Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional

Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional to kompleksowa instrukcja obsługi wiercenia i wiercenia w stali. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące technik wiercenia, technik wiercenia, narzędzi i ostrzy, ustawień maszyn, rozwiązań konstrukcyjnych, konserwacji i napraw. Podręcznik jest przeznaczony do użytku z Bosch GBH 2 22 E Professional i zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby korzystać z tego urządzenia z maksymalną wydajnością. Podręcznik jest projektowany w taki sposób, aby pomóc Ci wykonywać swoją pracę zgodnie z najlepszymi standardami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 318 70 82, faks 22 318 70 98.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. ckps. lasy. gov. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa napisania tekstu 2 podręczników najlepszych praktyk ochrony w ramach projektu LIFE +.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest napisanie w języku polskim podręcznika najlepszych praktyk ochrony wg założeń merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. Ogólne wymogi w stosunku do podręczników wykonanych w ramach części nr 1 i nr 2 zamówienia obejmują:a) napisanie części ogólnej o danych gatunkach, na podstawie dostępnych publikacji i wiedzy eksperckiej - skrótowe przedstawienie informacji o biologii gatunków, ich roli w ekosystemie, zagrożeniach, metodach ochrony - tylko w zakresie istotnym dla zrozumienia celów ochrony i sposobów jej realizacji.b) opisanie wskazanych w założeniach merytorycznych najlepszych praktyk, na podstawie informacji uzyskanych (przez Wykonawcę) od podmiotu realizującego dany projekt.Opis najlepszych praktyk powinien uwzględniać następujące elementy (o ile występują):- przedstawienie problemu - przyczyny podjęcia działań, czynniki, które spowodowały zagrożenia dla gatunków (w skali lokalnej, na terenie realizacji opisywanych działań), - etap planowania i przygotowania działań (najlepszych praktyk) - wybór metod i rozwiązań technicznych, konieczne pozwolenia i uzgodnienia, pozyskiwanie środków finansowych, konsultacje z ekspertami. - przedstawienie realizowanych działań - opis wykonanych zadań, sposobów i terminów ich realizacji, trudności w czasie prowadzenia prac, - uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania - ocena stanu gatunków przed podjęciem działań, nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac, zakres i metody monitoringu po zakończeniu realizacji, efekty i wyniki monitoringu, - udział w realizacji Lasów Państwowych i leśników, - znaczenie danego działania dla społeczności lokalnej - czy i ewentualnie jak realizacja najlepszych praktyk wpłynęła na społeczność lokalną - na zwiększenie świadomości ekologicznej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenie zagrożeń naturalnych (np. powodzi lub suszy) itp. dalsze losy projektu (jak zastosowane rozwiązania funkcjonują obecnie). Procentowy udział poszczególnych części tekstu w całym podręczniku zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. Uzupełnienie tekstu rysunkami i schematami konstrukcji, wykonywanych w ramach opisywanych działań ochronnych. Do każdej opisywanej najlepszej praktyki należy umieścić przynajmniej dwa rysunki i/lub schematy, przedstawiające zastosowane rozwiązania techniczne lub zasadę jego działania. Rysunki mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych rozwiązań. Rozmiar rysunków powinien być równy połowie strony formatu A5. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten format nie zapewnia czytelności, możliwe jest zwiększenie go na całą stronę. Rysunki i grafiki muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej w pliku JPG lub TIF, w kolorze, w rozdzielczości 300 dpi.Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie atrakcyjności wizualnej podręcznika. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Zamawiającego, do których posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak i rzeczowe efekty zrealizowanych działań.Naniesienie korekt i/lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego. Podręcznik powinien mieć objętość 60-90 stron formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman 12 p., z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2, 5 cm). Do tej objętości wliczane są rysunki i schematy, nie są liczone zdjęcia.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie wydruku, i w wersji elektronicznej.Tekst podręcznika będzie zamieszczony na wersji elektronicznej papieru firmowego projektu LIFE+, który przekazany zostanie przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Tekst podręcznika musi spełniać następujące warunki: być zgodny z celami podręcznika, opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, być zgodny z założeniami merytorycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy,najlepsze praktyki muszą być opisane w sposób dokładny i przystępny, być użyteczny dla osób planujących realizację projektów z zakresu ochrony przyrody. Pierwsza wersja podręcznika zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Za termin przekazania uważany będzie dzień otrzymania przez Zamawiającego wersji elektronicznej podręcznika.W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wersji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do podręcznika. Wykonawca ma na wprowadzenie korekt, wynikających z uwag, 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień jej otrzymania w wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 5 dni kalendarzowych zgłosić uwagi do treści podręcznika po wprowadzonych korektach. Na wprowadzenie zgłoszonych uwag do podręcznika i przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji Wykonawca ma 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wersji wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Wydruk poprawionej wersji podręcznika musi być podpisany przez Wykonawcę. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Okres od podpisania umowy do przekazania poprawionej wersji podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej nie może przekroczyć 84 dni kalendarzowych.Zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dzień przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji podręcznika, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Przekazanie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osoby upoważnione z obu stron umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia zostanie przesłany do recenzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 tj. do tekstu podręcznika najlepszych praktyk ochrony oraz nanoszonych przez Wykonawcę korekt wraz z rycinami w zakresie objętym umowąw sprawie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek); Część nr 2 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego). 6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92. 31. 22. 12-0. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części nr 1 - 500, 00 zł (słownie pięćset złotych i 00/100), dla części nr 2 - 500, 00 zł (słownie pięćset złotych i 00/100)- 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2. 1 pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy: w Banku Ochrony Środowiska S. A. nr 97154011572115668084150012 z dopiskiem WADIUM - podręczniki LIFE + Część nr, ZL/2710/087-2/13). 2. 2 poręczeniach bankowych; 2. 3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 2. 4 gwarancjach bankowych; 2. 5 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2. 6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. ). 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu oraz oryginału złożonego w oddzielnej kopercie oznaczonejoryginał wadium (wewnątrz opakowania oferty). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W treści dokumentu musi znajdować się nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium we wszystkich przypadkach powodujących utratę wadium przez Wykonawcę, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ppkt. 1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 1-4 ustawy. 6. Zgodnie zart. 4a i 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6. 1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 6. 1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6. 2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 6. 2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III. 2) ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

 • III. 3) Potencjał techniczny

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Zamawiający precyzuje warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia w następujących sposób: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą która: W części I: - Brała udział w realizacji i/lub nadzorze nad realizacją przynajmniej 2 projektów badawczych i/lub ochronnych dotyczących wybranych owadów (ksylobiontów lub błonkówek);- Jest autorem/współautorem przynajmniej 2 publikacji w dziedzinie ochrony przyrody, naukowych lub popularnonaukowych, dotyczących wybranych owadów (ksylobiontów lub błonkówek). Liczone będą monografie, podręczniki oraz artykuły zamieszczone w periodykach o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz w dziedzinie ochrony przyrody. UWAGA: Publikacje w prasie codziennej, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach i innych periodykach o charakterze informacyjnym, publicystycznym, hobbystycznym nie będą uwzględniane. W części II: - Brała udział w realizacji i/lub nadzorze nad realizacją przynajmniej 2 projektów badawczych i/lub ochronnych dotyczących wybranych gadów (tj. węża eskulapa, gniewosza plamistego lub żółwia błotnego). - Jest autorem/współautorem przynajmniej 2 publikacji w dziedzinie ochrony przyrody, naukowych lub popularnonaukowych, dotyczących wybranych gadów (tj. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • III. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III. 6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

  1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia: 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, natomiast dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 1 ustawy, wykonawcy mogą złożyć wspólnie 3. Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć łącznie (na jednym druku) - w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 1 ustawy, albo każdy z Wykonawców odrębnie, w przypadku jeżeli taki Wykonawca spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności tej zmiany, z zachowaniem ust. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia wymaganych przez Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania umowy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy (przed przekazaniem ostatecznej wersji podręcznika) ujawni innych nie wskazanych w ofercie współautorów podręcznika pod warunkiem gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiany dotyczące wskazanych w treści umowy osób do kontaktów, zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana formy zabezpieczenia przez Wykonawcę, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip. pl/pl/bip/dg/ckps_warszawa/zamowienia_publiczne
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05. 12. 2013 godzina 10:45, miejsce: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20 - sekretariat, 00-193 Warszawa. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek);.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedstawienie ogólnych informacji o wybranych gatunkach owadów - około 20% tekstu Przedstawienie zagrożeń i metody ochrony - około 25% tekstu Opis najlepszych praktyk - około 55% tekstu Szczegółowe założenia do podręczników znajdują sie w załączniku nr 1 do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólne informacje o wybranych gatunkach gadów - około 15% tekstu, Zagrożenia i metody ochrony - około 25% tekstu, Opis najlepszych praktyk - około 60% tekstu. Szczegółowe założenia podręcznika zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.


  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  Elektronarzędzia i Osprzęt Bosch Professional | Bosch Professional

  BOSCH PROFESSIONAL HEAVY DUTY STWORZONE, BY UŁATWIĆ TWOJĄ PRACĘ

  Bosch Professional. Stworzone, by dać Ci przewagę.

  Wiele marek. Jeden system akumulatorowy.

  AMPShare – powered by Bosch Professional

  KUPUJ ELEKTRONARZĘDZIA BOSCH PROFESSIONAL 18V I ODBIERAJ NAGRODY!

  Skorzystaj ze specjalnej promocji
  przez aplikację Bosch PRO360
  Podnieś wydajność swojej pracy.
  Cokolwiek robisz, z osprzętem Bosch zrobisz to lepiejZ inspiracji użytkowników: wytrzymałe narzędzia pomiarowe Bosch Professional.

  • Nowości z elektronarzędzi
  • Osprzęt
  PRZEDŁUŻONA GWARANCJA BOSCH

  Na elektronarzędzia profesjonalne, akumulatory i ładowarki do użytku komercyjnego otrzymasz do trzech lat gwarancji - wystarczy zarejestrować je na naszej stronie do 4 tygodni od daty zakupu.

  Dowiedz się więcej

  DEDYKOWANE WSPARCIE DLA FIRM: NASZ ZESPÓŁ WSPIERA TWOJĄ PRACĘ

  Podobnie jak nasze elektronarzędzia, jesteśmy nastawieni na klientów: Nasz zespół Key User Managerów (KUM) oferuje takie usługi jak Full Service czy Leasing, a także wsparcie w doborze elektronarzędzi i osprzętu do celów budowlanych, przemysłowych i produkcyjnych dla dużych i średnich firm.

  Szukasz konkretnego modelu? Wpisz jego nazwę lub numer katalogowy.

  INFORMACJA O PRODUKTACH

  Pytania dotyczące Elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i osprzętu Bosch Professional.

  Pon. - Pt. :8. 30 – 16. 30

  *koszt połączenia wg taryfy lokalnej

  INFOLINIA SERWISOWA

  Pytania dotyczące napraw, serwisu elektronarzędzi oraz części zamiennych do elektronarzędzi Bosch Professional.

  Pytania i odpowiedzi

  Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.

  Opinia o naszej stronie internetowej

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Bosch Gbh 2 22 E Professional