Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg

Fujitsu Abt36rg to wszechstronny podręcznik konfiguracji i funkcji, który może służyć jako poradnik techniczny dla administratorów systemów informatycznych. Zawiera on wyczerpujące informacje na temat konfiguracji i uruchamiania systemu Fujitsu Abt36rg, a także instrukcje dotyczące konfiguracji i zarządzania systemem. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat procesu konfiguracji systemu, w tym instalacji i konfiguracji oprogramowania, ustawień sieciowych, tworzenia i zarządzania kontami użytkowników oraz wdrażania wielu innych funkcji. Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg może być również przydatny dla użytkowników, którzy chcą zapoznać się z systemem i dowiedzieć się, jak korzystać z niego w celu wykonywania zadań wymagających specjalistycznych umiejętności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg

1PODRĘCZNIK URUCHOMIENIA2SPIS TREŚCI1. Najczęściej zadawane pytania…………………………………………………………………………………………………………….. 32. Instalacja chłodnicza, uruchomienie………………………………. …………. ………………………………………... ……….. ….. 41. 1 Lutowanie instalacji chłodniczej………………………………………………………………………. ……. ………………. 51. 2 Próba ciśnieniowa…………………………………………………………………………………………. ………. …………………….. 61. 3 Wykonanie próżni w instalacji chłodniczej…….. ……………………………………………………….. ……………………. 71. 4 Obliczanie ilości czynnika chłodniczego………………………………………………………………. 91. 5 Napełnianie czynnikiem chłodniczym……………………………………………………………………….. …………………. 113. Okablowanie……………………………………………………………………………………………………………. ………….. ……………. 122. 1 Instalacje elektryczne zasilające…………………………………………………………………………………….. 2 Okablowanie sterowników, interfejsów…………………………………………………………………. ……………142. 3 Instalacja transmisji……………………………………………………………………………………………. 154. Procedury adresowanie systemu VRF VII i VIII.. ……………………………………………………. …………….. …………... 203. 1 Rodzaj adresów i zakres nastaw…………………………………………………………………………………….. ……………203. 2 Przykładowy schemat adresowania………………………………………………………………………………….. …………213. 3 Adresowanie jednostek zewnętrznych…………………………………………………………………………. 223. 4 Adresowanie układu chłodniczego…………………………………………………………………………………. ……………263. 5 Adresowanie jednostek wewnętrznych…………………………………………………………………………………. 285. Procedury adresowania systemu VRF JII……………………………………………………………………………………………. 344. 1 Adresowania układu chłodniczego……………………………………………………………………………………………….. 2 Adresowanie jednostek wewnętrznych…………………………………………………………………………………………354. 3 Kontrola połączeń jednostek wewnętrznych…………………………………………………………………………………364. 4 Adresowanie jednostek wewnętrznych w grupie pilota…………………………………………………………………376. Pierwsze uruchomienie………………………………………………………………………………………….. …………………385. 1 Uruchomienie procedury testowej. …………………………………………………………………………………. 395. 2 Odczyt danych serwisowych w trakcie procedury testowej………………………………………………………….. 405. 3 Lista ustawień instalacyjnych oraz tryby monitorowania ………………... ………………………………….. ………415. 4 Sygnalizacja normalnych stanów pracy.. ………………………………………………………………………….. …. 485. 5 Sygnalizacja nieprawidłowych stanów pracy…. …….. 505. 6 Listy kodów błędów……………………………………………………………………………………………………………………... 556. Diagnostyka……………………………………………………………………………………………………………….... 616. 1 Jednostka zewnętrzna………………………………………………………………………………………………………. 2 Jednostka wewnętrzna……………………………………………………………………………………………………. 703Kiedy adresujemy VRF?Zawsze przy pierwszym uruchomieniu niezależnie od konfiguracji. Jak zaadresować opisane jest od strony do stronyJak zaadresować Fujitsu VRF?Adresowanie podzielono na trzy kroki. Poszczególne kroki wykonujemy w zależności od konfiguracji systemu VRFAdresowanie jednostek zewnętrznychAdresowanie układu chłodniczegoAdresowanie jednostek wewnętrznychJak w prostu sposób wyłączyć funkcję grzania?Wystarczy, na sterowniku umieszczonym na płycie jednostki zewnętrznej, wybrać w menu F2 funkcje 21 i ustawićdla niej wartość 01 jak to zrobić wyjaśniono na stronieNa sterowniku umieszczonym na płytce sterującej wyświetla się, co oznacza?lubGdy wyświetla się CL jest to informacja, ze został uruchomiony Tryb Chłodzenia. Gdy wyświetla się Ht oznacza to zezostał uruchomiony Tryb grzania.Załączony tryb pracy wentylatora zapobiegający ośnieżaniu, normalny stan pracy. Aby dokonać zmiany trybu należydokonać zmiany ustawień w menu F2 funkcje 22 i 23. Wyjaśnienia na stronieNa sterowniku w jednostce zewnętrznej wyświetla się, co oznacza?Jest to informacja o stanie alarmowym oraz o ilości błędów. Żeby odczytać błąd należy przycisnąć enter. Jeśli Err.Wyświetla się z cyfra większa niż jeden to znaczy, ze mamy wiecie alarmów aby odczytać wszystkie błędy przyciskajSELECT.Co oznacza kod błędu 5U. 1?Lista wszystkich kodów błędów od stronyJak sprawdzić ilość czynnika chłodniczego, która była doładowana do instalacjichłodniczej?Nie mam możliwość fizycznie sprawdzenia na działającej instalacji chłodniczej wagowej ilości czynnika chłodniczego.Instalacja chłodnicza Fujitsu VRF pracuje poprawnie wtedy gdy, uzyskujemy następującej ciśnieniaPo stronie ssącej; w przedziale od 6 do 10 barPo stronie tłocznej w przedziale od 25 do 26 bar.Odczuty ciśnień dokonujemy z poziomu sterownika jednostki zewnętrznej menu F1 funkcje 50 i 51.Dlaczego nie można uruchomić jednostki wewnętrznej z pilota?4Na pilocie wybrano "AUTO " w Wybór Trybu Pracy, co nie jest dostępne w modelach pompa ciepła, z wyjątkiemurządzeń ustawionych jako zarządzające jednostki wewnętrzne.KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI MONTAŻOWO-SERWISOWYCH W PROCEDURZE POPRAWNEGOURUCHOMIENIA SYSTEMÓW VRF (postępuj zgodnie z poniższymi punktami)Lp. Nazwa czynnościStrona wpodręcznikuTAK NIE1 Wykonany poprawnie montaż i lutowanie instalacji chłodniczejzgodnie z wytycznymi producenta.2 Wykonano próbę ciśnieniową zgodnie z wytycznymi producenta 53 Wykonano próżnie, celem zabrania powietrza i wilgoci z instalacjichłodniczej zgodnie z zaleceniami producenta64 Obliczenie ilość czynnika chłodniczego. Wykonanie napełnieniainstalacji czynnikiem chłodniczym.85 Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodówzasilania elektrycznego jednostek zewnętrznych oraz jednostekwewnętrznych116 Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodówzasilających oraz sterowniczych dla pilotów, sterowników, interfejsów137 Wykonano oraz sprawdzono poprawność zamontowania przewodulinii transmisji148 Przeprowadzono procedurę adresowania jednostek zewnętrznych 199 Przeprowadzono procedurę adresowania układu chłodniczego 2510 Przeprowadzono procedurę adresowania jednostek wewnętrznych 2711 Sprawdzono wszystkie elementy instalacji (zgodnie z zaleceniamiproducenta) przed załączeniem zasilania elektrycznego3612 Podłączono zasilanie elektryczne jednostek zewnętrznych naminimum 12 godzin przed uruchomieniem sprężarek (wygrzaniekarteru sprężarki)3713 Przeprowadzono procedurę pierwszego uruchomienia orazwypełniono wzór protokołu uruchomienia5Procedurę uruchomienia należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Serwisowej dedykowanej dla konkretnego modelu VRF1. INSTALACJA CHŁODNICZA, URUCHOMIENIE1. 1. 1 OSTRZEŻENIEZachowaj dopuszczalne długości rur z uwzględnieniem poszczególnych ograniczeń aby zapobiecuszkodzeniom lub nieprawidłowej pracy w trybie chłodzenia / grzania. Szczegółowe wytyczne co doprowadzenia instalacji chłodniczych zawarte są w „Opisie Systemy” (osobne opracowanie dla każdego zsystemów).1. 2 MATERIAŁY NA PRZEWODY CHŁODNICZEUżywaj zalecanych rozmiarów (średnica i grubość) rur chłodniczych.Wewnątrz rurek może znajdować się kurz. Przedmuchaj rurki suchym gazem (azot) przed zastosowaniem.Do tworzenia odgałęzień nie używaj trójników w kształcie litery „T”, które powodują nierówny przepływczynnika.Stosuj trójniki dostarczone wraz z systemem VRF1. 3 PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓWBądź ostrożny, zabezpiecz rurki przed dostaniem się do środka kurzu oraz wilgoci, zwłaszcza w trakcieprzygotowywania przewodów i ich instalacji.Wykonuj najmniejszą możliwą liczbę gięć, natomiast promień gięcia powinien być jak największy.Jeżeli średnica rury jest inna niż trójnika – odetnij niepotrzebną część lub użyj redukcji.1. 4 LUTOWANIEUWAGAPodczas lutowania rur, przepuszczaj przez nie suchy azot. Azot wpuszczany do rur w czasie ich lutowaniazapobiega utlenianiu się lutowanej powierzchni. Jeżeli w czasie lutowania rurek nie będzie w nich azotu,może to doprowadzić do spadku efektywności chłodzenia oraz uszkodzenia VRF (sprężarki, zaworówitp. ).1. 1 Lutowanie instalacji chłodniczejStosuj wyłącznie azot.Do wykonania próby ciśnieniowej nigdy nie używaj czynnika chłodniczego, tlenu, gazów łatwopalnychlub trujących. (Zastosowanie tlenu grozi wybuchem. )Jednostki wewnętrzne wyposażone są we wbudowany elektroniczny zawór rozprężny (całkowicieotwarty fabrycznie). Nie załączaj zasilania jednostek wewnętrznych ponieważ zawór rozprężnycałkowicie się zamyka po dopływie zasilania elektrycznegoJeżeli nastąpi zamknięcie zaworu rozprężnego, za pomocą pilota przełącz pracę na tryb chłodzenia „COOL”aby wyzwolić automatyczny wyłącznik i przerwać obwód. Ciśnienie projektowe dla czynnika R410A jestwyższe niż dla R22 i R407C. Przed wykonaniem próby ciśnieniowej sprawdź ciśnienie projektowe.Stosuj manometr ze skalą obejmującą 1. 25 do 2-krotności ciśnienia projektowego. (Dla R410A – manometrze skalą do 7 MPa. ) Po zakończeniu próby ciśnieniowej, spuść azot przed przystąpieniem do kolejnychczynności.STANDARDOWA PROCEDURA WYKONYWANIA PRÓBY CIŚNIENIOWEJ1. 2. 1 Przed wykonaniem próby ciśnieniowej upewnij się, że trzpienie obrotowe zaworu 3-drogowego wjednostkach zewnętrznych są zakręcone.1. 2 Po podłączeniu rurek, wykonaj próbę ciśnieniową.1. 3 Napełnij sprężony azot przez przyłącze serwisowe rurki cieczowej lub gazowej.1. 4 Zastosuj regulator na butli z azotem.1. 5 Wykonuj próbę ciśnieniową stopniowo zgodnie z poniższymi krokami:1. 2 Próba ciśnieniowa7KROK1Kiedy ciśnienie osiągnie 0. 5 MPa (wskazanie manometru) zatrzymaj dopływ azotu, odczekaj co najmniej 5minut i sprawdź czy ciśnienie nie spadłoKROK2Napełnij układ pod ciśnieniem 1. 5 MPa (wskazanie manometru), odczekaj co najmniej 5 minut i sprawdźczy ciśnienie nie spadło.KROK3Napełnij układ pod określonym ciśnieniem (ciśnienie projektowe dla R410A, maksymalne ciśnienie próbyszczelności = 4. 15 MPa), zanotuj wartość temperatury otoczenia i ciśnienia.Następnie, zamknij zawór aby odciąć butlę z azotem od układu, jak pokazano na kolejnej stronie.Pozostaw układ w tym stanie na 24 godziny. Po upływie doby sprawdź czy ciśnienie nie spadło.1. 6 Pozostaw układ pod ciśnieniem na około 1 dzień. Jeśli ciśnienie nie spadnie, układ jest szczelny.Jeżeli temperatura otocznia zmieni się o 1°C, ciśnienie zmieni się o około 0. 01 MPa (wskazaniamanometru). W tym przypadku, skoryguj wysokość ciśnienia uwzględniając różnicę temperatury.1. 7 Spadek ciśnienia zaobserwowany na etapach od 1 do 3, wskazuje na obecność co najmniej jednegowycieku w układzie. Zlokalizuj źródła wycieków i usuń je.Jeżeli olej z pompy próżniowej przedostanie się do obiegu chłodniczego na skutek powrotnegoprzepływu, może dojść do uszkodzenia elementów urządzenia. Dlatego konieczne jest zamontowaniemechanizmu blokującego powrotny przepływ oleju z pompy próżniowej.Chłodniczy olej maszynowy stosowany w obiegach chłodniczych HFC jest bardzo podatny na pochłanianiewilgoci, a nawet niewielka ilość wilgoci zmieszana z olejem chłodniczym spowoduje powstanie osadów o1. 3 Wykonanie próżni w instalacji chłodniczejwłaściwościach kwasowych. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pompy próżniowej umożliwiającejosiągnięcie wysokiego poziomu próżni (0. 5 Tor lub mniej) dla dostatecznego usunięcia wilgoci.Używaj specjalnych manometrów i wężyka do napełniania, przeznaczonych dla czynnika R410A.W przypadku zastosowania manometru i wężyka do napełniania, użytych wcześniej z czynnikiem R22 lubR407C, olej chłodniczy (mineralny) dla R22/R407C, który nie jest kompatybilny z olejem dla R410A,spowoduje degradację oleju oraz może doprowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia. Podłączzestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.KROK 1Podłącz zestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.Całkowicie otwórz zawory zestawu manometrów oraz manometru próżniowego oraz załącz pompępróżniową.KROK 2Użyj wysokowydajnej pompy próżniowej do wytworzenia i utrzymania próżni przez wystarczająco długiczas.Ciśnienie wskaźnikowe na manometrze: -0. 1 MPa lub niższeCiśnienie bezwzględne na manometrze: 1 Tor lub 1 000 mikronów lub niższe. Po osiągnięciu powyższychwartości, nie przerywaj pracy pompy na czas podany poniżej.- System multi klimatyzacji budynków: co najmniej 2 godziny- Klimatyzatory zwarte: co najmniej 1 godzina- Małe klimatyzatory: co najmniej 15 minutKROK 3Zamknij zawór manometru próżniowego (zawory manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia pozostawotwarte) i zatrzymaj pracę pompy.KROK 4Pozostaw układ w tym stanie na 1 godzinę, po czym sprawdź czy wartość ciśnienia na manometrzepróżniowym nie spadła. Wzrost ciśnienia oznacza obecność wycieku. Wykonaj niezbędne czynności w celuwykrycia wycieku, usuń jego źródło i ponownie wytwórz próżnię w układzie.KROK 59Po upewnieniu się, że w układzie nie występują żadne wycieki, całkowicie zamknij zawory manometrówciśnieniowych i manometru próżniowego. Proces osuszania próżniowego został zakończony.Dla systemu VRF VII i VIII:Odczytaj dodatkową ilość czynnika, w zależności od agregatu, z tabeli kolumna „a”- Dodatkowa ilość dla j.zewnętrznej (kg)Wzór obliczeniaOblicz dodatkową ilość czynnika w zależność od długość przewodu cieczowego instalacji chłodniczej.1. 4 Obliczanie ilości czynnika chłodniczego10Obliczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczegoObliczenie całkowitej ilości czynnika chłodniczego w obrębie jednej instalacji chłodniczejDla systemu VRF JII:1. 5 Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym121. 5. 1 Napełnianie czynnikiem instalacji chłodniczej przed włączeniem agregatówSprawdź czy zawór 3-drogowy jest zamknięty. (Nigdy nie napełniaj czynnika przez przewód gazowy).Po wypróżnieniu układu napełnij go czynnikiem (w fazie ciekłej) przez przewód cieczowy.Po wyrównania ciśnienia pomiędzy czynnikiem chłodniczym w butli a czynnikiem w instalacji chłodniczej otwórzodcinające zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej.1. 2 Napełnianie czynnika chłodniczego w trakcie pracyJeżeli napełnienie układu czynnikiem zgodnie z metodą opisaną w p. 1 nie było możliwe, uruchom jednostkę wtrybie chłodzenia a następnie napełnij układ czynnikiem przez przewód gazowy (musi to być wykonane w trybiepróbnego rozruchu).- Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki odczekaj co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem pracy, licząc od momentuzałączenia zasilania.- Aby uniknąć powrotu cieczy, dodawaj czynnik stopniowo w małych ilościach.- Temperatura napełnianego gazu musi być utrzymywana na poziomie przekraczającym temperaturę nasycenia o conajmniej 10°C.- Otwórz wszystkie przyłącza zaworu 3-drogowego.2. OKABLOWANIE2. 1 Instalacje elektryczne zasilające2. 1 Dobór wartości zabezpieczenia w zależności od modelu jednostki zewnętrznejdla VRF VIIdla VRF VIIISchemat instalacji zasilających2. 2 Dobór wartości zabezpieczenia w zależności od modelu jednostki zewnętrznej dla VRF JII2. 3 Zasilanie jednostek wewnętrznychSpecyfikacja zabezpieczeń różnicowo prądowychSpecyfikacje te są zalecanymi wartościami. Wyboru okablowania należy dokonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Ograniczeniedługości przewodów mają zastosowanie w przypadku występowania spadków napięcia mniejszych niż 2%. Jeżeli długośćprzewodów je...

Rozpocznij okres próbny

W ciągu kilku minut możesz dodać swoje pierwsze aplikacje do systemu pojedynczego uwierzytelniania lub połączyć użytkowników i źródła tożsamości. W dowolnym momencie kliknij opcję „Skorzystaj z podręcznika”, aby sprawdzić dostępne w aplikacji samouczki z instruktażem, lub opcję „Rozpocznij rozmowę”, by porozmawiać na żywo z przedstawicielem IBM.

Podręczniki konfiguracji

Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z usługą Active Directory, utworzyć klientów interfejsu API i nie tylko.

Zbiór przepisów na dobrą konfigurację

Wykonaj kolejne zalecane czynności w ramach wspólnej konfiguracji rozwiązań typu tożsamość jako usługa (IDaaS).

Interaktywne demo

Obejrzyj osobistą prezentację pracowników, menedżerów, administratorów IT i programistów.

Podręczniki dla twórców oprogramowania

Sprawdź, jak w uporządkowany sposób korzystać z funkcji Verify.

Skorowidz API

Przejrzyj środowisko interfejsów API w Verify, aby zdobyć szczegółowe informacje.

Portal dla twórców oprogramowania

Wybierz przypadek użycia programistycznego i rozpocznij od przykładowego kodu.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na większą moc?

Gdy zechcesz rozszerzyć swoje środowisko zarządzania dostępem i tożsamością (IAM) w chmurze, możesz od razu zamienić swoją próbną dzierżawę na wersję w pełni użytkową. Rozwiązanie próbne można rozszerzyć do wersji licencjonowanej bez wielkiego wysiłku. ibm-duo-card__heading" role="article" lang="pl" dir="ltr" about="/pl/node/2943076" id="2943076" data-bg-lazy-load=""> Dokumentacja programu Verify

W dokumentacji znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Społeczność użytkowników Verify

Zadaj pytanie lub dołącz do dyskusji w serwisie społeczności Verify.

Serwis Security Learning Academy

Ucz się ze szkoleń technicznych dostępnych w ofercie IBM Security.

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPada, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawy konfiguracji

Personalizacja

Twój iPad może odzwierciedlać Twój styl i preferencje. Możesz zmieniać tło zablokowanego ekranu, dodawać widżety do ekranu początkowego, dostosowywać rozmiar tekstu i wiele więcej. com/pl-pl/guide/ipad/ipad99d8ff68/16. 0">Personalizowanie iPada

Utrzymywanie kontaktu

iPad ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Rozpoczynaj rozmowy w Wiadomościach, nawiązuj połączenia FaceTime, a nawet oglądaj razem filmy i słuchaj muzyki. com/pl-pl/guide/ipad/ipad9c248509/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

Wielozadaniowość na iPadzie

Dowiedz się, jak pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie i przełączać między aplikacjami, których używasz najczęściej. com/pl-pl/guide/ipad/ipadaf1d4cc9/16. 0">Dostosowywanie przestrzeni roboczej

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPada, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPada

 • Witaj
  • Podstawy konfiguracjiPersonalizowanie iPadaPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiDostosowywanie przestrzeni roboczej
   Obsługiwane modeleiPad mini (5. generacji)iPad mini (6. generacji)iPad (5. generacji)iPad (6. generacji)iPad (7. generacji)iPad (8. generacji)iPad (9. generacji)iPad (10. generacji)iPad Air (3. generacji)iPad Air (4. generacji)iPad Air (5. generacji)iPad Pro 9, 7‑calowyiPad Pro 10, 5‑calowyiPad Pro 11‑calowy (1. generacji)iPad Pro 11‑calowy (2. generacji)iPad Pro 11‑calowy (3. generacji)iPad Pro 11‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (1. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (2. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (3. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (5. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (6. generacji)Nowości w systemie iPadOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPadaBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyZaawansowane gestyRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między aplikacjamiPrzełączanie aplikacji w tryb pełnoekranowyZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejKorzystanie z podzielonej klawiaturyZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturPrzeciąganie i upuszczanie
           Otwieranie dwóch rzeczy w widoku Split ViewPrzełączanie okna aplikacji na widok Slide OverWyświetlanie okien i przestrzeni roboczych aplikacjiWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obraziePrzenoszenie, skalowanie i porządkowanie okienUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie na iPadzieWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
            Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPadzieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPadem
             Zmiana lub wyłączanie dźwiękówZmiana tapetyZmiana jasności i balansu kolorówPowiększanie zawartości ekranuZmiana nazwy iPadaZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
              Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetówPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmiana lub blokowanie orientacji ekranu
               Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmiana ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia
                 Pobieranie aplikacji
                  Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                   Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDF
                    Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmiana sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Robienie zdjęćRobienie selfieRobienie selfie w trybie PortretNagrywanie wideoZmiana zaawansowanych ustawień aparatuZmiana ustawień HDRWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stopera
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówUkrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeTworzenie łącza FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników w układzie siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmiana ustawień wideoZmiana ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPadaPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                               RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                 Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                  Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                   Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                     Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                      Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                       Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                        Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości
                                         Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości emailSkróty klawiszowe
                                          Wyświetlanie map
                                           Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                            Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                             Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                              Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki Flyover w aplikacji Mapy
                                               MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostu
                                                Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówKonfigurowanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmiana powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                 Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                  Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmiana brzmienia muzyki
                                                   Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych drużyn w grupie My Sports (Moje dyscypliny)
                                                    Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Wyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                     Dodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji NotatkiUżywanie skrótów klawiszowych
                                                      Usuwanie, udostępnianie i kopiowanie zdjęćWyświetlanie i edytowanie zdjęć Photo Booth w aplikacji Zdjęcia
                                                       Wyświetlanie zdjęć i wideoOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideo Przycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempa Edycja zdjęć Live PhotoEdycja wideo filmowychEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZłączanie powielonych zdjęćWyszukiwanie w aplikacji ZdjęciaZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z treścią zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                        Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie treści do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud. Udostępniana biblioteka zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                         Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie i udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                          Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiKorzystanie z tagówKorzystanie z list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnieńKorzystanie ze skrótów klawiszowych
                                                           Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmiana układuWyszukiwanie witryn
                                                            Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kart przy użyciu grup kartWyświetlanie kart z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako plik PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                             Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                              Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                               Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmów. Tłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie bibliotekąZmiana ustawień
                                                                 Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagrańPowielanie nagrania
                                                                  Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                   Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriZmiana ustawień Siri
                                                                    Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                     Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                      Konfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple Card
                                                                       Akcesoria dołączane do iPada
                                                                        Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsUżywanie funkcji związanych z głośnością słuchawek
                                                                         Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (2. generacji)Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (1. generacji)Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji Pisanie odręczneRysowanie rysikiem Apple PencilRobienie zrzutu ekranu i dodawanie oznaczeń przy użyciu Apple PencilSzybkie pisanie notatekWyświetlanie podglądu narzędzi przy użyciu Apple Pencil
                                                                          Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                           Klawiatury do iPadaPrzełączanie między klawiaturamiWprowadzanie znaków diakrytycznychUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisania
                                                                            Podłączanie gładzika Magic TrackpadGesty gładzikaZmiana ustawień gładzika
                                                                             Podłączanie myszyCzynności i gesty myszyZmiana ustawień myszyZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothApple Watch i Fitness+Drukarki
                                                                              Udostępnianie połączenia z InternetemWykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznychUżywanie iPada jako drugiego wyświetlacza na MacuKorzystanie z klawiatury, myszy i gładzika z Makiem i iPademPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPadem i innymi urządzeniamiŁączenie iPada z komputerem przy użyciu przewodu
                                                                               Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPadem a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                  Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmiana ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPada przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)PodpowiedziEkran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                   AssistiveTouchUrządzenie śledzące ruch gałek ocznychUdogodnienia dotykuOdbieranie audio połączeńFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                    Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk początek lub przycisk górnyApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsApple Pencil
                                                                                     Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTTDźwięk mono i wyrównanie dźwiękuMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                      Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                       Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                        Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                         Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPadzieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                          Kontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                           Włączanie lub wyłączanie iPadaWymuszanie ponownego uruchomienia iPadaUaktualnianie systemu iPadOSTworzenie backupu iPadaPrzywracanie ustawień domyślnych iPadaOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPada w rozliczeniuWymazywanie iPadaInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                            Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaApple a środowisko naturalneInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuOświadczenie o zgodności z normą ENERGY STARPrawa autorskie

                                                                                            Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                            Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                            Dziękujemy za komentarz.

Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i funkcji Fujitsu Abt36rg