Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s

Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s są przeznaczone do użytku w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia. Przepisy Cablescan Qs 200s są przeznaczone do określenia, jakie standardy bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas użytkowania urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i przepisów, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie urządzenia. Należy również przestrzegać wszystkich wytycznych i zalecanych procedur dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s

1 SIEMENS MICROMASTER (seria 6SE92) INSTRUKCJA OBSŁUGI. Spis treści. Przepisy bezpieczeństwa 2 1. OPIS OGÓLNY PRZEKSZTAŁTNIKÓW 3 2. INSTALACJA 4 3. PANEL OPERATORSKI I PODSTAWOWE FUNKCJE OBSŁUGA PRZEKSZTAŁTNIKA NASTAWY FALOWNIKA KODY BŁĘDÓW SPECYFIKACJA SERII FALOWNIKÓW INFORMACJE DODATKOWE 36 luty 1998 r.

2 Przepisy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem instalowania i uruchomieniem falownika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz dokonać oględzin urządzenia w celu sprawdzenia czy w trakcie transportu i przechowywania nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne obudowy. Na potrzeby niniejszego podręcznika i oznakowania produktu definiuje się tu następujące pojęcia: Wykwalifikowany pracownik to osoba, która zaznajomiła się z zasadami obsługi, działania, możliwościami urządzenia oraz grożącymi niebezpieczeństwami wynikającymi z zastosowania urządzenia. Osoba taka musi posiadać właściwe przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwporażeniowej a w szczególności musi być przeszkolona w zakresie środków ochrony przeciwporażeniowej i udzielania pierwszej pomocy UWAGA oznacza, że istnieje możliwość utraty życia, obrażeń ciała i strat materialnych, które mogą wyniknąć w wypadku nie zachowania zasad ostrożności. OSTRZEŻENIE oznacza możliwość utraty życia, obrażeń ciała i strat materialnych, które mogą wyniknąć w wypadku nie zachowania zasad ostrożności. Wskazówka oznacza informację istotną dla prawidłowej pracy urządzenia lub osiągnięcia określonego celu. UWAGA. Urządzenie stwarza zagrożenie porażenia prądem elektryczny i steruje maszynami wirującymi. Nie zapoznanie się z zawartością niniejszej instrukcji może być przyczyną utraty życia, zdrowia lub innych poważnych wypadków. Niniejsze urządzenie może użytkować jedynie wykwalifikowany personel, po zapoznaniu się ze wszystkimi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania i funkcjonowania urządzenia zawartymi w tej instrukcji. Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia zależy od właściwej obsługi, instalacji oraz jego wykorzystania. MICROMASTER PRACUJE W ZAKRESIE WYSOKICH NAPIĘĆ!!! - Kondensatory w obwodzie pośredniczącym prądu stałego są ładowane do napięcia o niebezpiecznej wartości. Z tego powodu zabrania się otwierania obudowy w czasie pięciu minut po wyłączeniu zasilania. W przypadku użytkowania otwartego urządzenia należy zwrócić uwagę na części znajdujące się pod napięciem. Nie wolno ich dotykać. Następujące zaciski mogą znajdować się pod napięciem nawet po wyłączeniu zasilania: - zaciski zasilające L/L1, N/L2, L3. - zaciski silnika U, V, W. - Może on być zasilany jedynie z prawidłowo podłączonej sieci zasilającej napięcia przemiennego o określonej i wartości skutecznej napięcia, pod warunkiem że zapewnione jest prawidłowe uziemienie urządzenia wg standardu IEC 536 lub NEC. - Urządzenia trójfazowe nie mogą być podłączone do zasilania poprzez wyłączniki różnicowoprądowe. - Wyłącznie wykwalifikowany personel może dokonywać łączenia, uruchamiania i usuwania uszkodzeń. Wyżej wymieniony personel musi jednocześnie być zaznajomiony z niniejszą instrukcją. - Istnieje zestaw nastaw pozwalający na automatyczny ponowny start napędu po zaniku napięcia zasilającego. - Jeżeli wymagana jest ochrona termiczna silnika istnieje konieczność zastosowania zewnętrznego termistorowego czujnika temperatury typu PTC (patrz rozdział 2. 3. 5). - Otworzenie osłony wentylatora chłodzącego (obudowa typu C) powoduje odsłonięcie części wirującej dlatego falownik musi być odłączony od zasilania przed dokonaniem tej operacji. OSTRZEŻENIE - Dzieci oraz przypadkowe osoby nie mogą mieć dostępu do niniejszego sprzętu - Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie nieautoryzowane zmiany oraz wykorzystanie jedynie poszczególnych elementów z elementów urządzenia lub jego wyposażenia bez pisemnej zgody wytwórcy mogą być przyczyną pożarów i porażeń elektrycznych. - Niniejsza instrukcja powinna być łatwo dostępna wszystkim użytkownikom. strona: 2

3 1. OPIS OGÓLNY PRZEKSZTAŁTNIKA MICROMASTER jest rodziną falowników przeznaczoną z reguły do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych prądu przemiennego. W rodzinie tej dostępne są modele falowników o zakresie mocy od 120 W (falowniki o zasilaniu jednofazowym) do 7, 5 kw (falowniki o zasilaniu trójfazowym). Są to urządzenia sterowane mikroprocesorowo zbudowane w oparciu o zaawansowaną technologię tranzystorów IGBT, zapewniającą niezawodność i elastyczność funkcjonowania. Zastosowana metoda modulacji szerokości impulsów (PWM) z możliwością wyboru wielkości nośnej umożliwia bardzo cichą pracę silnika. Zabezpieczenie silnika i samego falownika jest zapewnione przez szeroki wybór możliwych programowych funkcji ochrony. Główne możliwości to: - łatwa instalacja, programowanie i eksploatacja, - możliwość zastosowania pętli sprzężenia zwrotnego wykorzystującej wbudowany programowo algorytm regulatora liniowego typu PI, - wysoki startowy moment obrotowy silnika przy zastosowaniu falownika, - możliwość zdalnego sterowania do 31 falowników jednocześnie, za pośrednictwem łącza szeregowego typu RS 485 przy użyciu protokołu komunikacji USS, - możliwość przystosowania falownika do większości wymagań w poszczególnych aplikacjach dzięki zastosowaniu obszernego zakresu nastaw programowych - łatwość w obsłudze panelu operacyjnego z wyświetlaczem cyfrowym i z membranowymi przyciskami umożliwiającymi wielokrotną zmianę nastaw w warunkach przemysłowych, - wbudowana, bateryjnie podtrzymywana i odporna na zakłócenia pamięć, zachowująca wybrane przez użytkownika wartości nastaw, - fabryczne trwale zapamiętany zestaw wartości nastaw domyślnych dostosowany do wymagań europejskich i amerykańskich, - możliwość regulacji napięcia wyjściowego falownika (a tym samym prędkości obrotowej silnika) poprzez użycie: a) klawiatury na pulpicie operatorskim falownika, b) analogowego wejścia napięciowego, c) zewnętrznego potencjometru precyzyjnego, d) wejść dwustanowych do zadawania skokowego, e) łącza szeregowego RS wbudowany specjalny mechanizm hamowania silnika prądem stałym, - przeciwzakłóceniowy filtr wejściowy typu RFI (modele: MM12 - MM300), - możliwość programowania dynamiki wygładzonego wzrostu i opadania, - wbudowany programowalny przekaźnik wyjściowy, - możliwość zastosowania dodatkowego wyświetlacza tekstowego (Opm2) oraz zewnętrznego modułu komunikacji sieciowej (PROFIBUS), - możliwość automatycznego rozpoznawania liczby par biegunów silnika (1, 2, 3, 4), - integralny wentylator chodzący sterowany mikroprocesorowo, - szybkie ograniczenie prądowe (FCL) pozwalające na niezawodną ochronę silnika, - kompaktowe wykonanie, pozwalające na montaż kilku falowników blisko obok siebie na bardzo małej przestrzeni. strona: 3

4 2. INSTALACJA. 2. 1 Minimalizacja zakłóceń elektromagnetycznych Falowniki są urządzeniami przeznaczonymi do eksploatacji w warunkach przemysłowych, gdzie mogą występować silne zakłócenia elektromagnetyczne, powodujące, w przypadku zastosowania innych rozwiązań wadliwą pracę napędu, jak i urządzeń z nim współpracujących. Zwykle właściwa instalacja wszystkich urządzeń zapewnia prawidłową i bezawaryjną pracę, dlatego też w trakcie instalacji falownika na stanowisku przemysłowym należy dochować poniższych zaleceń (szczególnie ważne jest tu zapewnienie odpowiedniego skutecznego uziemienia falownika oraz prawidłowa instalacja filtru przeciwzakłóceniowego typu RFI, co pokazano na rysunku 1). 1. Należy upewnić się czy wszystkie elementy układu napędowego (falownik, silnik, sterownik PLC ekrany kabli obwodów zasilających i sterowniczych) są prawidłowo podłączone do systemu uziemiającego za pomocą grubych linek uziemiających. Szczególnie ważne jest tu to aby współpracujące ze sobą urządzenia elektroniczne były podłączone do tego samego uziomu przy pomocy połączeń zapewniających niską impedancję dla sygnałów o wysokich ach. Zaciski uziemiające silnika i falownika powinny być ponadto dołączone do przewodu uziemiającego (PE) sieci zasilającej. Gdzie to tylko możliwe, należy użyć przewodów ekranowanych, zwracając przy tym szczególną uwagę na staranne zakończenie ekranu kabla tak aby nieosłonięte ekranem części przewodów kabla były jak najkrótsze, oraz wszędzie gdzie to możliwe zakończone odpowiednimi końcówkami. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na to aby ekran każdego z kabli był uziemiony dwustronnie. Należy maksymalnie odseparować kable z przewodami sterującymi od kabli z przewodami silnoprądowymi. Nie mogą one być ułożone w tym samym kanale kablowym. Jeżeli jednak kable takie muszą się krzyżować to należy tego dokonać pod kątem Należy się upewnić że poszczególne przewody są trwale i silnie umocowane w odpowiednich zaciskach zasilanych i sterowanych urządzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan zacisków warystorów kondensatorów i diód rozładowczych, zabezpieczających poszczególne styki lub elementy indukcyjne. Ma to bardo istotne znaczenie jeżeli obiekty zewnętrzne są sterowane wewnętrznymi przekaźnikami przekształtnika. 5. Jeżeli falownik ma pracować w środowisku agresywnym lub wrażliwym na zakłócenia rozchodzące się zarówno po przewodach sieci zasilającej, obwodów sterujących jak i drogą promieniowania elektromagnetycznego. to należy go wyposażyć w dodatkowy filtr przeciwzakłóceniowy typu RFI. Należy przy tym zapewnić dobre przewodzenie pomiędzy obudową filtra a obudową falownika. Wskazane jest tu również zastosowanie odpowiedniej do wymiarów przekształtnika odpowiednio uziemionej metalowej obudowy ochronnej. W żadnym wypadku powyższe zalecenia nie powinny być zlekceważone w trakcie instalowania falownika na stanowisku roboczym! Główny kabel zasilający Zacisk uziemiający Filtr przeciwzakłóceniowy UWAGA: Musi być tu zapewniony dobry styk pomiędzy obudową filtru a przekształtnika. Połączenie do zasilania i zacisku uziemienia falownika Jeżeli istnieje konieczność zastosowania filtra przeciwzakłóceniowego (RFI) należy szczególnie zadbać o to aby: -) ekrany wszystkich kabli zasilających i sterujących były skutecznie uziemione za pośrednictwem pomocą odpowiednich zacisków, -) kable zasilające i sterujące były odpowiednio wzajemnie fizycznie odseparowane. Kabel przewodów sterujących falownika Uwaga: Ekran kabla musi być uziemiony dwustronnie. Kable ekranowane Kabel ekranowany Zacisk uziemiający (niewidoczny na rysunku) W tym miejscu należy zapewnić dobry styk ekranu kabli z uziomem poprzez zdjęcie izolacji z powierzchni ekranu. Kabel przewodów zasilających silnik Uwaga: Ekran kabla musi być zakończony i uziemiony przy silniku Rysunek 1: Przykład instalacji filtru przeciwzakłóceniowego (RFI) wraz z przekształtnikiem strona: 4

5 OSTRZEŻENIE 2. 2 Instalacja mechaniczna. - FALOWNIK MUSI BYĆ SKUTECZNIE UZIEMIONY. - Gwarancję bezpiecznej pracy falownika zapewnia jego prawidłowa instalacja i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania przez wykwalifikowany personel przy zachowaniu zasad opisanych w niniejszej instrukcji. - Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólne i regionalne przepisy dotyczące instalacji oraz bezpieczeństwa określające pracę przy instalacjach wysokiego napięcia (np. VDE, jak również odpowiednie przepisy dotyczące właściwego użycia narzędzi oraz środków osobistej ochrony przeciwporażeniowej. - Należy upewnić się, że pozostawiono wolną przestrzeń wokół wszystkich wlotowych i wylotowych otworów wentylacyjnych nad i poniżej obudowy przekształtnika w promieniu co najmniej 100 mm. - Należy zagwarantować, że temperatura nie przekroczy dopuszczalnego poziomu w przypadku instalowania przekształtnika w szafie. - Falownik musi być chroniony przed uderzeniami i wibracjami. - Zaciski falownika i silnika mogą znajdować się pod napięciem nawet wtedy gdy falownik nie pracuje. Przy obsłudze przekształtnika należy używać wyłącznie narzędzi z izolacją ochronną. Instalacja mechaniczna powinna być wykonana zgodnie z rysunkiem 1 i 2 oraz tabelą wymagań środowiskowych. Tabela wymagań środowiskowych falownika. Parametr środowiska Wymagania Temperatura Min = 0 C Max = 50 C Wysokość nad poziomem Jeżeli falownik ma być zainstalowany na wysokości więcej niż 1000 m n. p. m. to należy zastosować się do zaleceń morza katalogu DA 64. Wstrząsy Należy falownik bezwzględnie chronić przed wszelkimi udarami mechanicznymi narażającymi urządzenie na uszkodzenie mechaniczne. Wibracje Nie wolno instalować przekształtnika w obszarze gdzie można się spodziewać wystąpienia stałych wibracji mechanicznych. Promieniowanie Ze względu na kompatybilność urządzeń elektrycznych, przekształtnika nie należy instalować w pobliżu źródeł elektromagnetyczne promieniowania elektromagnetycznego. Zanieczyszczenie powietrza Nie wolno instalować urządzenia w atmosferze gazów i oparów żrących, oraz pomieszczeniach silnie zakurzonych. Przekształtnik musi być zainstalowany w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na zalanie wodą. Nie wolno Zawilgocenie zainstalować urządzenia poniżej rur, na których może nastąpić kondensacja wody i zawilgocenie falownika. Należy zadbać o to, aby wloty i wyloty przewodów chłodzących nie były przysłonięte przez jakiekolwiek elementy utrudniające cyrkulacje powietrza. Wymagany strumień powietrza chłodzącego oblicza się wg zależności postaci: Φ = (P roz / T) * 3. 1 Przewietrzanie gdzie: Φ - strumień powietrza chłodzącego w [m 3 /godz. ] P roz - moc rozpraszana w [W]. Przyjmuje się zwykle, że moc ta stanowi 3% mocy znamionowej falownika. T - spodziewany wzrost temperatury wewnątrz szafy sterowniczej w [ C] współczynnik cieplny dla powietrza na poziomie morza. Jeżeli to jest niezbędne należy zainstalować dodatkowe zewnętrzne wentylatory chłodzące. 100 mm 160 mm Idealna instalacja strona: 5

6 W1 MICROMASTER - Instrukcja obsługi. F Szyna DIN H1 Głębokość D H H2 H2 H1 Głębokość D H W Obudowa typu A Obudowa typu A: 2 śruby M4 2 nakrętki M4 2 podkładki M4 Model MMxxx 1 AC 230 V Filtr klasy A = 4. 5 mm Moment dokręcenia śruby (z podkładką dociskową) 2. 5 Nm (obudowy typu A i B) 3. 0 Nm (obudowy typu C) MMxxx/2 1/3 AC 230 V Bez filtra MMxxx/3 3 AC V Bez filtra Obudowa typu A i B Wymiary zewnętrzne typów obudów w [mm] MM12 A A - MM25 A A - H W D H1 H2 W1 F MM37 A A A MM55 A A A A = 147 x 73 x MM75 A A A MM110 B B A B = 184 x 149 x MM150 B B A MM220 C C B C = 215 x 185 x MM300 C C B MM400 - C C MM C MM C W1 Obudowa typu B: 4 śruby M4 4 nakrętki M4 4 podkładki M4 Rysunek 2: Wymiary zewnętrzne obudowy przekształtnika Instalacja elektryczna. = 4. 5 mm (B) = 5. 6 mm (C) Obudowa typu C: 4 śruby M5 4 nakrętki M5 4 podkładki M5 Zaciski połączeń elektrycznych MICROMASTERA pokazano na rysunku 3. Przewody kabli zasilających i sterujących należy podłączyć zgodnie z zasadami podanymi w rozdziałach Należy upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do przekształtnika, oraz cały system jest prawidłowo uziemiony jak to pokazano na rysunku 3. OSTRZEŻENIE - Przewody zasilające i sterujące muszą być rozdzielone i maksymalnie od siebie odseparowane. Zatem muszą koniecznie być prowadzone kablami ułożonymi w oddzielnych kanałach kablowych. W obwodach sterowania należy używać kabli ekranowanych o żyłach miedzianych z miedzi klasy 1 60/70 C. Przy pracach montażowych należy używać śrubokręta krzyżowego (4-5 mm) przykręcając przewody zasilające z momentem siły nie większym niż 1. 1 Nm Połączenie silnika i przekształtnika - Obudowa typu A. Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić czy źródło zasilające ma odpowiednie napięcie znamionowe i jest dostosowane do wielkości podłączanego obciążenia (patrz rozdział 7). Należy również sprawdzić prawidłowość doboru bezpiecznika zastosowanego w układzie zasilania przekształtnika (patrz rozdział 7). Połączenia należy dokonać tak jak pokazano to na rysunku 3. strona: 6

7 OSTRZEŻENIE MICROMASTER - Instrukcja obsługi. - Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych zachodzi konieczność upewnienia się czy źródło zasilające zostało wyłączone i istnieje widoczna przerwa izolacyjna. - Należy upewnić się czy silnik jest przystosowany do napięcia zasilającego. - W sytuacji gdy przekształtnik ma sterować pracą silnika synchronicznego lub też zespołu kilku silników podłączonych równolegle to musi on pracować przy liniowej charakterystyce U/f (nastawa P077 = 0 lub 1). MICROMASTER o napięciu 230 V zasilający zarówno jedno jak i trójfazowy silnik musi być podłączony do źródła trójfazowego o napięciu 3 x 380 V Listwa zacisków sterowania zewnętrznego falownika Zaciski zasilania sieciowego Zaciski zasilania sterowanego silnika Bezpiecznik Zasilanie jednofazowe L3 L2 L1 N Stycznik Filtr przeciw zakłóceniowy (tylko klasy B) MICROMASTER Silnik N W W PE PE PE PE L U V U V INSTALACJA TYPOWA L3 L2 L1 Bezpieczniki Stycznik Filtr przeciw zakłóceniowy (tylko klasy B) MICROMASTER Silnik L1 L2 U V U V Zasilanie trójfazowe PE L3 W W PE PE PE Rysunek 3: Schemat połączeń typowego układu napędowego. strona: 7

8 Połączenie silnika i przekształtnika - Obudowa typu B. Układ zacisków zasilających i sterujących obudowy typu B jest taki sam jak układ zacisków typu A (patrz rysunek 3). Jedyna różnica polega tu na tym, że przed podłączeniem przewodów do zacisków przekształtnika należy otworzyć osłonę zacisków i prowadnicę kabli, a po zamontowaniu przewodów ponownie je zamknąć. W tym celu (patrz rysunek 3 i 4) należy: 1. Umieścić ostrze małego śrubokręta w szczelinie A na obudowie falownika i delikatnie nacisnąć nim w kierunku wskazanym strzałką. Jednocześnie należy nacisnąć palcem zatrzask B na drugiej stronie osłony przewodów w kierunku wskazanym przez strzałkę. Czynności te spowodują otworzenie się, zamontowanej na zawiasie, osłony zacisków. W celu otworzenia prowadnicy kabli doprowadzających, należy nacisnąć palcami zatrzaski C i D w sposób wskazany strzałkami na rysunku. Przewlec kable przez odpowiednie otwory w osłonie, oraz zamocować przewody w odpowiednich zaciskach upewniając się, że są one odpowiednio długie, pewnie umocowane i odizolowane od siebie oraz że ekrany kabli zostały starannie zakończone. Kabel sterujący powinien być przewleczony przez otwór E, zaś kable zasilające przekształtnik oraz silnik przez otwory F i G. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA TO ABY PRZEWODY ZASILAJĄCE I PRZEWODY STERUJĄCE BYŁY PROWADZONE ODDZIELNYMI KABLAMI W ODDZIELNYCH KANAŁACH KABLOWYCH. 4. Zamknąć osłonę i prowadnice upewniając się przy tym, że zatrzaski je mocujące powróciły do właściwej pozycji A i B - zatrzaski osłony zacisków falownika C i D - zatrzaski osłony kabli E - otwór wejściowy kabla sterowania falownika (średnica 16, 2 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 10 mm) F - otwór wejściowy kabla zasilania falownika (średnica 22, 8 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 14, 5 mm) G - otwór wejściowy kabla zasilania silnika (średnica 22, 8 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 14, 5 mm) Rysunek 4: Podłączenie falownika - obudowa typu B strona: 8

9 Połączenie silnika i przekształtnika - Obudowa typu C. Układ zacisków zasilających i sterujących obudowy typu C jest taki sam jak układ zacisków typu A (patrz rysunek 3). Jedyna różnica polega tu na tym, że przed podłączeniem przewodów do zacisków przekształtnika należy otworzyć osłonę wentylatora i prowadnice kabli, a po zamontowaniu przewodów ponownie je zamknąć. W tym celu (patrz rysunek 3 i 5) należy: 1. Trzymając w jednym ręku osłonę wentylatora, umieścić ostrze małego śrubokręt w szczelinie A znajdującej się w dolnej części obudowy falownika, oraz delikatnie nacisnąć nim do góry, w celu otworzenia, zamontowanej na zawiasie, osłony wentylatora. Nacisnąć palcami zatrzaski B i C w sposób wskazany strzałkami na rysunku w celu otworzenia, zamontowanej na zawiasie, prowadnicy kabli doprowadzających. Kabel sterujący powinien być przewleczony przez otwór D, zaś kable zasilające przekształtnik oraz silnik przez otwory E i F. Zamknąć osłonę i prowadnice upewniając się przy tym, że zatrzaski je mocujące powróciły do właściwej pozycji A - zatrzaski osłony wentylatora B i C - zatrzaski osłony kabli D - otwory wejściowe kabli sterowania falownika (średnica 16, 2 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 10 mm) E - otwór wejściowy kabla zasilania falownika (średnica 22, 8 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 14, 5 mm) F - otwór wejściowy kabla zasilania silnika (średnica 22, 8 mm, maksymalna średnica kabla z izolacją 14, 5 mm) Rysunek 5: Podłączenie falownika - obudowa typu C strona: 9

10 Podłączenie przewodów sterujących. Podczas montażu przewodów sterujących w zaciskach listwy sterowania zewnętrznego falownika, umieść końcówkę małego śrubokrętu (max 3, 5 mm) tak jak to pokazano na rysunku. Rozkład zacisków na listwie sterowania zewnętrznego Przekaźnik wyjściowy (normalnie otwarty) max 0. 4 A/110 V AC 1 A/30 V DC (podłączenie dodatkowego rezystora hamowniczego) Rozkład sygnałów na bolcach gniazda łącza RS 485 typu D P V AIN+ AIN- DIN1 DIN2 DIN3 P15+ 0V V P+ (max. 250 ma) N- 5V RL1B (NO) RL1C (COM) Źródło napięcia stałego (+10 V, max. 10 ma) Wejścia dwustanowe (7. 5-30) V, max. 50 ma Wejście analogowe (0/2-10) V (impedancja wejściowa = 70 k Ω Źródło napięcia dla pętli sprzężenia zwrotnego typu PI. Rysunek 6: Zaciski listwy sterowania zewnętrznego i gniazda łącza szeregowego RS 485. strona: 10

11 Ochrona przeciążeniowa silnika. MICROMASTER - Instrukcja obsługi. W trakcie regulacji prędkości obrotowej efektywność chłodzenia wentylatora zainstalowanego na wale silnika, przy niższych prędkościach, ulega znacznemu zmniejszeniu. Może to spowodować jego przegrzanie, a w efekcie uszkodzenie. W wyniku tego wiele typów silników wymaga zastosowania dodatkowej ochrony przeciążeniowej, zwłaszcza przy niskich ach napięcia z przekształtnika. Ochronę taką może stanowić czujnik temperatury (termistor typu PTC) wbudowany w najbardziej narażonym na przegrzanie punkcie silnika i podłączony do listwy zacisków sterujących falownika, tak jak to pokazano na rysunku 7 (należy wtedy ustawić nastawy P051, P052, i P059 = 19). 8 Termistor (PTC) w korpusie silnika 7 Numery zacisków listwy sterowania zewnętrznego 1 kω Rysunek 7: Sposób podłączenia termistora (PTC) do zacisków listwy sterowania zewnętrznego Funkcjonalny schemat blokowy przekształtnika. PE 1/3 AC 230 V 3 AC () V Bezpieczniki Potencjometr precyzyjny R 4, 7 kω V 0V L/L1, N/L2 lub L/L1, N/L2, L V 10 V AIM+ AIN- Wejście analogowe (0-10) V (2-10) V Wejście dwustanowe DIN1 DIN2 DIN A/C CPU Jog P ~ = Źródło zasilania dla pętli sprzężenia zwrotnego Przekaźnik RL1 RL1B RL1C V 0V = 3 ~ PE U, V, W Rysunek 8: Funkcjonalny schemat blokowy MICROMASTER a Sterowany silnik trójfazowy. M strona: 11

12 3. PANEL OPERATORSKI I PODSTAWOWE FUNKCJE. OSTRZEŻENIE 3. 1 Panel operacyjny. - Wartość zadana napięcia wyjściowego falownika została fabrycznie ustawiona na poziomie 5. 00 Hz. Oznacza to, że nie jest konieczne wstępne ręczne ustawianie za pomocą przycisku lub też parametru P005, w celu wstępnego przetestowania poprawności pracy napędu (naciśnięcie przycisku RUN). - Wartości wszystkich nastaw przekształtnika mogą być wprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wszelkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji. Wartości nastaw falownika dokonuje się za pomocą trzech przycisków panelu operatorskiego (P, i). Nazwy i wartości nastaw wyświetlane są na cyfrowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Przycisk prędkości pełzania silnika Wyświetlacz cyfrowy Przycisk startu silnika Przycisk nawrotu silnika Przycisk stopu silnika Jog Przycisk zwiększania Interfejs łącza szeregowego RS 485 D P Przycisk zmniejszania Zdejmowalna osłona ochronna Przycisk przejścia do trybu programowania Rysunek 9: Panel operatorski MICROMASTER a Przycisk prędkości pełzania silnika Przyciśnięcie tego przycisku, w czasie gdy falownik jest wyłączony, powoduje rozruch silnika i jego pracę z ą pełzania ustawianą przez nastawę P031 i P032. Silnik zostaje zatrzymany w momencie zwolnienia przycisku. Przyciśnięcie tego przycisku w czasie pracy silnika nie powoduje żadnego efektu. Przycisk ten nie jest aktywny jeżeli nastawa P123 = 0. Przycisk startu silnika Przyciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie pracy silnika. Przycisk jest nieaktywny jeżeli nastawa P121 = 0. Przycisk stopu silnika Przyciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie silnik. Wyświetlacz cyfrowy Domyślnie wyświetla częstotliwość napięcia wyjściowego falownika. Można z niego odczytać również nazwy i wartości poszczególnych nastaw (przy naciśnięciu przycisku P, lub też kody błędów w chwili awarii. Przycisk nawrotu silnika Przycisk zwiększania Przycisk zmniejszania Przycisk przejścia do trybu programowania Przyciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę kierunku obrotów wirnika sterowanego silnika. Na wyświetlaczu sygnalizowane jest to migotaniem kropki dziesiętnej (dla wartości większej od 100) lub pojawieniem się znaku - przed wielkością wyświetlaną (dla wartości mniejszej od 100). Przycisk jest nieaktywny jeżeli nastawa P122 = 0. Przyciśnięcie tego przycisku powoduje stopniowe zwiększania napięcia wyjściowego lub numeru i wartości wybranej nastawy w trybie programowania. Przycisk ten nie jest aktywny jeżeli nastawa P124 = 0. Przyciśnięcie tego przycisku powoduje stopniowe zmniejszanie napięcia wyjściowego lub numeru i wartości wybranej nastawy w trybie programowania. Przyciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do trybu programowania, co umożliwia zmianę wartości nastaw przekształtnika. Przycisk ten nie jest aktywny jeżeli nastawy P051 - P053 = 14. strona: 12

13 3. 2 Podstawowe operacje. Pełną listę nastaw i wraz z ich pełnym opisem zamieszczono w rozdziale Pojęcia podstawowe. Przekształtnik nie jest wyposażony w główny odłącznik sieciowy i pracuje zawsze wtedy, gdy napięcie sieciowe jest podane na jego wejście. Znajduje się on wtedy w stanie oczekiwania i napięcie na stykach wyjściowych nie powinno się pojawić, dopóki nie zostanie przyciśnięty przycisk startu silnika lub też zostanie podany sygnał wysoki na wejścia dwustanowe na listwie zacisków sterowania zewnętrznego (patrz opis nastaw P051 - P053). Jeżeli do wyświetlania na wyświetlaczu cyfrowym panelu operatorskiego wybrano wielkość napięcia wyjściowego (P001 = 0), to w czasie gdy falownik nie pracuje, wyświetlana jest w przybliżeniu co 1. 5 s, bieżąca wartość zadana. Przekształtnik jest fabrycznie zaprogramowany do współpracy z typowym cztero-biegunowym silnikiem SIEMENSA. Jeżeli przewidywane jest użycie MICROMASTERA do współpracy z innym silnikiem, to niezbędne jest ustawienie nastaw P081 - P085 według wskazań tabliczki znamionowej silnika (patrz rysunek 10). Uwaga: Wprowadzenie tych wartości jest niemożliwe tylko wtedy gdy nastawa P009 wynosi 002 lub 003. (patrz rozdział 5) P081 P084 3 Mot 1LA5053-2AA20 ICE 56 Nr. E D IM B3I P54 Rot. Kl. 16 I. CI. F Hz 220/380 V /Y 60 Hz 440 V Y 0, 61/0, 35 A 0, 34 A 0, 12 kw 0, 14 kw cos ϕ 0, 81 cos ϕ 0, /min 3310/min VDE 0530 S. F - 1, 15 P083 P085 P082 Rysunek 10: Typowa tabliczka znamionowa silnika indukcyjnego. Przed załączeniem silnika należy się upewnić, że falownik jest prawidłowo skonfigurowany w stosunku do wielkości znamionowych silnika, np. : czy napięcie znamionowe silnika jest równe napięciu zacisków wyjściowych przekształcenia Testowanie nowozainstalowanego napędu. Przed uruchomieniem napędu należy dokładnie sprawdzić, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, poprawność podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych (patrz rozdział 2). Po dokonaniu tego należy załączyć napięcie sieciowe na zaciski wejściowe przekształtnika. Należy dokładnie sprawdzić, czy uruchomienie silnika będzie bezpieczne, a następnie nacisnąć przycisk startu silnika na panelu operatorskim. Na wyświetlaczu pojawi się wartość zadana (domyślnie 5, 0), zaś wał silnika zacznie się obracać (rozkręcenie do pełnej prędkości zadanej domyślnie będzie trwało 1 s). Po naciśnięciu przycisku zatrzymania silnika, silnik będzie się zatrzymywał stopniowo przez pewien czas (domyślnie przez 1 s), zaś na wyświetlaczu pojawi się wartość strona: 13

14 Podstawowa metoda sterowania napędem. Podstawowa metoda sterowania napędem jest przedstawiona krok po kroku poniżej. W metodzie tej, wymagającej użycia fabrycznego zestawu nastaw, wykorzystano sposób cyfrowego nastawiania wielkości zadanej prędkości obrotowej silnika. Wymagane przy tym jest zastosowanie standardowego, cztero-biegunowego silnika indukcyjnego SIEMENSA, (w przypadku użycia innego silnika patrz punkt) Kolejny krok sterowania Przycisk Wskazania wyświetlacza 1. Załącz zasilanie do zacisków wejściowych przekształtnika. Naciśnij przycisk przejścia do trybu programowania. P 3. Naciśnij przycisk zwiększania i wybierz nastawę P Naciśnij przycisk przejścia do trybu programowania a na wyświetlaczu pojawi się wielkość zadanej napięcia. Naciśnij przycisk zwiększania w celu ustawienia wartości zadanej, (np. : 35 Hz). 6. Naciśnij przycisk przejścia do trybu programowania w celu zapisania wartości nastawy w pamięci. 7. Naciśnij przycisk zmniejszania aby wrócić do wyświetlania nastawy P000. P P 8. Naciśnij przycisk przejścia do trybu programowania w celu wyświetlenia wartości parametru P000, (Oprócz chwilowej będzie tu wyświetlana jej wartość zadana). P 9. Uruchom silnik naciskając przycisk startu silnika. Spowoduje to rozkręcanie się wału silnika do prędkości odpowiadającej zadanej w czasie 7s. Uwaga: Czas wzrastania wynika z wartości nastawy P002, która fabrycznie wynosi 10 s *, czyli (35 Hz/50 Hz x 10 s). Istnieje tu też możliwość ręcznej regulacji wielkości za pomocą przycisków panelu operatorskiego, jeżeli nastawa P011 = 001 (ich nastawienie jest możliwe tylko przy zatrzymanym silniku). 10. Naciśnij przycisk zatrzymania silnika. Spowoduje to powolne zmniejszanie do zera w czasie 7 s Uwaga: Czas opadania wynika z wartości nastawy P003, która fabrycznie wynosi 10 s * *, czyli (35 Hz/50 Hz x 10 s). * jest to czas wzrastania od zera do wartości maksymalnej (wartość nastawy P013, fabrycznie 50 Hz). * * jest to czas opadania od wartości maksymalnej (wartość nastawy P013, fabrycznie 50 Hz) do zera. strona: 14

15 4. OBSŁUGA PRZEKSZTAŁTNIKA. 1 Regulacja skokowa stanem wejść dwustanowych. W celu ustawienia konfiguracji sterowania przekształtnika poprzez zmianę stanu wejść dwustanowych listwy sterowania zewnętrznego należy: 1. Połączyć zacisk 5 z zaciskiem 8 za pośrednictwem zewnętrznego łącznika stykowego (włącz-wyłącz), który posłuży do uruchamiania silnika w prawo (ustawienie fabryczne). Załączyć napięcie zasilające do zacisków wejściowych falownika. Ustaw nastawy P009 = 002 lub P009 = 003, co zapewnia możliwość zmiany wartości wszystkich nastaw. Sprawdzić, czy nastawa P006 = 000, co umożliwia zmianę zadanej w postaci cyfrowej. Ustawić wartość nastawy P007 = 000, aby umożliwić podawanie wartości zadanej za pośrednictwem wejść dwustanowych (fabrycznie zacisk 5) oraz wyłączyć klawisze panelu operatorskiego. Ustawić wartość zadanej nastawą P Ustawić wartości nastaw P081 - P085 zgodnie z wartościami tabliczki znamionową sterowanego silnika (patrz rysunek 10). Uwaga: W wielu przypadkach, kiedy używa się parametrów znamionowych z tabliczki silnika, domyślna wartość rezystancji uzwojeń stojana odpowiada zwykle mocy znamionowej silnika ustawianej nastawą P0085. Ponieważ jednak parametry falownika mogą być różne niż parametry silnika, to zaleca się, aby przed uruchomieniem napędu zmierzyć rzeczywistą wielkość rezystancji i wprowadzić do oprogramowania przekształtnika ją jako wartość nastawy P089. Należy tu zwrócić uwagę na to, że zarówno wielkość startowego (P0079) jak i ciągłego (P078) forsowania momentu zależy od rezystancji uzwojeń stojana. Jej zbyt duża wartość może spowodować wystąpienie przeciążenia silnika (wystąpienie błędu) 7. Przełączyć zewnętrzny łącznik w stan zamknięcia styków, co przy prawidłowych nastawach powinno spowodować pracę silnika z prędkością nastawioną wartością nastawy P Regulacja ciągła stanem wejść analogowych. W celu ustawienia konfiguracji sterowania przekształtnika poprzez stany wejść analogowych listwy sterowania zewnętrznego należy: 1. Podłączyć potencjometr precyzyjny 4, 7 kω tak jak pokazano to na rysunku 6, do zacisków i 4 listwy sterowania zewnętrznego. Załączyć napięcie zasilające do zacisków wejściowych falownika, ustawiając nastawy P009 = 002 lub P009 = 003, co zapewnia możliwość zmianę wartości wszystkich nastaw. Ustawić wartość nastawy P006 = 001, aby umożliwić zmianę zadanej w sposób analogowy. Ustawić wartość nastawy P007 = 000, aby umożliwić podawanie wartości zadanej za pośrednictwem wejść analogowego (fabrycznie zacisk 5) oraz wyłączyć klawisze panelu operatorskiego. Ustawić wartość minimalnej (wartość nastawa P021) i maksymalnej (wartość nastawa P022) napięcia wyjściowego przekształtnika. Ustawić wartości nastaw P081 - P085 zgodnie z wartościami tabliczki znamionowej sterowanego silnika (patrz rysunek 10). Jej zbyt duża wartość może spowodować wystąpienie przeciążenia silnika (wystąpienie błędu) 8. Przełącz zewnętrzny łącznik w stan zamknięcia styków, co, przy prawidłowych nastawach powinno umożliwić pracę silnika z prędkością obrotową zadawaną w sposób analogowy za pośrednictwem pokrętła potencjometru. Bieżąca chwilowa wartość będzie ukazana na wyświetlaczu cyfrowym (ustawienie domyślne). 3 Przerwanie pracy silnika. Zatrzymanie silnika może nastąpić na kilka sposobów: 1. W wyniku naciśnięcia przycisku zatrzymania silnika z panelu operatorskiego, co spowoduje zatrzymanie silnika w sposób programowy w określonym przedziale czasowym. W wyniku wystąpienia sygnału OFF 2 podanego przez wejście dwustanowe, co spowoduje odłączenie zasilania od silnika i zatrzymanie go wybiegiem (patrz opis nastaw P051 - P053 rozdział 5). strona: 15

16 3. W wyniku wystąpienia sygnału OFF 3 podanego przez wejście dwustanowe, co spowoduje gwałtowne zahamowanie silnika (patrz opis nastaw P051 - P053 rozdział 5). W wyniku programowego hamowania silnika prądem stałym (patrz opis nastaw P073 rozdział 5). 4 Typowe kłopoty przy uruchomieniu napędu. Jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd napędu, to jego kod pojawi się na wyświetlaczu cyfrowym panelu operatorskiego. Poszczególne kody błędów wraz z ich opisem znajdują się w rozdziale 6. Jeżeli silnik nie chce ruszyć po naciśnięciu przycisku startu bez wyświetlenia kodu błędu na wyświetlaczu cyfrowym, lub w czasie pracy nie reaguje na przyciskanie innych przycisków panelu, to należy przede wszystkim sprawdzić czy: - panel operatorski jest aktywny (nastawa P007 i P121 - P125), - została wprowadzona niezerowa wartość zadana falownika (nastawa P005), - zostały poprawnie zapisane w programie przekształtnika parametry silnika (nastawa P081 - P089). Jeżeli wartości nastaw zostały powpisywane przypadkowo, to należy przywrócić nastawy fabryczne przekształtnika poprzez ustawienie wartości nastawy P944 = 001, a następnie przycisnąć przycisk P na panelu operatorskim. 5 Sterowanie lokalne i zdalne. MICROMASTER może być sterowany lokalnie (ustawienie fabryczne) lub też zdalnie poprzez protokół komunikacyjny USS i łącze szeregowe RS 485 typu D, którego gniazdo znajduje się pod zdejmowalną osłoną na panelu operatorskim przekształtnika (patrz nastawa P910 rozdział 5). Jeżeli wybrana jest opcja sterowania lokalnego, to może się ono odbywać poprzez przyciski panelu operacyjnego lub też poprzez zaciski listwy sterowania zewnętrznego, zaś rozkazy przesyłane łączem szeregowym będą wtedy ignorowane. Jeżeli wybrana jest opcja sterowania zdalnego, to sygnały podawane na zaciski listwy sterowania zewnętrznego będą ignorowane, z wyjątkiem sygnałów OFF 2 i OFF3 (patrz nastawy P051 - P053 rozdział 5). W jednym systemie sterowania może być połączonych do 31 przekształtników, z których każdy posiada wtedy swój własny numer indentyfikacyjny (od 0-30). Dokładny opis protokołu komunikacji i konfiguracji przekształtników do sterowania zdalnego można znaleźć w dokumentacji SIEMENSA E20125-B0001-S302-A Zastosowanie pętli sprzężenia zwrotnego Uwagi ogólne. MICROMASTER posiada zdolność pracy w zamkniętym układzie regulacji, na co pozwalają wejścia analogowe z zacisków listwy sterowania zewnętrznego oraz wbudowany programowo algorytm regulatora liniowego typu PI. Regulacja typu PI jest przydatna w układach regulacji temperatury lub ciśnienia, gdzie wielkość regulowana nie ulega bardzo dużym zmianom w bardzo krótkim czasie oraz gdzie nie występują silne impulsowe zakłócenia. Regulacja taka nie jest przeznaczona do zastosowania w systemach, w których wymagana jest szybka odpowiedź układu regulacji na zakłócenie. Uwaga: Pętla sprzężenia zwrotnego z regulatorem typu PI nie jest dostosowana do skutecznego zastosowania w układach regulacji prędkości obrotowej, gdzie wymagana jest bardzo szybka odpowiedź regulatora na zakłócenia. Kiedy pętla sprzężenia zwrotnego jest aktywna (nastawa P201 = 002), wartości zadane wszystkich wielkości regulowanych podawane są w procentach (%), np. : ustawienie wartości 50. 0 oznacza 50% wartości maksymalnej. Pozwala to na osiągnięcie właściwej jakości regulacji w szerokiej gamie procesów, z zastosowaniem napędu elektrycznego i odpowiedniego przetwornika (czujnika) w pętli sprzężenia zwrotnego. strona: 16

17 Wartość zadana Regulator liniowy typu PI MICROMASTER - Instrukcja obsługi. Filtr dolnoprzepustowy P206 Skalowanie P211, P P P202 I P203, P Dynamika zmian P002, P003 M Sterowany proces. np. : wentylator Sprzężenie (np. : ciśnienie) P205 Częstotliwość próbkowania sygnału sprzężenia zwrotnego Sprzężenie zwrotne otwarte P201 = 000 Sprzężenie zwrotne zamknięte P208 Przetwornik (czujnik) Obserwacja sygnału sprzężenia zwrotnego P201 = 002 Rysunek 11: Układ regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego P Ustawienia sprzętowe. Wejście na węzeł sumacyjny z przetwornika (czujnika) pętli sprzężenia zwrotnego zrealizowane jest przez zacisk 3 lub 4 listwy sterowania zewnętrznego. Może tu zostać podany analogowy sygnał napięciowy w zakresie (0/2-10) V (nastawa P023). Rozdzielczość 10-bitowego wejścia analogowego pozwala na wystarczająco dokładne przetwarzanie sygnału sprzężenia do dokonania skutecznej regulacji procesu w układzie zamkniętym. Przed uruchomieniem układu należy sprawdzić prawidłowość konfiguracji przekształtnika (nastawy P023 = 000, P024 = 000 oraz P006 = 000 lub P006 = 002) oraz pętli sprzężenia, której elementy aktywne powinny być zasilane z wewnętrznego źródła napięcia 15 V (zaciski 8 i 9 listwy sterowania zewnętrznego) Wartości nastaw przekształtnika. Pętla sprzężenia zwrotnego nie może być używana jeżeli nastawa P201 = 002. Najczęściej stosowane wartości nastaw są zaprezentowane na rysunku 11. Ponadto istotne są wartości nastaw P001 = 007, P061 = 012 lub P061 = 013 oraz dobór nastaw P210 i P220. Dokładny opis wszystkich nastaw związanych z konfiguracją zamkniętego układu regulacji zamieszczony jest w rozdziale 5 oraz w katalogu SIEMENSA DA NASTAWY FALOWNIKA. Wartości nastaw mogą być wybierane i zmieniane na danym stanowisku napędowym, w zależności od potrzeb, przy użyciu membranowych przycisków panelu operacyjnego. Nazwa aktualnie wybranej nastawy oraz jej wartość są wyświetlane na wyświetlaczu cyfrowym. Uwaga: Jeżeli przyciski i przyciskane są krótko i jednorazowo, to wyświetlana wartość zmienia się jednostkowo i jednorazowo. Jeżeli zaś przyciśnięcie jest ciągłe i długotrwałe, to zmiana ta następuje bardzo szybko i w sposób ciągły. Możliwość podglądu i zmiany wszystkich nastaw regulowana jest przez wartość nastawy P009, zatem w sytuacji gdy dostęp do nastaw jest ograniczony należy sprawdzić prawidłowość ustawienia tej nastawy. Uwaga: W opisie poszczególnych nastaw zamieszczonym poniżej występują następujące oznaczenia: - oznacza, że wartość danej nastawy może być zmieniona w czasie pracy napędu. - oznacza, że wartość danej nastawy zależy od danych znamionowych silnika. Aby zwiększyć rozdzielczość wartości wyświetlanej nastawy, podczas jej wyświetlania do dwóch miejsc po przecinku (0, 01), należy zamiast chwilowego przyciśnięcia przycisku P, przycisnąć go na dłużej aż do chwili gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol --. n0 (gdzie n oznacza kolejną wartość cyfry na drugim miejscu po przecinku, np. : jeżeli wartość nastawy wynosi to n jest równe 8). Naciśnięcie przycisków i spowoduje zmianę wartości cyfry n (dopuszczalne są wartości od 0-9). Akceptacja wpisanej wartości i powrót do wyświetlania nazwy parametru następuje po podwójnym krótkim wciśnięciu przycisku P. Jeżeli wartości nastaw zostały wprowadzone w sposób przypadkowy, to należy powrócić do fabrycznych wartości nastaw, co można uzyskać poprzez ustawienie nastawy P944 = 1, a następnie przyciśnięcie przycisku P. strona: 17

18 Nazwa nastawy P000 Funkcja nastawy Wyświetlanie wartości wybranej wielkości. P001 Wybór wyświetlane wielkości. P002 Szybkość narastania wyjściowej [s]. Zakres wartości Opis funkcji i poszczególnych wartości nastawy [wartość fabryczna] [-] Nastawa ta przyjmuje wartość wielkości podanej w nastawie P001. W przypadku wystąpienia błędu przyjmuje ona wartość kodu (Fxxx) mającego miejsce błędu (patrz rozdział 6). Jeżeli napęd jest zatrzymywany, a do wyświetlenia wybrana została wielkość napięcia wyjściowego (wartość nastawy P001 = 001), to na wyświetlaczu pojawia się na przemian wartość aktualnej i zadanej. 0-8 Powoduje wyświetlanie (wartość nastawy P000) następujących wielkości fizycznych: 0 - częstotliwość napięcia wyjściowego (Hz) 1 - wartość zadana (Hz) 2 - wyjściowy prąd przewodowy falownika (A) 3 - napięcie pośredniczącego obwodu prądu stałego (V) 4 - wartość nie używana 5 - prędkość obrotowa wału silnika (obr/min) 6 - status protokołu USS (patrz rozdział 8. 2) 7 - wartość zadanej w układzie zamkniętym (%) 8 - napięcie wyjściowe falownika (V), 00 [10, 00] Jest to czas potrzebny, aby częstotliwość zwiększyła się od zera do wartości maksymalnej (nastawa P013) Wskazówka: Ustawienie zbyt krótkiego czasu narastania może spowodować przeciążenie falownika (błąd F002). częstotliwość fmax P003 Szybkość opadania wyjściowej [s], 00 [10, 00] 0Hz P002 Jest to czas potrzebny, aby częstotliwość zmniejszyła się od wartości maksymalnej (nastawa P013) do zera Wskazówka: Ustawienie zbyt krótkiego czasu zmniejszania może spowodować przepięcie w obwodzie pośredniczącym prądu stałego falownika (błąd F001). częstotliwość czas fmax P004 Czas wygładzania zmian wyjściowej [s]. 0-40, 00 [0, 0] 0Hz Powoduje złagodzenie tempa wzrostu. Jest to użyteczne w układach, które są wrażliwe na szarpanie wielkości prędkości (np. : maszyny tekstylne, papiernicze, taśmociągi i inne systemy transportu itp. ). częstotliwość fmax P002 P003 czas P005 Cyfrowa wartość zadana wyjściowej [Hz], 00 [5, 00] 0Hz P004 P004 czas Wskazówka: Przebieg krzywej wygładzania dla zwiększania jest oparty na wartości nastawy P002. Wielkość nastawy P004 jest dodawana do wartości nastawy P003 i P002, zatem wtedy wartość nastawy P003 zależy od wielkości nastawy P002. Wygładzanie może być wyłączone dla zmniejszania prędkości (patrz wartość nastawy P017). Określa częstotliwość napięcia wyjściowego z jaką ma pracować falownik w stanie ustalonym. Ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy nastawa P006 = 0. strona: 18

19 Nazwa nastawy P006 P007 Funkcja nastawy Wybór sposobu zadawania. Użycie panelu operatorskiego. P009 Stopień ochrony nastaw falownika. P011 Zapamiętywanie wartości zadanej. P012 Minimalna wartość wyjściowej [Hz]. P013 Maksymalna wartość wyjściowej [Hz]. Zakres wartości Opis funkcji i poszczególnych wartości nastawy [wartość fabryczna] 0-2 Określa sposób zadawania napięcia wyjściowego falownika: 0 - zadawanie cyfrowe. Falownik będzie pracował z ą zadaną nastawą P005. W przypadku, gdy P007 = 0, częstotliwość może być zadawana poprzez wejścia 5, 6 i 7 listwy sterowania zewnętrznego, pod warunkiem, że nastawy P051 - P053 = 11 lub zadawanie analogowe dokonywane za pośrednictwem wejścia analogowego (zaciski 3 i 4 listwy sterowania zewnętrznego) 2 - skokowe zadawanie częstotliwość lub zadawanie potencjometryczne. Zadawanie skokowe jest możliwe tylko wtedy, gdy nastawy P051 - P053 są równe 6, 17 lub 18. Wskazówka: Jeżeli P006 = 1 i falownik jest skonfigurowany do pracy zdalnej, wejścia analogowe pozostają aktywne. Potencjometryczne zadawanie prędkości za pośrednictwem wejść dwustanowych jest możliwe, gdy nastawa P011 = Określa sposób użycia panelu operatorskiego [1] 0 - Przyciski panelu operatorskiego nie są aktywne, (oprócz przycisku zatrzymania, zwiększania i zmniejszania). Sterowanie jest dokonywane za pośrednictwem wejść dwustanowych listwy sterowania zewnętrznego (patrz nastawy P051 - P053). Przyciski zwiększania i zmniejszania mogą być wciąż aktywne, jeżeli nastawa P124 = 1 jednak pod warunkiem, że wejścia dwustanowe nie zostały wyznaczone do pełnienia tej roli. 1 - Przyciski panelu operatorskiego są aktywne, (mogą być jednak oddzielnie zdezaktywowane nastawami P121 - P124) Wskazówka: Wejścia dwustanowe dla akcji nawrotu, zatrzymania, pełzania, zwiększania i zmniejszania prędkości, są nieaktywne, 00 [0, 00] 0-400, 00 [50, 00] Określa, które nastawy mogą być odczytywane i zmieniane: 0 - tylko nastawy od P001 do P009 są dostępne do odczytywania i zmieniania 1 - nastawy od P001 do P009 mogą być odczytywane i zapisywane zaś inne nastawy są dostępne tylko do czytania 2 - wszystkie nastawy są dostępne do odczytu i zapisywania, lecz tylko do odłączenia napięcia zasilającego, gdy nastawa automatycznie przyjmuje wartość wszystkie nastawy mogą być czytane i zmieniane. Określa, czy ustawiona za pomocą przycisków panelu operatorskiego, wartość zadana będzie zapamiętana po odłączeniu napięcia zasilającego. 0 - zapamiętywanie jest nie aktywne, 1 - zapamiętywanie jest aktywne i po ponownym załączeniu napięcia i uruchomieniu falownik będzie pracował z zapamiętaną ą. Określa minimalną częstotliwość napięcia wyjściowego falownika, (wartość ta musi być mniejsza od wartości nastawy P013). Określa maksymalną częstotliwość napięcia wyjściowego falownika, (wartość ta musi być większa od wartości nastawy P012). strona: 19

20 Nazwa Funkcja nastawy nastawy P014 Pierwszy przeskok wyjściowej [Hz] (pasmo zabronione). P015 Automatyczny start po ustąpieniu zaniku zasilania. P016 Ponowny start w czasie wybiegu silnika ("lotny start"). P017 Szybkość zmian. P018 Automatyczny ponowny start przy wystąpieniu błędu. Zakres wartości [wartość fabryczna] 0-400, 00 [0, 00] [1] 0-1 MICROMASTER - Instrukcja obsługi. Opis funkcji i poszczególnych wartości nastawy Określa wielkość napięcia wyjściowego, przy którym następuje skokowa jej zmiana o wielkości określanej wartością nastawy P019 (regulacja statyczna w zakresie P014± P019 jest niemożliwa). Właściwość taka jest wykorzystywana w celu ominięcia niebezpiecznych prędkości obrotowych silnika powodujących, w danym układzie, niebezpieczny rezonans mechaniczny. Ustawienie tej nastawy w stan 1 powoduje, że falownik ponownie uruchomi silnik po ustąpieniu awaryjnego zaniku zasilania, jednak pod warunkiem, że zewnętrzny włącznik startu jest wciąż zamknięty (P007 = 0 i P910 = 0, 2 lub ponowny start nie jest aktywny, 1 - ponowny start jest aktywny. Umożliwia ponowne zadziałanie napędu jeszcze w czasie gdy silnik nie zdążył się zatrzymać. W normalnych warunkach falownik uruchamia silnik od stanu całkowitego zatrzymania aż do stanu zadanego ustalenia prędkości. Niekiedy jednak, zwłaszcza w przypadku obciążeń o dużym momencie bezwładności, silnik może się jeszcze obracać jeszcze przez długi czas, a jego zatrzymanie lub ponowne załączenie może wiązać się ze znacznym przeciążeniem napędu. Nastawa ta umożliwia dopasowanie się napięcia wyjściowego falownika do aktualnego położenia i prędkości wirnika silnika, co pozwala uniknąć wystąpienia błędu. Wzrost wyjściowej będzie następował zgodnie z wartością nastawy P ponowny start normalny bez adaptacji napięcia, 1 - ponowny start z dopasowaniem napięcia po wystąpieniu zaniku zasilania lub pojawieniu się sygnału OFF 2 (patrz nastawy P051 - P053) jeżeli nastawa P018 = 1, 2 - ponowny start z dopasowaniem napięcia następujący za każdym razem (jest to szczególnie użyteczne w przypadku obciążeń o dużym momencie bezwładności). Wskazówka: Jeżeli silnik jest zatrzymany lub obraca się z bardzo małą prędkością, w momencie ponownego załączenia mogą pojawić się niewielkie kołysania wirnika, ponieważ falownik dokonuje detekcji kierunku obrotów wału silnika. 1 - wygładzanie ciągłe według wartości nastawy P004, 2 - wygładzanie nie aktywne dla zatrzymania oraz zmniejszania. Wskazówka: Aby efekt tego ustawienia był widoczny wygładzanie musi być aktywne (wartości nastawy P004 > 0). Powoduje automatyczne ponowne uruchomienie silnika przy wystąpieniu błędu. 0 - autostart nieaktywny, 1 - autostart aktywny. Falownik, po wystąpieniu błędu, będzie samoczynnie, kolejno 5 razy, próbował uruchomić silnik. Jeżeli mimo to silnik nie ruszy i błąd nie ustąpi, to przekształtnik przechodzi trwale w stan błędu, aż do chwili wyłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego. Uwaga: Podczas oczekiwania na ponowne uruchomienia wyświetlacz cyfrowy będzie migotał. Oznacza to, że w tym czasie silnik w każdej chwili może ponownie ruszyć. Kod mającego miejsce błędu zostanie zapisany jako wartość nastawy P930. strona: 20

Centrum obsługi telefonicznej


 • PL

Zapisz się


Zarejestruj swoje nowe konto pl. com i uprość zakupy. Korzyści z indywidualnego konta:

 • Zarejestruj swoje urządzenie, aby mieć wszystkie dane pod ręką
 • Przedłuż gwarancję na swoje urządzenie
 • Funkcjonalny, szybki i przejrzysty system zgłoszeń serwisowych
 • Przejrzyj produkty, z których korzystasz
 • Ciesz się łatwymi zakupami online
 • Zarządzaj subskrypcją newslettera
 • i więcej..
 • Zaloguj sie


  Zaloguj się na swoje konto społecznościowe

  Lub zaloguj się za pomocą swoich danych

  np. W6503SPL lub 463004


  Kod urządzenia to 6-cyfrowy numer, który można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub w karcie gwarancyjnej.

  FILTRY

  Wyświetlone pliki 37 z 37

  Słowo kluczowe

  PLIKI DO POBRANIA
  Zmiana stawek VAT 2019. pdf [158. 73 kB]

  Zmiana stawek VAT 2019

  Zmiana stawek VAT w EURO-50TE Mini. pdf [711. 49 kB]

  Zmiana stawek VAT w EURO-50TE Mini

  Zmiana stawek VAT w MERCURY 130F. pdf [489. 12 kB]

  Zmiana stawek VAT w MERCURY 130F

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA237P. pdf [342. 00 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA237P

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277P. pdf [341. 90 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277P

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277PS. 00 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277PS

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA285P. pdf [381. 54 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA285P

  Zmiana_stawek VAT w SHARP ERA457P. pdf [480. 66 kB]

  Zmiana_stawek VAT w SHARP ERA457P

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT. pdf [1. 67 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT.

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT-FGA. 15 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT-FGA.

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED-FGA. pdf [2. 34 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED-FGA.

  Instrukcja obsługi TCC-8057_TCC-9057_TCC-9057H_SKYLED. pdf [4. 47 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED.

  IU_285P_IV. 72 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A285P

  IU_ER-A227P. PDF [1. 84 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A227P

  IU_ER-A237P_ver_C. pdf [5. 50 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja C

  IU_ER-A237P_ver_D. pdf [9. 30 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja D

  IU_ER-A277P-06. PDF [4. 72 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277P

  IU_ER-A277PS_. PDF [13. 07 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277PS

  IU_ER-A457P_2008. pdf [14. 23 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457P

  IU_ER-A457PF_. pdf [21. 10 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457PF

  IU_EURO-50T Mini_w_6S. 17 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50T Mini

  IU_EURO-50TE Mini. pdf [15. 32 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini

  IU_EURO-50TE Mini 2015. pdf [28. 63 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini - homologacja 2016

  Podreczna instrukcja uzytkownika EURO-50TE Mini v1. pdf [490. 13 kB]

  Podręczna Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini

  Instrukcja Użytkownika Euro-100T_Euro-200TX 2012. 51 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-100T, EURO-200TX

  IU_150TE Flexy_2014. 99 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-150TE flexy

  IU_EURO500T_2012. pdf [7. 46 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-500T Handy

  IU_Mercury130F_2014. 48 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy Mercury 130F

  IU_Andros. 86 MB]

  Instrukcja użytkownika drukarki fiskalnej TORELL Andros

  EPSON TM-T801FV Podrecznik konfiguracji. pdf [958. 67 kB]

  Podręcznik konfiguracji drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV Podrecznik obslugi. 85 MB]

  Podręcznik obsługi drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV Podrecznik uzytkownika. 44 MB]

  Podręcznik użytkownika drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV wirtualny port COM_Win7. pdf [366. 52 kB]

  Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV dla systemu Windows 7

  EPSON TM-T801FV wirtualny port COM_Win8_10. pdf [250. 72 kB]

  Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV dla systemu Windows 8 i Windows 10

  Instrukcja obsługi programu FPEJ. pdf [529. 34 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPEJ do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Instrukcja obsługi programu FPPrint. pdf [868. 96 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPPrint do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Instrukcja obsługi programu FPReport. pdf [318. 22 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPReport do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje obsługi i przepisy Cablescan Qs 200s