Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010 zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Książka zawiera informacje na temat skanowania i monitorowania sieci, zarządzania zasobami sieciowymi, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, optymalizacji sieci, tworzenia polityk bezpieczeństwa, wykorzystywania szyfrowania i wielu innych tematów. Podręcznik zawiera również przydatne informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz wskazówki dotyczące wykorzystywania narzędzi Cisco do zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Informacje zawarte w podręczniku są kompleksowe i zostały zaprojektowane z myślą o osobach z różnym poziomem zaawansowania w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego. Podręcznik jest bardzo przydatnym narzędziem dla administratorów sieciowych, którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim sieciom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010

Pierwsze rozwiązanie bezpieczeństwa dla punktów końcowych które unifikuje zabezpieczenie użytkowników i punktów końcowych. Chroń się przed każdym zagrożeniem punktu końcowego, dzięki wbudowanemu reagowaniu na zagrożenia.

 • Wzmocnij wykrywalność w punktach końcowych oraz reagowanie na zagrożenia z SecureX

  Platforma Cisco SecureX łączy wszystko to, co najlepsze w naszej bogatej i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa, włączając w to zabezpieczenia punktów końcowych, aby wzmocnić wykrywanie zagrożeń, badanie i reagowanie na nie.

  • Odkryj SecureX
  • Przeczytaj blog

  Ochrona poza siecią

  Niezależnie, gdzie znajdują się użytkownicy, chroń ich przed atakami dzięki AMP for Endpoints i Umbrella.

  Bezpieczeństwo stworzone dla Ciebie

  Nie musisz być specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa aby ochronić swoją firmę. Prosta, ujednolicona platforma bezpieczeństwa wesprze Cię w codziennej pracy. com/c/pl_pl/solutions/small-business/security. html? ccid=cc001579" data-config-metrics-item="Odkryj Cisco Designed">Odkryj Cisco Designed

Aby zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których realizacji nieustannie uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to nie tylko instytucje rządowe i samorządowe, ale niekiedy również przedsiębiorstwa prywatne. Wszystkie one tworzą system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom ochronę przed zagrożeniami i odpowiednią reakcję w przypadku ich wystąpienia.

W celu zrozumienia poniższego tekstu, zastanów się nad uwarunkowaniami bezpieczeństwa państwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (np. członkostwa w organizacjach międzynarodowych).

Możesz w tym celu wykorzystać e‑materiał pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwaUwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

Rozważ to zagadnienie również w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, a także indywidualnym oraz zbiorowym. Przypomnij sobie podstawowe informacje dotyczące ochrony ludności.

iIzMgwteov_d5e179

Nauczysz się

 • definiować pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego,

 • charakteryzować uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego,

 • wymieniać najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP.

iIzMgwteov_d5e179

1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego

W ogólnym rozumieniu system bezpieczeństwa narodowego danego państwa tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo organy oraz instytucje należące do władz wykonawczych, ustawodawczych, sądowniczych oraz lokalnych.

W opublikowanej w 2013 r. przez Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoBiuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) 
Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej system bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) został zdefiniowany jako całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana.

Treść Białej Księgi stała się podstawą zatwierdzonej w listopadzie 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN). To właśnie w tym dokumencie ostatecznie zdefiniowano i opisano funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią SBN system ten obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych). Najnowsze wydanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z 12 maja 2020 roku, z czasu kolejnej Prezydentury Andrzeja Dudy.

Ważne!

Dokumenty takie, jak wymieniono wyżej, muszą być cyklicznie aktualizowane, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, 
np. z powodu zmian w otoczeniu międzynarodowym Polski. Więcej informacji na ten temat, a także na temat innych dokumentów strategicznych Polski, znajdziesz na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

iIzMgwteov_d5e179
R18LPT6jtMV60

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Źródło: domena publiczna.

iIzMgwteov_d5e295

2. Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze, w tym podsystemy operacyjne oraz podsystemy wsparcia. Skonstruowany w ten sposób uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego zaprezentowano w formie poniższego schematu.

R180vJVxYsa1z

Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów. Ponadto bardzo ważnym jego elementem jest zarządzanie kryzysowe.

Polecenie 1

Zastanów się i wyjaśnij, jaką rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni system zarządzania kryzysowego.

RhxMUmp24DYZL

Podsystemy wykonawcze to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Jak już wspomniano, dzielą się one na podsystemy: operacyjne (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze).
Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Podsystem obronny tworzą siły zbrojne, zaś podsystemy ochronne to np. wymiar sprawiedliwości, służby specjalne czy też służby ratownicze.
Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają natomiast podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami, do których należą np. instytucje edukacji dla bezpieczeństwa, czy instytucje bezpieczeństwa finansowego.

iIzMgwteov_d5e351

3. Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską. Z tego względu wiele dokumentów porusza tę tematykę oraz reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem.

Najważniejszym z dokumentów jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r. Jest to najwyższy rangą akt prawny w Polsce, z tego względu nazywany również ustawą zasadniczą, regulujący takie kwestie jak: prawa i wolności obywatela, sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych - Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz władzy sądowniczej, czy też warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Wszystkie pozostałe akty normatywne ogłaszane w Polsce muszą być z nią zgodne.

Rpj3rHAzDXpjb

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - Pierwsza strona Konstytucji RP podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego

Źródło: Tomorrow sp.

Zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce są uregulowane przez odpowiednie ustawy. Najważniejsze w tym zakresie ustawy to:

 • ustawa o obronie Ojczyzny, która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP,

 • ustawa o Policji,

 • ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,

 • ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 • ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

 • ustawa o służbie zagranicznej,

 • ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ustawa o stanie wyjątkowym,

 • ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

W 2013 r. opublikowano Białą księgę bezpieczeństwa narodowego. Biała księga stała się podstawą wydanej w listopadzie 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - dokument ten zastąpił SBN opublikowaną w 2007 r. Strategia z roku 2014 została natomiast zastąpiona kolejną w roku 2020.
Strategia określa kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jego wymiarach. Uwzględnia aspekt podmiotowy (wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego oraz środowisko międzynarodowe – stosunki bilateralne, współpracę regionalną, w skali globalnej oraz współpracę na forach organizacji międzynarodowych) oraz przedmiotowy (uwzględnia wszystkie wymiary funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Interesy narodowe oraz cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zostały sformułowane w zgodzie z wartościami narodowymi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie powinny znaleźć rozwinięcie i odzwierciedlenie w krajowych dokumentach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju Polski. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnia kontekst obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.

Polecenie 2

Odszukaj w Internecie tekst aktualnej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Następnie na jego podstawie wymień i opisz interesy narodowe i cele strategiczne Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.

R1HnGLA0AZSKn
iIzMgwteov_d5e529

4. Podsumowanie

 • System bezpieczeństwa narodowego RP to system obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.

 • System bezpieczeństwa narodowego RP składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz wsparcia (społecznych i gospodarczych).

 • Podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą.

 • Podsystemy wykonawcze są to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem.

 • Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym.

 • Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami.

 • Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy opisujące zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnia kontekst obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.

5. Praca domowa

Polecenie 3

Opisz korzyści, jakie ma dla bezpieczeństwa państwa klarownie zaprojektowany system bezpieczeństwa narodowego. Swoje rozważania przedstaw w formie wypowiedzi pisemnej.

RYw4nnCtqtrYk
iIzMgwteov_d5e593

6. Słowniczek

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Definicja: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

urząd będący zapleczem analitycznym Prezydenta RP w zakresie zadań bezpieczeństwa narodowego

system bezpieczeństwa narodowego RP

Definicja: system bezpieczeństwa narodowego RP

system, czyli podmioty oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi, obejmujący siły, środki i zasoby, przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane; składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych)

iIzMgwteov_d5e655

7. Zadania

Ćwiczenie 1

RBaYcUyQ38An01
zadanie interaktywne

Które spośród wymienionych instytucji wchodzą w skład podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym?

 • Prezydent RP.
 • Siły Zbrojne.PolicjaRada Ministrów.Sejm RP.Państwowa Straż Pożarna.Senat RP.Minister właściwy do spraw publicznych.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RD3tyLuZ4rK5X1
zadanie interaktywne

Jakie problemy porusza Strategia bezpieczeństwa narodowego RP?

Określa potencjał bezpieczeństwa narodowego.Reguluje kwestie związane z prawami i wolnościami obywatelskimi.Określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.Ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski.Definiuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.Opisuje warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R1VqbY8ROgYwM1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszBiała księga bezpieczeństwa narodowego RP została opublikowana w 1997 roku.□ Konstytucja RP określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania i podsystemy wsparcia, w tym podsystemy operacyjne oraz wykonawcze.Podsystemy operacyjne dzielą się na społeczne i gospodarcze.Treść Strategii bezpieczeństwa narodowego jest zbieżna ze strategiami NATO i UE.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Co znajdziesz w najnowszym raporcie

W naszym najnowszym raporcie o cyberbezpieczeństwie odkrywamy tajniki poszukiwania zagrożeń i przedstawiamy poradnik, jak w Twojej organizacji utworzyć zespół poszukujący zagrożeń. Dzięki jasnym, łatwym do przestrzegania instrukcjom i wskazówkom od doświadczonych łowców zagrożeń, jest to obowiązkowa lektura dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa na całym świecie.

Poszukiwanie zagrożeń ma kluczowe znaczenie. To już nie jest luksus. Nasi eksperci wyjaśniają, dlaczego jest to niezbędne dla firm.

2

Dowiedz się, jak zacząć. Dzięki instrukcjom krok po kroku i łatwym do przestrzegania wytycznym, po przeczytaniu raportu będziesz wiedzieć, jak odpowiednio zebrać zespół.

3

Ćwicz i dopracuj metodę. Dzięki wskazówkom i sztuczkom zapoznaj się z konkretnymi ćwiczeniami dotyczącymi poszukiwania zagrożeń, a następnie rozważ wdrożenie tych ćwiczeń.

4

Posłuchaj rad doświadczonych łowców zagrożeń. Dzięki rozmowom z najlepszymi ekspertami poznajemy ich doświadczenia w odkrywaniu nowych zagrożeń w ich sieci.

Poszukiwanie ukrytych zagrożeń

W naszym najnowszym raporcie o cyberbezpieczeństwie dowiesz się, jak wdrożyć poszukiwanie zagrożeń do swojej organizacji.

 • Przeczytaj raport

ThreatWise TV: ekskluzywny wywiad ze Stevem Martino

Steve Martino, dyrektor ds. bezpieczeństwa informatycznego w Cisco, mówi o wyzwaniach związanych z ochroną firmy takiej jak Cisco przed cyberatakami.

Więcej raportów o cyberbezpieczeństwie

Analiza porównawcza na temat poufności danych, Cisco 2019 (plik PDF)

Zapoznaj się z analizą porównawczą na temat poufności danych przygotowaną przez Cisco na rok 2019 i dowiedz się więcej o prywatności, a także poznaj trendy w ochronie danych i sprawdzone procedury z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwie, zwalczania zagrożeń i zapewniania zgodności.

O serii raportów Cisco o cyberbezpieczeństwie

W ostatniej dekadzie firma Cisco opublikowała wiele informacji na temat bezpieczeństwa i zagrożeń przeznaczonych dla specjalistów zainteresowanych stanem globalnego cyberbezpieczeństwa. Te kompleksowe analizy dostarczyły szczegółowych danych na temat zagrożeń i ich wpływu na firmy, a także pozwoliły poznać wiele sprawdzonych procedur mających na celu ochronę przed niepożądanymi skutkami wycieku danych.

W ramach nowego podejścia do świadomego kierownictwa, Cisco Security udostępnia serię publikacji opartych na badaniach i danych. Rozszerzyliśmy listę tytułów, uzupełniając ją o różne raporty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa o różnych zainteresowaniach. Seria raportów z 2019 roku opiera się na dogłębnej wiedzy ekspertów ds. zagrożeń i innowatorów w branży zabezpieczeń i zawiera analizę porównawczą na temat ochrony danych, raport o zagrożeniach, raport porównawczy CISO i raport o cyberbezpieczeństwie dotyczący poczty e-mail. Pozostałe raporty zostaną opublikowane w ciągu roku.

Biblioteka raportów archiwalnych

Zagrożenie miesiąca

Chcesz zapoznać się z jeszcze aktualniejszymi treściami na temat zagrożeń? Zapoznaj się z najnowszą serią artykułów na temat zagrożeń, które publikujemy na blogu poświęconym cyberbezpieczeństwu. com/c/en/us/products/security/threat-of-the-month. html" data-config-metrics-item="Przejdź do bloga">Przejdź do bloga

Subskrybuj biuletyn Cisco Security

Bądź na bieżąco ze wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem prezentowanymi przez Cisco.

 • Zarejestruj mnie

Jak kupić rozwiązania Cisco Security

Znajdź Partnera

Kup odpowiednie rozwiązanie Cisco Security, dzięki pomocy Certyfikowanych Partnerów Cisco.

Porozmawiaj z Doradcą już dziś

Kup odpowiedni produkt Cisco z zakresu bezpieczeństwa. Doradcy Cisco mogą udzielić Ci wskazówek dotyczących produktów, cen i połączyć Cię z Partnerem Cisco.

easylease 0%

Skorzystaj z 3-letniej oferty 0% dla inwestycji powyżej Zl 4 300. Wykorzystaj w pełni swój budżet IT.

Cisco Easy Pay

Możliwość rozłożenia płatności na 36 miesięcy pozwala zainwestować środki w kluczowe cele biznesowe.

Finansowanie dla firm

Rozłóż koszty do 5 lat w przypadku rozwiązań Cisco z dłuższymi cyklami amortyzacji.

Cisco Open Pay

Uzyskaj więcej z inwestycji w chmurę i płać tylko za pojemność, której używasz. com/LP=597? ECID=137" data-config-metrics-item=" Porozmawiajmy "> Porozmawiajmy

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Cisco Cgr2010