Podręcznik programisty Electrolux Ehg 318

Electrolux Ehg 318 to podręcznik programisty umożliwiający programowanie i obsługę systemu sterowania czujnikami i czujnikami przemysłowymi firmy Electrolux. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące projektowania, programowania i konfiguracji systemu sterowania, a także informacje na temat wykonywania czynności serwisowych. Podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji i obsługi systemu, w tym informacje na temat konfiguracji czujników, sterowników i komunikacji między urządzeniami. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące diagnostyki urządzenia, konfiguracji kodów błędów, a także przykładowe programy. Podręcznik jest niezwykle przydatny w pracy z systemem sterowania Electrolux Ehg 318 i może być używany jako źródło informacji i narzędzie do diagnozowania i programowania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programisty Electrolux Ehg 318

Uwaga! super promocja drukarki etykiet SATO !

Odpowiedzi na najprostsze pytania

  1. Do czego s�u�� termiczne drukarki etykiet?

  2.

  Co jest potrzebne do druku termicznego a co do druku termotransferowego?

  3. html#r3"> Jaka jest wydajno�� drukarek - ile mo�na na nich drukowa� etykiet?

  4. html#r4"> Co jest lepsze - druk termiczny czy termotransferowy?

  4. html#r4"> Czym r�ni si� jako�� druku termicznego od termotransferowego?

  5. html#r5"> W jaki spos�b s� drukowane etykiety?

  6. html#r6"> Jak wygl�daj� i ile kosztuj� ta�my termotransferowe u�ywane do barwienia etykiet?

  6A. html#r6a"> Ile mo�na wydrukowa� etykiet z jednej ta�my termotransferowej i jak to policzy�?

  6B. html#r6b"> Jak dobiera si� szeroko�� ta�my termotransferowej do szeroko�ci etykiet?

  7. html#r7"> Co oznaczaj� parametry drukarki?

  8. html#r8"> Jak wydrukowa� etykiety o szeroko�ci przekraczaj�cej mo�liwo�ci drukarki?

  9. html#r9"> Czy mo�na drukowa� kolorowe etykiety?

  10. html#r10"> Czy mo�na wydrukowa� skomplikowane logo lub rysunek?

  11. html#r11"> Jakie kody kreskowe mo�na drukowa� na drukarkach ZEBRA i jaka jest ich jako��?

  11. html#r11"> Czy kody b�d� dobrze odczytywane przez czytniki kod�w kreskowych?

  12. html#r12"> Czy mo�na drukowa� polskie lub rosyjskie litery i nietypowe znaki narodowo�ciowe?

  13. html#r13"> Jakie programy s� potrzebne do drukowania etykiet i ile kosztuj�?

  14. html#r14"> Czym r�ni si� wersja Lite od pe�nej wersji programu Bar One 6. 0?

  15. html#r15"> Z jakich wersji Windows mo�na drukowa� na tych drukarkach?

  15. html#r15"> Czy mo�na drukowa� spod DOSu lub z DOS-owego programu?

  16. html#r16"> Jestem programist�. Jak mo�na sterowa� tymi drukarkami?

  17. html#r17"> Jestem programist�. Czy s� dost�pne dok�adniejsze opisy sterowania tymi drukarkami?


1. Do czego s�u�� termiczne drukarki etykiet?

Odp. : Do druku etykiet metod� termiczn� lub termotransferow�.

 • Drukarki etykiet s� stosowane do wydruku etykiet samoprzylepnych. Jest to najpopularniejsze narz�dzie do szybkiego i �atwego druku r�nego rodzaju naklejek samoprzylepnych. Naklejki tego typu s� nazywane powszechnie etykietami. Mog� mie� dowolny kszta�t. Najcz�ciej spotykany kszta�t to kszta�t prostok�tny z zaokr�glonymi rogami. Jedynym kolorem jaki mo�na uzyska� z druku termicznego jest kolor czarny. Inne kolory mo�na uzyska� z drukarki termotransferowej stosuj�c odpowiednie kolory ta�my barwi�cej.


 • Drukarki termiczne i termotransferowe nie wykorzystuj� �adnego tuszu ani toner�w.
  Drukarki termiczne wymagaj� tylko specjalnego papieru (wykorzystuje si� w�a�ciwo�ci zaczernienia papieru pod wp�ywem temperatury g�owicy drukuj�cej, tzw. etykiety termiczne).
  Drukarki termotransferowe wykorzystuj� zwyk�y papier i ta�m� barwi�c� (etykiety termotransferowe + ta�ma barwi�ca).

  Na powy�szych fotografiach widzimy drukarki termiczne. Obie drukarki maj� g�rne pokrywy cz�ciowo wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Dzi�ki temu wida� w�o�one szpule z etykietami. W drukarce z lewej strony widzimy rolk� papieru termicznego w kolorze bia�o-��tym. Kolor ��ty jest fabrycznie naniesiony na etykiety. S� to etykiety zrobione na specjalne zam�wienie klienta. Typowe etykiety s� zawsze koloru bia�ego tak jak w drukarce z prawej strony. S� to najcz�ciej stosowane etykiety. Rzadziej s� stosowane etykiety okr�g�e. Na poni�szych rysunkach pokazano typowe etykiety stosowane do druku termicznego.

  Na fotografii z prawej strony jest pokazany fragment ta�my z etykietami. Etykiety s� wst�pnie naklejone na podk�ad ze specjalnego papieru, kt�rego powierzchnia u�atwia �atwe odklejanie etykiety. Dzi�ki temu mo�na po wydruku �atwo odkleja� etykiety i umieszcza� je na docelowych artyku�ach. Etykiety nawini�te na roli mo�na �atwo nakleja� r�cznie lub przy pomocy aplikator�w r�cznych lub automatycznych.Zobacz stron� o aplikatorach. Ta�ma z etykietami jest nawijana podczas produkcji na szpule. W ten spos�b powstaj� rolki z etykietami gotowymi do druku. Ta�ma jest nawijana na tzw. gilzy. Ich �rednica wewn�trzna wynosi najcz�ciej 25 lub 40 mm (lub 76 mm dla du�ych drukarek przemys�owych). �rednica zewn�trzna rolki zale�y od typu drukarki do kt�rej chcemy j� zastosowa� (patrz fotografia poni�ej). Przyk�adowo do drukarek biurowych ZEBRA stosuje si� rolki o �rednicy zewn�trznej do 125 mm


  2. Co jest potrzebne do druku termicznego a co do druku termotransferowego?

  Odp. : Do druku termicznego etykiety termiczne a do druku termotransferowego etykiety zwyk�e i kalka termotransferowa.

 • Etykiety termiczne s� wykonane ze specjalnego papieru (wra�liwego na temperatur�) a etykiety termotransferowe to zwyk�y papier naklejkowy. W druku termicznym mo�emy otrzyma� tylko kolor czarny a w druku termotransferowym r�wnie� inne kolory (stosuj�c kolorowe kalki). Papier termiczny i zwyk�y papier wygl�daj� tak samo. Nie mo�na ich odr�ni� bez wykonania testu na drukarce. Papier termiczny jest dro�szy od zwyk�ego papieru o kilka lub kilkana�cie procent. Zwyk�y papier stosowany do druku termotransferowego jest nazywany potocznie papierem termotransferowym (ale nie ma nic wsp�lnego z materia�ami termicznymi).

 • 3. Jaka jest wydajno�� drukarek - ile mo�na na nich drukowa� etykiet?

  Odp. : Wydajno�� drukarek etykiet firmy Zebra jest bardzo du�a. Jest to jedna z najlepszych firm na �wiecie w kategorii cena/wydajno��. drukarkietykiet. com"> tabela wydajno�ci

 • G�owice termiczne stosowane w tych drukarkach s� wyj�tkowo trwa�e. Nale�y tylko u�ywa� dobrych materia��w i nie stosowa� drukarek w du�ym zapyleniu i w wilgoci. Do wi�kszo�ci zastosowa� wydajno�� drukarki Zebra w zupe�no�ci wystarczy. K�opoty z drukarkami i "legendy" o ma�ej �ywotno�ci g�owic wynikaj� z tego, �e pocz�tkowo do zastosowa� przemys�owych stosowano drukarki biurowe (w latach 90-tych ceny drukarek przemys�owych by�y dla nas za wysokie). W tej chwili drukarki s� relatywnie ta�sze, jest wi�ksza �wiadomo�� techniczna i u�ytkownicy nie stosuj� ju� tanich drukarek biurowych do drukowania kilkudziesi�ciu tysi�cy etykiet dziennie. K�opoty wynika�y g��wnie z tego, �e u�ytkownicy nie stosowali re�imu technologicznego zalecanego przez producenta. Drukarka biurowa mo�e drukowa� najwy�ej kilka tysi�cy etykiet dziennie... trzeba te� robi� przerw� na wystygni�cie glowicy (wystarczy oko�o 10 minut). Nie dopuszczalne jest drukowanie kilkudziesi�ciu tysi�cy etykiet jednorazowo. Je�eli zamierzamy drukowa� tyle etykiet w ci�gu jednego dnia to lepiej kupi� lepsz� drukark�. Najlepiej stosowa� drukarki odpowiednie do wydajno�ci i warunk�w. Prosz� sprawdzi� wydajno�� drukarek okre�lon� przez producenta tu kliknij

 • 4. Co jest lepsze - druk termiczny czy termotransferowy? Czym r�ni si� jako�� druku termicznego od termotransferowego?

  Odp. : Lepszy i trwalszy jest druk termotransferowy.
  Druk termiczny jest nieodporny na wysok� temperatur�, wilgo�, udary mechaniczne i czas. Druk termotransferowy nie posiada tych wad ale jest dwa razy dro�szy.

  Etykiety pochodz�ce z obu metod s� podobne graficznie (prawie identyczne). R�nic� wida� dopiero po poddaniu etykiet testom na wytrzyma�o��. Etykiety termiczne s� mniej trwa�e i po kilku lub kilkunastu miesi�cach (w niesprzyjaj�cych warunkach nawet po kilku dniach) p�owiej� lub czerniej�. Druk termiczny stosujemy w przypadkach etykiet o kr�tkim czasie eksploatacji, np. jako naklejki na artyku�y spo�ywcze, naklejki na poczt�, na paczki, na r�ne artyku�y, kt�rych oznaczenia nie musz� by� d�ugotrwa�e i nie b�d� nara�one na trudne warunki atmosferyczne (b�d� przechowywane w pomieszczeniach zamkni�tych). Z drukiem termicznym spotykamy si� np. w supermarketach. Wszystkie wagi elektroniczne drukuj�ce etykiety s� wyposa�one w drukarki termiczne. Druk termotransferowy mo�na pokr�tce zdefiniowa� jako zbli�ony do laserowego lub lepszy i wyra�niejszy. Etykiety drukowane termotransferowo mog� by� z r�nych materia��w. Najcz�ciej stosowany materia� to zwyk�y papier naklejkowy (mo�e by� te� folia lub tworzywo sztuczne). Wad� druku termotransferowego jest dwa razy wi�ksza cena wynikaj�ca z konieczno�ci stosowania dodatkowej ta�my barwi�cej (potoczne nazwy to kalka, ribbon, ta�ma woskowa lub �ywiczna itp. ).

  5. W jaki spos�b s� drukowane etykiety?

  Odp. : Drukarki etykiet wykorzystuj� do druku metod� druku termicznego lub jego odmian� druk termotransferowy.

 • Obie metody s� bardzo podobne. Do druku termotransferowego stosuje si� dodatkow� ta�m� (kalk�) i inny rodzaj papieru a do druku termicznego tylko sam papier na rolce. Druk termotransferowy jest dwukrotnie dro�szy od druku termicznego. Sam papier jest ta�szy ale trzeba te� uwzgl�dni� kalk� potrzebn� do zadrukowania tego papieru co w sumie daje tak� r�nic�. Przy stosowaniu etykiet z folii metalizowanej i bardzo trwa�ych nadruk�w z ta�my �ywicznej koszt mo�e wzrosn�� nawet kilkunastokrotnie. Tak czy inaczej jest to najbardziej skuteczna i ekonomiczna metoda druku. Zasada druku termicznego jest pokazana na rysunku. Etykiety samoprzylepne s� rozmieszczone w jednakowych odst�pach na ta�mie ze specjalnego �atwo odklejalnego materia�u (na tzw. podk�adzie). Etykiety odwijane z rolki s� wci�gane przez mechanizm drukarki przez wa�ek nap�dowy. Ta�ma z etykietami jest dociskana do wa�ka g�owic� termiczn�. W trakcie przesuwania etykiet pod g�owic� jest wytwarzana temperatura. Etykiety s� wykonane z materia�u termicznego (termoczu�ego). Pod wp�ywem temperatury czerniej�. G�owica rozgrzewa si� w kontrolowany spos�b (sterowana mikroprocesorem) i pozostawia w ten spos�b znaki na papierze. Wszystko jest zsynchronizowane z przesuwem papieru pod g�owic�. W taki spos�b pojawiaj� si� napisy, kody i rysunki na etykiecie.

 • Druk termiczny

  Druk termotransferowy
  Zasada druku jest identyczna. W drukarce termotransferowej stosuje si� dodatkow� rolk� z ta�m� (kalk�) i inny papier na etykiety. Druk termotransferowy jest bardziej trwa�y i odporny na temperatur� (nie czernieje pod wp�ywem silnego �wiat�a s�onecznego) ale jest dro�szy. Je�li nie zamierzamy przechowywa� znakowanych artyku��w latami, nie b�dziemy ich wystawia� na dzia�anie promieni s�onecznych to wystarczy zastosowa� drukark� z drukiem termicznym.

  6. Jak wygl�daj� i ile kosztuj� ta�my termotransferowe u�ywane do barwienia etykiet termotransferowych?

  Odp. : Najcz�ciej stosowane s� ta�my czarne i wygl�daj� dok�adnie jak na poni�szej fotografii... (Przejd� do cennika klikaj�c na fotografi�).

  Ta�my termotransferowe s� okre�lane r�wnie� nast�puj�cymi nazwami:
 • ribbon
 • kalki
 • kalki barwi�ce
 • folie do druku
 • folia termotransferowa
 • folia do etykiet
 • itp.
 • Rodzaje ta�m termotransferowych
 • Ta�my woskowe
  Ta�my woskowe przeznaczone s� do zadruku etykiet papierowych oraz kartonik�w. Posiadaj� do�� nisk� temperatur� topnienia, przez co wydruk ma ograniczon� odporno�� na �cieranie. Pomimo to zapewniaj� wysok� jako�� druku grafiki, kod�w kreskowych i innych element�w.
 • Ta�my woskowo - �ywiczne
  Ta�my woskowo - �ywiczne s�u�� do zdruku etykiet oraz kartonik�w, kt�re nara�one s� na �cieranie i inne czynniki zewn�trzne, typu wilgo� i tempratura.
 • Ta�my �ywiczne
  Ta�my �ywiczne przeznaczone s� do drukowania etykiet foliowych i przywieszek z tworzyw sztucznych, takich jak: PE, PET, PP, PVC.
 • Ta�my Textile
  Ta�my Textile przeznaczone s� do zadruku materia��w tekstylnych takich jak nylon i satyna. Zapewnia znakomit� odporno�� na �cieranie nawet przy temperaturze 150oC. Nadruk nie rozmazuje si� przy prasowaniu i jest odporny na pranie i czyszczenie chemiczne (mokre i suche).
  Wi�cej szczeg�owych informacji
 • 6A. Ile mo�na wydrukowa� etykiet z jednej ta�my termotransferowej i jak to policzy�?

  Odp. : Ta�ma termotransferowa wysuwa si� r�wnocze�nie z etykietami. Wystarczy podzieli� d�ugo�� ta�my termotransferowej przez wysoko�� etykiety.

  Przyk�adowo: ta�ma do drukarek biurowych zebra ma sta�� d�ugo�� 74m. Ilo�� etykiet jak� mo�na wydrukowa� obliczamy ze wzoru: d�ugo�� ta�my podzieli� przez wysoko�� etykiety. Na przyk�ad dla etykiet o wysoko�ci 20mm b�dzie to 3700 etykiet poniewa� 74 metry podzieli� przez 20mm to si� r�wna 3700.R�zne szeroko�ci ta�m stosuje si� do r�nych etykiet, bo je�li u�yjemy ta�my o szeroko�ci 110mm do etykiety o szeroko�ci 32mm wykorzystamy tylko 1/3 powierzchni ta�my. I w�a�nie dlatego stosuje si� r�ne szeroko�ci ta�m aby zaoszcz�dzi� na kosztach. Poprostu ta�ma o szeroko�ci 33mm jest ta�sza od ta�my 110mm a efekt jest taki sam. pl/etykiety/folie_termotransferowe_44_42. html"> zobacz cennik ta�m wraz z parametrami

  6B. Jak dobiera si� szeroko�� ta�my termotransferowej do szeroko�ci etykiet?

  Odp. : Stosuje si� szeroko�� ta�my jak najbardziej zbli�on� do szeroko�ci etykiet.

  Przyk�adowo: mamy etykiety o szeroko�ci 30mm. Do takich etykiet mamy mo�liwo�� wyboru ta�m o szeroko�ciach 33mm, 64, 84 lub 110mm. Wybieramy najbardziej zbli�on� do 30mm czyli ta�m� o szeroko�ci 33mm.

  Mo�na r�wnie� je�eli jest taka mo�liwo�� wybra� jeszcze bardziej optymalny wariant: zastosowa� etykiety dwurz�dowe (wtedy lepiej wykorzystamy g�owic� - nie bedzie sciera� si� w jednym miejscu) i zastosujemy szersz� tasm� obejmuj�c� dwie etykiety naraz, czyli o szeroko�ci 64mm. Takie rozwi�zanie powoduje zwi�kszenie szybko�ci druku ale przedewszystkim oszcz�dza g�owic� gdy� jej powierzchnia �ciera si� r�wnomiernie.

  7. Co oznaczaj� parametry drukarki?

 • Co oznacza szeroko�� druku?

  Szeroko�� druku oznacza, �e drukarka drukuje etykiety o dowolnej szeroko�ci nie wi�kszej od w�a�ciwego parametru. Tzn. drukarka o szeroko�ci wydruku 104 mm mo�e zadrukowa� dowolne etykiety o szeroko�ci nie wi�kszej od 104 mm. pl/drukarki/poradnik/poradnik_img_new/szerokosc_druku. gif"/>

 • Co oznacza rozdzielczo�� drukarki 200dPi lub 300dPi?

  Parametr rozdzielczo�ci druku oznacza ile punkt�w na cal potrafi wydrukowa� drukarka. Typowa rozdzielczo�� druku wynosi 200dPi co oznacza, �e najmniejszy piksel (fragment druku) ma rozmiar 0, 127 mm. Dla rozdzielczo�ci 300 dPi warto�� ta wynosi 0, 0846 mm

  Rozdzielczo�� drukarki okre�la si� za pomoc� ilo�ci punt�w mo�liwych do wydrukowania na szeroko�ci 1 cal (=2, 54cm)
  Po przeliczeniu na polskie jednostki miary otrzymujemy nast�puj�ce warto�ci:

 • 150 dpi = 6 punkt�w / mm
 • 200 dpi = 8 punkt�w / mm
 • 300 dpi = 12 punkt�w / mm
 • 600 dpi = 24 punkty / mm

  8. Jak wydrukowa� etykiety o szeroko�ci przekraczaj�cej mo�liwo�ci drukarki?

  Odp. Mo�na odwr�ci� orientacj� etykiety, jak pokazano na rysunku.

  Etykiety mo�na projektowa� i drukowa� w pozycji normalnej i odwr�conej. Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu mo�na drukowa� na w�skiej drukarce etykiety o dowolnej szeroko�ci ale o ograniczonej wysoko�ci. W wypadku drukarki LP2824 jest to 54mm.

  9. Czy mo�na drukowa� kolorowe etykiety?

  Drukarki termiczne drukuj� tylko na czarno. Drukarki termotransferowe mog� drukowa� inne kolory poprzez zmian� koloru ta�my barwi�cej ale tylko jeden kolor w jednym przebiegu.

  Stosuj�c drukarki termotransferowe w skrajnym przypadku mo�liwe jest drukowanie kilkukrotne w r�nych kolorach (za ka�dym razem inny kolor). Jest to metoda nieop�acalna i pracoch�onna - lepiej zam�wi� gotowe etykiety z drukarni z logiem i adresem firmy a reszt� uzupe�ni� na drukarce w kolorze czarnym.

  10. Czy mo�na wydrukowa� skomplikowane logo lub rysunek?

  Etykieta drukowana w rozdzielczo�ci 200dPi (200 punkt�w na cal - najmniejszy pixel druku ma rozmiar 0, 127 mm! ). Tak� rozdzielczo�� mo�na uzyska� tylko na dro�szych drukarkach innych firm. W drukarkach ZEBRA nawet najta�sze modele zapewniaj� tak� rozdzielczo��!

  Mo�na wydrukowa� grafik� ale bez odcieni szaro�ci. Programy do edycji pozwalaj� wklei� dowolne obrazy ale trzeba pami�ta�, �e ich rozdzielczo�� b�dzie ograniczona i nie uzyskamy jako�ci podobnej do drukarek laserowych lub atramentowych. Powinni�my wiedzie�, �e tekst i kody kreskowe drukowane przez tego typu drukarki s� najwy�szej jako�ci a grafika nie jest najwa�niejsz� "dan�" do drukowania na etykietach. Skomplikowany rysunek lub logo mo�na najwy�ej powi�kszy� w celu lepszego odwzorowania na papierze. Natomiast jako�� liter (font�w) i jako�� kod�w kreskowych jest bardzo dobra. Wydruki nie r�ni� si� od jako�ci osi�ganej w drukarkach laserowych. Kody kreskowe s� bardzo dobrej jako�ci i bez problemu czyta je ka�dy czytnik kod�w kreskowych. Na jako�� wydrukowanych kod�w nie ma wp�ywu orientacja kodu (pionowa czy pozioma) tak jak ma to miejsce w drukarkach innych firm.

  Zobacz wzory etykiet drukowane metod� termiczn� lub termotransferow�

  11. Jakie kody kreskowe mo�na drukowa� na drukarkach ZEBRA i jaka jest ich jako��? Czy b�d� dobrze odczytywane przez czytniki kod�w kreskowych?

  Etykieta drukowana w rozdzielczo�ci 200dPi. Kody kreskowe s� drukowane specjalnym algorytmem druku (EPL lub ZPL). Czytniki czytaj� dowolnie zorientowany kod. Profesjonalny program dodawany do drukarek zapewnia prawid�owy odczyt kodu wydrukowanego zar�wno z pozycji poziomej jak i pionowej!

  Mo�na drukowa� dowolne kody kreskowe jakie s� najcz�ciej stosowane na �wiecie. S� dost�pne mi�dzy innymi najcz�ciej stosowane w Polsce kody EAN 13. Mo�na je dowolnie skalowa� i drukowa� poziomo lub pionowo. Nie ma to �adnego wp�ywu na jako�� odczytu przez skanery kod�w. Najwy�sz� jako�� wydrukowanych kod�w zapewnia technologia firmy Zebra, kt�ra jest �wiatowym liderem w tej dziedzinie.

  12. Czy mo�na drukowa� polskie lub rosyjskie litery i nietypowe znaki narodowo�ciowe?

  Drukark� trzeba najpierw odpowiednio skonfigurowa�: tu kliknij. Oprogramowanie zawiera te� program do �adowania czcionek uwzgl�dniaj�cy wszystkie znaki z ca�ego �wiata. Je�li chcemy mo�emy stosowa� te� znaki �ci�gni�te ze strony www. zebra. com (np. chi�skie, arabskie lub indyjskie). Nietypowe znaki s� �adowane do pami�ci drukarki jednym klikni�ciem myszy. Nale�y tylko wybra� odpowiednie znaki i prze�adowa� je do drukarki. Do �adowania czcionek jest u�ywany oddzielny program, kt�ry instaluje si� automatycznie podczas instalacji wla�ciwego programu. Program nazywa si� "fontloader" i instaluje si� razem z programami BarOne Lite lub Zebra Designer. S� to programy fabrycznie dodawane do ka�dej drukarki firmy Zebra.
  Do biblioteki czcionek (font�w) s� dodane r�wnie� wszystkie nietypowe znaki np. symbol dolara lub euro oraz wiele innych znak�w specjalnych. Mo�na te� dodawa� na etykiet� dowolne znaki graficzne i obrazki z plik�w graficznych (jpg, bmp, gif itp. )

  13. Jakie programy s� potrzebne do drukowania etykiet i ile kosztuj�?

  Do ka�dej drukarki jest fabrycznie dodawany program do edycji etykiet (bezp�atna niepe�na wersja "lite" wystarczaj�ca do wi�kszo�ci zastosowa�). Nie nale�y stosowa� takich program�w jak WORD lub inne popularne edytory gdy� nie zapewniaj� odpowiedniej jako�ci wydruku ani nie zapewniaj� czytelno�ci kodu kreskowego. Drukarka mo�e drukowa� z ka�dego programu - dzia�a jak ka�da "windowsowa" drukarka systemowa. Ale najlepsze efekty u�ytkowe i wizualne zapewniaj� tylko oryginalne programy ZEBRY lub programy napisane specjalnie dla drukarek ZEBRA. Mog� to by� tylko takie programy. Wi��e si� to ze specjalnymi komendami steruj�cymi wydrukiem. Zaoszcz�dzimy te� czas na edycji etykiety. W oryginalnym programie nie musimy ustawia� �adnych margines�w i format�w - wystarczy tylko wprowadzi� rozmiary etykiety i zaprojektowa� etykiet� w kilka minut. W Corelu lub Wordzie sp�dzimy kilkadziesi�t minut na pr�bach i ustawieniach margines�w. Jest to bardzo pracoch�onne i bardzo spowalnia proces edycji dokumentu. Oryginalny program Zebry zapewnia zaprojektowanie etykiety wprawionemu u�ytkownikowi w kilka minut.
  Proponujemy pobra� pe�n� wersj� programu i sprawdzi� jego mo�liwo�ci. Etykiety projektuje si� tak prosto, �e nikt z Pa�stwa nie b�dzie chcia� u�ywa� innych program�w. Oczywi�cie mo�na te� drukowa� z dowolnych innych program�w bo jest to typowa "windowsowa" drukarka. Nale�y si� jednak liczy� z tym, �e ma�e litery i kody kreskowe mog� by� nie wyra�ne.
  Pobierz pe�n� wersj� "lite" za darmo i w kilka minut sprawd� jego mo�liwo�ci! Proponujemy pobra� program BarOneLite lub Zebra Designer. Program BarOneLite wychodzi z u�ycia. Program Zebra Designer to nowy program, kt�ry b�dzie rozwijany w przysz�o�ci (jest to nast�pca programu BarOne)... (programy s� ma�e obj�to�ciowo... maj� po kilkanascie MB) Zobacz opis instalacji programu dodawanego do ka�dej drukarki firmy ZEBRA

  14. Czym r�ni si� wersja Lite od pe�nej wersji programu Bar One 6. 0?


  Dla przeci�tnego u�ytkownika praktycznie niczym si� nie r�ni. Program pracuje ze wszystkimi drukarkami ZEBRY. Programy s� bezp�atnie dodawane do ka�dej drukarki (w pe�nej wersji Lite bez �adnych ogranicze� lub licencji! )
  Wersja Lite ma zablokowane tylko bardzo zaawansowane funkcje dla korporacji... przeci�tny u�ytkownik nigdy tych funkcji nie u�ywa!. pl/drukarki/poradnik/porownanie_programow/porownanie_programow. html"> Zobacz opis r�nych wersji i por�wnanie z mo�liwo�ciami programu Zebra Designer

  15. Z jakich wersji Windows mo�na drukowa� na tych drukarkach i czy mo�na drukowa� spod DOSu lub z DOS-owego programu?

  Drukarki posiadaj� sterowniki do Windows 98SE/NT/2000/XP/2003. Wszystkie sterowniki s� na standardowym wyposa�eniu drukarki. Jest tam te� pe�na dokumentacja dla programist�w. Programy DOSowe te� b�d� dzia�a� ale za po�rednictwem sterownika windowsowego. Mo�e byc potrzebna odpowiednia konfiguracja takiego programu. Drukarki Zebra mog� by� te� sterowane bezpo�rednio z linii komend bardzo prostym j�zykiem programowania Zebra Basic.

  Drukarki ZEBRA s� obecne na polskim rynku ju� od ponad 10 lat i wiele firm pisze programy do tych drukarek SPRAWD� JAKIE POLSKIE PROGRAMY WSPӣPRACUJ� Z DRUKARKAMI ZEBRA

  16. Jestem programist�. Jak mo�na sterowa� tymi drukarkami i czy s� dost�pne dok�adniejsze opisy sterowania tymi drukarkami?

  Drukarkami Zebra mo�na sterowa� bezpo�rednio z DOS-u lub np. ze sterownika mikroprocesorowego prostymi instrukcjami zbli�onymi do j�zyka BASIC. Poni�ej znajduj� si� dok�adne opisy dla programist�w - podr�czniki programisty

 • Podr�cznik programisty EPL2..... 1999 rok
 • Zebra Basic - przyk�ady kod�w
 • Zebra Basic - przyk�ady kod�w (t�umaczenie) dokument w trakcie t�umaczeniaTylko do lepszych drukarek z Zebra Basic: Procedura wgrywania program�w w ZebraBasic do drukarki (za pomoc� hyperterminala Windows mo�na wgra� do drukarki dowolny program lub obraz etykiety). Przyk�ady prostych program�w do obs�ugi wagi elektronicznej lub skanera kod�w kreskowych. Jeden z przyk�ad�w zawiera przepis na automatyczne wysy�anie maili przez drukark� w wypadku przekroczenia zaprogramowanego limitu wydruku lub braku etykiet!
 • Zebra Basic podr�cznik programisty
 • Zebra Basic podr�cznik programisty (t�umaczenie)dokument w trakcie t�umaczenia
 • Zebra Basic - podr�cznik dla wersji x. 10 firmware
 • Zebra Basic II - podr�cznik dla wersji x. 10 vol. 2 firmware ..... 2003 rok
 • ZPL II (rev. 1) - podr�cznik programisty
 • Nowe mo�liwo�ci j�zyka ZPL w drukarkach z now� wersj� oprogramowania (x. 11 firmware for: Xiii, Pax, Stripe i inne)Sprawd� te� wyniki wyszukiwania w Google dla frazy "podrecznik ZPL"

 • Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

  Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK będzie przydatna.

  Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHG46341FK


  Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHG46341FK

  Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

  [... ] CS VARNÁ DESKA PL PŁYTA GRZEJNA SK VARNÝ PANEL............................................. NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 332www. electrolux. comOBSAH1. 15MYSLÍME NA VÁSDěkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. [... ] Funkcja ta uru‐ chamia na pewien czas największą moc grzania (patrz wykres), a następnie zmniejsza ją do wy‐ branego poziomu. Na wyświetlaczu pojawi się, aż na wyświetla‐Dotknąć kilkakrotnie. czu pojawi sięNatychmiast dotknąć kilkakrotnie, aż pojawi się żądane ustawienie mocy grzania. wi się Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć.4. 3 Ustawienie mocy grzaniaDotknąć, aby zwiększyć moc grzania. Dotknąć jednocześnie i, aby wyłączyć pole grzejne.11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 94. 6 Funkcja PowerFunkcja Power zapewnia dodatkową moc induk‐ cyjnym polom grzejnym. Funkcja Power może być włączona przez ograniczony czas (patrz roz‐ dział „Dane techniczne”). Po tym czasie indukcyj‐24 www. comne pole grzejne automatycznie przełącza się na najwyższą moc grzania. W celu włączenia funkcji należy dotknąć — wyświetli się. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zmienić ustawienie mocy grzania.Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie 00. • Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: dotknąć4. 7 Zarządzanie energiąFunkcja zarządzania energią dzieli moc między dwa pola grzejne w parze (patrz rysunek). Funk‐ cja Power zwiększa do maksimum moc jednego pola grzejnego w parze. Wskazanie dla pola o zmniejszonej mocy grzania zmienia się w zakresie dwóch poziomów.MinutnikaGdy pola grzejne są włączone, można używać zegara jako minutnika. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać 00. 9 STOP+GOFunkcja służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc). grzania ( Gdy działa funkcja, nie można zmieniać us‐ tawienia mocy grzania. Wyświetli się ustawiona poprzednio moc grza‐ nia.4. 8 Zegar Wyłącznik czasowyWyłącznik czasowy służy do określenia czasu działania danego pola grzejnego tylko w danej chwili. • Aby ustawić pole grzejne:dotknąć kilkakrotnie, aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego. • Aby włączyć lub zmienić ustawienie zegara: dotknąć lub zegara, aby ustawić czas ( 00 – 99 minut). Powolne miganie wskaźni‐ ka pola grzejnego oznacza rozpoczęcie odli‐ czania czasu. • Aby wyłączyć zegar: ustawić pole grzejne do‐ tykając symbolu, a następnie dotknąć, aby wyłączyć zegar. Wartość pozostałego czasu zmniejszy się do 00 Wskaźnik pola grzejnego wyłączy się. • Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić pole grzejne dotykając symbolu. ] Ak bol problémom ku‐ chynský riad, chybové hláse‐ nie na displeji zhasne, ale ukazovateľ zvyškového tepla môže zostať zapnutý. Ku‐ chynský riad nechajte dosta‐ točne vychladnúť a pozrite si časť „Kuchynský riad pre in‐ dukčné varné zóny“, aby ste zistili, či je váš kuchynský riad kompatibilný so spotrebičom.Rozsvieti saa číslo.Porucha spotrebiča.Na spotrebiči sa vyskytla chy‐ ba, pretože pokrm vo varnej nádobe vyvrel. Ochrana pred prehriatím varných zón a funkcia automatického vypnu‐ tia sú zapnuté.Ak ste vyskúšali hore uvedené riešenia a nedo‐ kážete opraviť tento problém, obráťte sa na predajcu alebo na zákaznícke stredisko. Uveďte údaje z typového štítku, trojmiestny kód skloke‐ ramiky (je v rohu skleneného povrchu) a zobra‐ zovanú chybovú správu.Skontrolujte, či ste správne používali spotrebič. ]


  WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHG46341FK

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
  W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

  Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK.

  

  Podręcznik programisty Electrolux Ehg 318

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programisty Electrolux Ehg 318

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik programisty Electrolux Ehg 318