Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101

Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101 jest częścią procedur medycznych stosowanych w przygotowaniu pacjenta do operacji. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania pacjenta w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. Instrukcja zawiera również informacje na temat ryzyka związanego z operacją i rady jak uniknąć tych ryzyk. Instrukcja jest niezwykle ważna i powinna być przestrzegana przez pacjenta i lekarza w czasie operacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101

Cub Cadet11A-702A101 Podręcznik Operatora

Popularność:

2595 wyświetleniaPrzelicz strony:19 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 53 MbInstrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Kosiarki Cub Cadet

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Kosiarki Cub Cadet.
Mamy 311 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 296 produktów Cub Cadet w kategorii Kosiarki.

 • 1
 • 23456789ceghilprstz

Nowy rok wiąże się z różnymi obowiązkami podatkowymi zarówno po stronie zatrudniających, jak i pracowników. Dotyczy to także konieczności wypełnienia i złożenia PIT-11 – dokumentu, który muszą przygotować wszyscy pracodawcy i zleceniodawcy.

Obowiązek złożenia PIT-11

Zacznijmy od tego, że PIT-11 jest dokumentem skarbowym, który każdorazowo wypełniany jest przez osoby zatrudniające nawet jednego pracownika. Konieczność sporządzania tej deklaracji dotyczy zatem tylko pracodawców i zleceniodawców. Pracownicy oraz zleceniobiorcy są zaś zwolnieni z obowiązku samodzielnego wypełniania PIT-11.

Zatrudniający muszą wypełnić i dostarczyć taki dokument do urzędu skarbowego najpóźniej do końca stycznia. Jeszcze kilka lat temu termin na złożenie PIT-11 przez pracodawcę był dłuższy – obowiązek ten można było wypełnić do końca lutego.

Pracodawcy i zleceniodawcy muszą także pamiętać o przekazaniu wypełnionego PIT-11 bezpośrednio do rąk swoich podwładnych – aktualny termin graniczny to 28 lutego. Zatrudniający może to zrobić zarówno w tradycyjnej (papierowej) formie, jak i elektronicznie – drugi przypadek zachodzi jednak tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi zgodę na taki sposób dostarczenia deklaracji podatkowej.

Jaki jest cel PIT-11?

PIT-11 ma bardzo duże znaczenie – dzięki informacjom, które się w nim znajdą, urząd skarbowy oraz podatnik mogą prawidłowo sporządzić zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Innymi słowy, PIT-11 służy do wypełnienia innych deklaracji podatkowych (najczęściej PIT-36 oraz PIT-37). Bez prawidłowej informacji od zatrudniającego złożenie własnej deklaracji podatkowej będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Jakie informacje zawiera PIT-11?

Każdy PIT-11 zawiera szereg ważnych informacji podatkowych, m. in. :

 • wysokość przychodów zatrudnianej osoby wraz z kosztami ich uzyskania,
 • wysokość dochodów pracownika/zleceniobiorcy,
 • wysokość pobranych zaliczek podatkowych,
 • określenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Co jest potrzebne do prawidłowego wypełniania PIT-11?

Każdy, na kim ciąży obowiązek wypełnienia PIT-11, powinien zgromadzić informacje dotyczące:

 • danych swojego pracownika lub zleceniobiorcy (PESEL lub NIP, adres zamieszkania, dane dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla zatrudnionego – najczęściej jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika lub zleceniobiorcy),
 • wysokości zarobków zatrudnionego w poprzednim roku podatkowym – mowa tu o kwocie brutto wynagrodzenia (o przychodzie pracownika lub zleceniobiorcy),
 • wysokości kosztów uzyskania przychodu przez zatrudnionego, pobranych zaliczek podatkowych oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sposobu przekazania PIT-11 zatrudnionemu – można tutaj wybrać formę papierową (deklaracja jest wręczana osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego) albo elektroniczną (zatrudniony podaje swój aktualny adres e-mail).

Jak wypełnić PIT-11?

Formularz PIT-11 składa się z dwóch stron i 9 głównych działów oznaczonych literami od A do I. Deklarację podatkową możemy samodzielnie pobrać z internetu. PIT-11 przekazuje się wyłącznie elektronicznie dlatego powinien być wypełniony komputerowo.

Część A – miejsce i cel składania deklaracji

W tej części zatrudniający określa urząd skarbowy właściwy dla swojego pracownika lub zleceniobiorcy. Będzie to co do zasady urząd odpowiadający miejscu zamieszkania zatrudnionej osoby.

Część A wymaga także zaznaczenia celu złożenia formularza. Jeśli PIT-11 pracodawca składa po raz pierwszy za ubiegły rok podatkowy, należy zaznaczyć opcję „1. Złożenie informacji”.

Jeśli jednak PIT-11 za poprzedni rok był już składany, a pracodawca musi poprawić wskazane w nim informacje, należy zaznaczyć opcję „2. Korekta informacji”. Taka sytuacja pojawi się np. wtedy, gdy zatrudniający pomylił się przy określaniu wysokości przychodów swojego pracownika i wysłał już PIT-11 do urzędu skarbowego (i ma jednocześnie czas na złożenie korekty – poprawek do błędnej deklaracji).

Część B – dane identyfikacyjne składającego

W tej części określamy dane zatrudniającego. Jeśli pracodawca lub zleceniodawca jest osobą fizyczną (np. prowadzi własną działalność gospodarczą lub prywatnie zawarł jakąkolwiek umowę zlecenie), w polu „8. Rodzaj składającego” zaznaczamy opcję „2. Osoba fizyczna”. Przy takim wyborze nie musimy wypełniać pola „9. Nazwa pełna” – pozostawiamy je puste lub przekreślamy. Musimy jednak wówczas wypełnić pole „10. Nazwisko, pełne imię, data urodzenia”.

Jeżeli natomiast zatrudniający jest osobą prawną (np. spółką handlową zatrudniającą pracowników) – konieczne będzie zaznaczenie opcji „1. Składający niebędący osobą fizyczną”. Przy takim wyborze nie ma konieczności wypełniania pola „10. Nazwisko, pełne imię, data urodzenia”, musimy jednak wypełnić pole „9. Nazwa pełna” – określamy tutaj dokładną nazwę zatrudniającego (w praktyce będzie to firma pracodawcy).

Część C – dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

Ta część służy określeniu danych pracownika lub zleceniobiorcy. Jeśli zatrudniony posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, w polu „11. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika” zaznaczamy opcję „1. Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)”.

Jeśli jednak zatrudniony mieszka poza Polską, konieczne będzie zaznaczenie opcji
„2. Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)”. W tym przypadku należy również podać kraj inny niż Rzeczpospolita Polska i adres zamieszkania za granicą zatrudnianej osoby. Dodatkowo kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania.

Wypełnienie reszty informacji z tej części nie powinno stanowić większego problemu – podajemy po prostu dane identyfikacyjne zatrudnianej osoby, takie jak np. imię, nazwisko czy PESEL.

Część D – informacja o kosztach uzyskania przychodu

W tej części musimy zaznaczyć jeden z czterech kwadratów (opcji). W zależności od tego, ile umów posiada nasz pracownik (na podstawie ilu z nich uzyskał przychody w ubiegłym roku), zaznaczamy odpowiednio:

 1. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – dotyczy sytuacji, w której zatrudniony uzyskał przychód z jednej umowy u jednego zatrudniającego;
 2. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – dotyczy sytuacji, w której zatrudniony uzyskał przychód z większej liczby umów (co najmniej dwóch) u jednego zatrudniającego;
 3. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – dotyczy sytuacji, w której zatrudniony uzyskał przychód z jednej umowy u jednego zatrudniającego;
 4. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – dotyczy sytuacji, w której zatrudniony uzyskał przychód z większej liczby umów (co najmniej dwóch) u jednego zatrudniającego.

Część E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

W tej części zatrudniający musi wpisać dokładne wartości kwotowe związane z wynagrodzeniem swojego pracownika lub zleceniobiorcy. Informacje, które muszą się tutaj znaleźć, obejmują:

 • kwoty przychodu,
 • koszty,
 • zaliczki rozliczane przez płatników.

Konkretne kwoty wpisujemy odpowiednio w kolumnach b, c, d, e niniejszej części. Pamiętajmy o dokładnym przyporządkowaniu danej kwoty do źródła przychodu, z którego pochodzą (źródła przychodów opisane zostały szczegółowo w pierwszej kolumnie tej części formularza).
W wierszach poniżej należy wpisać kwoty opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne – jeśli składki za daną osobę były odprowadzane z tytułu różnych umów, ich wysokość podlega zsumowaniu.

Część F – informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

Część F wypełniają ą składający niebędący płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy, w tym rolnicy i wpisujemy tu świadczenia i wynagrodzenia, od których płatnicy nie są obowiązani pobierać zaliczek na podatek.

Część G  informacja o przychodach zwolnionych z podatku

W części G wskazujemy przychody, które są zwolnione z podatku. Wypełniając tę część, pamiętajmy, że przychody z tytułu stypendiów studenckich obejmują wyłącznie kwoty do wysokości limitu zwolnienia podatkowego, czyli nie przekraczającą 3800 zł. Wyższe stypendia są już opodatkowane, ale tylko w zakresie kwoty przekraczającej ww. wartość – nadwyżka powinna zatem być przez płatnika opodatkowana i musi trafić do PIT do tzw. innych źródeł przychodów.

Ta część jest szczególnie ważna dla osób korzystających ze zwolnienia z PIT, czyli tych którym w danym roku przysługiwała ulga:

 • dla młodych osób do 26 roku życia,
 • na powrót,
 • dla rodziców co najmniej czworga dzieci,
 • dla pracujących emerytów (rezygnujących z pobierania emerytury na rzecz kontynuacji aktywności zawodowej).

ponieważ wykazuje się tu przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich wraz z oznaczeniem ulgi z jakiej korzysta podatnik. W tym bloku podać trzeba również przychód z tytułu zasiłku macierzyńskiego objętego jedną ze wspomnianych ulg. Ponadto w tym bloku należy również uzupełnić kwotę składki zdrowotnej.

Część H – podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/ pełnomocnika płatnika

Podpis w tej części składa zatrudniający lub upoważniona przez niego osoba – bardzo często jest to księgowy danej firmy.

Część I – podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

Podpis w tej części składamy tylko, jeśli wypełniliśmy część F – w przeciwnym wypadku pozostawimy to pole puste lub przekreślone.

PIT-11 – samodzielnie czy przy pomocy programu?

Obecnie w Internecie funkcjonuje wiele programów umożliwiających szybkie i sprawne wypełnienie formularza PIT-11. Warto się nimi zainteresować –Ponieważ druk ten przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Programy podatkowe pozwalają w łatwy sposób przygotować prawidłową deklarację, którą następnie wyślemy do urzędu skarbowego i do zainteresowanego pracownika lub zleceniobiorcy.

Oczywiście możemy w tym zakresie skorzystać także z usług księgowych lub wyspecjalizowanych biur rachunkowych.

PIT 11 w wFirma

Korzystając z programów kadrowych, Pit -11 można utworzyć bezpośrednio w takim systemie. Program wFima pozwala na wygenerowanie deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych w zakładce KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11).

Po sporządzeniu takiej deklaracji można ją wysłać bezpośrednio do urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możliwe jest wysłanie tej deklaracji bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja przygotowania pacjenta Cadet 11a 702a101