Specyfikacja ogólna Cisco Ciscoworks Sims 3 4 1

CiscoWorks SIMS 3.4.1 to specyfikacja ogólna, która zapewnia zarządzanie, monitorowanie i konfigurowanie systemu CiscoWorks. CiscoWorks SIMS 3.4.1 wykorzystuje wysoce skalowalne i skalowalne oprogramowanie do śledzenia wydajności, dostarczania informacji o stanie systemu, tworzenia raportów i rozwiązywania problemów. System CiscoWorks SIMS zapewnia zarządzalne i zabezpieczone środowisko dla wszystkich systemów CiscoWorks, w tym CiscoWorks Resource Manager Essentials (RME), CiscoWorks Common Services (CS), CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) i innych. CiscoWorks SIMS 3.4.1 zapewnia również wsparcie dla wielu interfejsów programowania aplikacji (API), w tym CiscoWorks Common Services API, CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine API, CiscoWorks Resource Manager Essentials API i innych.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja ogólna Cisco Ciscoworks Sims 3 4 1

Tutaj sprawdzisz, czy Twój PC lub mac będzie w stanie uruchomić The Sims 4 i Dodatki do The Sims 4.

Nie obsługujemy już The Sims 4 w wersji na system operacyjny macOS Lion (10. 7).

Jeśli chcesz kontynuować grę z systemem macOS Lion, nie aktualizuj The Sims 4 za pomocą przyszłych aktualizacji gry. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak kontynuować grę, sprawdź nasz serwis Answers HQ, lub pobierz grę The Sims 4 Edycja Tradycyjna.

PCMacTryb laptopaPakiety

Są to wymagania jedynie dla gry podstawowej The Sims 4, z wyłączeniem pakietów. Jeśli chcesz pobierać pakiety, upewnij się, że Twój komputer spełnia dodatkowe wymagania.

Minimalne

 • System operacyjny: 64-bitowy. Windows 10
 • Procesor (CPU): Intel Core i3-3220 3, 3 GHz (2 rdzenie, 4 wątki), AMD Ryzen 3 1200 3, 1 GHz (4 rdzenie) lub lepszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 4 GB
 • Dysk twardy (ilość wolnego miejsca): Co najmniej 25 GB miejsca na dysku twardym plus co najmniej 1 GB dodatkowego miejsca na zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry.
 • Stacja dysków: DVD-ROM jest wymagany tylko do instalacji z płyty (w przypadku fizycznych kopii gry).
 • Karta graficzna: 128 MB pamięci VRAM z obsługą funkcji Pixel Shader 3. 0.
 • Obsługiwane karty graficzne: NVIDIA GeForce 6600 lub lepsza, ATI Radeon X1300 lub lepsza, Intel GMA X4500 lub lepsza
 • Wersja DirectX: Zgodne z DirectX 11
 • Sterowanie: Klawiatura i mysz
 • Wymagania dotyczące połączenia z Internetem: Wymagane do aktywacji gry i opcjonalne przy pobieraniu aktualizacji

Zalecane

 • System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)
 • Procesor: Intel Core i5 (4 rdzenie) lub szybszy, AMD Ryzen 5 lub lepszy
 • Pamięć RAM: 8 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy (ilość wolnego miejsca): Co najmniej 50 GB miejsca na dysku twardym plus co najmniej 1 GB dodatkowego miejsca na zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry
 • Stacja dysków: DVD-ROM jest wymagany tylko do instalacji z płyty
 • Karta graficzna: 1 GB pamięci VideoRAM, NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750 lub lepsza
 • Wersja Direct X: Zgodna z DirectX 11
 • Sterowanie: Klawiatura i mysz
 • Internet: Wymagane do aktywacji gry i opcjonalne przy pobieraniu aktualizacji

Jak mogę się dowiedzieć, czy mój komputer PC spełnia te wymagania?

Jeśli chcesz uruchomić automatyczne skanowanie komputera i dowiedzieć się, czy możesz uruchomić The Sims 4, odwiedź stronę System Requirements Lab i uruchom dostępne tam narzędzie „Can You RUN It” dla The Sims 4.

EA nie jest właścicielem i nie prowadzi strony „Can You RUN It” firmy System Requirements Lab. EA nie może w żaden sposób modyfikować tej strony ani używanego przez nią systemu. Użytkownik korzysta ze strony na własną odpowiedzialność.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Ten komputer i wybierz opcję Właściwości.
  • Uwaga: Jeśli posiadasz Windows 10, możesz wyszukać folder Ten komputer, a następnie kliknąć go PPM.
 2. Pojawi się okienko z informacją o procesorze, pamięci RAMi systemie operacyjnym.
 3. Skorzystaj z menu po lewej, aby otworzyć Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij ikonę > obok menu Karty graficzne.
 5. Powinny wyświetlić się informacje o karcie graficznej.
  • Uwaga: Znajdziesz tam nazwę jednej lub dwóch kart, w zależności od tego, czy posiadasz dedykowaną kartę graficzną, czy nie.

Są to wymagania jedynie dla gry podstawowej The Sims 4, z wyłączeniem dodatków.

Minimalne

 • macOS: wymagana wersja Metal. macOS X 10. 11 (El Capitan)
 • Procesor: Intel Core i3-3225 3, 5 GHz (2 rdzenie, 4 wątki) lub lepszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 4 GB
 • Dysk twardy (ilość wolnego miejsca): Co najmniej 25 GB miejsca na dysku twardym plus co najmniej 1 GB dodatkowego miejsca na zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry.
 • Karta graficzna: obsługa technologii Metal. Intel HD 4000 (zintegrowana karta graficzna) lub lepsza
 • Sterowanie: Klawiatura i mysz
 • Internet: Do aktywacji produktu niezbędne jest połączenie z internetem
 • Pamięć VideoRAM: 256 MB lub więcej

Zalecane

 • Mac OS: macOS X 10. 11 lub nowszy
 • Procesor: Intel Core i5 (4 rdzenie) lub lepszy
 • Pamięć RAM: 8 GB pamięci RAM
 • Dysk twardy (ilość wolnego miejsca): Co najmniej 50 GB miejsca na dysku twardym plus co najmniej 1 GB dodatkowego miejsca na zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry.
 • Karta graficzna: Intel HD i Iris z serii HD 4000 lub nowsza
 • Sterowanie: Klawiatura i mysz
 • Internet: Do aktywacji produktu niezbędne jest połączenie z internetem

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy mój mac spełnia te wymagania?

Informacje o tym czy twój komputer spełnia określone wymagania, znajdziesz w oknie O tym Macu.

Jeśli Twój komputer PC lub mac spełnia bądź prawie spełnia minimalne wymagania albo jeśli grasz na laptopie, zalecamy uruchomić grę w Trybie laptopa. Zyskasz dzięki temu płynniejsze działanie gry oraz dłuższe działanie baterii.

Ustawienie trybu laptopa odbywa się tak samo, niezależnie od tego, czy grasz na PC, czy na macu:

 1.  Kliknij ikonę „... ” w grze.
 2. Kliknij Opcje gry.
 3. Zaznacz opcję Tryb laptopa, aby ją włączyć.
  • Odznacz opcję Tryb laptopa, aby ją wyłączyć.

Pakiety wymagają dodatkowej mocy obliczeniowej – sprawdź w Origin, jakie są wymagania systemowe dla tych, które posiadasz.

Już tłumaczymy, jak to zrobić:

 1. Znajdź kafelek gry dla swojego pakietu w sklepie na stronie origin. com lub w aplikacji Origin.
 2. Kliknij kafelek, by wyświetlić szczegóły gry.
 3. Kliknij Wymagania sprzętowe, aby poznać minimalne i zalecane wymagania dla komputerów PC i Mac.

Skontaktuj się z nami

Czy artykuł był pomocny?

0% spośród 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

View MorePowiązane treści EA
 • What is the Sims 4 Create A Sim (CAS) demo?
 • The Sims 4 Patch NotesAktualizacja 07/02/2023Aktualizacja 31/01/2023

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0 Część ogólna CPV:

2 S P I S T R E Ś C I 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŝywanych w Specyfikacji Technicznej) 1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONYWANIE ROBÓT 5. 1 Ogólne zasady wykonywania robót 5. 2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6. 1 Program zapewniania jakości robót 6. Zasady kontroli jakości robót. 3 Pomiary. 4 Raporty z pomiarów. 5 Certyfikaty i deklaracje. 6 Dokumenty Budowy. 7. OBMIAR ROBÓT 7. 1 Ogólne zasady obmiaru robót. 2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 8. ODBIÓR ROBÓT 8. 1 Rodzaje odbiorów robót. 2 Odbiór robót zanikających. 2

3 Nazwa i kod grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z realizacją dokumentacji: Projekt Budowlano-wykonawczy Dostosowania budynku hotelu ASYSTENTA do aktualnych przepisów P. PoŜ. dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mieszczących się przy ul. Śląskiej Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót instalacji i przyłączy elektrycznych są zgodne z zapisami ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŝywanych w Specyfikacji Technicznej) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŝący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. Kosztorys nakładczy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 3

4 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego Przekazanie placu budowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŝe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej Dokumentacja projektowa. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej część: projekty budowlanowykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie stanowić inaczej Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów jest waŝniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŝane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŝy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŝywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem norm hałasu, moŝliwością powstania poŝaru. 4

5 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciąŝają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŝe zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne słuŝby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niŝ określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania Ochrona przeciwpoŝarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŝyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. JeŜeli Wykonawca uŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich uŝycie spowodowało jakiekolwiek zagroŝenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŝenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego Ograniczenia obciąŝeń osi pojazdów. Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŝenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŝenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŝonych pojazdów i ładunków Bezpieczeństwo i higiena pracy. Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, plan bioz. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe 5

6 wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŝ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego RównowaŜność norm i przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŝ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŝszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. MATERIAŁY 2. 1 Źródła uzyskania materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 3 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 6

7 czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 4 Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŝliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uŝyciem materiału albo w okresie dłuŝszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŝe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 3. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŝycie sprzętu jest moŝliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŝąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 1 Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŝniony równieŝ do kontroli 7

8 wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 1 Program zapewniania jakości robót Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: organizację wykonywania robót, termin i sposób prowadzenia robót, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót zasady BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, wyposaŝenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i kontroli oraz zapis pomiarów, a takŝe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŝeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŝe zaŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 8

9 6. Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niŝ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. Zamawiający moŝe dopuścić do uŝycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie. W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności uŝytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, róŝnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich waŝne (aktualne) Aprobaty Techniczne. Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŝy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy placu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót w formie istotnych informacji uwagi i polecenia Zamawiającego, daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 9

10 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych, dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, inne informacje istotne dla przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŝone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŝdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŝne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. W zaleŝności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiór częściowy, c) odbiór ostateczny, d) odbiór pogwarancyjny. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 10

Specyfikacja ogólna Cisco Ciscoworks Sims 3 4 1

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja ogólna Cisco Ciscoworks Sims 3 4 1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja ogólna Cisco Ciscoworks Sims 3 4 1