji pod listą wyświetlany jest komentarz. Jeśli
chcesz ustawić bardziej szczegółowe ustawienia, kliknij
klawisz [Szczegóły], który znajduje się z prawej strony.

Szczegóły

Pozwala określić stopień przetwarzania, rozdzielczość, półtony
i oszczędność tonera.

Ustawienia skali szarości
Umożliwia wyregulowanie jasności oraz
kontrastu.

Dopasowywanie
Umożliwia ustawienie lub edycję trybu dopasowania
oraz metody dopasowania (minimalizuje rozbieżności
w odwzorowywaniu kolorów, wyostrza kolory oraz dostosowuje
kolory do monitora).

28

Dodatkowe funkcje
[Funkcje Dodatkowe], znajdujące się na panelu sterowania, by wyświetlić menu Funkcji Dodatkowych.
Menu Funkcji Dodatkowych umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb różnych ustawień urządzenia. Możesz
również dokonać niezbędnych ustawień obsługi funkcji Faksu, takich jak rodzaj linii telefonicznej i numer faksu.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja prostej obsługi (Dostosowywanie urządzenia do indywidualnych potrzeb
użytkownika).
TEROWANIE POZIOMEM GŁOŚNOŚCI
S

DODATKOWE FUNKCJE
1. STER. POZ. GŁOŚN.

Umożliwia ustawienie sygnałów dźwiękowych urządzenia
tak, by były lub by nie były emitowane. Możesz również
zmienić ich głośność.

USTAWIENIA ZWYKŁE

2. USTAWIENIA WSPÓLNE

Umożliwia określenie ustawień, które są zwykłe dla funkcji
Kopiowania, Faksu i Drukarki.

USTAWIENIA KOPIOWANIA

3. USTAW. KOPIOWANIA

Umożliwia edycję ustawień funkcji Kopiowania.

USTAWIENIA TX/RX

4. USTAWIENIA TX/RX

Umożliwia rejestrację lub edycję Ustawień Faksu zależnie
od potrzeb użytkownika. KSI ŻKI ADRESOWEJ

5.

Umożliwia rejestrację lub edycję ustawień Książki
Adresowej.

USTAWIENIA DRUKARKI

6. DRUKARKI

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja obsługi drukarki
PCL/UFR II lub Instrukcja drukarki UFR II.

USTAWIENIA ZEGARA

7. USTAWIENIA ZEGARA

Umożliwia dokonywanie w urządzeniu różnych ustawień
związanych z zegarem, takich jak czas, po którym
urządzenie przechodzi w tryb Czuwania.

REGULACJA/CZYSZCZENIE

8. REGUL. /CZYSZCZ.

Umożliwia dokonanie ustawień drukowania lub wykonanie
czyszczenia urządzenia.

USTAWIENIA RAPORTU

9. USTAWIENIA RAPORTU

Umożliwia ustawienie warunków drukowania Raportu z TX,
Raportu z RX oraz Raportu z Połączeń. Możesz również
wykonać wydruki list odbiorców zarejestrowanych w szybkim
wybieraniu lub zawartość Funkcji Dodatkowych.

USTAWIENIA SYSTEMU

10. SYSTEMU
29

Umożliwia ustawienie Informacji o Administratorze Systemu,
Zarządzania NI Wydziału, Ustawień Sieci oraz innych
ustawień systemowych.

Funkcje Dodatkowe/Diagnostyka usterek

Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdy zajdzie potrzeba wymiany tonera lub włożenia papieru, albo gdy pojawią się problemy w trakcie użytkowania
urządzenia i trzeba będzie je rozwiązać, prosimy zapoznać się z odnośnikami do innych instrukcji.
Problem

Instrukcja

Rozdział

Tytuł

Gdy wyczerpie się papier

urządzenia

Wystąpienie zablokowania papieru

Usuwanie zablokowanych arkuszy
Gdy często blokuje się papieru

Ograniczanie częstotliwości blokowania
się papieru

Gdy zablokują się zszywki

Wyjmowanie zablokowanych zszywek

Gdy skończą się zszywki

Wymiana zasobnika ze zszywkami

Okresowe czyszczenie

Lista Komunikatów o błędzie

Faks

Komunikaty LCD

Kiedy zabarwienie kopii lub wydruku różni się
od oryginału

Regulacja zaczernienia drukowania

Gdy wydruk jest zabrudzony

Kiedy nie można wykonać operacji wysyłania

Błędy związane z wysyłaniem

Kiedy nie można wykonać operacji odbioru

Błędy związane z odbieraniem

Gdy szybkość połączenia jest zbyt mała

Błędy związane z Faksem

Nie można włączyć zasilania

Pojawienie się komunikatu kodowego o Błędzie.

Komunikat sygnalizujący konieczność
wezwania serwisu

Papier

Toner
Gdy wyczerpie się toner

Zszywki

Gdy na oryginałach skanowanych przy użyciu
szklanej płyty roboczej/podajnika pojawiają się
zabrudzenia

Gdy w trakcie skanowania zapełni się pamięć

Problemy ze skanowaniem

Problemy z drukowaniem

Błędy połączeń

Inne błędy

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o błędzie inny, niż wymienione powyżej, patrz Rozdział 8,, Lista Komunikatów o błędzie" w Instrukcji obsługi
urządzenia lub Rozdział 9,, Komunikaty LCD" w Instrukcji obsługi faksu.

30

Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi faksu Emerson 5602