Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133

Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133 jest narzędziem, które pomaga użytkownikom zidentyfikować właściwe przyporządkowanie pinów do konkretnych funkcji w naprawianym narzędziu Craftsman 580 75133. Instrukcja zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zidentyfikować właściwe połączenie pomiędzy pinami i funkcjami. Instrukcja ma również część, która wyjaśnia wszystkie czynności wymagane do właściwego podłączenia pinów i innych akcesoriów do narzędzia. Dzięki temu narzędziu możesz zaoszczędzić czas i uniknąć błędów przy przyporządkowywaniu pinów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133

Dmuchawa do śniegu rzemieślnika

Numery modeli
CMXGBAM1054538, CMXGBAM1054539, CMXGBAM1054540, CMGB21179
Web: www. rzemieślnik. com

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

TRENING
 • Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich instrukcji na maszynie oraz w instrukcjach przed przystąpieniem do montażu i obsługi. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia operatora i / lub osób postronnych. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do przyszłego i regularnego korzystania z niej oraz podczas zamawiania części zamiennych.
 • Zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterującymi i ich prawidłowym działaniem. Dowiedz się, jak zatrzymać maszynę i szybko ją rozłączyć.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom poniżej 14 roku życia obsługiwać tę maszynę. Dzieci powyżej 14 roku życia powinny przeczytać i zrozumieć instrukcje i zasady bezpiecznej obsługi zawarte w niniejszej instrukcji oraz na maszynie, a także zostać przeszkolone i nadzorowane przez osobę dorosłą.
 • Nigdy nie pozwalaj dorosłym obsługiwać tego urządzenia bez odpowiedniego poinstruowania.
 • Rzucane przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Zaplanuj wzór odrzutu śniegu, aby uniknąć wyrzucania materiału na drogi, osoby postronne i tym podobne.
 • Osoby postronne, zwierzęta domowe i dzieci powinny znajdować się w odległości co najmniej 75 stóp od maszyny podczas jej pracy. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktoś wejdzie na obszar.
 • Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia się lub upadku, zwłaszcza podczas jazdy do tyłu.
PRZYGOTOWANIE
 • Dokładnie sprawdź obszar, w którym ma być używany sprzęt. Usuń wszystkie wycieraczki, gazety, sanki, deski, druty i inne ciała obce, o które można się potknąć lub wyrzucić przez świder / wirnik.
 • Zawsze noś okulary ochronne lub osłony oczu podczas pracy oraz podczas wykonywania regulacji lub naprawy w celu ochrony oczu. Rzucane przedmioty, które odbijają się, mogą spowodować poważne obrażenia oczu.
 • Nie używać bez odpowiedniej zimowej odzieży wierzchniej. Nie nosić biżuterii, długich szalików ani innych luźnych ubrań, które mogłyby zaplątać się w ruchome części. Noś obuwie, które poprawi przyczepność na śliskich nawierzchniach.
 • W przypadku wszystkich maszyn z elektrycznym rozrusznikiem należy używać uziemionego trójżyłowego przedłużacza i gniazda.
 • Przed uruchomieniem silnika zwolnij wszystkie dźwignie sterujące.
 • Nigdy nie próbuj dokonywać żadnych regulacji przy pracującym silniku, z wyjątkiem przypadków wyraźnie zalecanych w instrukcji obsługi.
 • Przed rozpoczęciem odśnieżania pozwól silnikowi i maszynie dostosować się do temperatury zewnętrznej.

Bezpieczne obchodzenie się z benzyną:
Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z benzyną. Benzyna jest wyjątkowo łatwopalna, a jej opary są wybuchowe.

Rozlanie benzyny na siebie lub ubranie, które mogą się zapalić, może spowodować poważne obrażenia ciała. Umyj skórę i natychmiast zmień ubranie.

 • Używaj tylko zatwierdzonego pojemnika na benzynę.
 • Zgaś wszystkie papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
 • Nigdy nie tankuj maszyny w pomieszczeniach.
 • Nigdy nie odkręcaj korka wlewu paliwa ani nie dolewaj paliwa, gdy silnik jest gorący lub pracuje.
 • Przed uzupełnieniem paliwa pozwól silnikowi ostygnąć przez co najmniej dwie minuty.
 • Nigdy nie przepełniaj zbiornika paliwa. Napełnij zbiornik do nie więcej niż ½ cala poniżej dna szyjki wlewu, aby zapewnić miejsce na rozszerzenie się paliwa.
 • Załóż korek wlewu paliwa i mocno dokręć.
 • W przypadku rozlania benzyny wytrzyj ją z silnika i wyposażenia. Przenieś maszynę w inne miejsce. Odczekaj 5 minut przed uruchomieniem silnika.
 • Nigdy nie przechowuj maszyny ani kanistra z paliwem wewnątrz, gdzie znajduje się otwarty płomień, iskra lub światło kontrolne (np. Piec, podgrzewacz wody, grzejnik, suszarka do ubrań itp. ).
 • Pozostaw maszynę do ostygnięcia co najmniej 5 minut przed schowaniem.
 • Nigdy nie napełniaj pojemników wewnątrz pojazdu lub na ciężarówce lub przyczepie za pomocą plastikowej wykładziny. Przed napełnieniem zawsze umieszczaj pojemniki na ziemi, z dala od pojazdu.
 • Jeśli to możliwe, usuń sprzęt zasilany gazem z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj go na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj taki sprzęt na przyczepie z przenośnym pojemnikiem, a nie z dystrybutora benzyny.
 • Utrzymuj dyszę w kontakcie z krawędzią zbiornika paliwa lub otworu kanistra przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie używaj blokady dyszy.
OPERACJA
 • Nie zbliżać rąk ani stóp do obracających się części, do obudowy świdra/wirnika lub zespołu rynny. Kontakt z obracającymi się częściami może amputować dłonie i stopy.
 • Dźwignia sterująca ślimakiem / wirnikiem jest urządzeniem zabezpieczającym. Nigdy nie pomijaj jego działania.
  Takie postępowanie powoduje, że urządzenie jest niebezpieczne i może spowodować obrażenia ciała.
 • Dźwignie sterujące muszą działać łatwo w obu kierunkach, a po zwolnieniu automatycznie powracać do położenia odłączonego.
 • Nigdy nie używaj z brakującym lub uszkodzonym zespołem rynny. Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające na miejscu i działaj.
 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu lub w słabo wentylowanym miejscu. Spaliny silnika zawierają tlenek węgla, bezwonny i śmiercionośny gaz.
 • Nie obsługuj maszyny pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Tłumik i silnik nagrzewają się i mogą spowodować oparzenia. Nie dotykać. Trzymaj dzieci z dala.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy po nawierzchniach żwirowych lub przekraczania ich. Uważaj na ukryte zagrożenia lub ruch drogowy.
 • Zachowaj ostrożność podczas zmiany kierunku i podczas pracy na zboczach.
 • Zaplanuj wzór odrzutu śniegu, aby uniknąć wyrzutów w kierunku okien, ścian, samochodów itp. W ten sposób unikaj możliwego uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała spowodowanych rykoszetem.
 • Zapobiegaj możliwym uszkodzeniom mienia lub obrażeniom ciała spowodowanym rykoszetem obiektu, planując wzór wyrzutu śniegu, aby uniknąć wyrzutu w kierunku okien, ścian, samochodów itp.
 • Nie należy przeciążać wydajności maszyny, próbując odśnieżać zbyt szybko.
 • Nigdy nie obsługuj tej maszyny bez dobrej widoczności lub światła. Zawsze upewnij się, że stoisz i mocno trzymaj uchwyty. Idź, nigdy nie biegnij.
 • Odłącz zasilanie od świdra / wirnika podczas transportu lub nieużywania.
 • Nigdy nie używaj maszyny przy dużych prędkościach transportowych na śliskich powierzchniach. Spójrz w dół i do tyłu i zachowaj ostrożność podczas tworzenia kopii zapasowych.
 • Jeśli maszyna zacznie nietypowo wibrować, zatrzymaj silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i uziem go do silnika. Sprawdź dokładnie pod kątem uszkodzeń. Napraw wszelkie uszkodzenia przed uruchomieniem i uruchomieniem.
 • Przed opuszczeniem pozycji roboczej (za uchwytami) zwolnij wszystkie dźwignie sterujące i zatrzymaj silnik. Poczekaj, aż świder / wirnik całkowicie się zatrzyma, przed odblokowaniem zespołu rynny, dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub inspekcji.
 • Nigdy nie wkładaj rąk do otworów wylotowych lub kolektora. Nie udrażniać zespołu rynny podczas pracy silnika. Wyłącz silnik i pozostań za uchwytami, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się przed odblokowaniem.
 • Używaj wyłącznie przystawek i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta (np. Obciążniki kół, łańcuchy do opon, kabiny itp.
 • Podczas uruchamiania silnika pociągnij powoli za linkę do wyczucia oporu, a następnie pociągnij szybko. Gwałtowne cofnięcie linki rozrusznika (odrzut) spowoduje pociągnięcie ręki i ramienia do silnika szybciej, niż możesz puścić. Może to spowodować złamania kości, złamania, siniaki lub skręcenia.
CZYSZCZENIE ZATKANEJ RURY TŁOCZNEJ

Kontakt dłoni z obracającym się wirnikiem wewnątrz rynny wylotowej jest najczęstszą przyczyną obrażeń związanych z odśnieżarkami. Nigdy nie używaj ręki do czyszczenia rynny wylotowej.
Aby wyczyścić rynnę:
a. WYŁĄCZ SILNIK!
b. Odczekaj 10 sekund, aby mieć pewność, że łopatki wirnika przestały się obracać.
c. Zawsze używaj narzędzia do czyszczenia, a nie rąk.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
 • Nigdy nieamper z urządzeniami zabezpieczającymi. Regularnie sprawdzaj ich prawidłowe działanie. Zapoznaj się z rozdziałami dotyczącymi konserwacji i regulacji w niniejszej instrukcji.
 • Przed czyszczeniem, naprawą lub przeglądem maszyny należy wyłączyć wszystkie dźwignie sterujące i zatrzymać silnik. Poczekaj, aż świder / wirnik całkowicie się zatrzymają. Odłącz przewód świecy zapłonowej i uziemienie do silnika, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu.
 • Regularnie sprawdzaj, czy śruby i wkręty są dobrze dokręcone, aby utrzymać maszynę w bezpiecznym stanie roboczym. Ponadto sprawdź wizualnie maszynę pod kątem uszkodzeń.
 • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie przekraczaj prędkości silnika. Plik
  regulator steruje maksymalną bezpieczną prędkością roboczą silnika.
 • Płyty golące do odśnieżarek i ślizgacze podlegają zużyciu i uszkodzeniom.
  Dla własnego bezpieczeństwa należy często sprawdzać i wymieniać wszystkie elementy
  tylko z częściami producenta oryginalnego sprzętu (OEM) wymienionymi w
  Strony z częściami niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie części, które nie spełniają specyfikacji oryginalnego wyposażenia, może prowadzić do nieprawidłowego działania i zagrozić bezpieczeństwu!
 • Należy okresowo sprawdzać dźwignie sterujące, aby upewnić się, że prawidłowo zazębiają się i rozłączają, aw razie potrzeby wyregulować. Instrukcje znajdują się w części dotyczącej regulacji w niniejszej instrukcji obsługi.
 • W razie potrzeby konserwuj lub wymieniaj etykiety bezpieczeństwa i instrukcje.
 • Przestrzegaj odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących usuwania gazu, oleju itp. W celu ochrony środowiska.
 • Przed przechowywaniem należy uruchomić maszynę na kilka minut, aby usunąć śnieg z maszyny i zapobiec zamarzaniu świdra / wirnika.
 • Nigdy nie przechowuj maszyny ani kanistra z paliwem wewnątrz, gdzie znajduje się otwarty płomień, iskra lub światło kontrolne, takie jak podgrzewacz wody, piec, suszarka do ubrań itp.
 • Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać odpowiednie instrukcje dotyczące przechowywania poza sezonem.
 • Często sprawdzaj przewód paliwowy, zbiornik, korek i złączki pod kątem pęknięć lub wycieków. W razie potrzeby wymienić.
 • Nie uruchamiaj silnika przy zdjętej świecy zapłonowej.
 • Według Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) i Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) średni okres użytkowania tego produktu wynosi siedem (7) lat lub 60 godzin działania. Pod koniec średniego okresu użytkowania maszynę należy poddawać corocznej kontroli autoryzowanemu dealerowi, aby upewnić się, że wszystkie układy mechaniczne i zabezpieczające działają prawidłowo i nie są nadmiernie zużyte. Niezastosowanie się do tego może spowodować wypadki, obrażenia lub śmierć.
NIE MODYFIKUJ SILNIKA

Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, nie modyfikuj silnika w żaden sposób. TampPraca z ustawieniem regulatora może prowadzić do niekontrolowanego silnika i spowodować jego pracę z niebezpiecznymi prędkościami. Nigdy nieamper z fabrycznym ustawieniem regulatora silnika.

UWAGA DOTYCZĄCA EMISJI

Silniki, które mają certyfikat zgodności z kalifornijskimi i federalnymi przepisami EPA dotyczącymi emisji dla SORE (Small Off Road Equipment), są certyfikowane do pracy na zwykłej benzynie bezołowiowej i mogą zawierać następujące systemy kontroli emisji: Modyfikacja silnika (EM), Katalizator utleniający (OC), Wtrysk powietrza wtórnego (SAI) i katalizator trójdrożny (TWC), jeśli jest na wyposażeniu.

OGRANICZNIK ISKR

UWAGA:
Ta maszyna jest wyposażona w silnik spalinowy i nie powinna być używana na lub w pobliżu nieuprawianych terenów zalesionych, zarośniętych lub trawiastych, chyba że układ wydechowy silnika jest wyposażony w łapacz iskier spełniający obowiązujące przepisy lokalne lub stanowe (jeśli takie istnieją).

Jeśli używany jest łapacz iskier, powinien być utrzymywany w dobrym stanie przez operatora. W stanie Kalifornia powyższe jest wymagane przez prawo (sekcja 4442 kalifornijskiego kodeksu zasobów publicznych). Inne stany mogą mieć podobne prawa. Na terenach federalnych obowiązują przepisy federalne.
Chwytacz iskier do tłumika jest dostępny u najbliższego autoryzowanego punktu
Centrum serwisowe lub dzwoniąc 1-888-331-4569.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Ta strona przedstawia i opisuje symbole bezpieczeństwa, które mogą pojawić się na tym produkcie. Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich instrukcji na maszynie przed przystąpieniem do montażu i obsługi.

Symbol: Opis
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ (Y) OBSŁUGI
Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w podręcznikach przed przystąpieniem do montażu i obsługi.

OSTRZEŻENIE - OBRACAJĄCE SIĘ OSTRZA
Trzymać ręce z dala od otworów wlotowych i wylotowych podczas pracy maszyny. Wewnątrz znajdują się wirujące ostrza. plus/wp-content/uploads/2021/01/1-7-300x179. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="181" height="107" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/1-7. jpg 511w" sizes="(max-width: 181px) 100vw, 181px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-6-300x179. plus/wp-content/uploads/2021/01/2-6. jpg 511w"/>OSTRZEŻENIE - OBROTOWA ŚLIMAK
Nie zbliżać rąk ani stóp do obracających się części, do obudowy świdra/wirnika lub zespołu rynny. plus/wp-content/uploads/2021/01/3-8-300x176. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="181" height="106" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/3-8. jpg 511w"/>OSTRZEŻENIE - RZUT PRZEDMIOTÓW
Maszyna może podnosić i rzucać przedmioty, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała. plus/wp-content/uploads/2021/01/4-8-300x176. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="180" height="105" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/4-8. jpg 511w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 511w"/>OSTRZEŻENIE - BENZYNA JEST ŁATWOPALNA
Przed uzupełnieniem paliwa pozwól silnikowi ostygnąć przez co najmniej dwie minuty. plus/wp-content/uploads/2021/01/5-9-300x176. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="180" height="106" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/5-9. jpg 511w"/>OSTRZEŻENIE - TLENEK WĘGLA
Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu lub w słabo wentylowanym miejscu. plus/wp-content/uploads/2021/01/6-8-300x186. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="180" height="112" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/6-8. jpg 511w"/>
OSTRZEŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM
Nie używaj rozrusznika elektrycznego silnika podczas deszczu. plus/wp-content/uploads/2021/01/7-8-300x182. jpg" alt="SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA" width="180" height="110" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/7-8. jpg 511w"/>OSTRZEŻENIE - GORĄCA POWIERZCHNIA
Podczas pracy części silnika, zwłaszcza tłumik, bardzo się nagrzewają. Przed dotknięciem pozwól, aby silnik i tłumik ostygły.

MONTAŻ

UWAGA: Wszystkie odniesienia do lewej lub prawej strony odśnieżarki pochodzą z stanowisko operatora. Wszelkie wyjątki zostaną odnotowane.
UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli. Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Nie wszystkie funkcje opisane w tej instrukcji mają zastosowanie do wszystkich modeli i przedstawionych modeli może różnić się od twojego.

Rozpakowanie odśnieżarki
 1. Otwórz górną część kartonu.
 2. Odetnij rogi z przodu kartonu i złóż przednią stronę.
 3. Wyciągnij odśnieżarkę z kartonu. Należy uważać, aby nie uszkodzić rynny ani żadnych kabli podłączonych do rynny, która jest dostarczana pod osłoną z tyłu kartonu.
Montaż

Pozycjonowanie górnego uchwytu 

 1. Usuń pokrętła skrzydełkowe i śruby wózka z górnej części dolnego uchwytu.
  Zobacz rysunek 1. Nie ma konieczności usuwania śruby pasowanej i nakrętki zabezpieczającej kołnierza poniżej pokrętła motylkowego i śruby wózka.

  Rysunek 1 
 2. Ustawić górny uchwyt w pozycji roboczej. Pamiętaj, aby nie przyciąć żadnego z kabli podczas procesu. Zobacz rysunek 2. plus/wp-content/uploads/2021/01/9-8-300x229. plus/wp-content/uploads/2021/01/9-8. jpg 650w"/>
  Rysunek 2 
 3. Dokręć wcześniej wyjęty sprzęt, aby zabezpieczyć uchwyt na miejscu. Zobacz rysunek 2.
Instalacja spadochronu
 1. Umieść uchwyt rynny na dolnej rynnie jak pokazano na rysunku 3. Upewnij się, że uchwyt jest wyrównany w kanale rynny i że zaczepy zatrzasnęły się na swoim miejscu. plus/wp-content/uploads/2021/01/10-9-300x229. plus/wp-content/uploads/2021/01/10-9. jpg 650w"/>
  Rysunek 3
 2. Odkręć śruby w podstawie rynny. Zobacz rysunek 4

  Rysunek 4
 3. Dopasuj otwory w podstawie rynny do otworów w dolnej rynnie i zabezpiecz je wcześniej wykręconymi śrubami. Zobacz rysunek 5. plus/wp-content/uploads/2021/01/12-6-300x242. jpg"/>
  Rysunek 5 
Instalowanie rączki rozrusznika ręcznego
 1. Wyjmij śrubę oczkową i gałkę uchwytu z ręcznej torby.
 2. Umieść śrubę oczkową i gałkę uchwytu na górnym uchwycie, jak pokazano na Rysunek 6. Nie dokręcaj sprzętu do końca, dopóki nie zostaniesz o to poproszony. plus/wp-content/uploads/2021/01/13-5-300x246. jpg" alt="Montaż" width="600" height="494" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/13-5. jpg 593w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 593w"/>
  Rysunek 6
  UWAGA: Otwór śruby oczkowej powinien być skierowany w stronę tylnej części odśnieżarki.
 3. Powoli pociągnij uchwyt rozrusznika ręcznego do góry w kierunku śruby oczkowej.
 4. Wsunąć linkę rozrusznika odrzutowego w śrubę oczkową z tylnej strony odśnieżarki. Zobacz rysunek 6.
 5. Mocno dokręć śrubę oczkową i gałkę uchwytu
Set-Up

Zalecenia dotyczące paliwa 

UWAGA:
Eksploatacja silnika z paliwem E15 lub E85, mieszaniną oleju z benzyną, brudną benzyną lub benzyną starszą niż 30 dni bez dodatku stabilizującego paliwo może spowodować uszkodzenie gaźnika silnika. Późniejsze uszkodzenia nie będą objęte gwarancją producenta.

Używaj benzyny samochodowej (bezołowiowej lub o niskiej zawartości ołowiu w celu zminimalizowania osadów w komorze spalania) o minimalnej zawartości 87 oktanów. Można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (E10) lub 15% MTBE (eter metylowo-trzeciorzędowy). Nigdy nie używaj mieszanki oleju z benzyną ani brudnej benzyny. Unikaj zabrudzenia, kurzu lub wody w zbiorniku paliwa. DO NIE używaj benzyny E15 lub E85.

 • Tankować w dobrze wentylowanym miejscu przy wyłączonym silniku. Nie palić, nie dopuszczać do płomieni lub iskier w obszarze tankowania silnika lub przechowywania benzyny.
 • Nie przepełniaj zbiornika paliwa. Po zatankowaniu upewnij się, że korek zbiornika jest prawidłowo i bezpiecznie zamknięty.
 • Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane paliwo lub opary paliwa mogą się zapalić. W przypadku rozlania paliwa, przed uruchomieniem silnika upewnij się, że obszar jest suchy.
 • Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu ze skórą lub wdychania oparów.
Uzupełnianie paliwa
 1. Zdejmij korek wlewu paliwa, sprawdź poziom paliwa iw razie potrzeby uzupełnij paliwo. Napełniaj zbiornik, aż paliwo osiągnie 1/2 ”poniżej dna szyjki wlewu, aby umożliwić rozszerzenie się paliwa. Uważaj, aby nie przepełnić.
Sprawdzanie i uzupełnianie oleju

UWAGA:
Silnik jest wysyłany bez oleju w silniku. Przed uruchomieniem silnik należy napełnić olejem. Praca silnika z niewystarczającą ilością oleju może spowodować poważne uszkodzenie silnika i unieważnienie gwarancji na produkt.

 1. Ustaw odśnieżarkę na płaskiej, równej powierzchni.
 2. W niektórych modelach korek wlewu oleju / prętowy wskaźnik poziomu oleju jest dostępny po lewej stronie osłony. Patrz rysunek 7. W innych modelach korek wlewu oleju / prętowy wskaźnik poziomu oleju jest dostępny z tyłu odśnieżarki. Zobacz rysunek 8.

  Rysunek 7

  Postać 8
 3. Odkręć korek wlewu oleju / bagnet i wytrzyj bagnet do czysta.
 4. Włożyć korek wlewu / pręt do pomiaru poziomu oleju w szyjkę wlewu oleju, ale go nie wkręcać.
 5. Zdjąć korek wlewu / prętowy wskaźnik poziomu oleju. Jeśli poziom jest niski, powoli dolewaj olej, aż poziom oleju znajdzie się między górną dźwignią a dolnym poziomem.
  UWAGA: Nie przepełniaj. Przepełnienie olejem może spowodować dymienie, utrudniony rozruch lub zanieczyszczenie świecy zapłonowej.
 6. Przed uruchomieniem silnika założyć i mocno dokręcić korek wlewu oleju / miarkę poziomu oleju.
  UWAGA: NIE dopuścić, aby poziom oleju spadł poniżej dolnego poziomu na wskaźniku prętowym. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprzętu.
  UWAGA: Aby wymienić olej w silniku, zapoznaj się z rozdziałem Konserwacja w tej instrukcji.

OPERACJA

Rysunek 1

Po skonfigurowaniu odśnieżarki ważne jest, aby zapoznać się z jej sterowaniem i funkcjami. Patrz rysunek 1.
UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli.
Nie wszystkie funkcje opisane w tej instrukcji mają zastosowanie do wszystkich modeli, a przedstawione urządzenie może różnić się od Twojego.
UWAGA: Odniesienia do LEWEJ, PRAWEJ, PRZEDNIEJ i TYLNEJ pozycji wskazują tę pozycję w przypadku zwrócenia się do przodu w pozycji roboczej.

Kontrola ssania

Model: CMXGBAM1054538, CMXGBAM1054539

Model: CMXGBAM1054540, CMGSB21179

Aktywacja ssania zamyka płytkę ssania gaźnika i pomaga w uruchomieniu silnika. Dźwignia ssania przesuwa się między położeniami RUN i CHOKE.

Elementarz

CMXGBAM1054538,
CMXGBAM1054539

CMXGBAM1054540,
CMGSB21179

Naciśnięcie pompki zastrzykowej, upewniając się, że podczas wciskania jest zakryta otwór odpowietrzający, wtłacza paliwo bezpośrednio do gaźnika silnika, aby ułatwić rozruch w niskich temperaturach.

Uchwyt rozrusznika ręcznego

Rączka rozrusznika ręcznego służy do uruchamiania silnika.

Korek gazu

Zdejmij korek wlewu paliwa, aby dolać paliwa.

Klawisz

Klucz to urządzenie zabezpieczające. Aby silnik mógł się uruchomić, musi być całkowicie włożony. Wyjmij klucz, gdy odśnieżarka nie jest używana.
UWAGA: Nie przekręcaj kluczyka przy próbie uruchomienia silnika. Może to spowodować pęknięcie.

Świder

Włączone obroty ślimaka wciągają śnieg do obudowy świdra i wyrzucają go przez rynnę wyrzutową. Gumowe łopatki na ślimaku pomagają również w napędzaniu odśnieżarki, gdy stykają się z nawierzchnią.

Kontrola ślimaka

Umieszczony na górnym uchwycie uchwyt sterujący ślimakiem służy do włączania i wyłączania napędu ślimaka. Ściśnij dźwignię sterującą w górnym uchwycie, aby włączyć świder; zwolnij go, aby się rozłączyć.

Montaż rynny

Obróć rynnę wyrzutową w lewo lub w prawo za pomocą uchwytu sterującego. Nachylenie rynny wyrzutowej steruje kątem wyrzucania śniegu. Poluzuj pokrętło skrzydełkowe z boku rynny wyrzutowej przed obróceniem rynny wyrzutowej w górę lub w dół. Ponownie dokręć pokrętło po osiągnięciu żądanej pozycji.

Płytka do golenia

Płytka goląca utrzymuje kontakt z nawierzchnią, gdy napędzana jest dmuchawa śniegu, umożliwiając odprowadzanie śniegu blisko powierzchni chodnika.

Przed uruchomieniem silnika

UWAGA:
Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami na maszynie oraz w niniejszej instrukcji przed uruchomieniem.

Uruchomienie silnika

Starter odrzutu
UWAGA:
Zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części. Nie używaj płynu rozruchowego pod ciśnieniem. Opary są łatwopalne.
UWAGA:
Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, upewnij się, że silnik znajduje się na zewnątrz w dobrze wentylowanym miejscu.

 1. Upewnij się, że sterowanie przenośnikiem ślimakowym jest wyłączone (zwolnione).
 2. Włóż kluczyk zapłonu do gniazda. Upewnij się, że wskoczył na miejsce. Nie próbuj przekręcać klucza. Zobacz rysunek 2 dla modeli CMXGBAM1054538, CMXGBAM1054539 i patrz rysunek 3 dla modeli CMXGBAM1054540, CMGSB21179. plus/wp-content/uploads/2021/01/22-3-300x234. jpg" alt="Uruchomienie silnika" width="600" height="470" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>
  Rysunek 2

  Rysunek 3
  UWAGA:
  Silnik nie zostanie uruchomiony, dopóki kluczyk nie zostanie całkowicie włożony do
  stacyjka.
 3. Przesuń dźwignię ssania do pozycji CHOKE.
 4. Jeśli silnik jest ciepły, ustawić ssanie w pozycji RUN zamiast CHOKE.
 5. Wciśnij podkład od pięciu do siedmiu (5-7) razy w przypadku modeli CMXGBAM1054538 i CMXGBAM1054539 oraz trzy (3) razy w przypadku modeli CMXGBAM1054540 i CMGSB21179, upewniając się, że podczas pchania zakrywa się otwór odpowietrzający.
 6. Jeśli silnik jest ciepły, wcisnąć pompkę tylko raz.
 7. Chwyć za rączkę rozrusznika i powoli wyciągnij linkę. W miejscu, w którym wyciągnięcie liny stanie się nieco trudniejsze, powoli pozwól, aby linka się cofnęła.
 8. Pociągnij za uchwyt rozrusznika zdecydowanym, szybkim ruchem. Nie zwalniaj rączki i pozwól jej odskoczyć. Trzymaj mocno uchwyt rozrusznika i pozwól mu powoli się cofnąć.
 9. Pozwól silnikowi się rozgrzać przez kilka minut, ustawiając ssanie w pozycji RUN. Poczekaj, aż silnik zacznie płynnie pracować przed każdą regulacją ssania.
Rozrusznik elektryczny (jeśli jest na wyposażeniu)

Sprawdź, czy instalacja elektryczna w Twoim domu to trójprzewodowy system z uziemieniem. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj licencjonowanego elektryka.
Jeśli masz uziemione gniazdo z trzema bolcami, wykonaj następujące czynności:
UWAGA
Przedłużacz może mieć dowolną długość, ale musi być oceniany na 15 amps przy 125 V, uziemione i przystosowane do użytku na zewnątrz. Upewnij się, że wskoczył na swoje miejsce. Patrz Rysunek 3 dla modeli CMXGBAM1054540 i CMGSB21179.
UWAGA: Silnika nie można uruchomić, dopóki kluczyk nie zostanie całkowicie włożony do wyłącznika zapłonu.

 • Podłącz przedłużacz do gniazda znajdującego się na powierzchni silnika. Podłącz drugi koniec przedłużacza do uziemionego gniazda prądu zmiennego o napięciu 120 V z trzema bolcami w dobrze wentylowanym miejscu Zobacz rysunek 4.

  Rysunek 4
 • Przesuń dźwignię ssania do pozycji CHOKE.
 • Wciśnij podkład trzy (3) razy w przypadku modeli CMXGBAM1054540 i CMGSB21179, upewniając się, że podczas wciskania zakryjesz otwór odpowietrzający.
 • Jeśli silnik jest ciepły, naciśnij przycisk pompki tylko raz.
 • Naciśnij przycisk rozrusznika, aby uruchomić silnik.
 • Po uruchomieniu silnika zwolnij przycisk rozrusznika.
 • Odłączając przedłużacz, należy zawsze odłączyć końcówkę z trójbolcowego gniazda ściennego przed odłączeniem drugiego końca od odśnieżarki.
 • Zatrzymanie silnika
  1. Uruchom silnik na kilka minut bez włączania świdra przed zatrzymaniem, aby pomóc w osuszeniu wilgoci z silnika.
  2. Aby zatrzymać silnik, wyjmij kluczyk i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
   UWAGA: Wyjmij kluczyk, aby szybko zatrzymać silnik w sytuacji awaryjnej.
  3. Wytrzyj cały śnieg i wilgoć z obszaru sterowania silnikiem.

  UWAGA: Tłumik, silnik i okolice nagrzewają się i mogą spowodować oparzenia. Uważaj i nie dotykaj, gdy są gorące.

  Włączanie świdra

  Włącz świder, dociskając jego sterowanie do górnego uchwytu. Zwolnij element sterujący, aby zatrzymać świder.

  Włączanie napędu

  Lekko podnieś górny uchwyt, aby gumowe łopatki świdra zetknęły się z chodnikiem i napędzały odśnieżarkę do przodu. Naciśnięcie uchwytu w dół spowoduje uniesienie świdra nad ziemię i zatrzymanie ruchu do przodu.
  UWAGA: Nadmierny nacisk w górę na uchwyt spowoduje przedwczesne zużycie gumowe łopatki świdra.

  Czyszczenie zatkanej rynny wyrzutowej

  Kontakt dłoni z obracającym się wirnikiem wewnątrz rynny wylotowej jest najczęstszą przyczyną obrażeń związanych z odśnieżarkami.
  Aby wyczyścić rynnę:

  1. Zatrzymaj silnik. Zobacz instrukcje powyżej, jak zatrzymać silnik.
  2. Odczekaj 10 sekund, aby mieć pewność, że łopatki wirnika przestały się obracać.
  3. Zawsze używaj narzędzia do czyszczenia lub patyczka, a nie dłoni
  Obsługa odśnieżarki
  • Po włączeniu napędu ślimaka wtoczyć odśnieżarkę w usuwaną warstwę śniegu.
  • Wyreguluj rynnę tak, aby śnieg nie był wyrzucany na inny śnieg, który ma być usunięty.
  • Zawsze upewnij się, że stoisz na nogach i mocno trzymaj uchwyty.
  • Chodzić, nigdy nie biegać podczas pracy odśnieżarki.
  • Spójrz w dół i do tyłu i zachowaj ostrożność podczas tworzenia kopii zapasowych.

  SERWIS I KONSERWACJA

  HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

  UWAGA:
  Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej / serwisowej należy odłączyć wszystkie elementy sterujące i zatrzymać silnik. Poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają. Odłącz przewód świecy zapłonowej i uziem go do silnika, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu. Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy lub podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji lub napraw.

  Postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji podanym poniżej. Ta tabela zawiera jedynie wskazówki dotyczące serwisu. Użyj kolumny Service Log, aby śledzić ukończone zadania konserwacyjne. Aby zlokalizować najbliższy autoryzowany Centrum serwisowe lub aby umówić serwis, zadzwoń następujący bezpłatny numer: 1-888-331-4569.

  Interwał: Artykuł: Service: Dziennik serwisowy

  Każde użycie:
  1. Poziom oleju silnikowego.
  2. Dmuchawa do śniegu i obszar wyciągu:
  1. Sprawdź.
  2. Wyczyść.

  Pierwsze 1 godzin:
  1. Olej silnikowy.
  1. Zmień.

  Co 5 godzin:
  1. Obszar wywiewu:
  1.

  25 godziny:
  1. Świeca zapłonowa:
  1. (Patrz instrukcja silnika)

  Co sezon / 50 godzin 1.

  Co sezon / 100 godziny:
  1. Świeca zapłonowa. Oczyścić, wymienić, ponownie szczelinę. (Patrz instrukcja silnika):

  Co sezon / przed przechowywaniem:
  1. Punkty obrotu. Uchwyt sterujący.
  3. Sprężyna naciągowa. Nasmarować.
  3.

  UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli. Funkcje odśnieżarki mogą się różnić w zależności od modelu. Nie wszystkie funkcje opisane w tej instrukcji mają zastosowanie do wszystkich modeli odśnieżarek, a przedstawiona odśnieżarka może różnić się od Twojej.

  Konserwacja

  silnik
  Wszystkie procedury konserwacji silnika można znaleźć w instrukcji obsługi silnika. Sprawdzanie, dodawanie i wymiana oleju znajdują się również w niniejszej instrukcji.
  Smarowanie
  Nasmaruj punkty obrotowe na uchwycie sterującym i sprężynę naciągową na końcu linki sterującej raz w sezonie, a przed przechowywaniem odśnieżarki na koniec sezonu lekkim olejem.

  Korekty

  Płytka do golenia
  Aby sprawdzić ustawienie płytki golącej, umieść maszynę na równej powierzchni.
  Koła, tarcza goląca i łopatki świdra powinny dotykać płaskiej powierzchni.
  Zwróć uwagę, że jeśli płytka goląca jest ustawiona zbyt wysoko, śnieg może wiać pod obudową świdra. Jeśli płytka goląca nadmiernie się zużywa lub odśnieżarka nie porusza się samoczynnie, płytka goląca może znajdować się zbyt nisko nad ziemią i należy ją wyregulować.
  UWAGA: W nowych odśnieżarkach lub maszynach z zainstalowaną nową płytką golącą, rozszerzenie Łopatki świdra mogą lekko unosić się nad ziemią.
  Aby wyregulować płytkę golącą, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom odśnieżarkę, aż zbiornik paliwa będzie pusty.
  2. Pociągnij linkę rozrusznika do wyczucia oporu. Następnie przechyl odśnieżarkę do tyłu, aż oprze się na uchwytach. Aby odśnieżarka nie przechyliła się do przodu, może być konieczne przymocowanie rączki do podłoża za pomocą klocka lub innego przedmiotu.
  3. Poluzuj cztery nakrętki kołnierzowe i śruby wózka mocujące płytkę golącą do obudowy. Zobacz rysunek 1. Ustaw płytkę golącą w odpowiedniej pozycji i ponownie mocno dokręć nakrętki i śruby. plus/wp-content/uploads/2021/01/25-3-300x232. jpg" alt="Płytka do golenia" width="600" height="464" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/25-3. jpg 613w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 613w"/>
  4. Przechyl odśnieżarkę z powrotem do pozycji roboczej i pociągnij kilka razy za uchwyt rozrusznika ręcznego, aby sprawdzić, czy trudno jest ją ciągnąć.
  5. Jeśli trudno jest pociągnąć za rozrusznik, wyjmij świecę zapłonową i pociągnij kilka razy za uchwyt, aby upewnić się, że cały olej uwięziony w głowicy silnika został usunięty.
   UWAGA:
   Olej może wypłynąć z otworu świecy zapłonowej po jej wyjęciu i pociągnięciu za uchwyt rozrusznika.
  6. Sprawdź świecę zapłonową. Jeśli jest mokry, przed ponownym montażem usuń wszelki olej.
  Przewód sterowniczy

  W wyniku rozciągania się zarówno linki sterującej, jak i paska napędowego ślimaka na skutek zużycia, może być konieczna okresowa regulacja. Jeśli świder wydaje się wahać podczas obracania, należy postępować w następujący sposób:

  1. Górny otwór w manetce umożliwia regulację naciągu linki. Aby wyregulować, odłącz koniec linki sterującej od dolnego otworu w manetce i włóż go ponownie do górnego otworu. Włożyć kabel od zewnątrz jak pokazano na rysunku 2. plus/wp-content/uploads/2021/01/26-3-300x232. jpg" alt="Przewód sterowniczy" width="602" height="466" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/26-3. jpg 675w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 675w"/>
  2. Przetestuj odśnieżarkę, aby zobaczyć, czy jest zauważalna różnica. Jeśli po wyregulowaniu linki sterującej świder nadal waha się podczas obracania, patrz Wymiana paska napędowego świdra w celu uzyskania instrukcji dotyczących wymiany paska.
  Montaż rynny

  Instrukcje dotyczące regulacji zespołu rynny znajdują się w rozdziale Montaż.

  Usługi

  Wymiana paska napędowego świdra
  1. Uruchom odśnieżarkę, aż zbiornik paliwa będzie pusty.
  2. Pociągnij za rączkę rozrusznika ręcznego do wyczucia oporu.
  3. Wsuń deskę w górę przez świder i przez rynnę, aby zabezpieczyć świder na miejscu.
  4. Zdejmij osłonę paska, wykręcając dwie śruby z łbem sześciokątnym i jedną śrubę zabezpieczającą, które mocują ją do ramy. Zobacz rysunek 3. plus/wp-content/uploads/2021/01/27-3-300x232. jpg" alt="Wymiana paska napędowego świdra" width="600" height="464" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/27-3. jpg 675w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 675w"/>
   Rysunek 3
  5. Zdejmij nakrętkę kołnierzową, która mocuje koło pasowe świdra do wału świdra. Zobacz rysunek 4. plus/wp-content/uploads/2021/01/28-2-300x232. plus/wp-content/uploads/2021/01/28-2. jpg 675w"/>
   Rysunek 4
  6. Zdejmij koło pasowe świdra i pasek.
   Aby wymienić pasek, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i zobacz Rysunek 5:

   Rysunek 5
  1. Poprowadź pasek wokół koła pasowego napędu i pod kołem pasowym luźnym.
  2. Poprowadź koniec paska wokół koła pasowego świdra i wsuń koło pasowe z powrotem na wał świdra. Może być konieczne wciśnięcie koła pasowego luźnego, aby umieścić koło pasowe świdra pod uchwytem paska.
  3. Wymień nakrętkę kołnierzową i mocno dokręć.
  4. Docisnąć dźwignię sterowania przenośnikiem ślimakowym do górnego uchwytu i ponownie założyć zdjętą wcześniej osłonę paska.
  5. Zdejmij deskę ze świdra i zsypu.
  Wymiana łopatek ślimaka

  Gumowe łopatki świdra odśnieżarki ulegają zużyciu i należy je wymienić, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki nadmiernego zużycia.

  UWAGA:
  NIE dopuszczaj, aby gumowe łopatki świdra zużywały się do momentu, w którym części metalowego świdra mogą zetknąć się z nawierzchnią.
  Może to spowodować poważne uszkodzenie odśnieżarki.

  Aby zmienić gumowe łopatki, wykonaj następujące czynności i zapoznaj się z Rysunek 6:

  Rysunek 6

  1. Uruchom odśnieżarkę, aż zbiornik paliwa będzie pusty.
  2. Usuń istniejące gumowe łopatki, odkręcając śruby z łbem sześciokątnym, które mocują je do świdra. Zobacz rysunek 6.
   UWAGA: Łopatki ślimaka należy wymieniać pojedynczo, tak aby łopatka świdra nadal przymocowana może być używana jako example do pozycjonowania i ponowna instalacja nowego ślimaka.
  3. Zamocuj nowe gumowe łopatki do świdra za pomocą wcześniej usuniętego sprzętu.

  Pełny zestaw do wymiany ślimaka, w tym gumowe łopatki i śruby z łbem sześciokątnym, można uzyskać za pośrednictwem autoryzowanego centrum serwisowego lub telefonicznie 1-888-331 4569.
  Zapytaj o część 753-06469.

  Odwracanie lub wymiana płytki golącej

  Płytka goląca jest przymocowana do dolnej części obudowy ślimaka i ulega zużyciu. Należy to okresowo sprawdzać. Istnieją dwie ścierające się krawędzie, a płytkę golącą można odwrócić.

  1. Uruchom odśnieżarkę, aż zbiornik paliwa będzie pusty.
  2. Odkręć cztery śruby wózka i nakrętki kołnierzowe mocujące go do obudowy odśnieżarki. Zobacz Rysunek 1 na stronie 12.
  3. Odwróć istniejącą płytkę golącą lub zainstaluj nową, upewniając się, że nowa płytka goląca i łby śrub karetki znajdują się wewnątrz obudowy.
  4. Wyreguluj płytkę golącą zgodnie z instrukcją na stronie 12.
  5. Mocno dokręć po wyregulowaniu.

  Nowy talerz do golenia można uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym lub telefonicznie 1-888-331-4569. Zapytaj o część # 731-07667.

  Wymiana oleju silnikowego

  UWAGA:
  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, odłącz osłonę świecy zapłonowej.

  Poziom oleju należy sprawdzać przed każdym użyciem oraz co 5 godzin pracy, gdy silnik jest ciepły. Zobacz Sprawdzanie i uzupełnianie oleju w rozdziale Montaż.
  Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy, a następnie co 50 godzin pracy. Silnik powinien być nadal ciepły, ale NIE gorący od ostatniego użycia.

  1. Spuść paliwo ze zbiornika, uruchamiając silnik aż do opróżnienia zbiornika.
   Upewnij się, że korek wlewu paliwa jest dobrze zamocowany.
  2. Odkręć trzy śruby mocujące dolny panel w modelu 247. 887802 *.
   Zdejmij dolny panel, unosząc panel, aby uwolnić zaczepy u dołu panelu z otworów na zaczepy, a następnie pociągnij do tyłu. Zobacz rysunek 7. plus/wp-content/uploads/2021/01/31-2-300x233. jpg" alt="Wymiana oleju silnikowego" width="600" height="466" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/01/31-2. jpg 624w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 624w"/>
   Rysunek 7
   UWAGA:
   W dolnej części panelu znajdują się wypustki, które pomagają utrzymać go na miejscu.
   UWAGA:
   Zestaw do spuszczania oleju jest dostępny osobno. Odwiedź centrum serwisowe lub zadzwoń 1-888-331-4569 i poproś o zestaw # 753-06684.
  3. Podstawić odpowiedni pojemnik do zbierania oleju pod śrubą spustową oleju.
  4. Zdjąć korek spustowy oleju, patrz rysunek 8. plus/wp-content/uploads/2021/01/32-2-300x233. plus/wp-content/uploads/2021/01/32-2. jpg 624w"/>
   Rysunek 8
  5. Przechyl odśnieżarkę z powrotem, aby spuścić olej do pojemnika. Zużyty olej należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
  6. Zainstaluj ponownie korek spustowy i mocno dokręć.
  7. Uzupełnij zalecanym olejem i sprawdź poziom oleju; patrz Sprawdzanie i uzupełnianie oleju w rozdziale Montaż.
  8. Dokładnie załóż korek wlewu / prętowy wskaźnik poziomu oleju.
  9. Ponownie zamontuj dolny panel w modelu 247. 887802 *, umieszczając zaczepy w szczelinach na zaczepy, podnosząc panel na miejsce i zabezpieczając trzema śrubami wykręconymi w kroku 2.

  Przechowywanie poza sezonem

  Przygotowanie silnika

  Silniki przechowywane dłużej niż 30 dni należy opróżnić z paliwa, aby zapobiec pogorszeniu się stanu i tworzeniu się gumy w układzie paliwowym lub na podstawowych częściach gaźnika. Jeśli benzyna w silniku pogorszy się podczas przechowywania, może zajść potrzeba naprawy lub wymiany gaźnika i innych elementów układu paliwowego.

  1. Usuń całe paliwo ze zbiornika, uruchamiając silnik, aż się zatrzyma.
  2. Wymień olej silnikowy.
  3. Wyjmij świecę zapłonową i wlej około 1 uncji. (30 ml) czystego oleju silnikowego do cylindra. Pociągnij kilka razy za rozrusznik, aby rozprowadzić olej, i ponownie zainstaluj świecę zapłonową.
  4. Oczyść obudowę silnika, usuwając brud i zanieczyszczenia z następujących obszarów:
   UWAGA
   Nie spryskiwać silnika wodą, aby go wyczyścić, ponieważ woda może zanieczyścić paliwo. Użycie węża ogrodowego lub ciśnieniowego urządzenia do mycia również może spowodować wtłoczenie wody do otworu tłumika. Woda, która przechodzi przez tłumik, może dostać się do cylindra i spowodować uszkodzenia.
   Płetwy chłodzące
   Ekran wlotu powietrza lub obszary ochronne rozrusznika odrzutowego / koła zamachowego
   Złącze świecy zapłonowej
   Dźwignie
   Obszar połączenia
   Gwardia
   Gaźnik
   Głowica silnika
  5. Przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wszelkich urządzeń pracujących z płomieniem lub światłem kontrolnym, takich jak piec, podgrzewacz wody lub suszarka do ubrań. Unikaj miejsc, w których znajduje się silnik elektryczny wytwarzający iskry lub gdzie używane są narzędzia elektryczne.
   UWAGA:
   Nigdy nie przechowuj odśnieżarki z paliwem w zbiorniku w pomieszczeniu lub słabo wentylowanym obszary, w których opary paliwa mogą dostać się do otwartego płomienia, iskry lub światła kontrolnego, jak włączone piec, podgrzewacz wody, suszarka do ubrań lub urządzenie gazowe.
  6. Jeśli to możliwe, unikaj miejsc przechowywania o dużej wilgotności.
  7. Podczas przechowywania utrzymuj poziom silnika. Przechylanie silnika może spowodować wyciek paliwa lub oleju.
  Przygotowanie odśnieżarki

  Jeśli odśnieżarka nie będzie używana przez 30 dni lub dłużej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Przechowuj sprzęt w czystym i suchym miejscu.
  2. Wytrzyj odśnieżarkę szmatą i usuń brud lub gruz.
  3. W przypadku przechowywania odśnieżarki w niewentylowanym miejscu metalowe części maszyny należy zabezpieczyć przed korozją lekkim olejem lub silikonową powłoką.

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

  UWAGA:
  Aby zapobiec, odłącz przewód świecy zapłonowej i uziem go do silnika niezamierzone uruchomienie. Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji / serwisu, odłącz wszystkie elementy sterujące i zatrzymaj silnik. Poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały. Podczas pracy zawsze noś okulary ochronne lub podczas wykonywania jakichkolwiek regulacji lub napraw.

  Tjego sekcja dotyczy drobnych problemów serwisowych. Aby zlokalizować najbliższe autoryzowane centrum serwisowe lub ustalić harmonogram serwis, zadzwoń pod numer 1-888-331-4569.

  Problem: Przyczyna: Zaradzić

  Silnik nie uruchamia się:
  1. Pusty zbiornik paliwa lub stare paliwo. Zablokowany przewód paliwowy. Klucz nie jest całkowicie włożony.
  4. Odłączony przewód świecy zapłonowej.
  5. Wadliwa świeca zapłonowa.
  6. Silnik nie jest zalany.
  7. Silnik zalany wskutek nadmiernego zalania:
  1. Napełnij zbiornik czystą, świeżą benzyną. Skontaktuj się z centrum serwisowym Sears. Włożyć klucz do końca.
  4. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.
  5. Oczyść świecę zapłonową, wyreguluj szczelinę lub wymień.
  6. Wciśnij przycisk pompki zastrzykowej silnika pięć do siedmiu razy w przypadku modelu CMXGBAM1054538, CMXGBAM1054539 i trzy razy w przypadku modelu CMXGBAM1054540, CMGSB21179.
  7. Odczekaj co najmniej dziesięć minut przed rozpoczęciem

  Silnik pracuje nierówno / niekonsekwentnie (niestabilność lub gwałtowny wzrost):
  1. Silnik pracuje na ssaniu. Zablokowany przewód paliwowy lub stare paliwo. Woda lub brud w układzie paliwowym. Gaźnik niewyregulowany. Wyregulowany silnik:
  1. Ustawić ssanie w pozycji RUN. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. Uruchom silnik, aż zbiornik paliwa będzie pusty. Uzupełnij świeżym paliwem.

  Silnik się przegrzewa:
  1. :
  1.

  Utrata mocy:
  1. Poluzowany przewód świecy zapłonowej. Zatkany odpowietrznik w korku gazu:
  1. Mocno podłącz przewód świecy zapłonowej. Wyczyść odpowietrznik

  Nadmierne wibracje:
  1. Luźne części lub uszkodzony ślimak.
  1. Natychmiast zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk. Sprawdź możliwe uszkodzenia. Dokręć wszystkie śruby i nakrętki. Napraw w razie potrzeby. Jeśli problem nie ustąpi, zanieś odśnieżarkę do autoryzowanego centrum serwisowego.

  Odśnieżarka nie działa samoczynnie:
  1. Przewód sterujący ślimakiem wyregulowany. Poluzowany lub uszkodzony pasek napędowy ślimaka. Wyreguluj kabel sterujący ślimakiem, jak pokazano w rozdziale Serwis i konserwacja. Wymienić pasek napędowy ślimaka.

  Auger nadal się obraca:
  1. Przewód sterujący ślimakiem wyregulowany:
  1.

  Urządzenie nie odprowadza śniegu
  1. Zatkany zespół rynny. Ciało obce utknęło w ślimaku. Luźny lub uszkodzony pas ślimaka. Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej. Oczyścić rynnę i wnętrze obudowy ślimaka za pomocą narzędzia do czyszczenia lub patyczka. Natychmiast zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej. Usuń przedmiot ze świdra. Wyregulować kabel sterujący ślimakiem. Wymienić pas ślimaka.

  Instrukcja obsługi odśnieżarki Craftsman - Zoptymalizowany PDF
  Instrukcja obsługi odśnieżarki Craftsman - Oryginalny plik PDF

  • PALMTOP PALM m515. Potrzebny schemat. Opis pinów.

   Witampilni epotrzebuje schematu do palmtopa a dokladnie opis pinow jakie posiada orazjesli ktos ma schemat:WiFicom (rs232)i USBdo TEGO modelubardzo prosze o pomocdzieki i pozdrawiama male pytanko czy istaniala by mozliwosc tak podpiecia do pinow, aby podlaczyc rj45?? oraz...

   Początkujący Serwisanci 14 Sty 2007 18:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2994

  • Astra H 17dth 2004 - Potrzebny schemat opis pinów wtyczek ECU

   Marka:OpelModel:Astra hChassis (płyta lub główne podzespoły):z17dthInne (uwagi):Witam poszukują schematu opisu pinów wtyczek ecu szczególnie chodzi o numer pinu na przekaźnik rozrusznika

   Samochody Elektryka i elektronika 21 Lis 2016 22:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1122

   vw golf 3 tdi - schemat opis pinów sterownika ecu

   Przecież potrzebujesz opisu pinów wtyczki sterownika do silnika tdi 1 z.Więc podałem Ci link i tam na pierwszym rysunku masz cały opis.Dodano po 3Coś poszukam.

   Samochody Początkujący 23 Sie 2017 18:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3873

   Gdzie znajdę schemat opisu pinów sterownika AGZ? Podmieniam silnik.

   Witam SerdecznieRobię Swap silnika 2. 3 AGZ z Toledo do Vento potrzebował bym schemat opisu pinów Sterownika AGZ Bym mógł sie wpiąć starą wiązką w nową By wyglądało to estetycznie Jest Ktoś w stanie mi Pomóc?

   20 Wrz 2021 08:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 213

   Baofeng UV-9R - opis pinów wtyczki zestawu słuchawkowego

   Witam może jest ktoś w posiadaniu schematu opisu pinów wyjścia na zestaw słuchawkowy Radia Baofeng UV 9R będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

   Radiotechnika Początkujący 11 Gru 2022 16:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 132

   Opis pinów sterownika silnika Fiat Brava-Bravo 98r.

   Nie napisałeś jaki kod silnika, ale według numerów bosha to powinien być ten schemat.

   Samochody Szukam 02 Mar 2008 22:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2951

   Opis pinów zamka Skoda Octavia 99

   schemat.

   24 Sty 2019 00:16Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 22113

   HONDA CIVIC "UFO" 1. 8 - opis pinów skrzynka bezpieczników

   Witam,Szanowni Koledzy potrzebuje:1)opisu pinów w kostkach podłączonych do skrzynki bezpieczników pod deska. ( w oryginalnym schemacie są tylko połączenia, piny kości nie są opisane)Głównie chodzi o wyjście z bezpiecznika nr 3 do czujnika hamulca (żołty kabel -(nr pin i kość)2)opis pinów...

   18 Maj 2014 10:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 8310

   Opis pinów na podnośniku elektrycznym szyb Astra G

   Witam Forumowiczów, stanąłem przed problemem podłączenia siłownika fabrycznego podnoszenia szyb do Astry G z 2003roku, otóż nie mogę odnaleźc w sieci opisu pinów przy siłowniku, jako że nie mam wtyczki to... Znalazłem schemat połączeń, lecz który pin jest który?. Jest ich w sumie sześć, i charakterystyczna...

   12 Lip 2008 11:15Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5161

   MorayPad Digital Interact 8przyciskowy - opisy pinów d-sub 15pin

   Witam!Mam stary zupełnie nieużywany pad jak w temacie. Chciałbym go wykorzystać do układu sterowania, który buduje, ale nie mogę nigdzie wyszukać opisu wyprowadzeń pada. Pad posiada złącze D-sub 15pin dwurzędowe. Z płytki pada wychodzi 10 przewodów i są ponumerowane (domyślam się, że to numery pinów...

   Komputery Hardware 12 Gru 2011 19:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 679

   Chrysler Wzmacniacz - Opis pinów do wzmacniacza.

   Potrzebuje Opisu do wzmacniacza z Cirrusa takiego jak na zdjęciach, opis pinów i możliwie gdyby się udało schemat. Znajduję do innych modeli ale konkretnie pod ten nie, mam też radio od tego samego modelu również przydało by się nota z opisem pinów ale to już w drugiej kolejności.

   CarAudio 06 Paź 2014 19:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2586

   BOSH P05094285AE - Oznaczenie schemat wejść pin.

   Mam taki komputer od Chrysler Voyager BOSH P05094285AE HB5AA0. I chciałbym prosić jeśli ktoś posiada schemat, a w szczególności zależy mi na opisie pinów o udostępnienie. W ogóle jeśli ktoś posiadałby jakieś schematy opisy materiały do tego lub podobnego komputera to byłbym bardzo wdzięczny...

   17 Sty 2015 20:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 423

   Opis pinów wtyczki czujnika ABS E46

   Witam.Potrzebuje opisu pinów wtyczki czujnika prędkości obrotowej koła z układu DSC Teves Mk60 z BWM E46. Chodzi mi o dokładną informację o tym który z tych dwóch pinów jest zasilający a który sygnałowy. Schemat elektryczny z E46 który posiadam tych opisów nie zawiera. Może ktoś z was diagnozował...

   04 Lut 2016 17:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2991

   B207R Z20NET Opel Saab - Opis pinów cewki zapłonowej H6T60271 (mitsubishi)

   Potrzebuję opisu pinów w cewce, silnik 2. 0T Opel Vectra C (Z20NET lub też B207R w Saabie).Chodzi mi o podłączenie sygnału obrotów do sterownika LPG i wiem, że muszę podpiąć przewód pod pin masowy obrotów z cewki, ale nie wiem, który to jest (są 4 piny). Będę wdzięczny za schemat lub potwierdzony...

   Samochody Instalacje Gazowe 07 Sty 2019 15:54Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3213

   Opel Corsa C 2005 Z12XE - Opis pinów w ECU

   Po pierwszym Twoim poście widać, że "boisz" się schematów, a tak jak zadajesz pytanie:Nie potrzebuje schematów tylko opisu każdego pinu.... to, tak jakbyś chciał loda, ale do dłoni bez patyczka. Powstałby z tego taki chaos, że nawet dobry fachowiec nic by z tego nie wiedział.Przykładowo...

   21 Lip 2019 09:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2604

   Opis pinów złącza 96560D71004X - Poszukuję opisu pinów złącza radia hyundai tucs

   Niestety nie mam podanego podglądu kostki ale na schemacie jest kostka A i B a C to złącze anteny, a nr pina jest na kostce czasami podany pierwszy i ostatni pin lub rzędy. Tym mogę poratować.

   Radia Samochodowe Początkujący 29 Cze 2022 11:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 273

   Radio Navigation System Ford RNS2 BP1323 schemat, opis wyjść

   potrzebuje dorobić sobie wejście AUX IN do tego radia - pytanie czy się da? :-)System to Ford Radio Navigation System BP1323 (Blaupunkt 7 612 001 323) z 2000r - radio (kaseta) + 6CD zmieniacz + urządzenie nawigacyjne.Radio posiada 8-pinowe (dwa rzędy po 4 piny) złącze zmieniarki i pytanie...

   13 Sie 2007 18:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7297

   Kenwood KDC-C300 - schemat rozpiski pinów

   Witam poszukuje schematu rozpiski pinów w owej zmieniarce lecz chodzi mi o stronę w zmieniarce prostokątna kostka opis wtyczki od radia posiadam lecz potrzebuję jeszcze opis w zmieniarce pozdrawiam

   Początkujący Elektronicy 30 Paź 2007 18:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1314

   Matryca LED LM-57HR12-CC - opis pinów

   Niedawno zakupiłem matrycę LED LM-57HR12-CC, ale nie mogę sobie poradzić z opisem pinów. Rozdzielczość to standardowe 5x7. Szukałem noty katalogowej, ale bezskutecznie. Może któryś z kolegów orientuje się w temacie?////////Metodą prób i błędów udało mi się ustalić, który pin za co jest odpowiedzialny....

   Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 02 Cze 2011 13:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1408

   Zmiana opisu pinów układów w Eagler

   Dodajesz nowy element na schemacie czy płytce?Bo jeżeli zaczynasz pracę z projektem płytki bez schematu, to robisz to źle.Najpierw należy stworzyć schemat, na podstawie którego powstanie płytka.Układy scalone masz w Add, a jeżeli tam nie znajdziesz, poszukaj na stronie Library.Tam już bez...

   Projektowanie PCB 14 Paź 2011 14:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1103

   Audi A6 c6 - Opis pinu 56b w kostce reflektora lewego

   Posiadam audi A6 C6 z bixenonem, do lewej lampy nie przychodzi sygnał na pin 6 kostki 14 pinowej T14a/6 co objawia się brakiem lewego swiatła mijania. Po schemacie widzę że przewód idzie na słupek przy drzwiach t17e/17 a następnie na sterownik j519 pin A10Po drodze w schemacie w elsie przed kostką...

   16 Sty 2020 20:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1545

   Astra g Z16XE 04r SCHEMAT ECU - Poszukuje schematu wyjściu pinów do ECU w astrze

   Witam, poszukuje schematu instalacji ecu ( opis wyjścia pinów) do astry g z silnikiem 1. 6 16v Z16XE rok 2004.Mam problem z niedziałającym wentylatorem głównym, błędy nr:P1482- Przekaźnik wentylatora 2P1483- Przekaźnik wentylatora 3P1530-Przekaźnik sprzęgła A/CWykluczyłem błędy przekaźników...

   17 Mar 2021 21:13Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 14304

   Opis pinów HA 13480 i AN8247SB

   Szukam opisu pinów do sterowników trójfazowych silniczków dc obracających układami luster w drukarkach laserowych. Zrealizowane one są na scalakach HA 13480 (wyprowadzone na zewnątrz 6 pinów) oraz AN8247SB (wyprowadzone 5 pinów). Schematów aplikacyjnych tych układów scalonych nie mogę nigdzie znaleźć,...

   03 Mar 2008 13:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2278

   Ford Transit 2. 5 Diesel 92r - Opis pinów przekaźnika świecy

   Poszukuję opisu pinów przekaźnika świecy płomieniowej od Transita 2. 5 D z 92r?O ile dobrze rozumiem - w tym przypadku chodzi Koledze o opis pinów w module przekaźnikowym, który steruje układem świecy płomieniowej.Na tej stronie, w poście nr 26 jest właśnie możliwość pobrania schematu elektrycznego...

   29 Paź 2015 00:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1713

   Czujnik momentu firmy Vibrac - opis pinów

   Przepraszam, że przeszkadzam, ale potrzebuję opisu pinów wyjścia czujnika momentu firmy Vibrac model TQ 10 Mini. Któryś z Państwa używał wcześniej tego typu czujnika. Jeśli tak to proszę o wskazówki. Ma to coś wspólnego z standardem RS? W załączniku przesyłam zdjęcia pinów oraz schemat....

   Automatyka Przemysłowa 22 Gru 2015 13:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 549

   Moduł haka schemat opis Vito 639

   Mam problem i potrzebuję pomocy, kupiłem hak przyczepy do mojego Vito z 13 pinowym gniazdem oraz oryginalnym modułem sterującym ktoś jednak nie wymontował haka z wiązką tylko poucinał przewody. Wiązkę z modułu idącą do gniazda udało mi się odbudować po kolorach kabli. zrobiłem symulację podłączając akumulator...

   21 Kwi 2016 15:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5091

   RENAULT TRAFIC 2. 0 DCI 115 - Opis pinów przepływomierza na sterowniku

   Tak jak w temacie, potrzebuję opis pinów przepływomierza na sterowniku.Renault Trafic 2. 0 DCI z 2007 roku, M9R780. Według ESI rozkład pinów nie pasuje, a jeśli ktoś mógłby się podzielić schematem elektrycznym układu sterowania to byłbym wdzięczny.

   11 Lip 2016 09:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2622

   Opis pinów 03C 906 057 AN (BOSCH 0 261 201-665) Skoda Roomster/Fabia 1, 6 16V BTS

   Poszukuję opisu pinów komputera 03C 906 057 AN (BOSCH 0 261 201-665)Steruje on pracą silnika w samochodzie Skoda Roomster/Fabia II z silnikiem 1, 6 16V BTS lub fragmentu schematu instalacji elektrycznej na której jest opis podłączeń tego komputera.Z góry dziękuję.

   12 Sty 2019 20:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 693

   Zanussi FA522 - Opis pinów bp p/5-r blokada drzwi

   Metodą prób i błędów doszedłem do tego że wszystko zadziałało.- kabel czarny od programatora (według schematu N1) podłączamy pod - pin 3- kabel niebieski (według schematu C2) podłączamy pod - pin 4- kabel niebieski (według schematu L3) podłączamy pod - pin 5

   AGD Początkujący 23 Lut 2018 16:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1344

   Mercedes Actros MP4 - Opis pinów pompy adblue EURO 6

   1- Sig.2- HS1_SCR3- Pump_AdB4- GNDDziękuje, masz może jeszcze rysunek z numeracją pinów w tej pompie?p. sKoledzy orientujecie się co może oznaczać w tym opisie pinów: HS1_SCR I Pump_AdB?W załączniku zamieściłem zrzut ekranu ze schematu tej pompy. Pin 2 i 4 to zasilanie...

   Samochody Ciężarowe 02 Sty 2023 11:00Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 4602

   Opis pinów w ECU do Opla C18NZ

   Schemat kompa do Kadetta C18NZ jest podobno nie do zdobycia. Może chociaż ktoś ma dostęp do opisu pinów z tego ECU.

   23 Lut 2005 13:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1317

   Dvd Car Multimedia bezmarkowy sprzęt-opis pinów

   Radia Samochodowe Serwis 04 Mar 2008 11:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 773

   Poszukuję opisu pinów konfortu passat 2001 1. 9 tdi 74kw

   witam ma ktoś schemat instalacji do tego samochodu? potrzebuje opis pinów konfortu, dokładniej zasilania po włączeniu zapłonuRegulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger

   20 Mar 2008 10:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1590

   Procesor ctv322s -opis pinów

   Opis pinów w Serwis Elekronki nr 9/98 r. str. 43lub proszę szukać w schematach TV:- Curtis 2501- Royal TV5175A- Telestar 4155T- Watson FA5116 chass. PT11

   23 Kwi 2010 21:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 933

   Sensor Air-Bag Brava 97r opis pinów

   Czy ktos posiada opis pinow sensora air-bag z fiata brava 97r? W jaki sposob jest realizowane gaszenie kontrolki po wlaczeniu zaplonu? Wiadomo mi tyle, ze kontrolka to jest dioda w liczniku a na pinie w zlaczu sensora jest 3, 5V po wlaczeniu zaplonu. Brava ma tylko dwie poduszki, bez napinaczy....

   07 Paź 2010 17:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4765

   Skoda Fabia II 2008 - Opis pinów kostki tylnej wycieraczki

   Witam Kolegów czy może mi ktoś podesłać opis pinów kostki wycieraczki tylnej, lub schemat instalacji. Mam problem z tylną wycieraczką raz działa raz nie i nie wiem czy to wina silniczka czy kable są uszkodzone

   31 Lip 2015 22:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1893

   głowica ultradźwiękowa - szukam opisu pinów (wyprowadzeń)

   posiadam głowicę do terapii ultradźwiękami nieznanego producenta (pewnie chińczyk), która ma "pasować do wszystkich urządzeń tego typu" - stąd zakładam, że jest jakiś standardowy schemat wyprowadzeń podobnych głowic. Niestety nie znalazłem żadnej informacji odnośnie tego, ani w internecie ani...

   Sprzęt Medyczny 18 Maj 2017 21:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3231

   Szukam opisu pinów ecu Audi a4 b6 2003r.

   Mam identyczny problem. Czy kolega doszedł już do tego?Dodano po 1Gdzieś na forum czytałem że najpierw sygnał prędkości idzie do licznika a potem dopiero do ecu według schematu licznika są dwa wyjścia prędkości i obydwa są puste dlatego szukam opisu pinów ecu.Czy da coś zmiana na komputer...

   04 Cze 2017 10:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2619

   Peugeot 308 T7 - potrzebny opis pinów na wtyczce centralnego zamka w LP

   Potrzebuje opis pinów wtyczki 6 pinowej drzwi kierowcy i pasażera w 308 HTB T7 2010rEwentualnie jakiś schemat może ktoś ma??Problem polega na tym, że po zamianie wiązek drzwi (auto z anglii) nie działa centralne zamykanie/otwieranie z pilota. Z kluczyka działa.Proszę o pomoc.

   08 Mar 2019 13:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1077

   Citroen C3 1. 4 HDI Delphi Ecu - Opis pinów Ecu delphi 9651399180

   Witam proszę o opis pinów ecu Delphi 9651399180Głównie potrzebuję plus masy i can.Schemat dostalem od kolegi "Pawel wawa" i zamieszczam dla potomnych

   08 Sty 2018 22:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1194

   Renault Clio sport - Opis pinów sondy

   Witam proszę opis lub schemat pinów a dokładnie które do 2 giej sondy. Panowie bardzo proszę

   12 Kwi 2019 20:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 477

   OPEL CORSA 1. 2 Z12XEP - sterownik silnika - wymiana - opis pinów

   dzięki za schematy - moja Corsa jest C z 2005r a tu mamy D - będzie to samo?Witam, Corsa Żony odmówiła współpracy i rzuciła palenie.... objawy (prócz braku możliwości odpalenia) brak komunikacji z komputerem silnika, kontrolki oleju, check engine, autko z kluczykiem zapalają...

   17 Lut 2020 17:45Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 6615

   Fiat Punto 2 1. 2 - opis pinów licznika - Nie świeci Check Engine

   Podrzuci ktoś schemat licznika? Ew opis pinów złącza? Nie działa kontrolka check engine, gdy wymuszam działanie komputerem też nie chce a błędy ma w silniku.

   01 Lut 2021 22:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 381

   Opel Insignia - szukam opisu pinów sterownika pompy paliwa

   Szukam opisu pinów od sterownika pompy paliwa o nr 13519371 do Opla Insignia B 2017r Szukam tez schematu jak ten sterownik jest połączony z ECU.Pozdrawiam

   03 Lip 2022 06:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 294

   Potrzbny opis pinów modułu bosch silnika 1. 8 RP Golf 2

   Bardzo prosze o pomoc jak w temacie...Nie wiem za co odpowiada pin nr 4 w module tego silnika - jest on upalony.Jeśli ktoś posiada schemat albo wie co jest podłączone do tego pinu to prosze o pomoc.Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam

   03 Wrz 2006 21:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2105

   Opis pinów TDA2030a DIP8, budowa miksera, wersja To-220.

   Dzięki, sprawdziłem na schemacie z elektrody i faktycznie jest Tda2320A, ja miałem schemat od znajomego z błędem dzięki za pomoc

   21 Wrz 2007 23:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1290

   Poszukuje opis pinów ECU do silnika WV o kodzie RP. pilnie

   Witam praz drugi.Schemat który podał kolega Hawaj 123 nie pasuje do mojego sterownika. Poszukuje schematu do sterownika, takiego jak na zdjęciach zamieszczonych niżej.

   24 Kwi 2009 22:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3172

   Szukam schematu rozmieszczenia pinów elektryki silnika

   Witam. Posiadam Poloneza Truck'a Roya 1. 6 98r. Chciałbym włożyć do niego silnik 1. 4 16V od rovera. Poszukuje opisu kostki elektrycznej łączącej instalacje silnika z instalacją obu pojazdów. Najlepiej gdyby był to opis kolorów kabli (do czego służą). Z góry uprzejmie dziękuje i przepraszam jeśli tmt nie...

   15 Wrz 2010 19:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 963

   Mercedes e320 opis pinów na sterowniku silnika

   Potrzebuję jakiś schemat, opis wszystkich pinów na sterownik silnika do mercedesa w210 3. 2 benz R6 97rok. Sterownik VDO.

   21 Sty 2011 20:58Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7183

   Opel Meriva 1, 8 z18xe '08 - Opis pinów ecu (sterownika silnika)

   Dzięki rob4028, nic się nie zepsuło. Staram się uruchomić tempomat w mojej Merivie. wszystko mam przygotowane, odpowiednia manetka jest fabrycznie zamontowana jak również czujnik hamulca jest 4-pinowy, tempomat w ecu jest aktywowany, jedynie brakuje czujnika położenia pedału sprzęgła. Niestety niema...

   21 Kwi 2013 23:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 14070

   VW LT28 - Prośba o opis pinów ECU

   Bardzo prosiłbym grono kolegów o schemat zasilania sterownika silnika do VW LT28 2000r. pojemność 2, 5L AGX sterownik Bosch 0281001952, 074 906 021 AR.Samochód nie odpala nie świeci się kontrolka grzania świec, przekaźnik świec sprawny.Próbowałem zrobić diagnostykę ale brak komunikacji ze sterownikiem....

   07 Maj 2013 19:54Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3432

   Hormann Magic 1000 - Opis pinów dodatkowych przyłączy 3 i 4

   Do napędu MAGIC 1000 poszukuję schematu oryginalnego kabla lub "pinologi" na wejściach 3 i 4. Sterują one otwieraniem i zamykaniem napędu MAGIC 1000. Chcę wykorzystać "Funkcję przyłącza" C6 i ustawić tryb pracy na wejściu 3 "UP-STOP-UP STOP" a na wejściu 4 tryb "DOWN-STOP-DOWN-STOP". Całość będzie...

   Automatyka bram, szlabanów, rolet 11 Sie 2013 15:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1479

   Ibiza 6k2 1. 4 mpi akk - schematy elektryczne piny ecu oraz czujnik prędkości

   Witam. Posiadam samochód Seat Ibiza 1. 4 mpi silnik AKK.Mam pytanie czy mógłby mi ktoś przesłać/udostępnić schemat elektryczny z opisem pinów w ecu oraz licznika?Mam problem z błędem 16885. Licznik jest elektroniczny i działa bez zarzutu natomiast sterownik silnika nie dostaje sygnału z tego czujnika...

   17 Wrz 2013 14:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2763

   Audi A3 8l 1. 8 AGN - Nie działa obrotomierz, potrzebny opis pinów licznika

   Witajcie, po małym pożarze instalacji elektrycznej w okolicach parownika lpg przestał działać licznik. Sygnał do odczytu prędkości obrotowej dla lpg był wzięty ze wzbudzenia alternatora a z tego co wiem ten kabel idzie dalej do licznika. Było na nim zwarcie i prawdopodobnie uszkodził się licznik.Sterownik...

   05 Kwi 2018 21:37Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 8700

   Głosniki E5 (K2056/RE01429) - Opis pinów gniazda input do stałego podłączenia

   Witam, potrzebuje schemat jak podłączyć na stałe trzy kable od pilota do gniazda INPUT w subie. Wtyczka niestety została urwana i zagubiona, dlatego też nie posiadam schematu w które miejsca przylutować kable od pilota w kolorach żółty, biały i czerwony.Przesyłam foty płytki oraz podobny temat....

   Audio Początkujący 26 Maj 2014 13:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1116

   Ogrzewanie postojowe Ateso Breeze - opis pinów programatora...

   Witam wszystkich, posiadam ogrzewanie postojowe w samochodzie firmy ateso breeze, uszkodził mi się programator i planuję go zamienić na inny, lecz poszukuję opisu kostki która wychodzi z programatora, po rozebraniu okazało się, że brakuje dwóch przewodów, jeśli ktoś jest w posiadaniu schematu lub ma...

   Samochody Klimatyzacje Ogrzewanie 06 Wrz 2014 08:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1434

   Peugeot 307 - Opis pinów pompy wspomagania

   od kilku dni nie działa mi wspomaganie w moim Peugeot 307, 2001r, 2. 0 hdi.Napięcie do pompy dochodzi.Chciałbym na początek wykluczyć uszkodzenie samej pompy i posprawdzać piny na wyjściu pompy. Nie wiem jednak który pin za co odpowiada i jakie powinno być na nim napięcie.Poratuje ktoś...

   03 Kwi 2015 19:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5700

   Asus Z92J, Acer Extensa 5220, poszukiwany opis pinów matrycy

   podpiąć monitor z asusa do acera, pierwszy raz robię takie cośDodano po 2mam jedną matrycę:/ mam lapka który przestał działać, i takiego w którym ktoś wyrwał matryce ale reszta chodzi i chciałem podpiąc matryce z jednego do drugiego, myślałem że to kwestia podpięcia odpowiedznich pinów i jak...

   Laptopy Hardware 08 Maj 2015 13:22Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 1482

   Exus V5 - Szukam instrukcji montażu i opis pinów

   Bo jest mały problem te schematy co znajduje mają kolorowe kable a centralka którą mam ma same czarne. A schematy nie pasują za bardzo do tej centralki kolejności kabli itd.Moja centralka ma dwurzędowa wtyczkę nie tak jak v5 smart. Tak jak tu tylko ja mam same czarne kable:/

   Samochody Zabezpieczenia 25 Mar 2018 17:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 582

   Fabia 1. 4 MPI (AQW) / Piny ECU - Poszukuję opisu pinów sterownika silnika 1. 4 MP

   Poszukuję opisu pinów sterownika silnika 1. 4 MPI AQW Skoda Fabia 1 (najlepiej schemat). Konkretnie potrzebuję wiedzieć, który pin odpowiada za sterowanie wtryskami.

   24 Lip 2019 16:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 813

   Volvo fl opis pinów - Czujnik nox

   Witam wszystkich problem z noxem rozwiązany zgnity przewód zasilania 24v. Zamykam temat.Dodano po 5Witam macie tu schemat adblue do Volvo fl 240 może komuś się przyda. Schemat z texa

   23 Lut 2020 17:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2292

   Mercedes Atego 1828 z 2003r - opis pinów czujnika wody skondesowanej

   Trochę mi trudno bez VIN-u dobrać odpowiedni schemat, bo tych 1828 jest jak mrówków...Z kablami na aucie raczej nie ma problemu, chociaż na zasilaniu czujnika bardziej to kolor zielono-żółty. Brąz to na pewno masa i tu nie ma wątpliwości, natomiast z brązowo-białym są wątpliwości, bo częściej jako...

   02 Lip 2021 20:52Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 786

   zasolacz do laptopa kapok 7600t czy ktoś ma opis pinów

   witam mam pytanko czy ktoś ma moze schemat i opis zasilacza do laptopa kapok 7600t mam laptopa a nie mam zasilacza pomóżcie mi

   08 Lut 2005 09:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 764

   Czujnik indukcyjny opis pinów

   Numery pinów powinny być jak na rysunku.Podłaczenie wg. schematu.

   22 Paź 2009 19:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4944

   Opis pinów mikrofonu w maxon cm 70

   Na serwerze elektroda. pl jest schemat ideowy i tam masz wszystko pokazane - co i jak -.Tu masz jpeg z części schematu.Korzystaj z lokalnej wyszukiwarki.Pozdrawiam.

   16 Sie 2010 20:15Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7494

   NF-G6150-N-A2 opis pinów chipsetu

   Schemat w zupełnosci mi wystarczy. Musze zrobic bypass dotych pinów wiec rysunek pcb nie jest mi potrzebny. Gdzie można uzyskać taki schemat i ile kosztowałby dostęp do niego??

   15 Paź 2010 10:36Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3027

   PEUGEOT 206 cc '01 - opis pinów we wtyczce licznika

   witam to mój 1 post, dlatego szybko i nieśmiało przywitam wszystkich forumowiczów. Koledzy i koleżanki poszukuję schematu pinów wtyczki licznika do peugeota 206 cc rok 2001 licznik na 1 wtyczce. Chciałem ten licznik podłączyć na stole i zobaczyć jego przebieg czy mógłby ktoś pomóc??? i napisać gdzie...

   06 Kwi 2014 17:18Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7245

   OPEL - opis pinów w złączu X61 i X62

   Centralny zamek Astra G, Vectra B, Omega B itp. Skoro masz oznaczenia złącz to przecież z jakiegoś schematu, więc po co jeszcze jakiś "opis"?

   19 Wrz 2013 20:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3393

   dacia dauster logan licznik opis pinów

   WitajcieJestem nowy wiec jak coś nie tak to wybaczcieJestem użytkownikiem renault thalia i ubzdurało mi się że chce liczniki z komputerem pokładowym zakupiłem liczniki od clio2 niestety nic z tego bo nie doczytałem na forach że liczniki X65 ADAC mają częśc informacji przesyłane przez CAN i tak...

   15 Lut 2016 11:51Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1413

   President JFK II - opis pinów mikrofonu potrzebny.

   Szukam schematu wtyczki 6 pin mikrofon oryginał JFK II, najlepiej z opisem kolorów kabli.Mikrofon Dnc 5181-modulacja2-rx3-tx4-wolny5-masa6-zasilan... ino nie opisane.

   CB Radio 17 Cze 2017 09:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1602

   Peugot 206 cc 1. 6 2001r - Opis pinów sterownika silnia ME7. 4. 4

   Witam, może ktoś posiada opisem pinów ECU ME7. 4 do tego modelu ten schemat z AutoDaty coś mi się nie zgadza.Na którym pinie ma być stały plus G3 czy G4?

   21 Maj 2018 22:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 993

   Passat b5 1. 9 TDi 98r 110KM - opis pinów sterownika ECU

   potrzebuje schemat, lub rozpiskę pinów ECU dla passata b5 98r z silnikiem 1. 9TDi.jeżeli by ktoś miał to bym baaardzo prosił:)

   04 Kwi 2019 10:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1500

   Golf 4 1. 9 tdi - opis pinów modułu komfortu 1J0959799AH

   Piachu i według tego schematu masa z przełącznika ma być podana na który pin w module?Bo pisze 13 a na górze 4B.Co włącza przekaznik, sygnal z modułu komfortu jak widać na schemacie. Bo jesli zewrę mu cewkę w przekazniku ręcznie to klapa się otwiera. Wiec problem jest z jej wysterowaniem(przekaznika).

   08 Maj 2019 19:46Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3372

   Ford c-max - Panel klimatyzacji c-max opis pinów

   Czy miałby ktoś schemat wtyczek(4 wtyczki)jak są podpięte piny panela nawiewu klimatyzacji w ford c max przed lift(2010-2015) oraz po lift (2015-obecnie)? Pozdrawiam

   23 Maj 2019 01:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 234

   Audi A8 D3 4. 2 - Opis pinów sterownika 4. 2BVJ FSI i 4. 2BFM

   Witam potrzebny schemat, opis pinow sterownika silnika a8 d3 4. 2 BFM i Do 4. 2 BVJ Fsi

   03 Lis 2019 14:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 729

   Opis pinów ECU Bosch MP7. 3 LFY -

   Mam tylko schemat.

   03 Lut 2020 22:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 483

   Passat B6 2006 - Szukam opis pinów do tego 1K0 959 793 z załącznika foto.

   Witam proszę bardzo schemat z opisem.

   27 Paź 2021 00:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 321

   VW Golf V 1. 4 16V BCA - Szukam opisu pinów ECU

   Poszukuję rozpiski pinów dla sterownika ME7. 5. 10VW Golf V kod silnika BCA1. 4 16V2004r.Schemat typu AutoData, WorkshopPoratuje ktoś?

   28 Kwi 2022 13:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 351

   Potrzebny schemat kostki pinów z radia Panasonic cq c1415n

   Przeszukałem i elektrodę i nie mogę znaleźć.Potrzebny mi opis który pin do czego podłączyć ponieważ mam sama końcówke radia z uciętymi kabelkami. Z góry wszystkim bardzo dziekujęWarszawa jest w Polsce, więc i nasza czcionka powinna się pojawić w temacie. Po za tym zdania zaczyna się z dużej...

   Radia Samochodowe Szukam 05 Lut 2010 00:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5536

   Astra H 1. 6 - Potrzebny schemat opis wtyczek ECU

   Witam, potrzebuję opis pinów ECU Opel Astra H 1. 6 sterownik DELPHI 122230740dziękuje

   02 Gru 2015 14:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3222

   Euro (SCART) opis pinów

   schematy kabliteż ciekawe

   TV Serwis 03 Gru 2002 16:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 16454

   Schemat, opis kostki od wyswietlacza Omega B

   Nadal szukam schematu tej kostki. Wszedzie sa ale bez komputera pokladowego a ja mam kostke na 32-piny...

   17 Paź 2005 13:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2336

   Głowica TECC0985VD28 - szukam opisu pinów głowicy Samsunga

   zobacz na schemacie jak nie masz poszukaj na elektrodzie w dziale schematy

   21 Lut 2006 23:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 783

   opis pinów portu MIDI

   Standard MIDI to gniazda i wtyki DIN-5:W PC przeważnie midi wyprowadzone jest na porcie gier:Schemat interfejsu PC - MIDI znajdziesz np. tu:

   22 Mar 2007 20:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1347

   Opis pinów procesora

   Nie to nie te, przepraszam ale nie mam lepszych zdjęć procesora. W załączniku jest przykładowe zdjęcie tego procesora, piny zaznaczyłem czerwonymi kropkami. Zdjęcie jest tak obrócone jak jest w schemacie. Na pewno są to:"L0_CADIN_H[1]" AD29"L0_CADIN_L[1]" AC29

   09 Lut 2006 13:18Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3711

   Audi 80 93r. 1. 9tds opis pinów złącza pompy centralnego zamka

   Witam! Mam tu parę schematów. Może Ci pomogą.Tego Twojego załącznika nie można ściągnąć.Pozdro.

   28 Lip 2006 19:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3882

   Brava 95 sensor SRS. Szukam opisu pinów sensora ze zdjęcia.

   Szukam pinologii tego sensora ze zdjęcia.Schemat z płyty Autoelektroniki "systemy poduszek powietrznych" nie pasuje:(Ps-jakim cudem te centralki w tych fiatach są zalewane jakąś cieczą? Z nagrzewnicy nic nie kapie, a to już 4 w któej są ślady jakiejś berbeluchy

   04 Wrz 2006 07:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2849

   clio 2, opis pinów ecu, silnik e7j 634

   A może wolisz schemat?? :D

   14 Mar 2007 17:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4036

   IBM T41 - Docking Port opis pinów złącza do stacji dokującej

   MAX na płycie, gniazdo też na płycie - są to fragmenty schematu do T41, nie do stacji dokującej.

   28 Sie 2008 20:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2341

   opis pin do President Harry 1

   Schemat jest na elektrodzie. Zobacz sobie.

   11 Maj 2009 17:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3096

   opisów pinów sterownika 1, 9 TDI AFN

   Konkretnie o co bo mam schemat ale nie widzę. P

   10 Cze 2009 23:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6855

   acer travelmate 5320 opis pinów matrycy

   Schemat od kolegi (at)Paulusplus sprawdziłem i jest taki jak na mojej płycie. Rezystory RN 16.. 19 są to poczwórne 0 Ohm (wszystkie dobre). Zmierzyłem omomierzem relacje wszystkich 8 sygnałów względem masy i okazało się że TXAOUT0- (pin39) ma ok 1KOhm TXAOUT0+ (pin37) ok. 6KOhm a pozostałe ok. 64KOhm....

   08 Sie 2010 09:23Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 5022

   Płyta główna IBM z czipsetem intel fw82801fb bez opisu pinów

   Na 99% jest to płyta gł z komputera IBM ThinkCentre M51 29R8260.Pozostaje przekopać stronę www Lenovo lub IBM i szukać schematu, ewentualnie popytać na forum osoby które posiadają ten model.

   08 Paź 2010 11:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3585

   (se w890i)Opis pinów wtyczki(kamera, buzer, aparat)

   No ok dziękuje tylko skoro np. pin A2 i A3 znalazłem na schemacie to jak mogę odczytać który to pin licząc od pierwszego na wtyczce? Bo np pin A2 i B3 to pierwszy z każdej strony(jeśli dobrze rozumiem) a resztę jak mogę odczytać?

   Smartfony Początkujący 05 Lis 2010 20:09Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2725

   Potrzebuję opisu pinów wtyczki wzmacniacza Bose

   Zakupiłem cały zestaw Bose, głośniki wzmacniacz wraz z wiązką. Teraz nie wiadomo gdzie jak to podłączyć.Czy znalazłeś schemat tego wzmacniacza?

   13 Lis 2010 16:48Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4710

   Kamerka z ASUS F5Z - opis pinów

   Nareszcie udało mi się dojść co i jak. Pomocny okazał się nie tylko kabel, ale również uszkodzona płyta główna. Niestety fragment schematu od michal_aniol nie pasował z opisem do złącza na płycie (20 pinów w dwóch rzędach). Pomimo iż udało mi się znaleźć pełne schematy do tej płyty głównej w ver. 2. 0...

   16 Maj 2012 23:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2802

   Stefanelli SiS Plus - Okablowanie diagnostyczne do centralki Opis pinów

   To nie jest żaden interface a zwykła przejściówka USB-RS232 na układzie FT232. Poczytaj pdf:W opisie pod schematem na stronie 27 PDFa jest opisane jak się robi port COM z wszystkimi liniami. Porównaj to potem ze schematem i z tym ile linii użyjesz do komunikacji z SISem.A tak naprawdę nic nie trzeba...

   18 Cze 2014 11:42Odpowiedzi: 100 Wyświetleń: 36657

   b5 audi a4 - opis pinów silniczka szyb, podłączenie na ''krótko''

   Jak zasilisz moduły silników to dasz radę je uruchomić (sterowanie naprzemienne plusem/masą) Poszukaj sobie schematu i działaj.

   07 Sty 2013 18:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5709

   mercedes w124 - Prośba o opis pinów steraownika VDO MSE

   mam problem ponieważ włożyłm do Mercedesa 190 silnik od 124. Potrzebowałbym taki opis pinów sterownika, a sterownik mam VDOMSE. Chodzi mi o uruchomienie go bez asr, abs i klimy - sam goły zapłon.Próbowałem sam ze schematów znalezionych w internecie, ale nie dałem rady, nie mam iskry.Z...

   15 Kwi 2013 19:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2364

   clio2 - adaptacja wspomagania elektrycznego, opis pinów

   Witam wszystkich. Podłączył już ktoś to wspomaganie?. Nie wiem jak podpiąć ten czujnik na kierownicy i który jeszcze czujnik będzie potrzebny? Proszę pilnie o pomoc. Ewentualnie może posiada ktoś schemat tego sterownika D. A. E. X65?

   22 Paź 2013 04:30Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4662

   Fiat Ducato - szukam opis pinów

   Proszę schemat sterownika: Pin 101 w centrali łączy się z czujnikiem obrotów na pinie 3

   26 Sty 2014 12:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1770

   Audi a4 b5 - Szukam opisu pinów licznika

   Opanowałem temat wszystko podpięte według schematów i dalej nie działał obrotomierz świeciły lampki oleju i temp płynu i brak komunikacji z autem winowajcą był sterownik abs, po odpieciu wtyczki wszystko działa i teraz jeszcze jedno pytanko w aucie jest pompa o numerach 8d0614111c a mam sprawną o numerach...

   16 Lut 2014 19:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6078

   philips - Opis pinów modulator rf z magnetowidu Philips VR200A/58

   1. Modulator z tego Video jako samodzielna jednostka odpada.2. Poszukaj prostego modulatora od odtwarzacza.3 Schemat VR200A jest w naszej bazie.

   DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 17 Lut 2014 16:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1881

   Moduł zapłonowy 2JA - Poszukuję opisu pinów

   Przecież to popularny pojazd. Schemat znajdziesz bez trudu.

   Motocykle, Motorowery 04 Mar 2014 09:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6207

   Opis pinów w module sterującym zmywarki Candy Trio 501/1x

   Poszukuje schematu podłączenia wtyczki (kolejność przewodów) do modułu sterującego oraz jaki kolor w wiązce za co odpowiada w candy trio 501/1x

   AGD Szukam 09 Kwi 2014 21:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1416

   Przewód DB9FC/RJ-KPL - potrzebny opis pinów

   nie mogę znaleźć opisu który pin za co odpowiadaNie wiem jak kolega szukał. Wyszukiwarka google i forumowa daje tyle odpowiedzi w tym temacie, że jest w czym wybierać, choćby schemat z poniższego wątku:Inna sprawa, że port RS-232 w komputerze ma ustandaryzowany układ pinów i tą drogą też...

   Systemy Alarmowe 28 Lip 2014 14:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7953

   Renault Clio 2003 r - Poszukuję opisu pinów zasilających i masowych sterownika

   piotrekwoj1 Witam. Potrzebuję schemat sterownika Deplhi do Clio III 2006r 1. 5dci 68KM. Głównie chodzi o zasilanie, bo mam brak komunikacji. Czy masz taki schemat?

   22 Wrz 2014 12:24Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4380

   citroen jumper 2, 8hdi 2002r opis pinów sterownika silnika

   dziekuje za schematy ale nie ma na nim czujnika predkosci

   20 Sty 2015 08:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1248

   Scenic IphII - Opis pinów przepustnicy elektronicznej ze scenic i clioII SPORT

   Witam ponownie.Tak jak sądziłem nie jest to prosta sprawa.Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu odpowiedniego schematu sterownika silnika CLIO sport. Nie będę określał jaki rocznik itd. Na pewno jest to CLIO sport II - w pełni elektroniczna przepustnica i silnik 2. 0 16VPIN 5, 3 na pewno są do silniczka...

   31 Sty 2015 21:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3972

   Corsa c i opis pinów w centralnym zamku.

   Nie mam w drzwiach wiazki muszę sam wszystko robić. Jak wiesz może czy łatwiej jest kupić oryginalny sterwonik i podpiąć tak jak na schemacie niż kombinować z uniwersalnym sterownikiem?.

   17 Kwi 2015 12:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 873

   Passat B6 - Opis pinów EGR-ECU potrzebny

   Nie mam teraz przy sobie ładowarki w do lapka, została na warsztacie.Jeżeli to nie za późno mogę jutro okolice godziny 12/13 podesłać.Oczywiście jeżeli jest na schemacie a nie zwróciłem uwagi.

   24 Lip 2015 14:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2016

   FIAT DUCATO 2. 2, 4HV, 2007r. - Potrzebuję opis pinów EGRa

   Fiat Ducato 2. 2D Multijet 100, silnik 4HV. Mam problem z EGRem a nie mam schematu do tego auta. Potrzebuję opis pinów zaworu albo schemat bo chcę sprawdzić wiązkę. Dla zainteresowanych mogę dodać że auto przyjechało z błędami P0401, P0404, P0405. Zawór i wtyczka były zalane wodą. Po wysuszeniu...

   14 Sie 2015 10:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2088

   mitsubishi Ji20 - moduł zapłonowy opis pinów

   W taczce montowany czy w konkretnym aucie? Podrzuć co to za auto. Nie mam swoich rozpisek, więc dojdziemy po schemacie.

   04 Wrz 2015 09:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 780

   Migomat tip tronic opis pinów płytki

   Tak zgadza się sprzęt jest na 230V, te 2 cienkie to drut 1. 22 a w tych grubszych 2x1. 22Czy taki łącznik nadaje się do tego podłączenia i ew jak go połączyć z tymi odczepami, jakiś schemat czy coś by się przydałPozdrawiamDodam że wcześniej były takie włączniki

   Elektro Spawarki i Prostowniki 13 Lis 2015 14:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2442

   Peugeot 307 - Opis pinów pompy wspomagania

   W tytule masz 307 a piszesz o 3008, tam może być już tylko CAN i zapłon, czyli 3 kable obok zasilania (schematem nie dysponuję) Zrobić diagnostykę i sprawdzić czy jest komunikacja z modułem pompy.

   23 Maj 2016 11:36Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2970

   Citroen Xsara 2004r - Opis pinów w złączu drzwi.

   Znalazłem schemat centralnego i jest takie pytanko czy jest możliwe podłączenie np led-ów do przewodów sterujących, które idę do BSI w taki sposób aby wskazywały czy w zamku mikro wyłącznik jest połączony z masą czy też nie. Chodzi o zrobienie czegoś w rodzaju kontrolek otwartych drzwi tylko dotyczyło...

   30 Lis 2016 15:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1227

   aprilia sr 50 2003 morini - Poproszę o opis pinów w module zapłonowym

   Dziękuje za schemat. jeszcze potrzebny opis kolorów kabli widzę tam pomarańczowy i czarny ale impulsator, chyba gaszenie i cewka wn. nie wiem jakie to kolory,

   05 Lip 2017 13:51Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4227

   Citroen Xsara Picasso 1. 6 8v - Poszukuję opisu pinów we wtyczce silnika krokoweg

   Nie mam programu do poglądu. Przedzwonie po kablach jak piszesz. Gdzie znajdę ECU w tym silniku?Dodano po 7Znalazłem w sieci zdjęcie ECU. Czy to bdzie taki? Podpowiesz czy wszsytko jest w jednej wtyczce?Chociaż... czy wg twojego schematu nie powinna to być jedna kostka szeroka?

   02 Gru 2020 16:23Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1713

   Opel VIVARO 1. 9DTI 2001r - Opis pinów złącza głównego X2

   Schematy w końcu znalazłem w programie TIS 2000.

   26 Mar 2018 13:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 834

   Opis pinów sterownika ECU audi 80

   panowie.... pomóżcie...kto wie w które piny wpiąć sygnał ze sterownika klimatyzacji do komputera...chodzi o audi 80 1z 1994 bosch 55 pin bo wszędzie są schematy ale nie ma nic o klimie...????

   07 Cze 2018 21:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 13834

   Opis pinów sterownika silnika vr6

   Tylko tyle mam.Tu jeszcze schemat z VW z tym silnikiem;

   02 Lut 2019 14:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3309

   Volkswagen Transporter t5 AXB - Opis pinów ECU

   14 przewód biały idzie do modułu klimy, 50 niebiesko zielony też, w wersji z klimatyzacją manualną. Czujnika temp zewnętrznej nie mam na schemacie sterownika silnika, jest przy module klimy.

   02 Kwi 2019 19:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 558

   Opis pinów ECU Clio II 1. 5 dci 2006r

   Witam serdecznie zwracam się do forumowiczów o proźbę o udzielenie mi schematu dot. rozpinowania wtyczek ECU. Auto to Renault Clio II 1. 5 dci, 50 KW, 2006r. nr. ECU: 8200513076 DCM 1. 2 R0410B037CDziękuje za pomoc

   02 Sie 2019 14:14Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 582

   VW Golf MK3 1. 8 ABS - Potrzebny opis pinów przełącznika szyb 3A0 959 855

   Poprawny schemat

   15 Paź 2019 12:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2496

   DIGIFANT I t4 2. 5B aaf opis pinów

   Proszę schemat

   20 Gru 2020 02:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 423

   Mowano2, 5cdti map sensor - Opis pinów map sensor

   Ok jeszcze raz dzięki wielkie za schemat i pomocą masz jakiś opis do tego schematu? Pozdrawiam

   02 Mar 2021 12:42Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 558

   Potrzebny Opis pinów ECU Akl 1. 6

   ok dzięki za pomocPomógł mi użytkownik pilos1 podając schemat pinów.Dodano po 10Witam sprawdziłem na wtyczce zasilanie ok wiec sprawdziłem kompa otworzyłem go i na pierwszy rzut oka wszystko w dobrze ale nie dało mi to spokoju wziąłem opalarkę i na kompie są wtyki zalane takim...

   20 Mar 2021 17:01Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 435

   Opis pinów sterownika silnika audi a6 c6

   Dzięki za schematy.

   11 Kwi 2021 14:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 939

   Subaru forester - Podgrzewane fotele opis pinów

   [url=]LinkPoszukaj tutaj. Mają też schematy.

   29 Paź 2022 07:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 120

   OTVM FOTON TVL82/2. Schemat. Opis wyprowadzeń trafa tvl82/2.

   z TV nic. Robię dynamiczny tester tranzystorów z SE03/2001. i chciałbym zamiast tego TVL82/2 zastosować jakiś inny. pod piny 12, 13 jest podłączona żarówka 12V/21W podejrzewam że może to być żarzenie kineskopups. nie posiada ktoś na zbyciu takiego trafa?

   16 Kwi 2005 09:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 891

   uPC1237 zabezpieczenie głośnika - schemat+opis

   Witam, mam pytanie. Czy ktoś się orientuje czy do pinu Vcc podłącza się napięcie zasilania za mostkiem prostowniczym i kondensatorami filtrującymi? Bo do AC się podpina napięcie bezpośrednio z transformatora. Pytam, ponieważ mam transformator 2x55V i jeśli podłączy się Vcc za zasilaczem to niestety przekroczy...

   Artykuły 13 Sty 2018 14:36Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 12703

   Nissan 350Z - Schemat, opis przewodów przepustnicy.

   Postaram się niestety z dokumentacji którą mam ciężko bardzo zlokalizować te wszystkie piny na ECU.Jeszcze jedno pytanie, jeśli okaże się uszkodzony komputer to czy muszę go wymienić na identyczny czyli MEC31-511? Czy może być np MEC31-570 albo MEC33-890?

   30 Lis 2015 14:06Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2409

   Audi A6 C6 - schemat opis wtyczki lamp przednich

   Huberto21 czy znalazłeś schemat pinów do reflektorów halogenowych i bixenonu. Mam podobny problem, kupiłem samochód który miał zamienione normalne lampy na bixenony nieskrętne. Wszystko jest w porządku ale komputer wywala błąd świateł. Jak się okazało mechanior podłączył je przez przekaźnik i...

   28 Kwi 2016 12:25Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 11373

   WS-9238/32 - Szukam schematu, opisu wyprowadzeń

   Zakładając że, pin 1 to "+", pin 2 to "-" a pin 3 to sygnał video. To rozumiem ze do pinów jeden i dwa podłączam zasilanie. A do pinu numer 3 podłączam kabel ekranowany (tę miedziany drucik w środku) a oplot tą siateczkę do pinu numer 2. Tylko się zastanawiam czy nie będzie ciężko mi znaleźć cienkiego...

   Inne Szukam 21 Maj 2016 11:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1245

   EGR RF7J - Poszukuje schematu podłaczenia pinów

   Dzieki za nie pomoc. Problem rozwiązany.RozwiązanieOpis:Wystarczy podać +12V na styki C lub D a masę kolejno na A-B-F-E, robimy to tylko przez ułamek sekundy, żeby nie spalić cewek. Jeśli odwrócimy kolejność podawania masy zawór będzie poruszał się w przeciwnym kierunku. Kolejność podawania...

   01 Lis 2016 22:10Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2244

   Opis pinów na gniazdku USB2. 0. Jak to podłączyć?

   Poszukuję schematu z opisem pinów dla łącza USB2. Chodzi o oznaczenie pinów na ganiazdku USB zamontowanym na obudowie bo z drugiej strony mam 8 pojedynczych praewodów i nie wiem który podłączyć do jakiego pina na płycie. Przewody są kolorowe ale nie opisane. Opis pinów na płycie posiadam.

   27 Lut 2006 16:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1944

   VW LT 35 2. 5 TDI 97r ABS. Schemat ABS-u.

   Poratujcie mnie schematm tego absu albo opisem pinów - bardzo pilne.Pozdrawiam.Przynajmniej piny od czujników. 22 Wrz 2006 11:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4778

   schemat wyświetlacza Siemens C65 opis pinów

   Generalnie potrzebuje ten schemat by podłączyć wyświetlacz do kompa 8)lecz niemam schematu... proszę o pomoc. thx

   08 Lis 2006 18:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1092

   Kamera Mini-DV NV-DS28. Schemat, sygnały i opis pinów wyświetlacza.

   Mam taką kamere jak w temacie uszkodzoną. płyta główna jest sprawna.Planuję wykorzystać jej wyświetlacze. Oba to lcd kolorowe.Niestety nie udało mi się znaleźć schematu tej kamery i nie znam sygnałów i opisu pinów wyświetlacza.Duży to płytka VEP26254Jest tam układ, którego też nie zidentyfikowałem...

   17 Lis 2006 23:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1895

   Układ TDA8372A schemat blokowy, aplikacja z opisem pinów

   Szukam rozpiski pinów tego scalaka.Siedzi w TV Nokia 5530VT (schemat mam).Chciałbym dowiedzieć się więcej nt. generatora pionu w tym scalaku. 23 Sty 2010 23:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1230

   Renault Clio schemat i opis pinów

   Ok wielkie dzięki. Pokazałeś mi ciekawą rzecz z tą numeracją że jedna i dwie kości nr. pinu odpowiada za to samo przynajmniej w tym przypadku. Dzięki

   31 Mar 2011 21:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 12442

   mercedes c klasse 2, 8 94r - potrzebny opis pinów sterownika VDO i schemat wiązki

   Witam, potzrbuję opis pinów sterownika c klasy 2, 8 benzyna 24V, ecu VDO, wyskakuje mi nieraz 20 błędó i auto permanentnie nie dostaje zapłonu na 3 cylinder (cewka sprawna). Podejrzewam jakas mase albo plusa na ecu.Z góry dzięki.

   12 Kwi 2014 00:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

   BMW E39 540iA - Schemat komputera opis pinów M62B44TU

   Szukam opisu pinów w komputerze w BMW z silnikiem M62B44TU. Chodzi o ten komputer w skrzynce pod filtrem powietrza. Jakby ktoś posiadał to poproszę:)Dziękuję z góry za pomoc, pozdrawiam!Krzysiek

   21 Sty 2015 09:53

   BMW E60 zmieniarka CD zasilani - schemat lub opis pinów podłączenia zasilania

   mam pytanie w aucie mam już gotową instalacje, kostkę na 4 piny i dwa światłowody połączone ze sobą plastikową złączką. Przeglądałem instrukcjęktóra dodał kolega i z tego co wywnioskowałem że trzeba:1) rozłączyć złączkę i podpiąć światłowody pod zmieniarkę (czy na zmieniarce jest opisane...

   13 Sie 2015 10:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 11607

   Schemat i opis pin-ów ECU Ford Focus 1. 8 TDDI Mk1 2000r

   Montuję oryginalnego kompa pokładowego i zostało mi tylko podłączenie spalania. Tutaj mam opis ale od Focusa 2. 0 zetec

   28 Mar 2016 18:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1614

   SAAB 9-3 2005 aero 2. 0 t 210 - Schemat kabli w kostce opis pinów w kostce

   Witam chciałbym założyć turbo timer do mojego saaba niestety szukam opisu kostki stacyjki... potrzebuje wziasc z niej kable takie jak B+, IGN, ACC proszę o pomoc!!! 😭😭😭😭...

   24 Mar 2019 18:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 180

   Schemat ECU Clio 2ph3 EMS3132 - Opis pinów sygnału prędkości oraz obrotomierza

   Witam, wiec nikt nie odpowiedział ale udało mi się znaleźć na jakimś zagranicznym forum opis wiec wstawię dla osób które kiedyś może będą szukały. Mam nadzieje ze rozpiska jest prawidłowa.Fuel injection system petrol engine.ECU Siemens EMS-3132: 90-pin black.Contact Designation01 - Office...

   24 Paź 2019 22:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 747

   OPEL MOVANO 2, 8 dti - Opis pinów licznika / schemat wskaźnika temperatury

   2000rok. Pierwsze wypusty. Do nowszych znalazłem schematy. Ale tam już jest na jednym 4 pin czujniku.

   08 Maj 2021 15:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 756

   Renault Thalia 2 (2010)- Schemat licznika, opis pinów

   Witam, trafił mi ostatnio w ręce licznik P8200748172, posiada ktoś może opis pinów, głownie zależy mi na czerwonej kostce.Może również orientuje się ktoś czy licznik jest na CAN, chciałbym go zainstalować w kangoo 1. 5 dci z CAN. 24 Lut 2020 19:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 363

   Peugeot 407 1, 6 HDI diesel - schemat kostki ABS opis pinów

   Niestety na odwrocie również nie ma numeracji. W takim wypadku przydało by mi się zdjęcie kostki z opisem. Dokładnie chodzi mi o piny ABS prawy tył. Z góry dziękujęDodano po 41W załączniku schemat.Poniżej opis kodów do schematu.BSI1 - BSI0004 - licznikPSF1 - BSM7700 - czujnik...

   12 Lip 2020 11:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1635
  Ad1Instrukcja obsługi Craftsman 107. 289920Craftsman 107. 2899202Instrukcja obsługi Craftsman 127. 28875Craftsman 127. 288753Instrukcja obsługi Craftsman 127. 28876Craftsman 127. 288764Instrukcja obsługi Craftsman 141Craftsman 1415Instrukcja obsługi Craftsman 107. 28993Craftsman 107. 289936Instrukcja obsługi Craftsman 127. 28877Craftsman 127. 288777Instrukcja obsługi Craftsman 19HP BRIGGS & STRATTON WITH 42" MOWER 107. 27768Craftsman 19HP BRIGGS & STRATTON WITH 42" MOWER 107. 277688Instrukcja obsługi Craftsman 18. 5 HP 917. 273823Craftsman 18. 2738239Instrukcja obsługi Craftsman 23. 0 HP 917. 275031Craftsman 23. 27503110Instrukcja obsługi Craftsman 21" MULTI-CUT 917. 388732Craftsman 21" MULTI-CUT 917. 38873211Instrukcja obsługi Craftsman 16 HP ELECTRIC START 42" MOWER 6 SPEED TRANSAXLE LAWN TRACTOR 917. 27103Craftsman 16 HP ELECTRIC START 42" MOWER 6 SPEED TRANSAXLE LAWN TRACTOR 917. 2710312Instrukcja obsługi Craftsman 247. 27022Craftsman 247. 2702213Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28672Craftsman 247. 2867214Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28901Craftsman 247. 2890115Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370251Craftsman 247. 37025116Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370160Craftsman 247. 37016017Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28905Craftsman 247. 2890518Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28904Craftsman 247. 2890419Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28919Craftsman 247. 2891920Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28984Craftsman 247. 2898421Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370252Craftsman 247. 37025222Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28980Craftsman 247. 2898023Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28911Craftsman 247. 2891124Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28933Craftsman 247. 2893325Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370253Craftsman 247. 37025326Instrukcja obsługi Craftsman 247. 37032Craftsman 247. 3703227Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370320Craftsman 247. 37032028Instrukcja obsługi Craftsman 247. 370480Craftsman 247. 37048029Instrukcja obsługi Craftsman 247. 37683Craftsman 247. 3768330Instrukcja obsługi Craftsman 247. 388250Craftsman 247. 38825031Instrukcja obsługi Craftsman 247. 38528Craftsman 247. 3852832Instrukcja obsługi Craftsman 247. 388240Craftsman 247. 38824033Instrukcja obsługi Craftsman 247. 887210Craftsman 247. 88721034Instrukcja obsługi Craftsman 247. 8811Craftsman 247. 881135Instrukcja obsługi Craftsman 247. 887760Craftsman 247. 88776036Instrukcja obsługi Craftsman 247. 887330Craftsman 247. 88733037Instrukcja obsługi Craftsman 247. 889980Craftsman 247. 88998038Instrukcja obsługi Craftsman 247. 88933Craftsman 247. 8893339Instrukcja obsługi Craftsman 25949Craftsman 2594940Instrukcja obsługi Craftsman 272Craftsman 27241Instrukcja obsługi Craftsman 247. 38824Craftsman 247. 3882442Instrukcja obsługi Craftsman 28903Craftsman 2890343Instrukcja obsługi Craftsman 28911Craftsman 2891144Instrukcja obsługi Craftsman 28928Craftsman 2892845Instrukcja obsługi Craftsman 28934Craftsman 2893446Instrukcja obsługi Craftsman 28904Craftsman 2890447Instrukcja obsługi Craftsman 28992Craftsman 2899248Instrukcja obsługi Craftsman 28986Craftsman 2898649Instrukcja obsługi Craftsman 291. 37614Craftsman 291. 3761450Instrukcja obsługi Craftsman 28948Craftsman 2894851Instrukcja obsługi Craftsman 28991Craftsman 2899152Instrukcja obsługi Craftsman 291. 376101Craftsman 291. 37610153Instrukcja obsługi Craftsman 291. 376100Craftsman 291. 37610054Instrukcja obsługi Craftsman 291. 37619Craftsman 291. 3761955Instrukcja obsługi Craftsman 291. 376500Craftsman 291. 37650056Instrukcja obsługi Craftsman 3-ONE CONVERTIBLE 917. 37459Craftsman 3-ONE CONVERTIBLE 917. 3745957Instrukcja obsługi Craftsman 35900Craftsman 3590058Instrukcja obsługi Craftsman 33029Craftsman 3302959Instrukcja obsługi Craftsman 37061Craftsman 3706160Instrukcja obsługi Craftsman 37016Craftsman 3701661Instrukcja obsługi Craftsman 37062Craftsman 3706262Instrukcja obsługi Craftsman 37404Craftsman 3740463Instrukcja obsługi Craftsman 37406Craftsman 3740664Instrukcja obsługi Craftsman 37410Craftsman 3741065Instrukcja obsługi Craftsman 37409Craftsman 3740966Instrukcja obsługi Craftsman 37411Craftsman 3741167Instrukcja obsługi Craftsman 37415Craftsman 3741568Instrukcja obsługi Craftsman 37048Craftsman 3704869Instrukcja obsługi Craftsman 37416Craftsman 3741670Instrukcja obsługi Craftsman 37436Craftsman 3743671Instrukcja obsługi Craftsman 37454Craftsman 3745472Instrukcja obsługi Craftsman 37494Craftsman 3749473Instrukcja obsługi Craftsman 37501Craftsman 3750174Instrukcja obsługi Craftsman 37623Craftsman 3762375Instrukcja obsługi Craftsman 37654Craftsman 3765476Instrukcja obsługi Craftsman 37639Craftsman 3763977Instrukcja obsługi Craftsman 37624Craftsman 3762478Instrukcja obsługi Craftsman 37640Craftsman 3764079Instrukcja obsługi Craftsman 37763Craftsman 3776380Instrukcja obsługi Craftsman 37653Craftsman 3765381Instrukcja obsługi Craftsman 37948Craftsman 3794882Instrukcja obsługi Craftsman 385Craftsman 38583Instrukcja obsługi Craftsman 38514Craftsman 3851484Instrukcja obsługi Craftsman 38527Craftsman 3852785Instrukcja obsługi Craftsman 38872Craftsman 3887286Instrukcja obsługi Craftsman 38901Craftsman 3890187Instrukcja obsługi Craftsman 388Craftsman 38888Instrukcja obsługi Craftsman 38528Craftsman 3852889Instrukcja obsługi Craftsman 38905Craftsman 3890590Instrukcja obsługi Craftsman 38820Craftsman 3882091Instrukcja obsługi Craftsman 410Craftsman 41092Instrukcja obsługi Craftsman 38819Craftsman 3881993Instrukcja obsługi Craftsman 38906Craftsman 3890694Instrukcja obsługi Craftsman 38902Craftsman 3890295Instrukcja obsługi Craftsman 486. 24251Craftsman 486. 2425196Instrukcja obsługi Craftsman 486. 24539Craftsman 486. 2453997Instrukcja obsługi Craftsman 486. 24586Craftsman 486. 2458698Instrukcja obsługi Craftsman 486. 29281Craftsman 486. 2928199Instrukcja obsługi Craftsman 536. 772101Craftsman 536. 772101100Instrukcja obsługi Craftsman 731Craftsman 731101Instrukcja obsługi Craftsman 88998Craftsman 88998102Instrukcja obsługi Craftsman 88776Craftsman 88776103Instrukcja obsługi Craftsman 700 SeriesCraftsman 700 Series104Instrukcja obsługi Craftsman 900. 37051Craftsman 900. 37051105Instrukcja obsługi Craftsman 900. 370520Craftsman 900. 370520106Instrukcja obsługi Craftsman 917 388111Craftsman 917 388111107Instrukcja obsługi Craftsman 917Craftsman 917108Instrukcja obsługi Craftsman 88721Craftsman 88721109Instrukcja obsługi Craftsman 917-249392Craftsman 917-249392110Instrukcja obsługi Craftsman 900. 370511Craftsman 900. 370511111Instrukcja obsługi Craftsman 917-371813Craftsman 917-371813112Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25354Craftsman 917. 25354113Instrukcja obsługi Craftsman 917. 255561Craftsman 917. 255561114Instrukcja obsługi Craftsman 917. 253724Craftsman 917. 253724115Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25552Craftsman 917. 25552116Instrukcja obsługi Craftsman 917. 253551Craftsman 917. 253551117Instrukcja obsługi Craftsman 917. 254611Craftsman 917. 254611118Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25651Craftsman 917. 25651119Instrukcja obsługi Craftsman 917. 2565Craftsman 917. 2565120Instrukcja obsługi Craftsman 917. 256544Craftsman 917. 256544121Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25736Craftsman 917. 25736122Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25693Craftsman 917. 25693123Instrukcja obsługi Craftsman 917. 25801Craftsman 917. 25801124Instrukcja obsługi Craftsman 917. 258911Craftsman 917. 258911125Instrukcja obsługi Craftsman 917. 259561Craftsman 917. 259561126Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270512Craftsman 917. 270512127Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27066Craftsman 917. 27066128Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270751Craftsman 917. 270751129Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27075Craftsman 917. 27075130Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27077Craftsman 917. 27077131Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27076Craftsman 917. 27076132Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270732Craftsman 917. 270732133Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27084Craftsman 917. 27084134Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270831Craftsman 917. 270831135Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270822Craftsman 917. 270822136Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27086Craftsman 917. 27086137Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270962Craftsman 917. 270962138Instrukcja obsługi Craftsman 917. 270961Craftsman 917. 270961139Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271023Craftsman 917. 271023140Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271061Craftsman 917. 271061141Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27113Craftsman 917. 27113142Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271110Craftsman 917. 271110143Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271554Craftsman 917. 271554144Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271142Craftsman 917. 271142145Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271653Craftsman 917. 271653146Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271641Craftsman 917. 271641147Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271815Craftsman 917. 271815148Instrukcja obsługi Craftsman 917. 271742Craftsman 917. 271742149Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27184Craftsman 917. 27184150Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27182Craftsman 917. 27182151Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27191Craftsman 917. 27191152Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272051Craftsman 917. 272051153Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272054Craftsman 917. 272054154Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27206Craftsman 917. 27206155Instrukcja obsługi Craftsman 917. 2720601Craftsman 917. 2720601156Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272068Craftsman 917. 272068157Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27207Craftsman 917. 27207158Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27223Craftsman 917. 27223159Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272233Craftsman 917. 272233160Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27224Craftsman 917. 27224161Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272247Craftsman 917. 272247162Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272281Craftsman 917. 272281163Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27242Craftsman 917. 27242164Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272464Craftsman 917. 272464165Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27267Craftsman 917. 27267166Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27268Craftsman 917. 27268167Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272762Craftsman 917. 272762168Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27306Craftsman 917. 27306169Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273373Craftsman 917. 273373170Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273062Craftsman 917. 273062171Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273322Craftsman 917. 273322172Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273134Craftsman 917. 273134173Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27317Craftsman 917. 27317174Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27339Craftsman 917. 27339175Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273180Craftsman 917. 273180176Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273392Craftsman 917. 273392177Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27316Craftsman 917. 27316178Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273401Craftsman 917. 273401179Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273481Craftsman 917. 273481180Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27351Craftsman 917. 27351181Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273631Craftsman 917. 273631182Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273642Craftsman 917. 273642183Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273663Craftsman 917. 273663184Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273648Craftsman 917. 273648185Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27377Craftsman 917. 27377186Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273763Craftsman 917. 273763187Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27475Craftsman 917. 27475188Instrukcja obsługi Craftsman 917. 2738Craftsman 917. 2738189Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27384Craftsman 917. 27384190Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27404Craftsman 917. 27404191Instrukcja obsługi Craftsman 917. 274762Craftsman 917. 274762192Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27481Craftsman 917. 27481193Instrukcja obsługi Craftsman 917. 274953Craftsman 917. 274953194Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27499Craftsman 917. 27499195Instrukcja obsługi Craftsman 917. 275013Craftsman 917. 275013196Instrukcja obsługi Craftsman 917. 275283Craftsman 917. 275283197Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27538Craftsman 917. 27538198Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27537Craftsman 917. 27537199Instrukcja obsługi Craftsman 917. 275632Craftsman 917. 275632200Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27582Craftsman 917. 27582201Instrukcja obsługi Craftsman 917. 275764Craftsman 917. 275764202Instrukcja obsługi Craftsman 917. 2754Craftsman 917. 2754203Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27603Craftsman 917. 27603204Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27621Craftsman 917. 27621205Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27632Craftsman 917. 27632206Instrukcja obsługi Craftsman 917. 2759Craftsman 917. 2759207Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27623Craftsman 917. 27623208Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27624Craftsman 917. 27624209Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27631Craftsman 917. 27631210Instrukcja obsługi Craftsman 917. 276920Craftsman 917. 276920211Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28035Craftsman 917. 28035212Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28726Craftsman 917. 28726213Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28746Craftsman 917. 28746214Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28903Craftsman 917. 28903215Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289030Craftsman 917. 289030216Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289031Craftsman 917. 289031217Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28907Craftsman 917. 28907218Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289070Craftsman 917. 289070219Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289072Craftsman 917. 289072220Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289071Craftsman 917. 289071221Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28914Craftsman 917. 28914222Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28921Craftsman 917. 28921223Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289210Craftsman 917. 289210224Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289213Craftsman 917. 289213225Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28925Craftsman 917. 28925226Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28922Craftsman 917. 28922227Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289240Craftsman 917. 289240228Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289243Craftsman 917. 289243229Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289251Craftsman 917. 289251230Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289244Craftsman 917. 289244231Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28924Craftsman 917. 28924232Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289250Craftsman 917. 289250233Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289253Craftsman 917. 289253234Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28927Craftsman 917. 28927235Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28928Craftsman 917. 28928236Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289280Craftsman 917. 289280237Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289281Craftsman 917. 289281238Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28934Craftsman 917. 28934239Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289470Craftsman 917. 289470240Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28936Craftsman 917. 28936241Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289360Craftsman 917. 289360242Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289362Craftsman 917. 289362243Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28945Craftsman 917. 28945244Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28947Craftsman 917. 28947245Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28955Craftsman 917. 28955246Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28948Craftsman 917. 28948247Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28990Craftsman 917. 28990248Instrukcja obsługi Craftsman 917. 28991Craftsman 917. 28991249Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37074Craftsman 917. 37074250Instrukcja obsługi Craftsman 917. 370620Craftsman 917. 370620251Instrukcja obsługi Craftsman 917. 370610Craftsman 917. 370610252Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371030Craftsman 917. 371030253Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37134Craftsman 917. 37134254Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371032Craftsman 917. 371032255Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371031Craftsman 917. 371031256Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371342Craftsman 917. 371342257Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37172Craftsman 917. 37172258Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37177Craftsman 917. 37177259Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371721Craftsman 917. 371721260Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37181Craftsman 917. 37181261Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371811Craftsman 917. 371811262Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371341Craftsman 917. 371341263Instrukcja obsługi Craftsman 917. 371812Craftsman 917. 371812264Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37192Craftsman 917. 37192265Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37193Craftsman 917. 37193266Instrukcja obsługi Craftsman 917. 373841Craftsman 917. 373841267Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374043Craftsman 917. 374043268Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374040Craftsman 917. 374040269Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374041Craftsman 917. 374041270Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374042Craftsman 917. 374042271Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374061Craftsman 917. 374061272Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374060Craftsman 917. 374060273Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374090Craftsman 917. 374090274Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374062Craftsman 917. 374062275Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374093Craftsman 917. 374093276Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374092Craftsman 917. 374092277Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374091Craftsman 917. 374091278Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374100Craftsman 917. 374100279Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374101Craftsman 917. 374101280Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374103Craftsman 917. 374103281Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374111Craftsman 917. 374111282Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374110Craftsman 917. 374110283Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374160Craftsman 917. 374160284Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374150Craftsman 917. 374150285Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374351Craftsman 917. 374351286Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374350Craftsman 917. 374350287Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374352Craftsman 917. 374352288Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374353Craftsman 917. 374353289Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374355Craftsman 917. 374355290Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374354Craftsman 917. 374354291Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374358Craftsman 917. 374358292Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374356Craftsman 917. 374356293Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374360Craftsman 917. 374360294Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374363Craftsman 917. 374363295Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374365Craftsman 917. 374365296Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374364Craftsman 917. 374364297Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374540Craftsman 917. 374540298Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374362Craftsman 917. 374362299Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374541Craftsman 917. 374541300Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374366Craftsman 917. 374366301Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375011Craftsman 917. 375011302Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374941Craftsman 917. 374941303Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375010Craftsman 917. 375010304Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374940Craftsman 917. 374940305Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375013Craftsman 917. 375013306Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375012Craftsman 917. 375012307Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37561Craftsman 917. 37561308Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375631Craftsman 917. 375631309Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375632Craftsman 917. 375632310Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376230Craftsman 917. 376230311Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376233Craftsman 917. 376233312Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376232Craftsman 917. 376232313Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376231Craftsman 917. 376231314Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376234Craftsman 917. 376234315Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376240Craftsman 917. 376240316Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376241Craftsman 917. 376241317Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376242Craftsman 917. 376242318Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376390Craftsman 917. 376390319Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376393Craftsman 917. 376393320Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376392Craftsman 917. 376392321Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376391Craftsman 917. 376391322Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376395Craftsman 917. 376395323Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376401Craftsman 917. 376401324Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376400Craftsman 917. 376400325Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376403Craftsman 917. 376403326Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376402Craftsman 917. 376402327Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376407Craftsman 917. 376407328Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376404Craftsman 917. 376404329Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376396Craftsman 917. 376396330Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376406Craftsman 917. 376406331Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37646Craftsman 917. 37646332Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376405Craftsman 917. 376405333Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376530Craftsman 917. 376530334Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376531Craftsman 917. 376531335Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37648Craftsman 917. 37648336Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376533Craftsman 917. 376533337Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376536Craftsman 917. 376536338Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376534Craftsman 917. 376534339Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376540Craftsman 917. 376540340Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376542Craftsman 917. 376542341Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376537Craftsman 917. 376537342Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37667Craftsman 917. 37667343Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37658Craftsman 917. 37658344Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376541Craftsman 917. 376541345Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376671Craftsman 917. 376671346Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376673Craftsman 917. 376673347Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376543Craftsman 917. 376543348Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376672Craftsman 917. 376672349Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376674Craftsman 917. 376674350Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377011Craftsman 917. 377011351Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377544Craftsman 917. 377544352Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377422Craftsman 917. 377422353Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377012Craftsman 917. 377012354Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377431Craftsman 917. 377431355Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377425Craftsman 917. 377425356Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377542Craftsman 917. 377542357Instrukcja obsługi Craftsman 917. 3773Craftsman 917. 3773358Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377631Craftsman 917. 377631359Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377582Craftsman 917. 377582360Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37841Craftsman 917. 37841361Instrukcja obsługi Craftsman 917. 377592Craftsman 917. 377592362Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37945Craftsman 917. 37945363Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37892Craftsman 917. 37892364Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385120Craftsman 917. 385120365Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385122Craftsman 917. 385122366Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385123Craftsman 917. 385123367Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385124Craftsman 917. 385124368Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385125Craftsman 917. 385125369Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385126Craftsman 917. 385126370Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38514Craftsman 917. 38514371Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385140Craftsman 917. 385140372Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385142Craftsman 917. 385142373Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385143Craftsman 917. 385143374Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385192Craftsman 917. 385192375Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38519Craftsman 917. 38519376Instrukcja obsługi Craftsman 917. 386410Craftsman 917. 386410377Instrukcja obsługi Craftsman 917. 385270Craftsman 917. 385270378Instrukcja obsługi Craftsman 917. 387203Craftsman 917. 387203379Instrukcja obsługi Craftsman 917. 3875Craftsman 917. 3875380Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38741Craftsman 917. 38741381Instrukcja obsługi Craftsman 917. 387402Craftsman 917. 387402382Instrukcja obsługi Craftsman 917. 387258Craftsman 917. 387258383Instrukcja obsługi Craftsman 917. 387205Craftsman 917. 387205384Instrukcja obsługi Craftsman 917. 3882Craftsman 917. 3882385Instrukcja obsługi Craftsman 917. 388191Craftsman 917. 388191386Instrukcja obsługi Craftsman 917. 388201Craftsman 917. 388201387Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38823Craftsman 917. 38823388Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38862Craftsman 917. 38862389Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38721Craftsman 917. 38721390Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38841Craftsman 917. 38841391Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38836Craftsman 917. 38836392Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389011Craftsman 917. 389011393Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389020Craftsman 917. 389020394Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389021Craftsman 917. 389021395Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389060Craftsman 917. 389060396Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389052Craftsman 917. 389052397Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389051Craftsman 917. 389051398Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389061Craftsman 917. 389061399Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389050Craftsman 917. 389050400Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389053Craftsman 917. 389053401Instrukcja obsługi Craftsman 917. 38919Craftsman 917. 38919402Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389062Craftsman 917. 389062403Instrukcja obsługi Craftsman 917270841Craftsman 917270841404Instrukcja obsługi Craftsman 917272261Craftsman 917272261405Instrukcja obsługi Craftsman 917272673Craftsman 917272673406Instrukcja obsługi Craftsman 944. 36153Craftsman 944. 36153407Instrukcja obsługi Craftsman 987. 889Craftsman 987. 889408Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 486. 242182Craftsman Craftsman Lawn Mower 486. 242182409Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 486. 243292Craftsman Craftsman Lawn Mower 486. 243292410Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. com/pl/device/82247/lawn_mower/craftsman/craftsman_lawn_mower_917_27582/">Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 27582411Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. com/pl/device/82248/lawn_mower/craftsman/craftsman_lawn_mower_917_25354/">Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 25354412Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. 27581Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 27581413Instrukcja obsługi Craftsman ELECTRIC START 917. 27108Craftsman ELECTRIC START 917. 27108414Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. 28851Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 28851415Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. com/pl/device/82252/lawn_mower/craftsman/craftsman_lawn_mower_917_253551/">Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 253551416Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower 917. 38885Craftsman Craftsman Lawn Mower 917. 38885417Instrukcja obsługi Craftsman ELECTRIC START 42" MOWER AUTOMATIC LAWN TRACTOR 944. 602951Craftsman ELECTRIC START 42" MOWER AUTOMATIC LAWN TRACTOR 944. 602951418Instrukcja obsługi Craftsman EZ 917. 258692Craftsman EZ 917. 258692419Instrukcja obsługi Craftsman EZ 917. 270752Craftsman EZ 917. 270752420Instrukcja obsługi Craftsman EZ 917. 37742Craftsman EZ 917. 37742421Instrukcja obsługi Craftsman EZ3 917. 270631Craftsman EZ3 917. 270631422Instrukcja obsługi Craftsman EZ3 917. 259172Craftsman EZ3 917. 259172423Instrukcja obsługi Craftsman GARDENTRACTOR 917. 27528Craftsman GARDENTRACTOR 917. 27528424Instrukcja obsługi Craftsman PGT9000Craftsman PGT9000425Instrukcja obsługi Craftsman LTS 1500Craftsman LTS 1500426Instrukcja obsługi Craftsman EZ3 917. 270711Craftsman EZ3 917. 270711427Instrukcja obsługi Craftsman GRASS CATCHER 917. 24898Craftsman GRASS CATCHER 917. 24898428Instrukcja obsługi Craftsman Lawn Mower Gcv160Craftsman Lawn Mower Gcv160429Instrukcja obsługi Craftsman POWER RAKE 486. 2928Craftsman POWER RAKE 486. 2928430Instrukcja obsługi Craftsman Rotary Lawn Mower 917. 388981Craftsman Rotary Lawn Mower 917. 388981431Instrukcja obsługi Craftsman PYT 9000Craftsman PYT 9000432Instrukcja obsługi Craftsman SEGADORA 917. 274031Craftsman SEGADORA 917. 274031433Instrukcja obsługi Craftsman ROTARY 917. 37712Craftsman ROTARY 917. 37712434Instrukcja obsługi Craftsman Sun Shade 486. 24226Craftsman Sun Shade 486. 24226435Instrukcja obsługi Craftsman TRACTOR LIFT 610. 246Craftsman TRACTOR LIFT 610. 246436Instrukcja obsługi Craftsman YT 4000Craftsman YT 4000437Instrukcja obsługi Craftsman YT 3000Craftsman YT 3000438Instrukcja obsługi Craftsman ZT 7000 107. 2777Craftsman ZT 7000 107. 2777439Instrukcja obsługi Craftsman YT 4500Craftsman YT 4500440Instrukcja obsługi Craftsman ZTS 6000Craftsman ZTS 6000441Instrukcja obsługi Craftsman 107. 289860Craftsman 107. 289860442Instrukcja obsługi Craftsman 247. 28902Craftsman 247. 28902443Instrukcja obsługi Craftsman 247. 3729Craftsman 247. 3729444Instrukcja obsługi Craftsman 29281Craftsman 29281445Instrukcja obsługi Craftsman 28035Craftsman 28035446Instrukcja obsługi Craftsman 486. 248473Craftsman 486. 248473447Instrukcja obsługi Craftsman 37435Craftsman 37435448Instrukcja obsługi Craftsman 385141Craftsman 385141449Instrukcja obsługi Craftsman 917. 259592Craftsman 917. 259592450Instrukcja obsługi Craftsman 917. 252560Craftsman 917. 252560451Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27105Craftsman 917. 27105452Instrukcja obsługi Craftsman 917. 272057Craftsman 917. 272057453Instrukcja obsługi Craftsman 917. 27285Craftsman 917. 27285454Instrukcja obsługi Craftsman 917. 273638Craftsman 917. 273638455Instrukcja obsługi Craftsman 917. 275021Craftsman 917. 275021456Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289211Craftsman 917. 289211457Instrukcja obsługi Craftsman 917. 276361Craftsman 917. 276361458Instrukcja obsługi Craftsman 917. 370741Craftsman 917. 370741459Instrukcja obsługi Craftsman 917. 37368Craftsman 917. 37368460Instrukcja obsługi Craftsman 917. 289283Craftsman 917. 289283461Instrukcja obsługi Craftsman 917. 375611Craftsman 917. 375611462Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374361Craftsman 917. 374361463Instrukcja obsługi Craftsman 917. 374102Craftsman 917. 374102464Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376676Craftsman 917. 376676465Instrukcja obsługi Craftsman 917. 376394Craftsman 917. 376394466Instrukcja obsługi Craftsman 917. 379480Craftsman 917. 379480467Instrukcja obsługi Craftsman 917. 386411Craftsman 917. 386411468Instrukcja obsługi Craftsman 917. 389010Craftsman 917. 389010469Instrukcja obsługi Craftsman EZ 917. 270814Craftsman EZ 917. 270814470Instrukcja obsługi Craftsman 917O251550Craftsman 917O251550

  Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja przyporządkowania pinów Craftsman 580 75133