Instrukcje dotyczące przekazywania D Link Vonage Vta Vr

Instrukcje przekazywania D-Link Vonage VTA VR są niezbędne do konfiguracji i korzystania z usług VoIP. Instrukcje te obejmują informacje na temat podłączania i instalacji VTA do routera, tworzenia konta użytkownika i przekazywania numerów. Instrukcje te także obejmują informacje na temat konfigurowania i korzystania z usług VoIP, w tym konfigurowania urządzenia za pomocą Vonage VTA VR, łączenia się z serwerami VoIP, tworzenia połączeń, konfigurowania połączeń i funkcji automatycznego odbioru. Instrukcje te są dostępne w wersji papierowej i w Internecie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące przekazywania D Link Vonage Vta Vr

Dokumentacja wymagana w przypadku nowych urządzeń:

wprowadzonych do obrotu po 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wprowadzonych do obrotu przed 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE.

Dokumentacja wymagana w przypadku urządzeń używanych:

• wyprodukowanych po 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wyprodukowanych po 1 maja 2004r. a przed 29 grudnia 2009r. - zgodna z § 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (szczegóły – patrz niżej) oraz deklaracja zgodności WE;

• wyprodukowanych przed 1 maja 2004r. zgodna z § 4 ust. 2 punkty 1-8 rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (szczegóły – patrz niżej).

§ 58 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (wdrażającego do polskiego prawa wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE):

1. Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

2. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.

3. Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

4. Maszyna powinna być wyposażona w „Instrukcję oryginalną” oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

5. W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.

6. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.

7. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

§ 50 rozporządzenia MG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (wdrażającego do polskiego prawa wymagania dyrektywy maszynowej 98/37/WE):

1. Do maszyn powinna być dołączona instrukcja zawierająca co najmniej:

  • informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny (zgodne z § 48 ust. 1 ww. rozporządzenia), z wyłączeniem numeru fabrycznego;
  • informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu;
  • przewidywane zastosowanie maszyny (zgodne z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia);
  • informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;
  • instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;
  • w koniecznych przypadkach:

- informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny,

- wskazówki szkoleniowe,

- podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie. Instrukcja powinna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w jednym z języków państw członkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wyposażone w instrukcję oryginalną producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz w instrukcję przetłumaczoną, jeżeli ma to zastosowanie, na język polski. Tłumaczenie instrukcji powinno być wykonane przez producenta lub przez jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach, instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku zrozumiałym dla tego personelu. Do instrukcji powinny być dołączone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, sprawdzania prawidłowości działania maszyny, także, jeżeli ma to zastosowanie, naprawy maszyny oraz wszelkie istotne zalecenia, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa. W niezbędnych przypadkach instrukcja powinna określać wymagania w zakresie instalowania i montażu, w szczególności dotyczące zastosowanych tłumików drgań, rodzaju i masy płyt fundamentowych, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań. Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące hałasu emitowanego przez maszynę i podawać wartości rzeczywiste podanych niżej parametrów albo ich wartości określone w wyniku pomiarów wykonanych na identycznych maszynach:

  • równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy, skorygowanego charakterystyką A, gdy przekracza on 70 dB (A); jeżeli poziom dźwięku nie przekracza 70 dB (A), należy to potwierdzić w instrukcji;
  • szczytowej chwilowej wartości ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowanej charakterystyką C, gdy przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 µPa);
  • poziomu mocy akustycznej maszyny, w przypadku gdy równoważny poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowany charakterystyką A, przekracza 85 dB (A).

7. Informacje techniczne opisujące maszynę nie powinny pozostawać w sprzecznościinstrukcją w zakresie bezpieczeństwa.

8. Dokumentacja techniczna opisująca maszynę powinna zawierać informacje dotyczące hałasu emitowanego przez maszynę, o których mowa w ust. 6.

§ 4 ust. punkty 1-3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

1. Eksploatujący, zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, dołącza dwa egzemplarze dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie stanowią inaczej, zawiera w szczególności:

1) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;
2) rysunek zestawieniowy;
3) instrukcję eksploatacji;
4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;
5) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
6) dokumentację uzupełniającą, o której mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji;
7) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.

3. Dokumentacja uzupełniająca zawiera:

1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
3) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;
4) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm. 3);
5) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. nr 199, poz. 1228) ze zmianą opublikowaną w (Dz. 2011 nr 124 poz. 701).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. nr 259, poz. 2170).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. 2018 poz. 2176)

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Fot. Serwis Samorządowy PAP

MF udostępniło instrukcje dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych przez JST po ostatnich zmianach w rozporządzeniach.

W związku z wątpliwościami samorządów w zakresie sporządzania m. in. sprawozdań budżetowych w kontekście nowego rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, resort finansów opublikował komunikaty, które mają ułatwić przygotowanie i przekazanie tych dokumentów.

Wyjaśnienia dotyczą: aplikacji do przekazywania sprawozdań budżetowych, struktur danych sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego, aplikacji do przekazywania do GUS sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za IV kwartał oraz aplikacji do przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Aplikacja do przekazywania sprawozdań budżetowych
[dot. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144)]

Na podstawie § 23 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144) jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Jednocześnie informujemy, że poprzedni komunikat dotyczący stosowania informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ - wydany na podstawie § 25 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego – w związku z przepisami przejściowymi pozostaje w mocy dla sprawozdań i ich korekt sporządzanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. z 2020 r. 1564 oraz z 2021 r. 964).

Struktury danych sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego (dokumentacja wejścia-wyjścia Systemu BeSTi@)

Struktury danych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych przekazywanych w formie dokumentu elektronicznego, o których mowa w § 23 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144), wraz z dokumentacją wejścia-wyjścia informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne są na portalu serwisowym tego systemu pod adresem: https://budzetjst. pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/.

Stosowanie wskazanych wyżej struktur danych sprawozdań jednostkowych - w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej nakładającym na wszystkich kierowników jednostek oraz kierowników jednostek obsługujących przekazywanie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego – będzie obowiązkowe dla sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz do sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.

Do sprawozdań jednostkowych sporządzanych za wcześniejsze niż wyżej wymienione okresy sprawozdawcze, należy stosować formę określoną przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, co w przypadku wskazania formy elektronicznej oznacza, że powyższe struktury będą mieć do nich zastosowanie, zaś w przypadku wskazania formy papierowej oznacza, że powyższych struktur nie stosuje się.

Aplikacja do przekazywania do GUS sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za IV kwartał
[dot. 144)]

Wykonanie obowiązków określonych w § 23 ust. 5 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144) odnośnie przekazywania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za IV kwartały Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 oraz rocznych Rb-27S i Rb-28S do GUS wymaga wskazania aplikacji służącej do wykonania tego obowiązku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja odsyłająca do właściwej strony GUS zostanie opublikowana w terminie późniejszym po zakończeniu uzgodnień w tej sprawie.

Aplikacja do przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
[dot. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2396 z późn. zm. )]

Sprawozdania łączne i zbiorcze przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie § 9 ust. 5 - 7 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej pliki sprawozdań łącznych oraz pliki sprawozdań zbiorczych - w formie dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Sprawozdania jednostkowe samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Na podstawie § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) samorządowe jednostki budżetowe, w tym jednostki obsługujące, oraz samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania – sporządzone za okresy sprawozdawcze zaczynające się 1 stycznia 2022 r. lub później - wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego SJO BeSTi@ (albo BeSTi@) lub w plikach elektronicznych zgodnych z dokumentacją wejścia-wyjścia informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@, dostępną na portalu serwisowym tego systemu pod adresem: https://budzetjst.

Sprawozdania jednostkowe samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną

Na podstawie § 9 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykorzystaniem formularzy sprawozdań w postaci elektronicznej dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem elektronicznym: www. gov. pl/finanse na podstronie: https://www. pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N w postaci elektronicznej przygotowane na wyżej wskazanych wzorach należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przekazać do właściwej jednostki samorządu terytorialnego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych.

Instrukcje dotyczące przekazywania D Link Vonage Vta Vr

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące przekazywania D Link Vonage Vta Vr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące przekazywania D Link Vonage Vta Vr