Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0

Opcja Podręcznik Frigidaire FDB1450CHB0 to jedna z najbardziej wszechstronnych lodówek na rynku. Posiada wszystkie najnowsze technologie, w tym zaawansowany system chłodzenia i technologię NoFrost, która zapobiega gromadzeniu się szronu na produktach. Lodówka ta ma wbudowaną funkcję automatycznego sterowania temperaturą, która pozwala dostosować odpowiednią temperaturę do produktów, które się w niej znajdują. Dodatkowo jest wyposażona w szereg bezpiecznych funkcji, w tym wskaźnik drzwi, który wyłącza urządzenie, gdy drzwi są otwarte. Opcja Podręcznik Frigidaire FDB1450CHB0 to idealny wybór dla osób szukających wydajnej i wszechstronnej lodówki do przechowywania żywności.

Ostatnia aktualizacja: Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0

 1. Strona główna
 2. Tekla Structures
 3. Manage Tekla Structures
 4. Files and folders in Tekla Structures
 5. File storing options and advanced options
 6. Ustawienia w oknie dialogowym Opcje

Okno dialogowe Opcje (menu Plik > Ustawienia > Opcje) zawiera aktualne wartości wielu ustawień Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem modelowania sprawdź ustawienia i zmień je, jeśli to konieczne.

Ustawienia specyficzne dla modelu w tym oknie dialogowym są zapisywane w bazach danych options_model. db i options_drawings. db w folderze modelu, a ustawienia specyficzne dla użytkownika w options. bin w folderze lokalnym <user>. Zmiana opcji specyficznych dla użytkownika lub modelu w oknie dialogowym Opcje nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

Oprócz tego własne ustawienia można zapisać przy użyciu przycisku Zapisz. Plik standard. opt jest zapisywany w folderze \attributes w folderze modelu. Czasem ten plik warto skopiować do folderu firmowego. Podczas tworzenia modelu plik standard. opt jest odczytywany z folder firmowego.

Poniżej opisano opcje znajdujące się w oknie dialogowym Opcje.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu. Zmiana ustawień nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

W zależności od tego, jak modelowane były obiekty wybrane do kontroli kolizji stosowane są różne ustawienia kontroli kolizji. Jeśli na przykład modelowano elementy osadzone jak sworznie, elementy stalowe lub pręty zbrojeniowe, stosowane są odpowiednie ustawienia śrub, elementów lub zbrojenia.

Umożliwia zdefiniowanie, czy model jest sprawdzany w poszukiwaniu duplikatów i nakładających się spoin oraz kolizji występujących między spoinami a innymi obiektami (takimi jak elementy i śruby).

W przypadku wybrania opcji Tak, Tekla Structures sprawdza spoiny w odniesieniu do innych spoin, śrub i rzeczywistej geometrii profili elementów, uwzględniając zaokrąglenia oraz używając wymiarów bryły spoiny z normalną dokładnością.

Odstęp pręta zbrojeniowego a odstęp elementu stalowego (wartość ujemna umożliwia pokrywanie się obiektów)

Określa minimalną odległość lub dozwolone pokrycie prętów zbrojeniowych, gdy są sprawdzane względem elementów stalowych.

Aby umożliwić nakładanie się prętów zbrojeniowych z elementami stalowymi i pominąć żebrowania prętów, wprowadź wartość ujemną. Maksymalne nakładanie jest równe aktualnemu promieniowi pręta.

Tekla Structures sprawdza tylko odległość od boku pręta do elementu. Tekla Structures nie sprawdza odległości od końca pręta do elementu.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać odstępu.

Luz pręta zbrojeniowego (wartość ujemna umożliwia pokrywanie się obiektów)

Określa minimalną odległość lub dozwolone pokrycie prętów zbrojeniowych, gdy są sprawdzane względem innych prętów zbrojeniowych.

Aby zezwolić na pokrywanie się prętów zbrojeniowych, wprowadź wartość ujemną.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać odstępu.

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych

Określa grubość otuliny prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures sprawdza grubość otuliny względem elementu, do którego należy pręt zbrojeniowy. Tekla Structures sprawdza tylko odległość od boku pręta do powierzchni elementu. Tekla Structures nie sprawdza odległości od końca pręta do powierzchni elementu. Jeśli pręt penetruje powierzchnię elementu, raportowana jest kolizja, nawet jeśli pręt w całości znajduje się wewnątrz zespołu betonowego lub sekcji wylewania.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać grubości otuliny.

Opcja

Opis

Dozwolona objętość kolizji

Określą dozwoloną tolerancję kontroli kolizji, jeśli dopuszczalne są drobne kolizje i można je zignorować.

Jeśli objętość kolizji jest mniejsza niż podana wartość, na przykład 1 mm3, wówczas kolizja nie zostanie raportowana.

Podaj wartość w bieżących jednostkach objętości.

Kontrola kolizji śruby ze śrubowanym elementem

Definiuje, czy model jest sprawdzany pod kątem kolizji występujących między śrubami a powiązanymi śrubowanymi elementami.

Jeśli wybierzesz opcję Tak, Tekla Structures sprawdzi śruby względem rzeczywistej geometrii profili śrubowanych elementów, z uwzględnieniem zaokrągleń i z zastosowaniem rzeczywistych wymiarów śrub.

Określ wolny obszar dla śruby na potrzeby kontroli kolizji

Umożliwia sprawdzenie, czy śruby kolidują z częściami i czy jest wystarczająco dużo miejsca na przykręcenie śrub.

Wpisz wymiary odstępu w stosunku do średnicy łba śruby lub nakrętki d (większa wartość) i grubości nakrętki t. Odstęp przed skręcanymi elementami jest taki sam jak długość śruby.

Jeśli nie wprowadzisz wartości, Tekla Structures użyje wartości domyślnej.

Po usunięciu zaznaczenia pól wyboru rozmiar luzu będzie wynosić 0.

Jeśli Tekla Structures nie może znaleźć w katalogu śrub średnicy łba śruby lub nakrętki, używa w zamian średnicy trzpienia.

Kontrola kolizji dokładnej bryły spoiny

Tekla Structures używa informacji z zakładki Komponenty, gdy tworzy elementy przy użyciu komponentów systemu.

Właściwości komponentów zdefiniowane w oknach dialogowych komponentów zastępują te ustawienia. Tekla Structures używa tych ustawień tylko wtedy, gdy odpowiednie pola w oknach dialogowych komponentów są puste.

Jeśli zmienisz znajdujące się tu ustawienia, Tekla Structures zastosuje nowe ustawienia tylko do nowo tworzonych komponentów. Zmiany nie wpłyną na komponenty utworzone przed zmianą preferencji.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie zależą od modelu.

Opcja

Opis

Nazwy profili:

Definiuje prefiksy profili parametrycznych blach. Ważne, aby nazwy profili były skonfigurowane prawidłowo, aby można było efektywnie korzystać z filtrów i kreatorów.

Nazwy profili muszą istnieć w katalogu profili. Jeśli chcesz użyć profilu parametrycznego, którego nazwa nie znajduje się w katalogu, najpierw dodaj go do Katalogu profili, a następnie wprowadź go tutaj. Tekla Structures używa prefiksu Blacha gięta, gdy używasz blach giętych w komponentach.

Śruby

W komponentach, Tekla Structures używa funkcji Współczynnik odległości śrub od krawędzi i Porównaj odległość od krawędzi z, aby sprawdzać, czy tworzone śruby nie znajdują się zbyt blisko krawędzi elementu i ostrzega, jeśli są za blisko. Sprawdź, czy wartość opcji Współczynnik odległości śrub od krawędzi jest ustawiona zgodnie z używanym standardem. Ustawienie domyślne odległości krawędzi zależy od użytego środowiska.

Porównaj odległość od krawędzi określa, czy kontrole odległości krawędzi opierają się na średnicy śruby czy otworu.

Aby określić domyślne właściwości śrub do użycia w połączeniach, wybierz Normę śruby i Rozmiar śruby.

Elementy

Materiał elementu definiuje domyślną klasę materiału elementu.

Opcja Numery początkowe elementów definiuje numery początkowe elementów, które są Spawane do głównego i Spawane do podrzędnego, Wolnymi elementami i Wolnymi elementami zespołu.

Sprawdź te ustawienia dla definiowanej przez siebie serii numeracji, aby upewnić się, że się nie pokrywają. Jeśli się pokrywają, Tekla Structures może utworzyć dwa różne elementy o tym samym numerze elementu. Powoduje to wygenerowanie błędu w Plik historii numeracji.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach wymiarów, zobacz Określanie wymiarowania

Opcja

Opis

Powiększenie

To ustawienie definiuje wartości domyślne opcji Limit powiększenia i Skala powiększenia.

Włączenie funkcji powiększania wymiarów powoduje zwiększenie wymiaru rysunku węższego niż ustawiony limit. Limit powiększenia definiuje wartość domyślną tego ograniczenia.

Skala powiększenia określa, czy używaną metodą skalowania powiększenia jest Papier czy Model.

 • W przypadku wybrania opcji Papier limit powiększenia jest mnożony przez skalę widoku.

 • W przypadku wybrania opcji Model, jeśli skala wynosi 1:10, wszystkie wymiary mniejsze niż 10 mm zostaną powiększone niezależnie od skali rysunku.

Aby uzyskać więcej informacji o powiększonych wymiarach, zobacz Tworzenie powiększonych wymiarów.

Wymiary absolutne

Pokaż zero w wymiarach absolutnych > Tak pokazuje zero w punktach zerowych w wymiarach absolutnych.

Rysuj wartości absolutne równolegle do linii wymiarowej > Tak pokazuje wymiary równoległe do linii wymiarowych w wymiarach absolutnych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmiana wyglądu wymiarów bezwzględnych.

Wymiary w oznaczeniach

Jednostki, Format i Dokładność definiują domyślne: jednostkę, format i dokładność, które są używane w oznaczeniach wymiarów.

Dostępne jednostki: mm, cm, m, stopa - cal, cm / m, cal, stopy.

Dostępne formaty: ###, ###[. #], ###. #, ###[. ##], ###. ##, ###[. ###], ###. ###, ### #/# and ###/##. ###.

Dostępna dokładność: 0. 00, 0. 50, 0. 33, 0. 25, 1/8, 1/16, 1/32, 1/10, 1/100, 1/1000

Pokaż wymiar w środkowej etykiecie wymiarów automatycznych

Określa, czy chcesz utworzyć podwójne etykiety wymiaru w rysunkach zespołu, pojedynczego elementu, zespołu betonowego czy zestawczych.

Aby uzyskać więcej informacji o automatycznych podwójnych wymiarach, zobacz Czym są automatyczne wymiary na poziomie widoku.

Aby uzyskać więcej informacji o ręcznych podwójnych wymiarach, zobacz Dodawanie ręczne wymiarów podwójnych.

Gdy Tekla Structures tworzy rysunek, dodaje dolny znak wymiaru z wybraną jednostką, formatem i z określoną dokładnością.

Linia wymiarowa

Długość przedłużenia linii wymiaru dla strzałki linii określa długość przedłużenia linii dla wymiarów posiadających strzałki linii.

Należy zauważyć, że przedłużenia linii nie są stosowane do wymiarów mających strzałki inne niż strzałki liniowe ani do pewnych typów wymiarów do punktów roboczych.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Fazowanie krawędzi

Kolor linii określa domyślny kolor linii fazowania krawędzi na rysunkach.

Typ linii określa domyślny typ linii skosów krawędzi na rysunkach.

Te wartości są zastępowane wartościami ustawionymi w oknie dialogowym Właściwości fazowania krawędzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat fazowania krawędzi, zobacz Fazowania krawędzi na rysunkach.

UWAGA: Ustawienia Autozapis znajdujące się na tej zakładce są specyficzne dla użytkownika. Wszystkie inne ustawienia są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Autozapis

Interwał autozapisu Autozapis po xx poleceń modelowania lub edycji określa, jak często Tekla Structures automatycznie zapisuje model i rysunek.

Ta liczba odnosi się do liczby wydanych poleceń. Przykładowo tworzenie wielu obiektów bez przerywania (Esc) liczy się jako jedno polecenie.

Autozapis po utworzeniu każdych xx rysunków określa liczbę rysunków, po której Tekla Structures automatycznie zapisze pracę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zapisywanie modelu

Automatyczne zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Adaptacyjność domyślna

Wył oznacza, że adaptacyjność nie jest zdefiniowana.

Względna określa, że uchwyty zachowują względne odległości od najbliższych powierzchni elementu odpowiednio do jego całkowitego rozmiaru.

Stała określa, że uchwyty zachowują odległości bezwzględne do najbliższych powierzchni elementu.

Ustawienia adaptacyjności można również modyfikować w przypadku każdego elementu z osobna. Te modyfikacje zastępują ustawienia domyślne określone w oknie dialogowym Opcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat adaptacyjności, zobacz Modyfikowanie adaptacyjności zbrojenia, wykończenia powierzchni lub fazowania krawędzi w elementach

Ustawienia na zakładce Długość strzałki umożliwiają skalowanie obciążeń w widokach modelu.

Ustawienia na innych zakładkach tej strony umożliwiają określenie norm budowlanych i współczynników bezpieczeństwa Tekla Structures używanych w kombinacji obciążeń.

UWAGI:

 • Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.
 • W trackie projektu nie ma potrzeby zmiany norm budowlanych i współczynników bezpieczeństwa. W przypadku zmiany tych ustawień trzeba także zmienić typy grup obciążeń i sprawdzić kombinacje obciążeń.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Separator numeru pozycji

Definiuje domyślny separator numerów pozycji. Dostępne opcje to kropka (. ), przecinek (, ), ukośnik (/) i myślnik (-).

Separator numeru pozycji pręta zbrojeniowego

Definiuje domyślny separator numeru pozycji pręta zbrojeniowego. ), przecinek (, ), ukośnik (/) i myślnik (-).

Typ numeru elementu

Definiuje domyślny typ numerów elementów. Dostępne opcje to Numer elementu i Złożony numer zespołu/elementu.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, co i w jaki sposób wpływa na orientację elementów, zobacz Wskazywanie orientacji elementu.

Opcja

Opis

Kierunek północny

Wyświetl północ (stopnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od osi globalnej x) określa, który kierunek w modelu jest kierunkiem północnym. Podaj wartość w stopniach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od globalnej osi x.

Kierunek wyświetlania elementu

Określa, z której strony są wyświetlane elementy na rysunkach.

Limit pochylenia belki

Limit pochylenia słupa

Tekla Structures korzysta z kątów granicznych w celu określenia, czy dany element jest belką czy słupem podczas tworzenia znaków orientacji. Tekla Structures traktuje elementy poza tymi wartościami granicznymi jak stężenia.

Elementy nachylone pod kątem powyżej 80° to słupy.

Elementy nachylone pod kątem poniżej 10° to belki.

Preferowane umieszczenie znaków

Określa położenie znaków elementów na rysunkach - na prawym lub lewym końcu elementu.

Znak zawsze pośrodku słupa

To ustawienie dotyczy tylko słupów.

Tak powoduje umieszczenie znaków elementów pośrodku słupów na widokach poziomych. Aby wskazać orientację elementu, uwzględnij kierunek kompasu (Kierunek przedniej strony) w znaku elementu.

Nie powoduje umieszczenie znaków elementów na rysunkach zestawczych i rysunkach zespołów.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu i mają zastosowanie jedynie do zestawów prętów, a nie do pojedynczych prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych i siatek zbrojeniowych. Zmiana ustawień nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures, ale trzeba użyć polecenia Zestaw prętów > Wygeneruj ponownie zestawy prętów zbrojeniowych na karcie Beton, aby zastosować zmiany w istniejących zestawach prętów w modelu.

W obszarze Globalny układ współrzędnych elementu i Lokalny układ współrzędnych elementu określ domyślne przedrostki warstwy prętów na różnych powierzchniach betonowych elementów.

Można również zdefiniować ustawienia warstwy prętów dla poszczególnych zestawów prętów lub lic ramion lub dla poszczególnych prętów przy użyciu atrybutów użytkownika modyfikatorów właściwości.

Zdefiniuj przedrostek warstwy pręta dla zestawu prętów, które mają cztery lub więcej ramiona, na przykład zamknięte strzemiona.

Minimalne tworzone długości

Określ wartość Minimalna długość pręta, aby zapobiec utworzeniu przez Tekla Structures za krótkich prętów zbrojeniowych. To ustawienie dotyczy przede wszystkim prętów prostych. Wprowadź minimalną długość prętów jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Określ wartość Min. prosta dł. ramienia początkowego/końcowego dla gięcia prętów zbrojeniowych. Wprowadź minimalną długość ramienia jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Zaokrąglenie

Umożliwia zdefiniowanie, czy długości prętów prostych, pierwsze i ostatnie ramiona oraz ramiona pośrednie mają być zaokrąglane w modelu, a także czy długości prętów są zaokrąglane w górę, w dół, czy do najbliższej odpowiedniej liczby zgodnie z zasadą dokładności zaokrąglenia.

W położeniach linii podziału określ, o ile długości prętów można zaokrąglić w górę.

Ustawienia zaokrąglania są również dostępne we właściwościach Zestaw prętów Właściwości zestawu prętów oraz we właściwościach Modyfikator właściwości zbrojenia Właściwości modyfikatora właściwości.

Skok prętów zbieżnych

Umożliwia zdefiniowanie wartości skoku zbieżności prętów prostych, pierwszego i ostatniego ramienia oraz ramion pośrednich.

Ustawienia skoku zbieżności są również dostępne we właściwościach Zestawu prętów Właściwości zestawu prętów oraz we właściwościach Modyfikatora właściwości zbrojenia

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Liczba umieszczona po prawej stronie każdej opcji oznacza liczbę dziesiętnych. Liczba dziesiętnych wpływa na dokładność wprowadzania danych i ich przechowywania. Zawsze należy stosować wystarczającą liczbę dziesiętnych.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach jednostek i liczby miejsc dziesiętnych, zobacz Zmiana jednostek i dziesiętnych.

Opcja

Opis

Zakładka Otuliny i położenia

Otulina betonowa

W obszarze Globalny układ współrzędnych elementu zdefiniuj domyślną grubość otuliny między zestawem prętów a następującymi powierzchniami elementów betonowych:

 • Góra
 • Dół
 • Boki

Aby użyć lokalnego układu współrzędnych elementu, w sekcji Lokalny układ współrzędnych elementu zdefiniuj domyślną grubość otuliny na następujących powierzchniach elementów betonowych:

 • Góra

 • Dół

  Przód

  Tył

  Początek

  Koniec

Można również określić ustawienia otuliny dla każdego betonowego elementu oddzielnie. Te modyfikacje zastępują ustawienia domyślne określone w oknie dialogowym Opcje.

Przedrostek warstwy
Łącza
Zakładka Ogólne
Zakładka Zaokrąglenie i skok prętów zbieżnych

Opcja

Opis

Długość

mm, cm, m, cale (dziesiętne), stopy (dziesiętne), stopy-cale

Kąt

o, rad

Moduł sprężystości

Moduł sprężystości na skręcanie

Współczynnik

(bez jednostki)

Siła

Obciążenie rozłożone

Obciążenie powierzchni

Moment

Moment rozłożony

Temperatura

oC, oF, K

Deformacja

Wymiar profilu

Kąt

o, rad

Powierzchnia

Wskaźnik wytrzymałości

Moment bezwładności

mm4, cm4, in4

Promień bezwładności

Moment bezwł. przy skręcaniu

mm4, cm4, in4

Stała deformacji

mm6, cm6, in6

Powierzchnia pokrycia

Wytrzymałość

Moduł

Gęstość

Ciężar

Naprężenie

o/oo, %, (bez jednostki)

Wsp. rozszerzalności cieplnej

1/oC, 1/oF, 1/K

Współczynnik

o/oo, %, (bez jednostki)

Objętość

Długość

mm, cm, m, cale (dziesiętne), stopy (dziesiętne), stopy-cale

Kąt

o, rad

Powierzchnia zbrojenia

Zbrojenie poprzeczne

Ciężar

Masa/długość

Objętość

Siła

Obciążenie rozłożone

Obciążenie powierzchniowe

Moment

Temperatura

oC, oF, K

Naprężenie

Deformacja

Wstecz
Dalej
 1. Strona główna
 2. Tekla Structures
 3. Manage Tekla Structures
 4. Files and folders in Tekla Structures
 5. File storing options and advanced options
 6. Ustawienia w oknie dialogowym Opcje

Okno dialogowe Opcje ( menu Plik > Ustawienia > Opcje) zawiera aktualne wartości wielu ustawień Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem modelowania sprawdź ustawienia i zmień je, jeśli to konieczne.

Ustawienia specyficzne dla modelu w tym oknie dialogowym są zapisywane w bazach danych options_model. db i options_drawings. db w folderze modelu, a ustawienia specyficzne dla użytkownika w pliku options. bin w lokalnym folderze <użytkownika>. Zmiana opcji specyficznych dla użytkownika lub modelu w oknie dialogowym Opcje nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

Oprócz tego własne ustawienia można zapisać przy użyciu przycisku Zapisz. Spowoduje to zapisanie pliku standard. opt w folderze \attributes w folderze modelu. Czasem ten plik warto skopiować do folderu firmowego. Podczas tworzenia modelu plik standard. opt jest odczytywany z folder firmowego.

Poniżej opisano opcje znajdujące się w oknie dialogowym Opcje.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu. Zmiana ustawień nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

W zależności od tego, jak modelowane były obiekty wybrane do kontroli kolizji, stosowane są różne ustawienia kontroli kolizji. Jeśli na przykład modelowano elementy osadzone jak sworznie, elementy stalowe lub pręty zbrojeniowe, stosowane są odpowiednie ustawienia śrub, elementów lub zbrojenia.

Aby uzyskać więcej informacji o kontroli kolizji, zobacz Wykrywanie kolizji.

Opcja

Opis

Dozwolona objętość kolizji

Określą dozwoloną tolerancję kontroli kolizji, jeśli dopuszczalne są drobne kolizje i można je zignorować.

Jeśli objętość kolizji jest mniejsza niż podana wartość, na przykład 1 mm 3, wówczas kolizja nie zostanie raportowana.

Podaj wartość w bieżących jednostkach objętości.

Kontrola kolizji śruby ze śrubowanym elementem

Definiuje, czy model jest sprawdzany pod kątem kolizji występujących między śrubami a powiązanymi śrubowanymi elementami.

Jeśli wybierzesz opcję Tak, Tekla Structures sprawdzi śruby względem rzeczywistej geometrii profili śrubowanych elementów, z uwzględnieniem zaokrągleń i z zastosowaniem rzeczywistych wymiarów śrub.

Określ wolny obszar dla śruby na potrzeby kontroli kolizji

Umożliwia sprawdzenie, czy śruby kolidują z częściami i czy jest wystarczająco dużo miejsca na przykręcenie śrub.

Wpisz wymiary odstępu w stosunku do średnicy łba śruby lub nakrętki d (większa wartość) i grubości nakrętki t. Odstęp przed skręcanymi elementami jest taki sam jak długość śruby.

Jeśli nie wprowadzisz wartości, Tekla Structures użyje wartości domyślnej.

Po usunięciu zaznaczenia pól wyboru rozmiar luzu będzie wynosić 0.

Jeśli Tekla Structures nie może znaleźć w katalogu śrub średnicy łba śruby lub nakrętki, używa w zamian średnicy trzpienia.

Odstęp pręta zbrojeniowego a odstęp elementu stalowego (wartość ujemna umożliwia pokrywanie się obiektów)

Określa minimalną odległość lub dozwolone pokrycie prętów zbrojeniowych, gdy są sprawdzane względem elementów stalowych.

Aby umożliwić nakładanie się prętów zbrojeniowych z elementami stalowymi i pominąć żebrowania prętów, wprowadź wartość ujemną. Maksymalne nakładanie jest równe aktualnemu promieniowi pręta.

Tekla Structures sprawdza tylko odległość od boku pręta do elementu. Tekla Structures nie sprawdza odległości od końca pręta do elementu.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać odstępu.

Luz pręta zbrojeniowego (wartość ujemna umożliwia pokrywanie się obiektów)

Określa minimalną odległość lub dozwolone pokrycie prętów zbrojeniowych, gdy są sprawdzane względem innych prętów zbrojeniowych.

Aby zezwolić na pokrywanie się prętów zbrojeniowych, wprowadź wartość ujemną.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać odstępu.

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych

Określa grubość otuliny prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures sprawdza grubość otuliny względem elementu, do którego należy pręt zbrojeniowy. Tekla Structures sprawdza tylko odległość od boku pręta do powierzchni elementu. Tekla Structures nie sprawdza odległości od końca pręta do powierzchni elementu. Jeśli pręt penetruje powierzchnię elementu, raportowana jest kolizja, nawet jeśli pręt w całości znajduje się wewnątrz zespołu betonowego lub sekcji wylewania.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Tekla Structures nie będzie sprawdzać grubości otuliny.

Tekla Structures używa informacji z zakładki Komponenty, gdy tworzy elementy przy użyciu komponentów.

Właściwości komponentów zdefiniowane w oknach dialogowych komponentów zastępują te ustawienia. Tekla Structures używa tych ustawień tylko wtedy, gdy odpowiednie pola w oknach dialogowych komponentów są puste.

Jeśli zmienisz znajdujące się tu ustawienia, Tekla Structures zastosuje nowe ustawienia tylko do nowo tworzonych komponentów. Zmiany nie wpłyną na komponenty utworzone przed zmianą preferencji.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie zależą od modelu. Zmiana tych ustawień nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures.

Opcja

Opis

Nazwy profili:

Definiuje prefiksy profili parametrycznych blach. Ważne, aby nazwy profili były skonfigurowane prawidłowo, aby można było efektywnie korzystać z filtrów i kreatorów.

Nazwy profili muszą istnieć w katalogu profili. Jeśli chcesz użyć profilu parametrycznego, którego nazwa nie znajduje się w katalogu, najpierw dodaj go do Katalogu profili, a następnie wprowadź go tutaj. Tekla Structures używa prefiksu Blacha gięta, gdy używasz blach giętych w komponentach.

Śruby

W komponentach, Tekla Structures używa funkcji Współczynnik odległości śrub od krawędzi i Porównaj odległość od krawędzi z, aby sprawdzać, czy tworzone śruby nie znajdują się zbyt blisko krawędzi elementu i ostrzega, jeśli są za blisko. Sprawdź, czy wartość opcji Współczynnik odległości śrub od krawędzi jest ustawiona zgodnie z używanym standardem. Ustawienie domyślne odległości krawędzi zależy od użytego środowiska.

Porównaj odległość od krawędzi określa, czy kontrole odległości krawędzi opierają się na średnicy śruby czy otworu.

Aby określić domyślne właściwości śrub do użycia w połączeniach, wybierz Normę śruby i Rozmiar śruby.

Elementy

Materiał elementu definiuje domyślną klasę materiału elementu.

Opcja Numery początkowe elementów definiuje numery początkowe elementów, które są Spawane do głównego i Spawane do podrzędnego, Wolnymi elementami i Wolnymi elementami zespołu.

Sprawdź te ustawienia dla określonej przez siebie serii numeracji, aby upewnić się, że serie się nie pokrywają. Jeśli się pokrywają, Tekla Structures może utworzyć dwa różne elementy o tym samym numerze elementu. Powoduje to wygenerowanie błędu w pliku Plik historii numeracji.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach wymiarów, zobacz Określanie wymiarowania

Opcja

Opis

Powiększenie

To ustawienie definiuje wartości domyślne opcji Limit powiększenia i Skala powiększenia.

Włączenie funkcji powiększania wymiarów powoduje zwiększenie wymiaru rysunku węższego niż ustawiony limit. Limit powiększenia definiuje wartość domyślną tego ograniczenia.

Skala powiększenia określa, czy używaną metodą skalowania powiększenia jest Papier czy Model.

 • W przypadku wybrania opcji Papier limit powiększenia jest mnożony przez skalę widoku.

 • W przypadku wybrania opcji Model, jeśli skala wynosi 1:10, wszystkie wymiary mniejsze niż 10 mm zostaną powiększone niezależnie od skali rysunku.

Aby uzyskać więcej informacji o powiększonych wymiarach, zobacz Tworzenie powiększonych wymiarów.

Wymiary absolutne

Pokaż zero w wymiarach absolutnych > Tak pokazuje zero w punktach zerowych w wymiarach absolutnych.

Rysuj wartości absolutne równolegle do linii wymiarowej > Tak pokazuje wymiary równoległe do linii wymiarowych w wymiarach absolutnych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Zmiana wyglądu wymiarów bezwzględnych.

Wymiary w oznaczeniach

Jednostki, Format i Dokładność definiują domyślne: jednostkę, format i dokładność, które są używane w oznaczeniach wymiarów.

Dostępne jednostki: mm, cm, m, stopa - cal, cm / m, cal, stopy.

Dostępne formaty: ###, ###[. #], ###. #, ###[. ##], ###. ##, ###[. ###], ###. ###, ### #/# and ## # /##. ## #.

Dostępna dokładność: 0. 00, 0. 50, 0. 33, 0. 25, 1/8, 1/16, 1/32, 1/10, 1/100, 1/1000

Pokaż wymiar w środkowym oznaczeniu automatycznego wymiaru określa, czy użytkownik chce utworzyć podwójne oznaczenia wymiaru w rysunkach zespołu, pojedynczego elementu, zespołu betonowego lub w rysunkach zestawieniowych.

Aby uzyskać więcej informacji o automatycznych podwójnych wymiarach, zobacz Czym są automatyczne wymiary na poziomie widoku.

Aby uzyskać więcej informacji o ręcznych podwójnych wymiarach, zobacz Dodawanie ręczne wymiarów podwójnych.

Gdy Tekla Structures tworzy rysunek, dodaje dolny znak wymiaru z wybraną jednostką, formatem i z określoną dokładnością.

Dodaj znak do zbrojenia

Ustawienia znaku wymiaru i Ustawienia znaku wymiaru z etykietą określają pliki predefiniowanych wartości używane na potrzeby znaków wymiarów i znaków wymiarów z etykietą.

Przy użyciu opcji Ustawienia linii wymiarowej można zapisać plik właściwości wymiaru w oknie dialogowym Właściwości wymiaru i używać go podczas wymiarowania prętów zbrojeniowych.

Więcej informacji na temat dodawania wymiarów i etykiet można znaleźć w podrozdziale Dodawanie wymiarów do zbrojenia.

Linia wymiarowa

Długość przedłużenia linii wymiaru dla strzałki linii określa długość przedłużenia linii dla wymiarów posiadających strzałki linii.

Należy zauważyć, że przedłużenia linii nie są stosowane do wymiarów mających strzałki inne niż strzałki liniowe ani do pewnych typów wymiarów do punktów roboczych.

W opcji Grupa zbrojenia zbieżna, skośna można wybrać prezentację skośną lub poziomą.

Poniżej pokazano przykład wymiarów grupy zbrojenia zbieżnej, skośnej wyświetlanych jako skośne:

W opcji Grupa zbrojenia zbieżna, zakrzywiona można wybrać prezentację zakrzywioną lub poziomą.

Poniżej pokazano przykład wymiarów grupy zbrojenia zbieżnej, zakrzywionej wyświetlanych jako zakrzywione:

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Fazowanie krawędzi

Kolor linii określa domyślny kolor linii fazowania krawędzi na rysunkach.

Typ linii określa domyślny typ linii skosów krawędzi na rysunkach.

Te wartości są zastępowane wartościami ustawionymi w oknie dialogowym Właściwości fazowania krawędzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat fazowania krawędzi, zobacz Fazowania krawędzi na rysunkach

UWAGA: Ustawienia Autozapis znajdujące się na tej zakładce są specyficzne dla użytkownika. Wszystkie inne ustawienia są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Autozapis

Interwał autozapisu Autozapis po xx poleceń modelowania lub edycji określa, jak często Tekla Structures automatycznie zapisuje model i rysunek.

Ta liczba odnosi się do liczby wydanych poleceń. Przykładowo tworzenie wielu obiektów bez przerywania ( Esc) liczy się jako jedno polecenie.

Autozapis po utworzeniu każdych xx rysunków określa liczbę rysunków, po której Tekla Structures automatycznie zapisze pracę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zapisywanie modelu

Automatyczne zapisywanie w trybie wielu użytkowników

Adaptacyjność domyślna

Wył oznacza, że adaptacyjność nie jest zdefiniowana.

Względna określa, że uchwyty zachowują względne odległości od najbliższych powierzchni elementu odpowiednio do jego całkowitego rozmiaru.

Stała określa, że uchwyty zachowują odległości bezwzględne do najbliższych powierzchni elementu.

Ustawienia adaptacyjności można również modyfikować w przypadku każdego elementu z osobna. Modyfikacje zastępują ustawienia domyślne określone w oknie dialogowym Opcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat adaptacyjności, zobacz Modyfikowanie adaptacyjności zbrojenia, wykończenia powierzchni lub fazowania krawędzi w elementach

Ustawienia na zakładce Rozmiar strzałki umożliwiają skalowanie obciążeń w widokach modelu.

Ustawienia na innych zakładkach tej strony umożliwiają określenie norm budowlanych i współczynników bezpieczeństwa Tekla Structures używanych w kombinacji obciążeń.

UWAGI:

 • Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.
 • W trackie projektu nie ma potrzeby zmiany norm budowlanych i współczynników bezpieczeństwa. W przypadku zmiany tych ustawień trzeba także zmienić typy grup obciążeń i sprawdzić kombinacje obciążeń.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Opcja

Opis

Separator numeru pozycji

Definiuje domyślny separator numerów pozycji. Dostępne opcje to kropka (. ), przecinek (, ), ukośnik (/) i myślnik (-).

Separator numeru pozycji pręta zbrojeniowego

Definiuje domyślny separator numeru pozycji pręta zbrojeniowego.

Typ numeru elementu

Definiuje domyślny typ numerów elementów. Dostępne opcje to Numer elementu i Złożony numer zespołu/elementu.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, co i w jaki sposób wpływa na orientację elementów, zobacz Wskazywanie orientacji elementu.

Opcja

Opis

Kierunek północny

Wyświetl północ (stopnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od osi globalnej x) określa, który kierunek w modelu jest kierunkiem północnym. Podaj wartość w stopniach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od globalnej osi x.

Kierunek wyświetlania elementu

Określa, z której strony są wyświetlane elementy na rysunkach.

Limit pochylenia belki

Limit pochylenia słupa

Tekla Structures korzysta z kątów granicznych w celu określenia, czy dany element jest belką czy słupem podczas tworzenia znaków orientacji. Tekla Structures traktuje elementy poza tymi wartościami granicznymi jak stężenia.

Elementy nachylone pod kątem powyżej 80° to słupy.

Elementy nachylone pod kątem poniżej 10° to belki.

Preferowane umieszczenie znaków

Określa położenie znaków elementów na rysunkach - na prawym lub lewym końcu elementu.

Znak zawsze pośrodku słupa

To ustawienie dotyczy tylko słupów.

Tak powoduje umieszczenie znaków elementów pośrodku słupów na widokach poziomych. Aby wskazać orientację elementu, uwzględnij kierunek kompasu ( Kierunek przedniej strony) w znaku elementu.

Nie powoduje umieszczenie znaków elementów na rysunkach zestawczych i rysunkach zespołów.

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu i mają zastosowanie jedynie do zestawów prętów, a nie do pojedynczych prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych i siatek zbrojeniowych. Zmiana ustawień nie wymaga ponownego uruchomienia Tekla Structures, ale trzeba użyć polecenia Zestaw prętów > Wygeneruj ponownie zestawy prętów zbrojeniowych na karcie Beton, aby zastosować zmiany w istniejących zestawach prętów w modelu.

Opcja

Opis

Otulina

Określa domyślną grubość otuliny między prętami w zestawie prętów i następującymi płaszczyznami elementów betonowych i obiektów wylewanych:

 • Góra
 • Dół
 • Boki

Otulina na bokach obiektu jest zgodna z globalnym układem współrzędnych modelu, a nie z bieżącą płaszczyzną roboczą.

Można też osobno określić ustawienia otuliny poszczególnych elementów za pomocą atrybutów użytkownika. Te modyfikacje zastępują ustawienia domyślne określone w oknie dialogowym Opcje. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Definiowanie grubości otuliny zbrojenia.

Minimalne tworzone długości

Określ wartość Minimalna długość pręta, aby zapobiec utworzeniu przez Tekla Structures za krótkich prętów zbrojeniowych. To ustawienie dotyczy przede wszystkim prętów prostych. Wprowadź minimalną długość prętów jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Określ wartość Min. prosta dł. ramienia początkowego/końcowego dla gięcia prętów zbrojeniowych. Wprowadź minimalną długość ramienia jako Odległość lub jako Współczynnik średnicy pręta.

Zaokrąglenie

Umożliwia zdefiniowanie, czy długości prętów prostych, pierwsze i ostatnie ramiona oraz ramiona pośrednie mają być zaokrąglane w modelu, a także czy długości prętów są zaokrąglane w górę, w dół, czy do najbliższej odpowiedniej liczby zgodnie z zasadą dokładności zaokrąglenia.

W położeniach linii podziału określ, o ile długości prętów można zaokrąglić w górę.

Ustawienia zaokrąglania są również dostępne we właściwościach Zestaw prętów Właściwości zestawu prętów oraz we właściwościach Modyfikator właściwości zbrojenia Właściwości modyfikatora właściwości.

Skok prętów zbieżnych

Umożliwia zdefiniowanie wartości skoku zbieżności prętów prostych, pierwszego i ostatniego ramienia oraz ramion pośrednich.

Ustawienia skoku zbieżności są również dostępne we właściwościach Zestaw prętów

UWAGA: Ustawienia na tej stronie są specyficzne dla modelu.

Liczba umieszczona po prawej stronie każdej opcji oznacza liczbę dziesiętnych. Liczba dziesiętnych wpływa na dokładność wprowadzania danych i ich przechowywania. Zawsze należy stosować wystarczającą liczbę dziesiętnych.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach jednostek i liczby miejsc dziesiętnych, zobacz Zmiana jednostek i dziesiętnych.

Opcja

Opis

Długość

mm, cm, m, cale (dziesiętne), stopy (dziesiętne), stopy-cale

Kąt

o, rad

Moduł sprężystości

Moduł sprężystości na skręcanie

Współczynnik

Wprowadź wartość przy użyciu przycisków strzałek.

Siła

Obciążenie rozłożone

Obciążenie powierzchni

Moment

Moment rozłożony

Temperatura

oC, oF, K

Deformacja

Wymiar profilu

Kąt

o, rad

Powierzchnia

Wskaźnik wytrzymałości

Moment bezwładności

mm4, cm4, in4

Promień bezwładności

Moment bezwł. przy skręcaniu

mm4, cm4, in4

Stała deformacji

mm6, cm6, in6

Powierzchnia pokrycia

Wytrzymałość

Moduł

Gęstość

Ciężar

Naprężenie

o/oo, %

Współcz. rozszerzalności cieplnej

1/oC, 1/ oF, 1/K

Współczynnik

o/oo, %

Objętość

Długość

mm, cm, m, cale (dziesiętne), stopy (dziesiętne), stopy-cale

Kąt

o, rad

Powierzchnia zbrojenia

Zbrojenie poprzeczne

Ciężar

Masa/długość

Objętość

Siła

Obciążenie rozłożone

Obciążenie powierzchniowe

Moment

Temperatura

oC, oF, K

Naprężenie

Deformacja

Wstecz
Dalej

Epodręczniki do kształcenia ogólnego

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Język polski

Kultura i życie

Piąta strona świata

Historiaważn@historia Długi Wiek XIX

Wiedza o społeczeństwieWarsztaty, projekty, debaty

wspóln@historia

Podręcznik obywatela

MatematykaOdkryj, zrozum, zastosuj...

InformatykaZajęcia komputerowe

Informatyka

BiologiaŚwiat pod lupą

GeografiaChemiaważn@historia Średniowiecze

ważn@historia

ważn@historia Nowożytność

Odkryj, zrozum, zastosuj…

Edukacja dla bezpieczeństwaFizykaKultura odmienia

Przyrodaważn@historia Starożytność

Edukacja wczesnoszkolnaKlasa 1 - Jesień

Klasa 1 - Zima

Klasa 1 - Wiosna

Klasa 1 - Lato

Klasa 2 - Jesień

Klasa 2 - Zima

Klasa 2 - Wiosna

Klasa 2 - Lato

Klasa 3 - Jesień

Klasa 3 - Zima

Klasa 3 - Wiosna

Klasa 3 - Lato

Aplikacje dostępne w

Regulamin

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

O projekcie

Standardy techniczneNa stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0

Bezpośredni link do pobrania Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0