Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Ewa5600k1ww

Ge Ewa5600k1ww to pralka firmy GE, która ma wiele trybów prania i jest wyposażona w technologię HydroWave. Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania są niezbędne do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i zapobiegać uszkodzeniom. Instrukcje projektowania i montażu Ge Ewa5600k1ww opisują w jaki sposób pralka powinna być zainstalowana, aby działała poprawnie i bezpiecznie. Instrukcje serwisowania opisują jak pralka powinna być naprawiana i konserwowana, aby utrzymywać jej sprawne działanie przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Ewa5600k1ww

Omówienie składni wiersza polecenia System. CommandLine | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 18 min

Ważne

System. CommandLine jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej, a ta dokumentacja dotyczy wersji 2. 0 beta 4.Niektóre informacje odnoszą się do produktu w wersji wstępnej, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego wydaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, w odniesieniu do informacji podanych w tym miejscu.

W tym artykule opisano składnię wiersza polecenia, która System. CommandLine rozpoznaje. Te informacje będą przydatne dla użytkowników, a także dla deweloperów aplikacji wiersza polecenia platformy. NET, w tym interfejsu wiersza polecenia platformy. NET.

Tokeny

System. CommandLine analizuje dane wejściowe wiersza polecenia w tokenach, które są ciągami rozdzielanymi spacjami. Rozważmy na przykład następujący wiersz polecenia:

dotnet tool install dotnet-suggest --global --verbosity quiet

Te dane wejściowe są analizowane przez aplikację dotnet do tokenów tool, install, dotnet-suggest, --global, --verbosityi quiet.

Tokeny są interpretowane jako polecenia, opcje lub argumenty. Wywoływana aplikacja wiersza polecenia określa sposób interpretowania tokenów po pierwszym z nich. W poniższej tabeli przedstawiono sposób System. CommandLine interpretacji poprzedniego przykładu:

TokenAnalizowane jako
toolPodpolecenieinstalldotnet-suggestArgument polecenia install--globalOpcja polecenia instalacji--verbosityquietArgument dla --verbosity opcji

Token może zawierać spacje, jeśli jest on ujęta w cudzysłów ("). Oto przykład:

dotnet tool search "ef migrations add"

Polecenia

Polecenie w danych wejściowych wiersza polecenia to token, który określa akcję lub definiuje grupę powiązanych akcji. Przykład:

 • W dotnet runpliku run to polecenie, które określa akcję.
 • W dotnet tool installpliku install to polecenie, które określa akcję i tool jest poleceniem określającym grupę powiązanych poleceń. Istnieją inne polecenia związane z narzędziem, takie jak tool uninstall, tool listi tool update.
 • Polecenia główne

  Głównym poleceniem jest ten, który określa nazwę pliku wykonywalnego aplikacji. Na przykład dotnet polecenie określa plik wykonywalny dotnet. exe.

  Podpoleceń polecenia

  Większość aplikacji wiersza polecenia obsługuje podpolecenia, znane również jako czasowniki. Na przykład dotnet polecenie ma run podpolecenia, które należy wywołać, wprowadzając polecenie dotnet run.

  Podpolecenia mogą mieć własne podpolecenia. W dotnet tool installpliku install jest podpolecenia tool.

  Opcje

  Opcja to nazwany parametr, który można przekazać do polecenia. Konwencja POSIX ma prefiks nazwy opcji z dwoma łącznikami (--). W poniższym przykładzie przedstawiono dwie opcje:

  dotnet tool update dotnet-suggest --verbosity quiet --global^---------^ ^------^

  Jak pokazano w tym przykładzie, wartość opcji może być jawna (quiet dla --verbosity) lub niejawna (nic nie następuje). --global Opcje, które nie mają określonej wartości, są zazwyczaj parametrami logicznymi domyślnymi, true jeśli opcja jest określona w wierszu polecenia.

  W przypadku niektórych aplikacji wiersza polecenia systemu Windows można zidentyfikować opcję przy użyciu wiodącego ukośnika (/) z nazwą opcji. Przykład:

  msbuild /version^------^

  System. CommandLine obsługuje konwencje prefiksów POSIX i Windows. Podczas konfigurowania opcji należy określić nazwę opcji, w tym prefiks.

  Argumenty

  Argument jest wartością przekazywaną do opcji lub polecenia. W poniższych przykładach przedstawiono argument opcji verbosity i argument polecenia build.

  ^---^
  dotnet build myapp. csproj^----------^

  Argumenty mogą mieć wartości domyślne, które mają zastosowanie, jeśli nie podano jawnie argumentu. Na przykład wiele opcji jest niejawnie parametrami logicznymi z wartością domyślną true, gdy nazwa opcji znajduje się w wierszu polecenia. Następujące przykłady wiersza polecenia są równoważne:

  dotnet tool update dotnet-suggest --globaldotnet tool update dotnet-suggest --global true^-----------^

  Niektóre opcje mają wymagane argumenty. Na przykład w interfejsie wiersza polecenia --output platformy. NET wymagany jest argument nazwy folderu. Jeśli argument nie zostanie podany, polecenie zakończy się niepowodzeniem.

  Argumenty mogą mieć oczekiwane typy i System. CommandLine wyświetla komunikat o błędzie, jeśli nie można przeanalizować argumentu w oczekiwanym typie. Na przykład następujące błędy polecenia, ponieważ wyrażenie "dyskretne" nie jest jedną z prawidłowych wartości dla --verbosityelementu:

  dotnet build --verbosity silent
  Cannot parse argument 'silent' for option '-v' as expected type 'Microsoft. DotNet. Cli. VerbosityOptions'. Did you mean one of the following?DetailedDiagnosticMinimalNormalQuiet

  Argumenty mają również oczekiwania dotyczące liczby wartości, które można podać. Przykłady znajdują się w sekcji dotyczącej arity argumentów.

  Kolejność opcji i argumentów

  Opcje można podać przed argumentami lub argumentami przed opcjami w wierszu polecenia. Następujące polecenia są równoważne:

  dotnet add package System. CommandLine --prereleasedotnet add package --prerelease System. CommandLine

  Opcje można określić w dowolnej kolejności. CommandLine --prerelease --no-restore --source https://api. nuget. org/v3/index. jsondotnet add package System. CommandLine --source https://api. json --no-restore --prerelease

  Jeśli istnieje wiele argumentów, kolejność ma znaczenie. Następujące polecenia nie muszą być równoważne:

  myapp argument1 argument2myapp argument2 argument1

  Te polecenia przekazują listę z tymi samymi wartościami do kodu programu obsługi poleceń, ale różnią się one kolejnością wartości, co może prowadzić do różnych wyników.

  Aliasy

  W systemach POSIX i Windows niektóre polecenia i opcje mają aliasy. Są to zazwyczaj krótkie formularze, które są łatwiejsze do wpisywania. Aliasy mogą być również używane do innych celów, takich jak symulowanie braku uwzględniania wielkości liter i obsługa alternatywnych pisowni wyrazu.

  Krótkie formularze POSIX zwykle mają jeden wiodący łącznik, po którym następuje pojedynczy znak. Następujące polecenia są równoważne:

  dotnet build --verbosity quietdotnet build -v quiet

  Standard GNU zaleca automatyczne aliasy. Oznacza to, że można wprowadzić dowolną część długiego polecenia lub nazwy opcji i zostanie zaakceptowana. To zachowanie spowoduje, że następujące wiersze polecenia będą równoważne:

  dotnet publish --output. /publishdotnet publish --outpu. /publishdotnet publish --outp. /publishdotnet publish --out. /publishdotnet publish --ou. /publishdotnet publish --o. /publish

  System. CommandLine nie obsługuje automatycznych aliasów.

  Ważność wielkości liter

  Nazwy poleceń i aliasów są domyślnie uwzględniane wielkość liter zgodnie z konwencją POSIX i System. CommandLine są zgodne z tą konwencją. Jeśli chcesz, aby interfejs wiersza polecenia był niewrażliwy na wielkość liter, zdefiniuj aliasy dla różnych alternatyw wielkości liter. Na przykład --additional-probing-path może mieć aliasy --Additional-Probing-Path i --ADDITIONAL-PROBING-PATH.

  W niektórych narzędziach wiersza polecenia różnica w wielkości liter określa różnicę w funkcji. Na przykład git clean -X zachowuje się inaczej niż git clean -x. Interfejs wiersza polecenia platformy. NET ma małe litery.

  Czułość wielkości liter nie ma zastosowania do wartości argumentów dla opcji opartych na wyliczeniach. Nazwy wyliczenia są dopasowywane niezależnie od wielkości liter.

  -- Token

  Konwencja POSIX interpretuje token podwójnej kreski (--) jako mechanizm ucieczki. Wszystko, co następuje po tokenie podwójnej kreski, jest interpretowane jako argumenty polecenia. Ta funkcja może służyć do przesyłania argumentów, które wyglądają jak opcje, ponieważ uniemożliwia ich interpretowanie jako opcji.

  Załóżmy, że aplikacja myapp przyjmuje message argument i chcesz, aby wartość message to --interactive. Poniższy wiersz polecenia może dać nieoczekiwane wyniki.

  myapp --interactive

  Jeśli myapp nie ma --interactive opcji, --interactive token jest interpretowany jako argument. Jeśli jednak aplikacja ma --interactive opcję, te dane wejściowe będą interpretowane jako odwołujące się do tej opcji.

  Poniższy wiersz polecenia używa tokenu podwójnej kreski, aby ustawić wartość argumentu message na wartość "--interactive":

  myapp -- --interactive^^

  System. CommandLine obsługuje tę funkcję podwójnej kreski.

  Ograniczniki argumentów opcji

  System. CommandLine umożliwia użycie spacji, "=" lub ":" jako ogranicznika między nazwą opcji a jego argumentem. Na przykład następujące polecenia są równoważne:

  dotnet build -v quietdotnet build -v=quietdotnet build -v:quiet

  Konwencja POSIX pozwala pominąć ogranicznik podczas określania aliasu opcji pojedynczego znaku. Na przykład następujące polecenia są równoważne:

  myapp -vquietmyapp -v quiet

  System. CommandLine domyślnie obsługuje tę składnię.

  Arity argumentów

  Arity opcji lub argument polecenia jest liczbą wartości, które można przekazać, jeśli ta opcja lub polecenie jest określone.

  Arity jest wyrażana przy użyciu wartości minimalnej i wartości maksymalnej, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Min. Maks. Przykładowa ważnośćPrzykład0Prawidłowe:--PlikNieprawidłowy:--file a. json--file a. json --file b. json1--Flaga--flaga true--flaga false--flaga false --flaga falsen--file a. json b. json

  System. CommandLineArgumentArity ma strukturę do definiowania arity z następującymi wartościami:

 • Zero - Brak dozwolonych wartości.
 • ZeroOrOne — Może mieć jedną wartość, może nie mieć wartości. exactlyone#system-commandline-argumentarity-exactlyone" data-linktype="absolute-path">ExactlyOne - Musi mieć jedną wartość. zeroormore#system-commandline-argumentarity-zeroormore" data-linktype="absolute-path">ZeroOrMore — Może mieć jedną wartość, wiele wartości lub brak wartości. oneormore#system-commandline-argumentarity-oneormore" data-linktype="absolute-path">OneOrMore — Może mieć wiele wartości, musi mieć co najmniej jedną wartość.
 • Arity często można wywnioskować z typu. Na przykład int opcja ma wartość, a List<int> opcja ma wartość ExactlyOnearity OneOrMore.

  Przesłonięcia opcji

  Jeśli wartość maksymalna arity wynosi 1, nadal można skonfigurować tak, System. CommandLine aby akceptowała wiele wystąpień opcji. W takim przypadku ostatnie wystąpienie powtarzanej opcji zastępuje wszystkie wcześniejsze wystąpienia. W poniższym przykładzie wartość 2 zostanie przekazana do myapp polecenia.

  myapp --delay 3 --message example --delay 2

  Wiele argumentów

  Jeśli wartość maksymalna arity jest więcej niż jedna, można skonfigurować tak, System. CommandLine aby akceptowała wiele argumentów dla jednej opcji bez powtarzania nazwy opcji.

  W poniższym przykładzie lista przekazana do myapp polecenia będzie zawierać "a", "b", "c" i "d":

  myapp --list a b c --list d

  Tworzenie pakietów opcji

  PoSIX zaleca obsługę łączenia opcji jednoznakowych, znanych również jako stos. Opcje w pakiecie to aliasy opcji jednoznakowych określone razem po prefiksie pojedynczego łącznika. Tylko ostatnia opcja może określić argument. Na przykład następujące wiersze polecenia są równoważne:

  git clean -f -d -xgit clean -fdx

  Jeśli argument zostanie podany po pakiecie opcji, ma zastosowanie do ostatniej opcji w pakiecie. Następujące wiersze polecenia są równoważne:

  myapp -a -b -c argmyapp -abc arg

  W obu wariantach w tym przykładzie argument arg będzie miał zastosowanie tylko do opcji -c.

  Opcje logiczne (flagi)

  Jeśli true opcja bool o argumencie jest przekazywana lub false jest przekazywana, jest analizowana zgodnie z oczekiwaniami. Jednak opcja, której typ argumentu jest bool zwykle nie wymaga określenia argumentu. Opcje logiczne, czasami nazywane "flagami", zwykle mają pobudzenie. ZeroOrOne Obecność nazwy opcji w wierszu polecenia, bez argumentu po nim, powoduje wartość domyślną. true Brak nazwy opcji w danych wejściowych wiersza polecenia powoduje wartość. false myapp Jeśli polecenie wyświetli wartość opcji logicznej o nazwie --interactive, następujące dane wejściowe tworzą następujące dane wyjściowe:

  myappmyapp --interactivemyapp --interactive falsemyapp --interactive true
  FalseTrueFalse

  Opcja --help

  Aplikacje wiersza polecenia zwykle udostępniają opcję wyświetlania krótkiego opisu dostępnych poleceń, opcji i argumentów. System. CommandLine automatycznie generuje dane wyjściowe pomocy. Przykład:

  dotnet list --help
  Description:List references or packages of a. NET project.Usage:dotnet [options] list [<PROJECT | SOLUTION>] [command]Arguments:<PROJECT | SOLUTION> The project or solution file to operate on. If a file is not specified, the command will search the current directory for one.Options:-?, -h, --help Show command line help.Commands:package List all package references of the project or solution.reference List all project-to-project references of the project.

  Użytkownicy aplikacji mogą być przyzwyczajeni do różnych sposobów żądania pomocy na różnych platformach, więc aplikacje oparte na odpowiedzi na System. CommandLine wiele sposobów żądania pomocy. Wszystkie następujące polecenia są równoważne:

  dotnet --helpdotnet -hdotnet /hdotnet -?dotnet /?

  Dane wyjściowe pomocy niekoniecznie pokazują wszystkie dostępne polecenia, argumenty i opcje. Niektóre z nich mogą być ukryte, co oznacza, że nie są wyświetlane w danych wyjściowych pomocy, ale można je określić w wierszu polecenia.

  Opcja --version

  Aplikacje utworzone automatycznie System. CommandLine udostępniają numer wersji w odpowiedzi na --version opcję używaną z poleceniem głównym. Przykład:

  dotnet --version
  6. 0. 100

  Pliki odpowiedzi

  Plik odpowiedzi to plik zawierający zestaw tokenów dla aplikacji wiersza polecenia. Pliki odpowiedzi są funkcją, która jest przydatna System. CommandLine w dwóch scenariuszach:

 • Aby wywołać aplikację wiersza polecenia, określając dane wejściowe, które są dłuższe niż limit znaków terminalu.
 • Aby wielokrotnie wywoływać to samo polecenie bez ponownego pisania całego wiersza.
 • Aby użyć pliku odpowiedzi, wprowadź nazwę pliku poprzedzoną znakiem @ wszędzie tam, gdziekolwiek w wierszu chcesz wstawić polecenia, opcje i argumenty. Rozszerzenie pliku rsp jest wspólną konwencją, ale można użyć dowolnego rozszerzenia pliku.

  Następujące wiersze są równoważne:

  dotnet build --no-restore --output. /build-output/dotnet @sample1. rspdotnet build @sample2. rsp --output. /build-output/

  Zawartość pliku sample1. rsp:

  build--no-restore--output. /build-output/

  Zawartość pliku sample2. rsp:

  --no-restore

  Poniżej przedstawiono reguły składni, które określają, jak tekst w pliku odpowiedzi jest interpretowany:

 • Tokeny są rozdzielane spacjami. Wiersz zawierający dzień dobry! jest traktowany jako dwa tokeny, Dzień dobry i poranek! .
 • Wiele tokenów ujęta w cudzysłów jest interpretowanych jako pojedynczy token. Wiersz zawierający "Dzień dobry! " jest traktowany jako jeden token, Dzień dobry! .
 • Dowolny tekst między symbolem # a końcem wiersza jest traktowany jako komentarz i ignorowany.
 • Tokeny poprzedzone prefiksem @ mogą odwoływać się do dodatkowych plików odpowiedzi.
 • Plik odpowiedzi może zawierać wiele wierszy tekstu. Wiersze są łączone i interpretowane jako sekwencja tokenów.
 • Dyrektyw

  System. CommandLine wprowadza element składniowy nazywany dyrektywą. Dyrektywa [parse] jest przykładem. Po dołączeniu [parse] nazwy System. CommandLine aplikacji zostanie wyświetlony diagram wyniku analizy zamiast wywołania aplikacji wiersza polecenia:

  dotnet [parse] build --no-restore --output. /build-output/^-----^
  [ dotnet [ build [ --no-restore <True>] [ --output <. /build-output/>]]]

  Celem dyrektyw jest zapewnienie funkcji krzyżowych, które mogą być stosowane w aplikacjach wiersza polecenia. Ponieważ dyrektywy są składniowo odrębne od własnej składni aplikacji, mogą zapewnić funkcjonalność, która ma zastosowanie w aplikacjach.

  Dyrektywa musi być zgodna z następującymi regułami składni:

 • Jest to token w wierszu polecenia, który pochodzi po nazwie aplikacji, ale przed wszelkimi podpoleceniami lub opcjami.
 • Jest ujęta w nawiasy kwadratowe.
 • Nie zawiera spacji.
 • Nierozpoznana dyrektywa jest ignorowana bez powodowania błędu analizy.

  Dyrektywa może zawierać argument oddzielony od nazwy dyrektywy dwukropkiem.

  Wbudowane są następujące dyrektywy:

 • [parse]
 • [suggest]
 • Dyrektywa [parse]

  Zarówno użytkownicy, jak i deweloperzy mogą okazać się przydatne, aby zobaczyć, jak aplikacja zinterpretuje dane wejściowe. Jedną z domyślnych System. CommandLine funkcji aplikacji jest [parse] dyrektywa, która umożliwia wyświetlenie podglądu wyniku analizy danych wejściowych polecenia. Przykład:

  myapp [parse] --delay not-an-int --interactive --file filename. txt extra
  ! [ myapp [ --delay! <not-an-int>] [ --interactive <True>] [ --file <filename. txt>] *[ --fgcolor <White>]]??? --> extra

  W powyższym przykładzie:

 • Polecenie (myapp), jego opcje podrzędne i argumenty do tych opcji są pogrupowane przy użyciu nawiasów kwadratowych.
 • W przypadku wyniku [ --delay! <not-an-int>]! opcji element wskazuje błąd analizy. Nie można przeanalizować wartości not-an-int opcji int do oczekiwanego typu. Błąd jest również oflagowany ! przed poleceniem zawierającym błędną opcję: ! [ myapp... .
 • W przypadku wyniku *[ --fgcolor <White>]opcji opcja nie została określona w wierszu polecenia, więc użyto skonfigurowanej wartości domyślnej. White jest efektywną wartością dla tej opcji. Gwiazdka wskazuje, że wartość jest wartością domyślną.
 • ??? --> wskazuje dane wejściowe, które nie były zgodne z żadnymi poleceniami lub opcjami aplikacji.
 • Dyrektywa [suggest]

  Dyrektywa [suggest] umożliwia wyszukiwanie poleceń, gdy nie znasz dokładnego polecenia.

  dotnet [suggest] builbuild-servermsbuild

  Wskazówki dotyczące projektowania

  W poniższych sekcjach przedstawiono wskazówki, które zalecamy wykonać podczas projektowania interfejsu wiersza polecenia. Zastanów się, czego oczekuje twoja aplikacja w wierszu polecenia, podobnie jak oczekiwano serwera interfejsu API REST w adresie URL. Spójne reguły dla interfejsów API REST są tym, co sprawia, że są łatwo użyteczne dla deweloperów aplikacji klienckich. W ten sam sposób użytkownicy aplikacji wiersza polecenia będą mieli lepsze środowisko, jeśli projekt interfejsu wiersza polecenia jest zgodny z typowymi wzorcami.

  Po utworzeniu interfejsu wiersza polecenia trudno jest zmienić, zwłaszcza jeśli użytkownicy używali interfejsu wiersza polecenia w skryptach, których oczekują, że będą działać. Wytyczne te zostały opracowane po interfejsie wiersza polecenia platformy. NET i nie zawsze są zgodne z tymi wytycznymi. Aktualizujemy interfejs wiersza polecenia platformy. NET, w którym można to zrobić bez wprowadzania zmian powodujących niezgodność. Przykładem tej pracy jest nowy projekt dla dotnet new platformy. NET 7.

  Polecenia i polecenia podrzędne

  Jeśli polecenie ma podpolecenia, polecenie powinno działać jako obszar lub identyfikator grupowania dla podpolecenia, zamiast określać akcję. Po wywołaniu aplikacji należy określić polecenie grupowania i jedno z jego podpolecenia. Na przykład spróbuj uruchomić dotnet toolpolecenie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, ponieważ tool polecenie identyfikuje tylko grupę poleceń podrzędnych związanych z narzędziami, takich jak install i list. Można uruchomić polecenie dotnet tool install, ale dotnet tool samo w sobie byłoby niekompletne.

  Jednym ze sposobów definiowania obszarów ułatwia użytkownikom organizowanie danych wyjściowych pomocy.

  W interfejsie wiersza polecenia często występuje niejawny obszar. Na przykład w interfejsie wiersza polecenia platformy. NET niejawny obszar to projekt, a w interfejsie wiersza polecenia platformy Docker jest to obraz. W związku z tym można używać dotnet build bez uwzględniania obszaru. Zastanów się, czy interfejs wiersza polecenia ma niejawny obszar. Jeśli tak, rozważ, czy zezwolić użytkownikowi na opcjonalne dołączanie lub pomijanie go w taki sposób, jak i docker builddocker image build. Jeśli opcjonalnie zezwolisz na wpisywanie niejawnego obszaru przez użytkownika, możesz również automatycznie uzyskać pomoc i uzupełnianie kart dla tego grupowania poleceń. Podaj opcjonalne użycie niejawnej grupy, definiując dwa polecenia, które wykonują tę samą operację.

  Opcje jako parametry

  Opcje powinny zawierać parametry poleceń, a nie same akcje. Jest to zalecana zasada projektowania, chociaż nie zawsze System. CommandLine następuje po niej (--help wyświetla informacje pomocy).

  Aliasy krótkich formularzy

  Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy zminimalizowanie liczby zdefiniowanych aliasów opcji krótkiej.

  W szczególności unikaj używania dowolnego z następujących aliasów inaczej niż ich typowe użycie w interfejsie wiersza polecenia platformy. NET i innych aplikacjach wiersza polecenia platformy. NET:

 • -i dla --interactive.

  Ta opcja sygnalizuje użytkownikowi, że może zostać wyświetlony monit o podanie danych wejściowych do pytań, na które musi odpowiedzieć polecenie. Na przykład monit o podanie nazwy użytkownika. Interfejs wiersza polecenia może być używany w skryptach, dlatego należy zachować ostrożność w monitowaniu użytkowników, którzy nie określili tego przełącznika.

 • -o dla --output.

  Niektóre polecenia generują pliki w wyniku ich wykonania. Ta opcja powinna służyć do określenia lokalizacji tych plików. W przypadku utworzenia pojedynczego pliku ta opcja powinna być ścieżką pliku. W przypadkach, w których jest tworzonych wiele plików, ta opcja powinna być ścieżką katalogu.

 • -v dla --verbosity.

  Polecenia często zapewniają użytkownikowi dane wyjściowe w konsoli programu; Ta opcja służy do określania ilości danych wyjściowych żądań użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz --verbosity opcję w dalszej części tego artykułu.

  Istnieją również aliasy z typowym użyciem ograniczonym do interfejsu wiersza polecenia platformy. NET. Możesz użyć tych aliasów do innych opcji w aplikacjach, ale należy pamiętać o możliwości pomyłek.

 • -c For --configuration

  Ta opcja często odwołuje się do nazwanej konfiguracji kompilacji, takiej jak Debug lub Release. Możesz użyć dowolnej nazwy konfiguracji, ale większość narzędzi oczekuje jednej z tych opcji. To ustawienie jest często używane do konfigurowania innych właściwości w sposób, który ma sens dla tej konfiguracji — na przykład robi mniej optymalizacji kodu podczas kompilowania Debug konfiguracji. Rozważ tę opcję, jeśli polecenie ma różne tryby działania.

 • -f For --framework

  Ta opcja służy do wybierania pojedynczej platformy docelowej Moniker (TFM) do wykonania, więc jeśli aplikacja interfejsu wiersza polecenia ma inne zachowanie w zależności od wybranego programu TFM, należy obsługiwać tę flagę.

 • -p For --property

  Jeśli aplikacja w końcu wywołuje program MSBuild, użytkownik często będzie musiał dostosować to wywołanie w jakiś sposób. Ta opcja umożliwia podanie właściwości MSBuild w wierszu polecenia i przekazanie ich do bazowego wywołania MSBuild. Jeśli aplikacja nie używa programu MSBuild, ale potrzebuje zestawu par klucz-wartość, rozważ użycie tej samej nazwy opcji, aby skorzystać z oczekiwań użytkowników.

 • -r For --runtime

  Jeśli aplikacja może działać w różnych środowiskach uruchomieniowych lub ma logikę specyficzną dla środowiska uruchomieniowego, rozważ obsługę tej opcji jako sposób określania identyfikatora środowiska uruchomieniowego. Jeśli aplikacja obsługuje środowisko uruchomieniowe, rozważ obsługę --os, a --arch także. Te opcje umożliwiają określenie tylko systemu operacyjnego lub części architektury identyfikatora RID, pozostawiając część nieokreśloną do określenia z bieżącej platformy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dotnet publish..

  Krótkie nazwy

  Wprowadź nazwy poleceń, opcji i argumentów tak krótko, jak to tylko możliwe. Jeśli na przykład jest wystarczająco jasne, class nie należy wykonywać polecenia classification.

  Małe nazwy

  Zdefiniuj nazwy tylko małymi literami, z wyjątkiem tworzenia wielkich aliasów, aby nie uwzględniać wielkości liter poleceń lub opcji.

  Nazwy przypadków Kebab

  Użyj wielkości liter kebabu, aby odróżnić wyrazy. Na przykład --additional-probing-path.

  Pluralizacja

  W aplikacji należy zachować spójność w liczbie mnogiej. Na przykład nie należy mieszać nazw w liczbie mnogiej i pojedynczej dla opcji, które mogą mieć wiele wartości (maksymalna wartość arity większa niż jedna):

  Nazwy opcjiSpójność--additional-probing-paths i --sources✔️--additional-probing-path i --source--additional-probing-paths i --source--additional-probing-path i --sources

  Czasowniki a czasowniki

  Użyj czasowników, a nie rzeczowników dla poleceń odwołujących się do akcji (tych bez podpolecenia pod nimi), na przykład: dotnet workload remove, a nie dotnet workload removal. Użyj rzeczowników, a nie czasowników dla opcji, na przykład: --configuration, a nie --configure.

  Opcja --verbosity

  System. CommandLine aplikacje zazwyczaj oferują --verbosity opcję, która określa, ile danych wyjściowych jest wysyłanych do konsoli. Oto pięć standardowych ustawień:

 • Q[uiet]
 • M[inimal]
 • N[ormal]
 • D[etailed]
 • Diag[nostic]
 • Są to nazwy standardowe, ale istniejące aplikacje czasami są używane Silent zamiast Quiet, i Trace, Debuglub Verbose zamiast Diagnostic.

  Każda aplikacja definiuje własne kryteria, które określają, co jest wyświetlane na każdym poziomie. Zazwyczaj aplikacja wymaga tylko trzech poziomów:

 • Quiet
 • Normalne
 • Diagnostyka
 • Jeśli aplikacja nie potrzebuje pięciu różnych poziomów, opcja powinna nadal definiować te same pięć ustawień. W takim przypadku Minimal i Normal spowoduje wygenerowanie tych samych danych wyjściowych i DiagnosticDetailed będzie również takie same. Dzięki temu użytkownicy mogą po prostu wpisać to, co znają, a najlepsze dopasowanie będzie używane.

  Quiet Oczekuje się, że w konsoli nie są wyświetlane żadne dane wyjściowe. Jeśli jednak aplikacja oferuje tryb interaktywny, aplikacja powinna wykonać jedną z następujących alternatyw:

 • Wyświetla monity o podanie danych wejściowych, jeśli --interactive jest określony, nawet jeśli --verbosity ma wartość Quiet.
 • Nie zezwalaj na używanie elementów --verbosity Quiet i --interactive razem.
 • W przeciwnym razie aplikacja będzie czekać na dane wejściowe bez informowania użytkownika, na co czeka. Zostanie wyświetlone, że aplikacja zamarła, a użytkownik nie będzie miał pojęcia, że aplikacja czeka na dane wejściowe.

  Jeśli zdefiniujesz aliasy, należy użyć dla i -v--verbosity bez -v argumentu aliasu dla. --verbosity Diagnostic Użyj dla. -q--verbosity Quiet

  Konwencje interfejsu wiersza polecenia platformy. NET i POSIX

  Interfejs wiersza polecenia platformy. NET nie jest konsekwentnie przestrzegać wszystkich konwencji POSIX.

  Podwójna kreska

  Kilka poleceń w interfejsie wiersza polecenia platformy. NET ma specjalną implementację tokenu podwójnej kreski. W przypadku dotnet runnastępujących tokenów --, dotnet watchi dotnet tool runsą przekazywane do aplikacji uruchamianej za pomocą polecenia. Przykład:

  dotnet run --project. /myapp. csproj -- --message "Hello world! "

  W tym przykładzie --project opcja jest przekazywana do dotnet run polecenia, a --message opcja z jej argumentem jest przekazywana jako opcja wiersza polecenia do aplikacji myapp po jej uruchomieniu.

  Token -- nie zawsze jest wymagany do przekazywania opcji do aplikacji uruchamianych przy użyciu polecenia dotnet run. Bez podwójnej kreski polecenie automatycznie przekazuje do aplikacji uruchamianej dotnet run wszelkie opcje, które nie są rozpoznawane jako stosowane do samego siebie lub do dotnet run programu MSBuild. Dlatego następujące wiersze polecenia są równoważne, ponieważ dotnet run nie rozpoznaje argumentów i opcji:

  dotnet run -- quotes read --delay 0 --fg-color reddotnet run quotes read --delay 0 --fg-color red

  Pominięcie ogranicznika opcji do argumentu

  Interfejs wiersza polecenia platformy. NET nie obsługuje konwencji POSIX, która umożliwia pominięcie ogranicznika podczas określania aliasu opcji pojedynczego znaku.

  Wiele argumentów bez powtarzania nazwy opcji

  Interfejs wiersza polecenia platformy. NET nie akceptuje wielu argumentów dla jednej opcji bez powtarzania nazwy opcji.

  Opcje logiczne

  W interfejsie wiersza polecenia platformy. NET niektóre opcje logiczne powodują takie samo zachowanie po przekazaniu false polecenia, jak w przypadku przekazania trueelementu. To zachowanie powoduje, gdy kod interfejsu wiersza polecenia platformy. NET, który implementuje opcję, sprawdza tylko obecność lub brak opcji, ignorując wartość. Przykładem jest --no-restore polecenie dotnet build. Przekaż no-restore false i operacja przywracania zostanie pominięta tak samo jak w przypadku określenia no-restore true lub no-restore.

  Przypadek kebab

  W niektórych przypadkach interfejs wiersza polecenia platformy. NET nie używa wielkości liter kebab dla nazw poleceń, opcji ani argumentów. Na przykład istnieje opcja interfejsu wiersza polecenia platformy. NET o nazwie --additionalprobingpath zamiast --additional-probing-path.

  Zobacz też

 • Wskazówki dotyczące projektowania interfejsu wiersza polecenia typu open source
 • Standardy GNU
 • System. CommandLine Przegląd
 • Samouczek: wprowadzenie do usługi System. CommandLine

Dodatkowe zasoby

Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Ewa5600k1ww

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Ewa5600k1ww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Ge Ewa5600k1ww