Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu D Link 515337

Instrukcja użytkowania produktu D Link 515337 jest bardzo ważnym narzędziem, które pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości tego produktu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat montażu, a także wskazówki, jak wykorzystać produkt w celu uzyskania optymalnych wyników. Instrukcja może również zawierać informacje na temat przygotowania produktu do użytku, jak również przydatne wskazówki dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Instrukcja użytkowania D Link 515337 jest ważnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać w pełni możliwości tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu D Link 515337

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Niebezpieczeństwo uszkodzeń izranień przez przewracające sięurządzenie chłodnicze.

Niezabudowane urządzeniechłodni-cze może się przewrócić.

Trzymać drzwi urządzenia zamknięte,aż urządzenie chłodnicze zostaniezabudowane i zamocowane w niszydo zabudowy zgodnie z instrukcjąużytkowania i montażu.

Zagrożenie pożarowe i ryzykowyrządzenia uszkodzeń przezurzą-dzenia emitujące ciepło.

Urządzenia emitujące ciepło mogąsię zapalić i spowodować pożaru-rządzenia chłodniczego.

Nie wolno instalować urządzeniachłodniczego pod płytą grzejną.

Zalecane jest suche i dobrzewentylo-wane pomieszczenie.

Przy wybieraniu miejsca ustawieniana-leży pamiętać, że zużycie energiiurzą-dzenia chłodniczego wzrasta, jeśli jestono ustawione w bezpośrednimsą-siedztwie grzejnika, piekarnika lubinne-go źródła ciepła. Należy także unikaćbezpośredniego nasłonecznienia.

Im wyższa jest temperatura otoczenia,tym dłużej pracuje kompresor i tymwię-ksze jest zużycie energii.

Przy zabudowie urządzenia należy pozatym przestrzegać następujących zasad:

– Gniazdo elektryczne musi znajdowaćsię poza obszarem tylnej ściankiu-rządzenia i w sytuacji awaryjnej musibyć łatwo dostępne.

– Wtyczka i kabel zasilający nie mogądotykać tylnej ścianki urządzenia,po-nieważ mogłyby zostać uszkodzoneprzez wibracje.

– Także inne urządzenia nie powinnybyć podłączone do gniazd wobsza-rze tylnej ścianki urządzenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzeńprzez wysoką wilgotność powietrza.

Przy wysokiej wilgotności powietrzana zewnętrznych powierzchniachu-rządzenia chłodniczego może sięosadzać kondensat, doprowadzającdo korozji.

Ustawić urządzenie chłodnicze wsu-chym i/lub klimatyzowanympo-mieszczeniu z wystarczającąwenty-lacją.

Proszę się upewnić po zabudowie,że drzwi urządzenia prawidłowo sięzamykają, zostały zachowanezale-cane przekroje wentylacyjne iurzą-dzenie chłodnicze zostałozabudo-wane zgodnie z opisem w niniejszejinstrukcji użytkowania i montażu.

Instalacja

*INSTALLATION*

Klasa klimatyczna

Urządzenie przystosowane jest dookre-ślonej klasy klimatycznej (zakresutem-peratur otoczenia), której granice musząbyć zachowane. Klasa klimatyczna jestzamieszczona na tabliczceznamiono-wej we wnętrzu urządzenia.

Klasaklimatycz-na

Temperaturaotoczenia

SN +10 do +32 °C

N +16 do +32 °C

ST +16 do +38 °C

T +16 do +43 °C

Niższa temperatura otoczenia prowadzido dłuższych przestojów kompresora.

Może to doprowadzić do podwyższeniatemperatury w urządzeniu i wystąpieniazwiązanych z tym usterek.

Wentylacja

Jeśli nie są zachowanewymaga-ne przekroje wentylacyjwymaga-ne,kompre-sor częściej się włącza i pracujeprzez dłuższy okres czasu.

Prowadzi to do zwiększonegozuży-cia energii i podwyższeniatempera-tury roboczej kompresora, co wefek-cie może spowodować uszkodzeniekompresora.

Proszę bezwzględnie zachowaćzale-caną wielkość otworówwentylacyj-nych.

Powietrze przy tylnej ścianceurządze-nia ogrzewa się. Dlatego zabudowame-blowa musi być wykonana w takispo-sób, żeby zapewnić swobodnąwentyla-cję (patrz rozdział „Wymiary dozabudo-wy“):

– Wlot powietrza  następuje poprzezcokół, a wylot powietrza  u góry, wtylnym obszarze zabudowykuchen-nej.

Instalacja

– Do celów wentylacyjnych z tyłuurzą-dzenia należy przewidzieć kanałwy-lotowy o głębokości przynajmniej40 mm.

– Przekroje wentylacyjne w cokoleme-blowym, w szafce do zabudowy i podsufitem pomieszczenia muszą miećzawsze przynajmniej 200 cm² żebyogrzane powietrze mogło byćodpro-wadzane bez przeszkód.

Jeśli w otworze wentylacyjnym masię znajdować kratka wentylacyjna,wówczas otwór musi być większy niż200 cm². Powierzchnia 200 cm²wy-nika z sumy otworów w kratcewen-tylacyjnej.

– Ważne! Urządzenie pracuje tymbar-dziej energooszczędnie, im większesą przekroje wentylacyjne.

Otworów wentylacyjnych nie wolnozasłaniać ani zastawiać. Poza tymnależy je regularnie oczyszczać zku-rzu.

Górny przekrój wentylacyjny

Górny przekrój wentylacyjny możezo-stać wyprowadzony na różne sposoby:

a bezpośrednio nad urządzeniem zkratką wentylacyjną (powierzchniawentylacyjna przynajmniej 200 cm²)b pomiędzy zabudową meblową i

sufi-tem

c w suficie podwieszanym

Drzwiczki mebloweOdstęp poziomy i pionowy

W zależności od pozostałej zabudowymeblowej określona jest grubość ipro-mień krawędzi drzwiczek meblowychoraz odstęp między drzwiczkami (wpo-ziomie i w pionie).

Proszę bezwzględnie przestrzegać:

– odstęp poziomy

Odstęp pomiędzy drzwiczkamimeblo-wymi i znajdującymi się powyżej ew.

poniżej drzwiczkami szafki musiwyno-sić min. 3 mm.

– odstęp pionowy

Jeśli odstęp pomiędzy drzwiczkamimeblowymi urządzenia chłodniczegoi sąsiadującym od strony zawiasówfrontem meblowym ew. listwąwy-kończeniową jest zbyt mały, przyotwieraniu drzwi urządzeniachłodni-czego może dojść do kolizji zfron-tem meblowym/listwąwykończenio-wą.

W zależności od grubości i promieniakrawędzi drzwiczek meblowychwy-magany jest indywidualny odstęp.

Należy go uwzględnić przy planowaniukuchni ew. przy wymianie urządzeniachłodniczego, decydując się naodpo-wiednie rozwiązanie konstrukcyjne.

Grubość

promieni krawędzi B

R0 R1, 2 R2 R3

≥16 - 19 min. 3

20 5 4 4 3, 5

21 5, 5 5 4, 5 4

22 6, 5 6 5, 5 5

Sąsiadujący front meblowyA = grubość frontu meblowegoB = promień krawędzi

X = odstęp

Listwa wykończeniowa

Wskazówka: Zamontować elementdy-stansowy pomiędzy korpusemmeblo-wym i listwą wykończeniową. W tensposób można uzyskać odpowiedniąszerokość szczeliny.

Ciężar drzwiczek meblowychprzez zbyt ciężkie drzwiczkimeblo-we.

Zamontowane drzwiczki meblowe,które przekraczają dopuszczalnycię-żar, mogą spowodować uszkodzeniezawiasów, co m. in. możedoprowa-dzić do usterek w działaniuurządze-nia.

Przed montażem drzwiczek meblowychnależy się upewnić, czy nie zostanieprzekroczony dopuszczalny ciężarprze-znaczonych do zamontowaniadrzwi-czek meblowych:

Montaż dużych lub dzielonych drzwiurządzenia

W serwisie Miele lub w sklepachspe-cjalistycznych można nabyćodpo-wiedni zestaw montażowy ew. kolejnąparę kątowników mocujących.

Przed zabudową urządzenia

 Przed rozpoczęciem zabudowynale-ży wyjąć z urządzenia worek zele-mentami montażowymi i innymwypo-sażeniem i usunąć taśmę maskującąz zewnętrznych drzwi urządzenia.

 W żadnym wypadku nie usuwać ztyłu urządzenia:

– elementów dystansowych (wzależ-ności od modelu).

Gwarantują one zachowaniewyma-ganego odstępu pomiędzy tyłemu-rządzenia i ścianą.

– woreczków, które znajdują się wkrat-ce metalowej (wymienniku ciepła) (wzależności od modelu).

Są one ważne dla działaniaurządze-nia. Ich zawartość jest nietoksyczna inie jest niebezpieczna.

 Usunąć uchwyt przewodu z tyłuurzą-dzenia.

 Otworzyć drzwi urządzenia iwycią-gnąć czerwone zabezpieczenietrans-portowe  (w zależności od modelu).

Czy stare urządzenie byłowyposażo-ne w inny system zawiasów?

Jeśli nawet Państwa stare urządzeniebyło wyposażone w inny systemzawia-sów, mimo to nadal można wykorzystaćdrzwiczki meblowe. W takim przypadkunależy zdemontować stare okucia zszafki do zabudowy, nie będą one jużwięcej potrzebne, ponieważ drzwiczkimeblowe zostaną teraz zamontowanena drzwiach urządzenia. Wszystkiepo-trzebne elementy są dostarczone lubmogą zostać zamówione w serwisie.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, witryna może przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki użytkownika, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie po to, aby strona działała prawidłowo. Informacje te zazwyczaj nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane działanie przeglądarki. Szanujemy prawo do prywatności, dlatego każdy użytkownik może zrezygnować z niektórych rodzajów plików cookie. Wystarczy kliknąć na nagłówki poszczególnych kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zmienić nasze domyślnie przyjęte ustawienia. Jednak blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z witryny i usług, które są przez nas oferowane.

Cookie służą do przechowywania danych użytkownika niezbędnych do prawidłowego wyświetlania strony internetowej i nie mogą być wyłączone.

Sesja
Analiza Google

Cookie używane do rejestrowania ruchu użytkowników na stronie. Używamy ich w celu poprawy obsługi klienta na naszej stronie.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

deino 06 Sep 2012 20:19 2091 0

Lock | New topic

 • #1Level 11  

  #1

  Instrukcja użytkowania i instalacji/user manual multi languages do wentylatora sufitowego (mieszacza powietrza) firmy Westinghouse Lighting Corporation werjsa GS-26-Trigona-WH08

  Attachments:

  • Trigona. pdfDownload(1. 77 MB) Punkty: 1 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions Instrukcja montażu i użytkowania GS-26-Trigona-WH08

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu D Link 515337

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu D Link 515337

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu D Link 515337