Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636 oznacza, że firma General Electric oferuje swoim klientom usługi naprawcze i wymianę podzespołów w ramach swojej gwarancji. Gwarancja zapewnia, że produkty będą działać zgodnie z oczekiwaniami i rozwiązywać określone problemy techniczne. Oświadczenie jest ważne przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Jeśli produkt nie będzie działać poprawnie w ciągu tego okresu, firma zapewni naprawę lub wymianę produktu, aby przywrócić działanie produktu zgodnie z oczekiwaniami.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636

HP® | Official Site

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI I POMOCY TECHNICZNEJ HYPERX(„OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE”)

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne HyperX określa okresy gwarancjidla produktów HyperX i dotyczy wyłącznie produktów HyperX. Jest ono niezależneod wszelkich oświadczeń gwarancyjnych HP. Oświadczenia gwarancyjne HP niedotyczą produktów HyperX, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie.Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego klienta będącegoużytkownikiem końcowym i podlega warunkom oraz wymogom opisanym w niniejszymdokumencie. Produkty zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Uwaga: uszkodzenia fizyczne nie są objęte naszą polityką gwarancyjną. Dalszewyłączenia zostały opisane poniżej.

OKRESY GWARANCYJNE

Gwarancja na okresdwóch lat:

Poniższe produkty HyperX są objęteniniejszą gwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnegoużytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe HyperX™ (z wyłączeniem serii CloudOrbit, a także wszelkich bezpłatnych elementów promocyjnych dołączonych dozestawu), klawiatury, myszy, podkładki pod myszy, mikrofony stacjonarne,nakładki na klawisze, podpórki pod nadgarstki oraz produkty do ładowania.

Produkty HyperX, które nie należą dożadnej z kategorii opisanych w niniejszym Oświadczeniu o gwarancji, są objętegwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

jednego roku:

niniejszą gwarancją przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnegoużytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe z serii HyperX™ Cloud Orbit.

sześciu miesięcy:
Akcesoria do zestawów słuchawkowych HyperX zakupione bezpośrednio w naszymsklepie internetowym są objęte gwarancją przez okres sześciu miesięcy od datyzakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

Produkty HyperX,których produkcja została zakończona

W przypadku zaprzestania produkcji produktu firma HyperX, wedługwłasnego uznania, zaproponuje wymianę na porównywalny produkt lub zapewni zwrotpieniędzy równy cenie zakupu lub aktualnej wartości produktu, w zależności odtego, która z kwot jest niższa.

Produkty HyperX zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Procedury iwymagania dotyczące reklamacji z tytułu gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, użytkownik może w ciągu określonejliczby dni zwrócić wadliwy produkt do pierwotnego punktu zakupu lub doautoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabyłprodukt HyperX. Przed dokonaniem zwrotu produktu należy zapoznać się zwarunkami odpowiednich zasad dotyczących zwrotów. Zazwyczaj należy dołączyćinformacje identyfikujące produkt, w tym numer modelu i numer seryjny (jeślidotyczy) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Wymagane będzieprzedstawienie dowodu zakupu. Wszystkie zwrócone części lub produkty, wprzypadku wymiany lub zwrotu pieniędzy, stają się własnością firmy HyperX zchwilą ich otrzymania. Produkt zastępczy zostanie wysłany na koszt firmyHyperX. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa produkty, którenie zostały sprowadzone lub sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych dealerów lubdystrybutorów firmy HyperX, nie są objęte niniejszą gwarancją. Aby uzyskaćinformacje o warunkach gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, uktórego zakupiono takie produkty.

Dodatkowe warunki specyficzne dla danegokraju:

Stany Zjednoczone Ameryki:
W Stanach Zjednoczonych użytkownik może zwrócić produkt bezpośrednio do centrumserwisowego HyperX po uprzednim uzyskaniu od firmy HyperX numeru upoważnieniado zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA można uzyskać, odwiedzając witrynę[https://hyperx. com/pages/support] i wysyłając wiadomość e-mail do zespołupomocy technicznej.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:
W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli użytkownik nie może zwrócićproduktu do pierwotnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądźdystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może zwrócić produktbezpośrednio do centrum serwisowego firmy HyperX po uprzednim uzyskaniu odfirmy HyperX numeru upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA możnauzyskać na stronie [https://row. hyperx. com/pages/support]. W niektórych okolicznościach może być wymagany dowód zakupu.

Azja:
W Azji należy wybrać region, który jest właściwy dla danego kraju.

Na Tajwanie, jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócić produktu dooryginalnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutorafirmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować się bezpośrednio zdziałem pomocy technicznej firmy HyperX [https://row.

W Chinach wniosek o RMA można złożyć za pośrednictwem autoryzowanegosprzedawcy, od którego zakupiono produkt, lub autoryzowanego centrumserwisowego, można też skontaktować się bezpośrednio z działem pomocytechnicznej firmy HyperX

[https://row.

W Indiach można zwrócić wadliwy produkt, udając się do centrum serwisowego.Prosimy odwiedzić stronę[https://support. com/Contact-Information/Asia-Contact-Information/2459431181/India-Service-Centers-Contact-Information. htm]lub skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX[https://row.

We wszystkich innych krajach azjatyckich należy skontaktować się z lokalnymdystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania upoważnienia do zwrotu materiałów(„RMA”). Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty ubezpieczenia i wysyłkiproduktu. Produkty muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec ichuszkodzeniu podczas transportu. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócićdystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować siębezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperXWyłączenia
HYPERX NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTU BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE ODBŁĘDÓW. HYPERX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKUNIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJI OBSŁUGI PRODUKTU HYPERX,ZATWIERDZONYCH PRZEZ HYPERX.

Niniejsza ograniczona gwarancja HyperX nie obejmuje Produktu HyperX, z któregousunięto numer seryjny lub który uległ uszkodzeniu albo okazał się wadliwy:

 • w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, rozlania cieczy,nadużycia, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji,kalibracji lub z innych przyczyn zewnętrznych;
 • w wyniku działania wykraczającego poza parametry użytkowaniaokreślone w dokumentacji użytkownika dołączonej do Produktu HyperX;
 • z powodu oprogramowania, interfejsów, części lub materiałówniedostarczonych przez HyperX;
 • w wyniku niewłaściwego przygotowania miejsca, konserwacji lubwarunków środowiskowych, które nie są zgodne ze specyfikacją miejsca pracyfirmy HyperX;
 • przez wirusa, infekcję, robaka lub podobny złośliwy kod, którynie został wprowadzony przez HyperX;
 • w wyniku utraty lub uszkodzenia w transporcie;
 • przez modyfikację lub serwisowanie przez osoby inne niż HyperXlub autoryzowany serwis HyperX; lub
 • w wyniku nieprawidłowej instalacji części wymienialnych przezużytkownika końcowego HyperX lub części zatwierdzonych przez HyperX, jeślisą one dostępne dla danego Produktu HyperX w kraju lub regionie, w którymprowadzony jest serwis.

HyperX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zinteroperacyjnością lub kompatybilnością, które mogą wystąpić w następującymprzypadku:

 • stosowane są produkty, oprogramowanie lub opcje nieobsługiwaneprzez firmę HyperX;
 • stosowane są konfiguracje nieobsługiwane przez HyperX; lub
 • części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w innymsystemie, innej marki lub modelu.
 • Zastrzeżenia:
  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, POWYŻSZE STANOWI PEŁNĄGWARANCJĘ NA PRODUKTY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA,ZARÓWNO USTNE, JAK I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCHPOWYŻEJ, W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE IFIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE WNINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM — W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO —WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ ISTNIEĆ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO, STANOWEGO,REGIONALNEGO LUB LOKALNEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCHGWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DOOKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, SĄOGRANICZONE DO OKRESÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJENIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE OKRESUOBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIEMIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

  PRODUKTY HYPERX NIE SĄ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU JAKO KRYTYCZNE KOMPONENTY WURZĄDZENIACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE ANI DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH AWARIA LUBNIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PRODUKTÓW MOGŁOBY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ, W KTÓREJISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI. HYPERX NIEPONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ JAKIEJKOLWIEK OSOBY ANI ZA JAKIEKOLWIEKSTRATY, OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓWWYKORZYSTYWANYCH W ZASTOSOWANIACH OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI SPRZĘT WOJSKOWYLUB ZWIĄZANY Z WOJSKIEM, SPRZĘT DO KONTROLI RUCHU DROGOWEGO, SYSTEMYZAPOBIEGANIA KATASTROFOM ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY LUB ZWIĄZANY Z MEDYCYNĄ.

  CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HYPERX W RAMACH TEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJGWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUBZWROTU PIENIĘDZY. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMIŚRODKAMI ZARADCZYMI W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO HYPERX NIE PONOSIODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTU HYPERX ZAJAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘOSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODYWYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU, NAWETJEŚLI FIRMA HYPERX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUBOGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZEOGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, A PONADTOUŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI ODSTANU LUB JURYSDYKCJI.

  W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W TYM MIĘDZYINNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI OGRANICZONEJGWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, O ILE NIE SĄ PRAWNIE ZABRONIONE,STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DOSPRZEDAŻY PRODUKTU HYPERX UŻYTKOWNIKOWI W TYCH JURYSDYKCJACH.

  POMOC TECHNICZNA

  Pomoc techniczna
  Bezpłatna pomoc techniczna
  Jeśli użytkownik napotka trudności podczas instalacji lub późniejszegoużytkowania produktu HyperX, może skontaktować się z działem pomocy technicznejfirmy HyperX przed oddaniem systemu do serwisu.
  Aby uzyskać pomoc przez Internet, prosimy odwiedzić stronę [https://hyperx. com/pages/support]. HyperX zapewniarównież bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim swoim klientom na całymświecie.

  Stany Zjednoczone i Kanada:

  Z działem pomocy technicznej HyperX w Stanach Zjednoczonych iKanadzie można skontaktować się bezpośrednio, dzwoniąc pod numer:

  Pomoc techniczna dla USA i Kanady 1-844-464-9737

  Obsługa klienta w USA 1-888-484-9335


  Europa, Bliski Wschód i Afryka:

  Z działem pomocy technicznej HyperX w Europie, na BliskimWschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów wymienionych w innych punktach, możnakontaktować się pod numerem telefonu +44 (0) 1932 738888 lub pod adresem[https://row.

  Azja:

  Numer kontaktowy do pomocy technicznej w Azji można znaleźć naponiższych stronach internetowych:

  Informacje o produktach HyperX można znaleźć na stroniehttps://row. com/pages/support.

  Rosja, Białoruś:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Rosji:eeu_care@hyperx. com lub telefon w Federacji Rosyjskiej, +7 495 745 72 14.

  Ukraina:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Ukrainie:eeu_care@hyperx. com.

  Kraje Azji Środkowej i Kaukazu, Mołdawia:

  Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX dla krajów WNP:


  Brazylia:

  Kontakt z działem pomocy technicznej i obsługi klienta HyperX wBrazylii:

  E-mail: br_care@hyperx. com

  Bezpłatny numer telefonu: 0800 724 8246

  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronępomocy technicznej: [https://row. com/pages/support]

  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  Jedyne gwarancje dotyczące produktów i usług HyperX są określone w wyraźnych

  oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żaden z

  zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa

  gwarancja. HyperX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne

  lub

  Jak do 30 listopada 2022 r. wypełnić oświadczenie o tanim prądzie z ceną do 785 zł MWh, 79 groszy za 1 kWh.? Po złożeniu np. w Tauronie, PGE, Enei oświadczenia, tani prąd przysługuje już od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. Wzór oświadczenia.

  Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu

  20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]

  Aktualizacja artykułu o oświadczeniu

  Artykuł zaktualizowaliśmy o wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 16 i 18 listopada listopada 2022 r oraz przykład wypełnionego oświadczenia opracowany przez ENEA.

  Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

  Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]

  Do kiedy składa się oświadczenie?

  Do 30 listopada 2022 r. mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne, gminy powinni złożyć oświadczenie dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh (79 groszy/kWh).

  Obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność (CEIDG). Są oni mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o maksymalnej cenie prądu. Oświadczenia składają także spółki jawne, z o. o. akcyjne (limity pracowników i obrotów/aktywów na końcu artykułu).

  Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]

  Czy oświadczenie o tanim prądzie składam przez ePuap? Na jaki adres?

  Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator

  Tańszy prąd i paliwa: Karta Dużej Rodziny to nie tylko limit 3000 kWh na prąd, ale i zniżki - Orlen, Shell, Lotos, Circle K

  Wzór oświadczenia o tanim prądzie

  Wzór oświadczenia wprowadziło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299

  Poniżej wzór oświadczenia w formacie PDF do ściągnięcia:

  Wzór: maksymalna cena prądu 785 zł / 1 MWh

  Część 1-3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe

  W części 1. wpisujemy klasyczne dla tego typu wzorów dane:

  1. nazwa,
  2. adres siedziby
  3. NIP, a w przypadku braku NIP – PESEL
  4. telefon lub e-mail.

  NIP, PESEL, numer telefonu nie są obowiązkowe. Minister prawdopodobnie założył, że dane te i tak zazwyczaj ma przedsiębiorca energetyczny, a składający oświadczenie jest stroną umowy z nim.

  W części 2 i 3 umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są:

 • odbiorcą uprawnionym (np. właściciel JDG zarejestrowanej w CEIDG) albo
 • jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z o. )
 • Minister wprowadził do wzoru obligatoryjność dla podania przez te osoby serii i numeru dowodu osobistego albo paszportu. Ich numer telefonu nie jest obligatoryjny.

  Część 4. Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)

  Ta część wzoru to tabela. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według następującego schematu:

  Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Numer ten znajduje się na każdej fakturze, jaką wystawia np. Tauron, PGE, Enea.

  Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje poprzez wpisanie cyfry 1, 2, 3 albo 4. Np. mikroprzedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG i nie zatrudniający nikogo z obrotem/aktywami poniżej 2 mln euro, to cyfra 1.

  Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE (dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).

  Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy

  wzór ppe

  Infor. pl

  Fragment wzoru jest nieprecyzyjny dla kolumny 4, gdyż nie zawiera informacji za jaki okres ma być podane zużycie.

  Czy chodzi o średnie zużycie energii w przeszłości np. za cały 2021 r.? A może raczej przewidywania składającego oświadczenia, ile energii zużyje w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.?

  Ponieważ - zarówno opis we formularzu jak i ustawa, posługują się zwrotem „energia, która będzie zużywana” - autor artykułu przychyla się do interpretacji, że w kolumnie 4 wpisuje się planowane zużycie energii w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. bazując na tym, ile zużyto prądu w 2021 r. i 2022 r. Przedsiębiorcy z tym problemem radzą sobie np. tak, że biorą zużycie prądu z 2021 r. albo 2022 r., zwiększają otrzymaną wartość o 20%. I wpisują do rubryki 4.

  Infor. pl zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do ministerstwa o wydanie odpowiedniej interpretacji.

  Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wypełnianiu oświadczenia o tanim prądzie

  Artykuł powstał 14 listopada 2022 r. 16 listopada Ministerstwo przekazało Infor. pl wyjaśnienia jak wypełniać kolumny 4, 5 i 6 w tabeli we wzorze. Poniżej pismo z wyjaśnieniami, jakie otrzymaliśmy:

  "Wzór oświadczenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego obejmuje elementy określone w przepisach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

  Wprowadzenie kolumny 4, zawartej w oświadczeniu w części: 4. Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)*, wynika bezpośrednio z przepisu art. 1 pkt 3 ustawy.

  Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

  Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinni wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji). Kolumny 5 i 6 odpowiadają wymaganiom zawartym w art. 1 pkt. 3 i 4 odnośnie wskazania części energii (podanej uprzednio w kolumnie 4) jaka, zgodnie z przepisami ustawy objęta będzie ceną gwarantowaną oraz tej części, która nie będzie objęta gwarancją ceny.

  Wartości procentowe objęte i nieobjęte ceną maksymalną dla jednego PPE muszą się sumować do 100%. "

  Jak zastosować wyjaśnienia Ministerstwa wypełniając oświadczenie?

  Z wyjaśnień wynika, że:

  1) w kolumnie 4 tabeli wpisujesz historyczne zużycie prądu np. z 2021 r. albo 2022 r. i przekształcasz te dane na prognozę dla okresu 1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r. Jeżeli planujesz zwiększenie zużycia prądu, to nie wpisujesz danych historycznych, a te planowane na 2023 r.

  2) w kolumnie 5 i 6. wpisujesz dane procentowe pokazujące, ile prądu dla danego PPE (według prognozy z kolumny 4), zużyjesz na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną.

  Przykład

  Burgerownia całość energii zużywa na potrzeby podstawowej działalności. Dlatego właściciel wpisze w kolumnie 5: 100% a w kolumnie 6 - 0%.

  Obie kolumny muszą się sumować do 100%.

  Czy w kolumnie 4 wpisuje się kWh czy MWh?

  To kolejne pytanie, które otrzymujemy od czytelników. Jakie jednostki wpisuje się w oświadczenie - kWh czy MWh. I znów ustawa jest tu nieprecyzyjna? I tego po prostu nie reguluje. Więc obie jednostki są prawidłowe. Trzeba je tylko wpisać wraz z liczbą, aby przedsiębiorstwo energetyczne wiedziało, jakie zużycie prądu deklarujemy.

  Zamieszczamy poniżej w PDF przykład wypełnionego oświadczenia. Przykład opracowała ENEA.

  Instrukcja, przykład Enea

  Co to jest „podstawowa działalność” przedsiębiorcy?

  UWAGA! Oświadczenie o tanim prądzie 79 groszy/kWh wymaga rozpoznania przez przedsiębiorcę co tzn. „podstawowa działalność firmy”. Tylko prąd z tej działalności ma rządową dopłatę. Pojęcie nie ma definicji.

  Ponieważ oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, należy prawidłowo rozpoznać, który prąd służy działalności podstawowej firmy.

  Infor. pl zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „podstawowa działalność przedsiębiorcy" w oświadczeniu o tanim prądzie.

  W piśmie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 18 listopada 2022 r. czytamy:

  Pojęcie działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, powinna pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pkt 7): „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”.

  Stąd zgodnie z ww. ustawą cenę maksymalna powinno się stosować w zakresie, w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej (w rozumieniu PKD przeważającej) działalności. ”

  Ministerstwo zaznaczyło, że:

  1) Minister Klimatu i Środowiska nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni prawa powszechnie obowiązującego. W indywidualnych sprawach może to uczynić jedynie sąd powszechny.

  2) Brak jest ustawowej definicji podstawowej działalności gospodarczej.

  Osoby zainteresowane problemem podstawowej działalności przedsiębiorcy więcej informacji znajdą w artykule:

  Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu: Co to jest podstawowa działalność w oświadczeniu odbiorcy uprawnionego? [tani prąd, 79 groszy]

  Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej ceny za prąd? Jakie oświadczenia, do kiedy? [Tabele]

  Jak wypełniać kolumny 5 i 6 informuje także PGE

  Pytanie o to przekazaliśmy PGE i poniżej odpowiedź:

  "Informacja, którą należy podać w kolumnie 5 dotyczy szacunkowej części energii zużywanej na potrzeby działalności objętej ceną maksymalną.

  Mogą pojawić się sytuacje, gdy na jednym punkcie poboru zużywana jest energia zarówno na potrzeby działalność objętej ochroną, jak i innej. Przykład: stroną umowy z PGE jest właściciel centrum handlowego, a w centrum są zarówno lokale służące prowadzeniu działalności objętej ochroną (np. ochrona zdrowia), jak i te, które nie są objęte ceną maksymalną.

  W kolumnie 6 należy zatem umieścić informacje dot. tej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby działalności nieobjętej ceną maksymalną. "

  Źródło: PGE/Biuro Prasowe PGE

  Co z najemcami?

  Tu także mamy podpowiedzi od PGE:

  Czy PGE przyjmuje, że warunkiem skorzystania z prądu z ceną do 785 zł/MWh jest podpisanie z PGE bezpośrednio przez najemcę umowy na PPE np. w sklepie albo biurze? Czy w takim sklepie można zainstalować podlicznik i podpisać na niego umowę z PGE?

  „Najemcy, którzy nie mają zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług, w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne, nie są odbiorcami. Wynika z tego, że aby skorzystać z bonifikaty trzeba mieć zawartą ważną umowę.

  Jednak, jeśli odbiorca będący stroną umowy (w tym przypadku właściciel biurowca), złoży poprawne oświadczenie, to z uprawnienia dot. ceny maksymalnej będą mogli także korzystać najemcy w rozliczeniu ze stroną umowy (czyli przykładowym właścicielem biurowca). ”

  Wynika z tego, że refakturowanie ceny prądy 79 groszy/1 kWh jest możliwe jeżeli właściciel biurowca może skorzystać z tej ceny jako mikroprzedsiębiorca, mały albo średni przedsiębiorca (tu limit 250 pracowników i 43 miliony aktywów/obrotu).

  Instrukcja wypełnienia oświadczenia - PGE

  PGE instrukcja, oświadczenie odbiorcy uprawnionego

  Przykład wypełnionego oświadczenia opracowany przez ENEA

  ENEA przykład

  Oświadczenie o tanim prądzie składasz do 30 listopada 2022 r.

  Infor. pl informował o krótkim terminie na złożenie oświadczenia w poniższych artykułach:

  79 groszy za 1 kWh: Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie za prąd od 1 grudnia 2022 r. Termin złożenia do 30 listopada 2022 r. [PDF]

  Wzór: Przedsiębiorcy nie wiedzą, że muszą do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie o tanim prądzie [79 groszy/kWh]

  Tani prąd 79 groszy/kWh: Czy najemcy składają oświadczenie do 30 listopada 2022 r.?

  Jak złożyć przez Internet oświadczenie o tanim prądzie [Profil zaufany, 79 groszy/kWh, Tauron, ENEA]

  Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu 30 listopada 2022 r.?

  Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

  Przykład

  Właściciel pizzerii złożył oświadczenie 10 stycznia 2023 r. Prawo do 79 groszy/kWh ma od lutego 2023 r. bez prawa do rekompensaty za nadpłaconą cenę prądu w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.

  Podstawa prawna dla wzoru oświadczenia o maksymalnej cenie prądu

  Upoważnienie do określenia wzoru oświadczenia stanowi bardzo ogólnie, że minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, mając na względzie:

 • zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz
 • potrzebę ujednolicenia jego formy.
 • Upoważnienie wynika z art. 8 ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2243).

  Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

  Wszystkie podmioty uprawnione do tańszego prądu składają oświadczenia na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r.

  Wykaz podmiotów uprawnionych do taniego prądu do 785 zł/MWh

  Wykaz podmiotów uprawnionych do 79 groszy za 1 kWh: Wykaz firm i instytucji z ceną prądu do 79 groszy za 1 kWh w 2023 r.

  Czy zamrożona cena prądu zawiera podatek VAT?

  Cena 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zapewnienie niższego VAT regulowały przepisy o tarczy antyinflacyjnej, które muszą zostać zmienione z uwagi na regulacje unijne.

  Czy można oświadczenie o tanim prądzie 79 groszy/kWh wysłać pocztą?

  Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa:

 • osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. z 2022 r. 896, 1933 i 2042) lub
 • w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.
 • Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

  Tak, ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym albo
 • podpisem osobistym
 • i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. z 2020 r. 344).

  Gdzie składa się oświadczenie w PGE?

  Oświadczenie można złożyć:

  • osobiście, we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna jest tutaj
  • poprzez ePUAP;
  • mailowo, na adres serwis@gkpge. pl;
  • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S. A.

  Klienci PGE Obrót mogą składać oświadczenia w ramach tarczy solidarnościowej poprzez ePUAP. Jak poinformowało nas PGE jest to często wybierana ścieżka przez klientów tej firmy. Aby złożyć oświadczenie do PGE Obrót przez platformę ePUAP należy:

 • Po zalogowaniu na platformę (https://epuap. pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe) wybrać podmiot, do którego kierowane jest pismo - PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (35-959 RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE).
 • Następnie wybrać rodzaj pisma i wpisać jego tytuł (np. Oświadczenie MŚP/JST/G).
 • Jako załącznik należy dodać oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną.
 • Na koniec należy sprawdzić poprawność danych i przejść dalej w celu dokończenia procesu wysyłania pisma.
 • Źródło: informacje przekazane przez PGE/Biuro Prasowe PGE

  Gdzie składa się oświadczenie w Tauronie?

  Elektronicznie

  Na adres ceny@tauron. pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
  Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

  Zgodnie z Ustawą nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia

  Gdzie składa się oświadczenie w ENEA?

  Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

 • papierowej:
  - osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny: Enea S. A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny zawarty w umowie,
 • elektronicznej:
  Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www. pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Oświadczenia na adres mailowy: ustawa@enea. pl lub przez eBOK - Zaloguj się do eBOK
 • Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

  Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia, który jest dostępny na stronie enea. pl zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.

  Mikroprzedsiębiorca a maksymalna cena prądu

  Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska o oświadczeniu o tanim prądzie. Jak wypełnić tabelę we wzorze?

  Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję mikroprzedsiębiorcy określa art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

  Dlatego mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów e

  Mały przedsiębiorca a maksymalna cena prądu

  Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję małego przedsiębiorcy określa art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

  Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

  - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

  Średni przedsiębiorca a maksymalna cena prądu

  Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję średniego przedsiębiorcy określa art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

  Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

  - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Ge Jes636