Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk

Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk jest łatwa i intuicyjna. Skaner jest wyposażony w port USB, który pozwala na połączenie go z komputerem lub innym urządzeniem. Skaner posiada wygodny dotykowy ekran LCD, który umożliwia łatwe wprowadzanie i edycję informacji. Po podłączeniu skanera do komputera, można go łatwo konfigurować za pomocą oprogramowania do skanowania, które jest dostarczane z urządzeniem. Użytkownik może skonfigurować skaner do skanowania dokumentów, zdjęć i innych obiektów. Skaner posiada również funkcje wykrywania kodów kreskowych, aby ułatwić proces skanowania. Skaner może również wykrywać i rozpoznawać tekst ze skanowanych dokumentów, a nawet automatycznie konwertować go do formatu tekstowego.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk

Wprowadzenie

Drukarka wyposażona jest w funkcję umożliwiającą skanowanie dokumentu i zapisywanie go w folderze sieciowym. Aby użyć funkcji skanowania, drukarka musi być podłączona do sieci, ale funkcja nie będzie dostępna, dopóki nie zostanie skonfigurowana. Dostępne są dwie metody konfigurowania skanowania do folderu sieciowego: Kreator konfiguracji skanowania do folderu sieciowego (Windows), który jest instalowany w grupie programów HP dla drukarki jako część pełnej instalacji oprogramowania w systemie Windows 7, Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP. Użyj poniższych informacji, aby skonfigurować funkcję skanowania do folderu sieciowego.

Zanim zaczniesz

Do konfiguracji funkcji skanowania do folderu sieciowego drukarka musi mieć aktywne połączenie sieciowe z tą samą siecią co komputer, na którym zostanie uruchomiony proces instalacji.

Administratorzy potrzebują następujących informacji przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:

 • Dostęp administracyjny do drukarki

 • Ścieżka sieciowa folderu docelowego (np. \\servername. us. companyname. net\scans)

  Uwaga:

  Folder sieciowy należy skonfigurować jako folder udostępniony dla funkcji skanowania do folderu sieciowego.

Metoda nr 1: Korzystanie z Kreatora skanowania do folderu sieciowego (Windows)

Niektóre drukarki HP wymagają instalacji sterownika z płyty CD. Po zakończeniu instalacji pojawia się opcja Setup Scan to Folder and Email (Skonfiguruj skanowanie do folderu i poczty e-mail). Kreatory konfiguracji obejmują opcje konfiguracji podstawowej.

Kreator Skanuj do folderu sieciowego jest dostępny tylko w systemie operacyjnym Windows 7.

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.

  Kliknij polecenie HP, kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij pozycję Kreator Skanowania do folderu sieciowego.

  W oknie Profile folderu sieciowego kliknij przycisk Nowy. Zostanie otwarte okno dialogowe Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego.

  Na 1. Uruchom stronę, wpisz nazwę folderu w polu Nazwa wyświetlana. Jest to nazwa, która będzie wyświetlana na panelu sterowania drukarki.

  Wypełnij poleFolder docelowy na jeden z następujących sposobów:

  Ręcznie wprowadź ścieżkę pliku.

  Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do lokalizacji folderu.

  Aby utworzyć folder udostępniony, należy wykonać następujące zadania:

  Kliknij przycisk Ścieżka udziału.

  W oknie dialogowym Zarządzanie udziałami sieciowymi kliknij przycisk Nowy.

  W polu Nazwa udziału wpisz nazwę dla folderu udostępnionego.

  Aby wypełnić pole Ścieżka folderu, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji. Kliknij przycisk OK po zakończeniu.

  Przejdź do istniejącego folderu na komputerze.

  Kliknij przycisk Utwórz nowy folder, aby utworzyć nowy folder.

  Jeśli udostępniona ścieżka wymaga opisu, wprowadź opis w polu Opis.

  W polu Typ udział wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Publiczne

  Prywatne

  Ze względów bezpieczeństwa HP zaleca wybranie Prywatny jako typ udziału.

  Gdy wyświetlony zostanie komunikat Udział został pomyślnie utworzony, kliknij przycisk OK.

  Zaznacz pole wyboru folderu docelowego, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby utworzyć skrót do folderu sieciowego na pulpicie komputera, zaznacz pole wyboru Utwórz skrót do folderu sieciowego

Aby konieczne było wprowadzenie numeru PIN na panelu sterowania drukarki, zanim drukarka prześle zeskanowany dokument do folderu sieciowego, wprowadź czterocyfrowy numer PIN w polu Kod PIN zabezpieczeń i ponownie wprowadź numer PIN w polu Potwierdź kod PIN zabezpieczeń. Kliknij przycisk Dalej.

Firma HP zaleca utworzenie kodu PIN, aby zabezpieczyć folder docelowy.

Po utworzeniu kodu PIN musi on zostać wprowadzony na panelu sterowania podczas każdego wysłania skanu do folderu sieciowego.

Na 2. stronie Uwierzytelnianie wpisz Nazwę użytkownika i Hasło Windows, aby zalogować się do komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na 3. stronie Konfiguracja wybierz domyślne ustawienia skanowania, wykonując następujące zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Z rozwijanej listy Typ dokumentu wybierz domyślny format pliku dla skanowanych plików.

Wybierz z rozwijanej listy Preferencje kolorów Czarno-biały lub Kolor.

Z rozwijanej listy Rozmiar papieru wybierz domyślny format papieru dla skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Ustawienia jakości wybierz domyślną rozdzielczość skanowanych plików.

Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (dpi, dots per inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale rozmiar pliku jest też mniejszy.

W polu Prefiks nazwy pliku wprowadź prefiks nazwy pliku (np. MyScan).

Na 4. Na ekranie Zakończ sprawdź informacje i zweryfikuj poprawność wszystkich ustawień. W przypadku błędu kliknij przycisk Wstecz, aby poprawić błąd. Jeśli ustawienia są poprawne, kliknij przycisk Zapisz i testuj, aby sprawdzić konfigurację.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat Gratulacje, kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć konfigurację.

Metoda 2: Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego z użyciem wbudowanego serwera internetowego HP (Windows)

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS)

Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

1

Panel sterowania dwuwierszowy

2

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Odszukaj adres IP.

Panele sterowania 2-liniowe: Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK. Otwórz menu Konfiguracja sieci i wybierz Pokaż adres IP, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta.

Panele sterowania z ekranem dotykowym: na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Informacje o połączeniu , a następnie dotknij przycisku Sieć podłączona lub Sieć Wi-Fi WŁ. w celu wyświetlenia adresu IP lub nazwy hosta.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki

Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.

Krok 2: Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego

Kliknij kartę System.

W okienku nawigacji po lewej kliknij łącze Administracja.

W obszarze Włączone funkcje włącz opcję Skanuj do folderu sieciowego na Wł. .

Kliknij kartę Skanowanie.

W lewym okienku nawigacji upewnij się, że wyróżnione jest łącze Konfiguracja folderu sieciowego. Strona Skanowanie do folderu sieciowego powinna zostać wyświetlona.

Na stronie Konfiguracja folderu sieciowego kliknij przycisk Nowy.

W obszarze Informacje o folderze sieciowym wypełnij następujące pola:

W polu Nazwa wyświetlana wprowadź nazwę dla folderu.

W polu Ścieżka sieciowa wprowadź ścieżkę sieciową do folderu.

W polu Nazwa użytkownika wprowadź nazwę użytkownika wymaganą do uzyskania dostępu do folderu w sieci.

W polu Hasło wpisz hasło wymagane do uzyskania dostępu do folderu w sieci.

Aby niezbędne było wprowadzenie kodu PIN na panelu sterowania drukarki, aby drukarka mogła wysłać plik do folderu sieciowego, należy wypełnić następujące pola w obszarze Zabezpiecz dostęp do folderu za pomocą kodu PIN:

W polu Kod PIN (opcjonalnie) wprowadź czterocyfrowy numer PIN.

W polu Potwierdź kod PIN ponownie wprowadź czterocyfrowy numer PIN.

W obszarze Ustawienia skanowania należy wypełnić następujące pola:

Z rozwijanej listy Typ pliku skanowania wybierz domyślny format skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Rozmiar papieru do skanowania wybierz domyślny rozmiar papieru dla skanowanych plików.

Z rozwijanej listy Rozdzielczość skanowania wybierz domyślną rozdzielczość skanowania skanowanych plików.

W rozwijanym menu Kolor wydruku wybierz, czy skanowane pliki mają być czarno-białe czy kolorowe.

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

Zapisz i testuj: Wybierz tę opcję, aby zapisać ustawienia i sprawdzić połączenie.

Tylko zapisz: Wybierz tę opcję, aby zapisać informacje bez testowania połączenia.

Anuluj: Wybierz tę opcję, aby zakończyć konfigurację bez zapisywania. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="pl_ww-v927088698">

Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego w komputerze Mac

Aby otworzyć interfejs wbudowanego serwera sieciowego (EWS), użyj jednej z poniższych metod.

Metoda nr 1: Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą przeglądarki internetowej

Metoda 2: Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) za pomocą programu HP Utility

W menu Go kliknij Narzędzia, kliknij folder Hewlett-Packard, a następnie dwukrotnie kliknij HP Utility. Zostanie wyświetlony ekran główny programu HP Utility.

Na ekranie głównym programu HP Utility uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP w jeden z następujących sposobów:

W obszarze Ustawienia drukarki kliknij przycisk Dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk Otwórz wbudowany serwer sieci Web.

W obszarze Ustawienia skanowania kliknij przycisk Skanuj do folderu sieciowego, a następnie kliknij Zarejestruj mój udostępniony Folder...

Jeśli nie masz dostępnego udostępnionego folderu sieciowego, kliknij przycisk Pomóż mi to zrobić, aby utworzyć folder.

Uruchomi się Wbudowany serwer internetowy (EWS).

Jeśli drukarka jest podłączana przy użyciu przewodu, podłącz go do urządzenia. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, komputer pobierze odpowiednie sterowniki i będzie można z niego korzystać od razu. Aby podłączyć drukarkę bezprzewodową, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > urządzenia Bluetooth & > drukarki & skanery .

  Otwieranie ustawień drukarek & skanerów

 2. Obok pozycji Dodaj drukarkę lub skaner wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Poczekaj, aż znajdziesz pobliskie drukarki, a następnie znajdź odpowiednią drukarkę i wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Jeśli chcesz usunąć drukarkę później, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Jeśli nie widzisz drukarki, spróbuj rozwiązać problem, wykonując czynności opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki i drukowaniem w Windows.

Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać sterowniki drukarek w Windows. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">zainstalować sterowniki drukarki w Windows. com/pl-pl/windows/ustawianie-drukarki-domy%C5%9Blnej-w-windows-e10cf8b8-e596-b102-bf84-c41022b5036f">skonfigurować drukarkę domyślną w Windows. com/pl-pl/windows/wy%C5%9Bwietlanie-kolejki-wydruku-w-systemie-windows-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5">wyświetlić kolejkę drukarki w Windows.

  Dowiedz się, jak zmienić stan drukarki z "offline" na "online" w Windows.

  Jeśli masz problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, zobacz Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.

  Jeśli masz problem z łącznością drukarki w Windows, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki i drukowaniem w Windows.

Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Urządzenia > Drukarki & skanery > Dodaj drukarkę lub skaner. net/pl-pl/media/79e66243-d939-4b4a-a981-9cca385e6972. png" alt="tekst alternatywny" loading="lazy"/>

Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Jeśli chcesz usunąć drukarkę później, wyróżnij ją i wybierz pozycję Usuń.

Powiązane tematy

Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj kamery urządzenia do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

Skanowanie za pomocą drukarki HP (Windows, Mac)

Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj kamery komputera do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

Uwaga:

Aby korzystać z wszystkich funkcji drukarki, należy utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto. Jeżeli aplikacjaHP Smart nie działa, należy pobrać aplikację HP Easy Start ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, a następnie zainstalować pełną wersję sterownika.

Instalacja aplikacji HP Smart (Windows, Mac)

Zainstaluj aplikację HP Smart i skonfiguruj drukarkę na komputerze z systemem Windows lub macOS.

Wykonaj poniższe czynności w przypadku konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi.

 • Umieść drukarkę i komputer w pobliżu routera Wi-Fi.

 • Włącz sieć Wi-Fi na komputerze i połącz się z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią za pomocą kabla Ethernet, tymczasowoodłącz kabel i użyj połączenia Wi-Fi podczas konfiguracji.

  Włącz funkcję Bluetooth na komputerze, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

 1. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w systemie Microsoft w celu korzystania z aplikacji na wszystkich urządzeniach,zaloguj lub kliknij Nie, dziękuję, aby kontynuować.

  Uwaga:

  Przed pobraniem należy zakończyć połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

  W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

  W aplikacji HP Smart kliknij pozycję Dodaj drukarkę lub znak plus , aby wyszukać drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu dokończenia konfiguracji.

Jeżeli drukarka nie zostanie znaleziona podczas konfiguracji sieci Wi-Fi, na drukarce przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi, ponownie uruchom drukarkę, zamknij i ponownie otwórz aplikację HP Smart, a następnie spróbuj ponownie dodać drukarkę.

Korzystanie z opcji skanowania HP Smart

Zapisuj, udostępniaj i wysyłaj zeskanowane dokumenty za pomocą aplikacji HP Smart w systemie Windows lub Mac.

Skanowanie za pomocą aplikacji HP Smart (Windows, Mac)

Skanuj dokumenty i zdjęcia z drukarki, przechwytuj elementy przy użyciu kamery komputerowej lub użyj narzędzi skanowania zplikami zapisanymi w komputerze.

  Kliknij kafelek Skanuj na ekranie głównym aplikacji HP Smart.

  Jeśli wyświetlony zostanie ekran Pierwsze kroki, kliknij opcję Pierwsze kroki.

  Uwaga:

  Ekran Pierwsze kroki wyświetla się po wybraniu pozycji Skanuj, Importuj lub Aparat po raz pierwszy.

  Wybierz opcję z górnego paska menu.

   Skaner: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Wybierz typ zadania skanowania,rozmiar, kolor i rozdzielczość, a następnie kliknij przycisk Skanuj w prawym dolnym rogu.Importuj: Wybierz zdjęcia zapisane na komputerze, aby zastosować obramowanie, a następnie użyj ustawień do edycji, drukowania i udostępniania.Aparat: Korzysta z kamery komputerowej lub kamery internetowej, aby przechwytywać, edytować i drukować lub udostępniać zdjęcie lubdokument.

   W oknie skanowania zmień ustawienia, takie jak plik źródłowy, ustawienia wstępne (typ dokumentu lub zdjęcia), rozmiar stronylub obszar skanowania, typ wyjścia i rozdzielczość dopasowane do zadania skanowania.

   Wybierz ikonę Automatyczne ulepszenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcje ulepszenia.

    Automatyczne ulepszenia: Automatycznie rozjaśnia kolory i wyostrza kontrast obrazu.

    Automatyczna orientacja: Automatyczne obraca obrazy do ich prawidłowej orientacji.

    Kliknij przycisk Skanuj.

    Otworzy się podgląd skanu.

    Jeżeli zostanie otwarte okno Wykrywaj krawędzie, dostosuj obramowanie, klikając i przeciągając niebieskie kropki, a następnie kliknij Zastosuj.

    Wybierz jedną z następujących opcji i ustawień.

     Dodaj kolejną stronę, klikając przycisk + Dodaj.

     Przeciągnij i upuść obrazy, aby zmienić kolejność stron w skanie wielostronicowym.

     Kliknij ikonę Menu , aby edytować, zastąpić lub usunąć zeskanowane elementy.

     Kliknij ikonę Obróć , aby obrócić element.

     W oknie Edytuj dostosuj lub popraw plik przez przycinanie, zmianę koloru, obracanie lub dodawanie filtrów, tekstu i adiustacji, a następniekliknij przycisk Gotowe.

     Wybierz opcję, aby zapisać, wydrukować, udostępnić lub przefaksować plik skanu.

     Drukuj: Wyślij skan do drukarki.

     Zapisz: Domyślna lokalizacja zapisu zeskanowanych dokumentów to folder Dokumenty. Zdjęcia domyślnie są zapisywane w biblioteceObrazy. Można zapisać skan w domyślnej lokalizacji lub wybrać inny folder.

     Udostępnij: Umożliwia wysłanie skanu w wiadomości e-mail, udostępnienie na kontach w serwisach społecznościowych, takich jakTwitter, Facebook lub Instagram, albo zapisanie skanu na koncie w pamięci w chmurze, np. Box lub OneDrive. Możliwe jest teżużycie innej aplikacji ze sklepu Windows lub Mac.

     Skróty: Umożliwia utworzenie lub użycie istniejącego skrótu do drukowania, wysyłania w wiadomości e-mail lub zapisywania zeskanowanychplików do kont w chmurze.

     Faksowanie: Umożliwia wysłanie skanu za pomocą faksu.

     W oknie Zapisz lub Udostępnij zmień nazwę pliku, typ pliku i ustawienia stopnia kompresji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

     Zapisywanie skanu jako jedno- lub wielostronicowego pliku PDF (Windows, Mac)

     Użyj aplikacji HP Smart, aby utworzyć plik PDF z zeskanowanym dokumentem.

      Kliknij przycisk Wprowadzenie.

      Uwaga:

      Ekran Pierwsze kroki zostanie wyświetlony po wybraniu opcji Skanuj, Importuj lub Aparat po raz pierwszy.

       Skaner: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Wybierz typ zadania skanowania,Importuj: Wybierz zdjęcia zapisane na komputerze, aby zastosować obramowanie, a następnie użyj ustawień do edycji, drukowania i udostępniania.Aparat: Korzysta z kamery komputerowej lub kamery internetowej, aby przechwytywać, edytować i drukować lub udostępniać zdjęcie lub

       Dostosuj obramowanie, klikając i przeciągając niebieskie kropki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

       W przypadku dokumentów wielostronicowych kliknij przycisk + Dodaj w oknie Podgląd, aby wrócić do okna Skanuj. Umieść następną stronę na szybie skanera lub zrób jej zdjęcie aparatem.

       Powtarzaj ten proces, aż do zeskanowania wszystkich stron dokumentu.

       W oknie Podgląd kliknij przycisk Zapisz lub Udostępnij, a następnie zmień nazwę pliku i wybierz z listy typu plików pozycję Podstawowy plik PDF.

       Kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać plik PDF w folderze na komputerze, lub kliknij pozycję Udostępnij, aby wysłać go pocztą e-mail lub udostępnić w inny sposób.

       Wysyłanie skanów pocztą e-mail (Windows, Mac)

       Użyj aplikacji HP Smart, aby wysłać zeskanowany dokument lub zdjęcie pocztą e-mail.

        Skonfiguruj osobiste konto poczty e-mail w zainstalowanej aplikacji Poczta na komputerze.

         Windows: Otwórz aplikację Poczta, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycje. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

         Mac: Otwórz aplikację Poczta, a następnie kliknij pozycje. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

          Dopasuj krawędzie za pomocą okręgów znajdujących się na rogach zaimportowanego lub przechwyconego elementu, a następnie kliknijprzycisk Zastosuj.

          W oknie Podgląd kliknij pozycję Udostępnij, zmień nazwę pliku, typ pliku i stopień kompresji, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

          Kliknij pozycję Poczta.

          Zostanie otwarta wiadomość e-mail z załączonym plikiem.

          Wprowadź adres e-mail w polu Do, a następnie kliknij pozycję Wyślij.

          Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (Windows, Mac)

          Użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i ustawień w programie HP Smart dla systemów Windows i macOS, aby zeskanowaćdokumenty dwustronne i zapisać je w jednym pliku PDF.

           Załaduj dokument dwustronny do automatycznego podajnika dokumentów.

           W menu Źródło wybierz opcję Podajnik dokumentów.

           Kliknij przycisk Skanuj.

           Po zeskanowaniu z jednej strony wyjmij z podajnika wyjściowego.

           Bez odwracania lub zmiany kolejności załaduj strony z powrotem do podajnika dokumentów o tej samej krawędzi prowadzącej. Byćmoże trzeba będzie najpierw obrócić strony.

           Kliknij opcję +Dodaj, aby zeskanować po drugiej stronie.

           W oknie podglądu przeciągnij i upuść strony w preferowanej kolejności.

           Kliknij przycisk Zapisz, a następnie wybierz opcję Podstawowy plik PDF jako typ pliku, aby zapisać dokument jako pojedynczy plik PDF.

           Skanowanie za pomocą drukarki HP (Android, iOS)

           Skonfiguruj zadania skanowania z drukarki lub użyj aparatu urządzenia przenośnego do przechwytywania dokumentów i zdjęć.

           Zainstaluj aplikację HP Smart (Android, iOS)

           Zainstaluj aplikację HP Smart na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS.

            Umieść drukarkę w pobliżu routera Wi-Fi podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego.

            Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

            Pobierz aplikację HP Smart z 123. com.

            W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, aby

            Włącz funkcję Bluetooth, aby ułatwić lokalizację drukarki podczas konfiguracji.

            Otwórz aplikację, aby skonfigurować drukarkę.

             Jeżeli drukarka została odnaleziona, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.

             Jeżeli drukarka nie zostanie wyświetlona lub aby dodać kolejną drukarkę do aplikacji, kliknij znak plusa , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać drukarkę.

             Korzystanie z opcji skanowania HP Smart

             Zapisuj, udostępniaj i wysyłaj zeskanowane dokumenty za pomocą aplikacji HP Smart w systemie Android lub iOS.

             Skanowanie za pomocą aplikacji HP Smart (Android i Apple iOS)

             Skanowanie dokumentów i zdjęć z drukarki lub przechwytywanie elementów z aparatu telefonu lub tabletu.

              Wybierz jeden z poniższych kafelków skanowania z ekranu głównego aplikacji HP Smart.

               Skanowanie z drukarki: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). W systemie Android dotknij ikonyUstawienia , aby wybrać źródło sygnału, rozdzielczość i kolor, a następnie dotknij pozycji Zamknij. W systemie iOS dotknij rozwijanego menu, aby wybrać rozmiar papieru, jakość i kolor, a następnie dotknij pozycji Gotowe.Skanowanie z kamery: Korzysta z aparatu w telefonie lub tablecie, aby przechwycić zdjęcie lub dokument, który można edytować, drukować lub udostępniać.

               Dotknij ikony Preferencje, aby włączyć lub wyłączyć funkcje ulepszeń, a następnie dotknij pozycji Gotowe.

               Wybierz opcję ustawienia wstępnego, a następnie dotknij pozycji Skanuj lub białe kółko, aby rozpocząć skanowanie.

               Jeżeli wyświetlony zostanie ekran Dostosowanie obramowania lub Wykrywaj krawędzie, dotknij pozycji Auto lub ręcznie dostosuj obramowanie, dotykając i przeciągając niebieskie kropki i dotknij pozycji Dalej.

               Wybierz jedną z następujących opcji i ustawień w oknie Podgląd.

                Dodaj kolejną stronę, dotykając pozycji + Dodaj.

                Dotknij obrazów i przeciągnij je, aby zmienić kolejność stron w skanie wielostronicowym.

                Dotknij ikony Menu , aby edytować, zastąpić lub usunąć zeskanowane elementy.

                Dotknij ikony Obróć , aby obrócić element.

                Wybierz pozycję Podstawowy plik PDF, aby zapisać wszystkie zeskanowane strony w jednym pliku PDF, lub wybierz pozycję Obraz, aby zapisać każdy zeskanowany obraz jako osobny plik.

                W oknie Edytuj dostosuj lub popraw plik poprzez przycinanie, zmianę koloru, obracanie lub dodawanie filtrów i tekstu, a następnie dotknijpozycji Gotowe.

                Drukuj: Umożliwia wysłanie skanu do drukarki.

                użycie innej aplikacji ze Sklepu Windows.

                Zapisywanie skanu jako jedno- lub wielostronicowego PDF (Android, Apple iOS)

                Użyj aplikacji HP Smart, aby utworzyć plik PDF z zeskanowanym dokumentem.

                 Wybierz jeden z poniższych kafelków z ekranu głównego aplikacji HP Smart, aby uruchomić skanowanie.

                  Skanowanie z drukarki: Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). W systemie Android dotknij ikonySkanowanie z kamery: Korzysta z aparatu w telefonie lub tablecie, aby przechwycić zdjęcie lub dokument, który można edytować, drukować lub udostępniać.

                  Wybierz ustawienia wstępne, a następnie dotknij pozycji Skanuj lub przycisku białego kółka, aby rozpocząć skanowanie.

                  W przypadku dokumentów wielostronicowych dotknij pozycji + Dodaj, aby wrócić do etapu skanowania. Umieść następną stronę na szybie skanera lub zrób jej zdjęcie aparatem.

                  Dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz (iOS) lub Zapisz (Android).

                  W razie potrzeby dotknij pozycji Typ pliku. Wybierz pozycję podstawowy PDF, dotknij strzałki wstecz, a następnie dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz, aby wyświetlić opcje zapisu lub wysyłania pliku PDF.

                  Skanowanie do wiadomości e-mail za pomocą aplikacji HP Smart (Android i Apple iOS)

                  Użyj aplikacji HP Smart, aby wysłać zeskanowany dokument lub zdjęcie pocztą e-mail.

                   Skonfiguruj osobiste konto poczty e-mail w ustawieniach urządzenia przenośnego.

                    Android: Przejdź do Ustawienia, wybierz pozycję Konta lub Użytkownicy i konta, a następnie dotknij Dodaj konto. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

                    Apple iOS i iPadOS: Przejdź do, a następnie dotknij pozycji Dodaj konto. Wybierz dostawcę usług, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło do konta, aby zakończyć konfigurację.

                     W oknie Podgląd dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz (iOS) lub Udostępnij (Android).

                     Zmień ustawienia pliku, a następnie dotknij pozycji Udostępnij/Zapisz lub Udostępnij.

                     Dotknij pozycji Poczta.

                     Wprowadź adres e-mail w polu Do, a następnie dotknij pozycji Wyślij.

                     Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (Android, Apple iOS)

                     Użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i ustawień w programie HP Smart dla systemów Android i iOS, aby zeskanować

                      Załaduj dokument dwustronny do automatycznego podajnika dokumentów.

                      Kliknij kafelek Skanuj przy użyciu drukarki na ekranie głównym aplikacji HP Smart.

                      W menu Źródło wybierz opcję Podajnik dokumentów.

                      Dotknij przycisku Skanuj.

                      Po zeskanowaniu z jednej strony wyjmij z podajnika wyjściowego.

                      Zeskanuj z drugiej strony.

                       Android: Dotknij ikony Wstecz, wybierz opcję Nie, dodaj obrazy, a następnie dotknij opcji Skanuj.

                       iOS: Dotknij opcji +Dodaj, a następnie dotknij opcji Skanuj.

                       W oknie podglądu dotknij opcji Zmień kolejność, przeciągnij i upuść strony w preferowanej kolejności, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

                       Dotknij opcji Zapisz, a następnie wybierz opcję Podstawowy plik PDF jako typ pliku, aby zapisać dokument jako pojedynczy plik PDF.

                       Skanowanie za pomocą drukarki HP (Chromebook)

                       Skonfiguruj zadania skanowania za pomocą systemu Chrome OS lub użyj opcji Webscan, gdy drukarka jest podłączona do sieci.

                       Skanowanie z systemu Chrome OS (Chromebooki)

                       System Chrome OS umożliwia skanowanie dokumentów i zdjęć z urządzenia Chromebook.

                        Zaktualizuj komputer Chromebook do najnowszej wersji systemu Chrome OS.

                        Kliknij zegar w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

                        Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij opcję Zaawansowane.

                        W obszarze Drukowanie i skanowaniekliknij przycisk Skanuj.

                        Wybierz drukarkę, a następnie zmień ustawienia w menu po prawej stronie i w sekcji Więcej ustawień.

                        Skanowanie za pomocą Webscan (Chromebook)

                        W przypadku drukarek obsługujących funkcję skanowania można skanować dokumenty i zdjęcia za pomocą aplikacji Webscan przezsieć. Dodatkowe oprogramowanie i sterowniki nie są wymagane.

                         Umieść oryginał na szybie skanera lub włóż go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

                         UWAGA:

                         Nie wkładaj zdjęć do podajnika ADF, aby zapobiec uszkodzeniu zdjęć i drukarki.

                         Sprawdź, czy drukarka została podłączona do tej samej sieci, co komputer lub urządzenie przenośne.

                         Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) w aplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

                         Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

                          Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

                          Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz nazwę użytkownika admin, a następnie wpisz kod PIN z etykiety znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratoradrukarki.

                          Kliknij przycisk Skanuj. Wyświetli się komunikat: Nie możesz używać tej funkcji, ponieważ została ona wyłączona.

                          Kliknij.

                          W przypadku pojawienia się monitu o przejściu do bezpiecznej strony z szyfrowaniem HTTPS wybierz pozycję OK lub Przekieruj na HTTPS.

                          Jeśli wyświetla się komunikat Połączenie nie jest prywatne, kliknij pozycje.

                          W ustawieniach administratora znajdź i zaznacz pole obok opcji Webscan lub Webscan z EWS, a następnie kliknij pozycje.

                          Wróć do menu Skanuj, wybierz preferencje skanowania, kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać zeskanowany dokument.

                          Często zadawane pytania

                          Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

                          Czy dostępne są inne aplikacje lub narzędzia do skanowania?

                          Skorzystaj z innej aplikacji do skanowania w zależności od potrzeb. W przypadku obsługiwanych drukarek i urządzeń zainstalujoprogramowanie HP Scan, aby włączyć dodatkowe funkcje, takie jak skanowanie z drukarki, skanowanie dokumentów dwustronnychi tworzenie edytowanych plików skanu.

                           Oprogramowanie HP Scan (Windows, Mac): Przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników. Po zakończeniu konfiguracji drukarki otwórz oprogramowanie doskanowania.

                            Windows: W systemie Windows wyszukaj nazwę i numer modelu drukarki, aby uruchomić program HP Printer Assistant. Na karcie Skanowanie kliknij opcję Skanuj dokument lub zdjęcie, aby otworzyć program HP Scan.

                            Mac: Na liście Aplikacje otwórz aplikację HP Easy Scan. Kliknij menu rozwijane Skaner i wybierz drukarkę.

                            W zależności od drukarki oprogramowanie do skanowania obsługuje następujące funkcje:

                             Skanowanie z panelu sterowania drukarki do komputera lub do konta e-mail

                             Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (drukarki z automatycznym podajnikiem dokumentów)

                             Tworzenie edytowalnego pliku skanu za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków

                             Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows odnajdź i otwórz narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Kliknij opcję Nowy skan, a następnie wybierz swoją drukarkę, aby zeskanować.

                             Program Paint w systemie Windows: W systemie Windows znajdź i otwórz program Paint. Kliknij Plik lub ikonę Menu, a następnie kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego.

                             Aplikacja Windows Scan: W systemie Windows wyszukaj i otwórz aplikację Windows Scan. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Scan (w języku angielskim), aby ją zainstalować.

                             Aplikacja Mopria Scan (system Android): Przejdź na stronę Google Play - Mopria Scan, aby zainstalować aplikację. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie na dostęp aplikacji do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniuwybierz opcję Zezwól.

                             Apple Image Capture (Mac): Otwórz aplikację Image Capture z listy Aplikacje, kliknij nazwę drukarki na liście Urządzenia lub Udostępnione, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień skanowania.

                             HP MFP Scan do drukarek laserowych HP Laser MFP (Windows): Po zainstalowaniu pełnej wersji oprogramowania z , wyszukaj w systemie Windows i uruchom narzędzie HP MFP Scan. Kliknij opcję Szybkie skanowanie, aby zeskanować dokument lub zdjęcie bez zmiany ustawień, lub kliknij przycisk Zaawansowane skanowanie, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji i ustawień zadań skanowania.

                             Jak skanować z poziomu panelu sterowania drukarki?

                             Wybierz funkcję skanowania z panelu sterowania drukarki, a następnie wyślij skan do żądanej lokalizacji docelowej.

                             Niektóre funkcje skanowania trzeba najpierw skonfigurować w oprogramowaniu lub wbudowanym serwerze internetowym (EWS) drukarki. Funkcje skanowania różnią się w zależności od drukarki.

                              Skanuj do komputera: Pobierz aplikację HP Easy Start ze strony 123. com/setup i zainstaluj pełną wersję oprogramowania i sterowników. Przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania,wybierz komputer, a następnie wyślij skan do komputera. W systemie macOS zeskanuj do komputera, używając aplikacji HP Smart.

                              Skanowanie do wiadomości e-mail: Na serwerze EWS lub używając kreatora funkcji Skanuj do wiadomości e-mail w oprogramowaniuHP, skonfiguruj miejsce docelowe poczty e-mail. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierzopcję skanowania, a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do miejsca docelowego poczty e-mail. Jeżeli drukarka nie maopcji e-mail na panelu sterowania, użyj aplikacji HP Smart lub HP Scan.

                              Skanowanie do folderu sieciowego: Na serwerze EWS lub używając kreatora funkcji Skanuj do folderu sieciowego w oprogramowaniuHP, skonfiguruj folder sieciowy. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania,a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do folderu sieciowego.

                              Skanowanie do portu SharePoint: Na serwerze EWS skonfiguruj miejsce docelowe SharePoint. Po zakończeniu konfiguracji przejdźdo panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania, a następnie zeskanuj bezpośrednio z drukarki do folderu SharePoint.

                              Skanowanie do pamięci USB: Podłącz dysk flash USB do portu USB drukarki. Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję skanowania,zeskanuj oryginał, a następnie zapisz skan na dysku USB.

                              Konfiguracja skanowania na panelu sterowania i instrukcje dla drukarek ENVY Inspire 7200, 7200e, 7900, 7900e, OfficeJet Pro8010, 8010e, 8020, 8020e, 8030, 8030e, 9010, 9010e, 9020 i 9020e: przejdź do Skanowania z panelu sterowania na drukarkach HP ENVY Inspire, OfficeJet Pro i Skanowanie za pomocą skrótów (aplikacja HP Smart).

                              Jak zapisać skan w formacie pliku tekstu do edycji?

                              Program HP Scan dla systemu Windows umożliwia zapisanie skanów jako tekst z możliwością edycji za pomocą optycznego rozpoznawaniaznaków (OCR).

                              Jak skanować wielostronicowe dokumenty dwustronne za pomocą pełnej wersji sterownika HP?

                              Do skanowania dokumentów dwustronnych użyj automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i aplikacji HP Scan dla systemu Windowslub HP Easy Scan dla systemu Mac.

                              Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (HP Scan dla systemu Windows)

                              Oprogramowanie HP Scan zostanie zainstalowane z pełną wersją sterownika. Zawiera ustawienia skanowania dokumentów dwustronnychi zapisywania ich w jednym pliku PDF.

                               Przejdź na stronę , aby pobrać aplikację HP Easy Start, i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników za pomocą aplikacji HP Scan.

                               W systemie Windows wyszukaj nazwę i numer modelu drukarki, aby uruchomić program HP Printer Assistant. Na karcie Skanowanie kliknij opcję Skanuj dokument lub zdjęcie, aby otworzyć program HP Scan.

                               Wybierz opcje.

                               W ustawieniach skrótów klawiaturowych wybierz opcję Podajnik dokumentów w przypadku załadowania w menu Źródło, a następnie wybierz pozycję 2-stronne (ręczne) w menu Strony.

                               Po zeskanowaniu pierwszych stron zostanie wyświetlony monit z instrukcjami dotyczącymi skanowania po drugiej stronie dokumentu.Kliknij przycisk OK, aby zeskanować po drugiej stronie.

                               Strony są automatycznie ułożone w odpowiedniej kolejności.

                               Wybierz opcję PDF jako typ pliku, wybierz lokalizację, do której zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

                               Skanowanie wielostronicowych dokumentów dwustronnych (HP Easy Scan dla systemu macOS)

                               Aplikacja HP Easy Scan dla systemu macOS zawiera ustawienia skanowania dokumentów dwustronnych i zapisywania ich w jednympliku PDF.

                                Przejdź na stronę , aby pobrać aplikację HP Easy Start, i zainstaluj kompletne oprogramowanie i pakiet sterowników za pomocą aplikacji HP EasyScan.

                                Na liście Aplikacje otwórz aplikację HP Easy Scan.

                                Kliknij menu Skaner i wybierz drukarkę.

                                W ustawieniach Ustawienia wstępne wybierz opcję Dokument w menu Typ, wybierz Podajnik dokumentów w menu Źródło, a następnie opcję Skanuj po obu stronach w obszarze Więcej opcji.

                                Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zeskanować po drugiej stronie.

                                Kliknij przycisk Wyślij, wybierz PDF w menu Format, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

                                Dlaczego nie mogę podłączyć drukarki bezprzewodowej lub skanować za pośrednictwem sieci?

                                Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodąsię, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

                                 Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następniesprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działaprawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

                                 Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę i przełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzeniejest gotowe.

                                 Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączonado tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona odsieci.

                                 Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

                                  Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

                                  Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

                                  Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi  i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniupołączenia.

                                  Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

                                  Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

                                  Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym,aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

                                  Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki w trybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktujsię z producentem routera.

Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk

Bezpośredni link do pobrania Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa skanera sieciowego Aeg 6310 Dk