Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770

Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770 to wielofunkcyjny, wygodny i ergonomiczny sprzęt kuchenny, który przynosi świeże i zdrowe jedzenie do twojego domu. Sprzęt ten zapewnia łatwe i szybkie przygotowanie dań dzięki szerokiej gamie funkcji i akcesoriów. Urządzenie ma wbudowany wyświetlacz LCD, który zapewnia łatwe programowanie i monitorowanie pracy. Może ono również automatycznie mieszać składniki i mielić, mieszać, wyciskać soki i wiele innych. Elektrolux Ehg 770 ma wbudowane opcje przygotowywania żywności, a także funkcje obierania i krojenia oraz opcje gotowania i pieczenia. Jest to uniwersalne urządzenie, które jest idealne do przygotowywania zdrowych posiłków dla całej rodziny.

Ostatnia aktualizacja: Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Jeli plyta grzejna nie jest instalowana nad piekarnikiem, zaleca si za montowanie pod urzdzeniem niepalnego pa nelu oddzielajcego. Nie wolno pozwala obslugiwa tego urzdze nia osobom, w tym równie dzieciom, o ogra niczonych zdolnociach ruchowych, senso rycznych lub umyslowych albo osobom bez odpowiedniego dowiadczenia lub wiedzy. Osoby te mog obslugiwa urzdzenie wy lcznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osob odpowiedzialn za ich bezpieczestwo. Jeli urzdzenie jest wyposaone w blokad uruchomienia, zaleca si jej wlczenie. [... ] Funkcja zarzdzania energi dzieli moc midzy dwa pola grzejne w parze (patrz rysunek). funk cja Power zwiksza do maksimum moc jednego pola grzejnego w parze. Wskazanie dla pola o zmniejszonej mocy grzania zmienia si w zakresie dwóch poziomów. Gdy odliczanie czasu dobiegnie koca, rozlegnie si sygnal dwikowy i zacznie miga wskazanie 00. Aby wylczy sygnal dwikowy: dotkn Gdy pola grzejne s wlczone, mona uywa zegara jako minutnika. Gdy odliczanie czasu dobiegnie koca, rozlegnie si sygnal dwikowy i zacznie miga 00. Funkcja sluy do przestawiania wszystkich wlczonych pól grzejnych na najnisz moc grzania (). Wylcznik czasowy sluy do okrelenia czasu dzialania danego pola grzejnego tylko w danej chwili. Aby wlczy lub zmieni ustawienie zegara: dotkn lub zegara, aby ustawi czas ( 00 ­ 99 minut). Aby wylczy zegar: ustawi pole grzejne do, a nastpnie dotkn, tykajc symbolu aby wylczy zegar. Warto pozostalego czasu zmniejszy si do 00 Wskanik pola grzejnego wylczy si. Gdy wlczone s pola grzejne, istnieje moli wo zablokowania panelu sterowania z wyjt kiem. Zatrzymanie pracy urzdzenia spowoduje rów nie wylczenie tej funkcji. Gdy ta funkcja jest aktywna, emitowane s dwiki jedynie w nastpujcych sytuacjach: · INDUKCYJNE POLA GRZEJNE Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczy nie w bardzo krótkim czasie. Odglos gwizdania: jedno lub wicej pól grzej nych jest ustawione na wysok moc grzania, a naczynia s wykonane z rónych materialów (konstrukcja wielowarstwowa). Moliwe jest szybkie zagotowanie niewiel kiej iloci wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymaln moc. Cieplo resztkowe mona wykorzysta do pod trzymywania ciepla potraw lub roztapiania skladników. sprawno pola grzejnego Sprawno pola grzejnego zaley od rednicy dna naczynia. Naczynie o rednicy dna mniejszej ni minimalna przejmuje tylko cz energii ge nerowanej przez pole grzejne. Zaleno midzy ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest linio wa. Zwikszenie mocy grzania nie powoduje propor cjonalnego zwikszenia poboru mocy przez pole grzejne. Oznacza to, e przy ustawieniu redniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej ni polo w swojej mocy. ] W przeciwnym razie interwen cja pracownika serwisu lub sprzedawcy moe by platna nawet w okresie gwarancyjnym. Moc pól grzejnych Pole grzejne Moc nominalna Z wlczon funk Maksymalny (maksymalna cj Power [W] czas dzialania moc grzania) [W] funkcji Power [min] 700/1700 W 1400 W 1200 W 2300 W 3700 W 10 180 2500 W 4 125 Minimalna red nica naczynia [mm] Moliwe jest wystpowanie niewielkich rónic midzy rzeczywist moc pól grzejnych a war tociami podanymi w tabeli. Material oraz redni ca dna naczynia mog mie wplyw na poziom mocy generowanej przez pole grzejne. Przed instalacj urzdzenia naley spisa wszystkie dane z tabliczki znamionowej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHG6341FOK.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHG46341FK


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHG46341FK

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] CS VARNÁ DESKA PL PŁYTA GRZEJNA SK VARNÝ PANEL............................................. NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 332www. electrolux. comOBSAH1. 15MYSLÍME NA VÁSDěkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. [... ] Funkcja ta uru‐ chamia na pewien czas największą moc grzania (patrz wykres), a następnie zmniejsza ją do wy‐ branego poziomu. Na wyświetlaczu pojawi się, aż na wyświetla‐Dotknąć kilkakrotnie. czu pojawi sięNatychmiast dotknąć kilkakrotnie, aż pojawi się żądane ustawienie mocy grzania. wi się Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć.4. 3 Ustawienie mocy grzaniaDotknąć, aby zwiększyć moc grzania. Dotknąć jednocześnie i, aby wyłączyć pole grzejne.11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 94. 6 Funkcja PowerFunkcja Power zapewnia dodatkową moc induk‐ cyjnym polom grzejnym. Funkcja Power może być włączona przez ograniczony czas (patrz roz‐ dział „Dane techniczne”). Po tym czasie indukcyj‐24 www. comne pole grzejne automatycznie przełącza się na najwyższą moc grzania. W celu włączenia funkcji należy dotknąć — wyświetli się. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zmienić ustawienie mocy grzania.Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie 00. • Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy: dotknąć4. 7 Zarządzanie energiąFunkcja zarządzania energią dzieli moc między dwa pola grzejne w parze (patrz rysunek). Funk‐ cja Power zwiększa do maksimum moc jednego pola grzejnego w parze. Wskazanie dla pola o zmniejszonej mocy grzania zmienia się w zakresie dwóch poziomów.MinutnikaGdy pola grzejne są włączone, można używać zegara jako minutnika. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać 00. 9 STOP+GOFunkcja służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc). grzania ( Gdy działa funkcja, nie można zmieniać us‐ tawienia mocy grzania. Wyświetli się ustawiona poprzednio moc grza‐ nia.4. 8 Zegar Wyłącznik czasowyWyłącznik czasowy służy do określenia czasu działania danego pola grzejnego tylko w danej chwili. • Aby ustawić pole grzejne:dotknąć kilkakrotnie, aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego. • Aby włączyć lub zmienić ustawienie zegara: dotknąć lub zegara, aby ustawić czas ( 00 – 99 minut). Powolne miganie wskaźni‐ ka pola grzejnego oznacza rozpoczęcie odli‐ czania czasu. • Aby wyłączyć zegar: ustawić pole grzejne do‐ tykając symbolu, a następnie dotknąć, aby wyłączyć zegar. Wartość pozostałego czasu zmniejszy się do 00 Wskaźnik pola grzejnego wyłączy się. • Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić pole grzejne dotykając symbolu. ] Ak bol problémom ku‐ chynský riad, chybové hláse‐ nie na displeji zhasne, ale ukazovateľ zvyškového tepla môže zostať zapnutý. Ku‐ chynský riad nechajte dosta‐ točne vychladnúť a pozrite si časť „Kuchynský riad pre in‐ dukčné varné zóny“, aby ste zistili, či je váš kuchynský riad kompatibilný so spotrebičom.Rozsvieti saa číslo.Porucha spotrebiča.Na spotrebiči sa vyskytla chy‐ ba, pretože pokrm vo varnej nádobe vyvrel. Ochrana pred prehriatím varných zón a funkcia automatického vypnu‐ tia sú zapnuté.Ak ste vyskúšali hore uvedené riešenia a nedo‐ kážete opraviť tento problém, obráťte sa na predajcu alebo na zákaznícke stredisko. Uveďte údaje z typového štítku, trojmiestny kód skloke‐ ramiky (je v rohu skleneného povrchu) a zobra‐ zovanú chybovú správu.Skontrolujte, či ste správne používali spotrebič. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHG46341FK

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHG46341FK.

Informacje i instrukcje obsługi dotyczące urządzenia Electrolux EHG 770 Kuchenka

  • Home
  • Kuchenka
  • EHG 770

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia Electrolux EHG 770 Kuchenka? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem Electrolux EHG 770 Kuchenka pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących Electrolux EHG 770 Kuchenka, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do Electrolux EHG 770 Kuchenka.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia Electrolux EHG 770 Kuchenka. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com

Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770

Bezpośredni link do pobrania Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Portfolio Podręcznik Electrolux Ehg 770