Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001

Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001 to urządzenie, które zapewnia bezpieczną i zgodną z przepisami pielęgnację wody w Twoim domu. Urządzenie jest zaprojektowane do wychwytywania i usuwania zanieczyszczeń z wody, takich jak chlor, rdza, osady i inne zanieczyszczenia. Urządzenie jest łatwe w instalacji i wymaga minimalnej pielęgnacji. Wystarczy okresowo wymieniać filtry, aby zagwarantować, że woda pozostanie czysta i zdrowa. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemem oczyszczania wody miejskiej, jak i własnym systemem oczyszczania wody. Pielęgnacja Ge 162d9616p001 pozwala Ci cieszyć się czystą, zdrową wodą w domu i zapewnia bezpieczeństwo Twojej rodzinie.

Ostatnia aktualizacja: Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001

​W celu zmiany uprawnień użytkownika należy zalogować się do programu na konto Szefa (głównego użytkownika), a następnie:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja – Słowniki – Personel.

2. W oknie Personel zaznaczyć dane użytkownika i po lewej stronie wybrać opcję Popraw.

​​

3. Na liście, która się pokaże, należy nadać/odebrać uprawnienia poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie z lewej strony. Po wprowadzeniu wszystkich zmian edycję zatwierdzić przyciskiem OK.

Z Encyklopedia Zarządzania

Użytkownik
Polecane artykuły
 • Prawo własności intelektualnej
 • Autorskie prawa majątkowe
 • Crowdfunding
 • Podmiot prawa
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Dobra osobiste
 • Licencja BSD
 • Hand made
 • Internet

Użytkownik to osoba, grupa osób, instytucja lub organizacja, która ma prawo do użytkowania dobra (usługi, technologii, narzędzia) oraz do pobierania z niego pożytku. Użytkownik może korzystać z rzeczy w sposób podobny, lecz jednak nie identyczny jak czyni to jej właściciel.

Termin ten można rozumieć jako użytkownika według definicji prawnej lub jako osobę korzystającą z komputera oraz internetu.

Prawo użytkowe

Prawo użytkowania jest podobne do innych praw cywilnych (np. prawo dzierżawy), jednak różnica polega na tym, że użytkowanie jest prawem rzeczowym. Przedmiotem użytkowania może więc być tylko rzecz (ruchoma albo nieruchomość) lub prawo zbywalne.Z postaci użytkowania można wnioskować, że przedmiotem tego prawa może być rzecz niezużywalna, czyli taka, z której można korzystać bez jej zniszczenia. Jednak w praktyce zazwyczaj przedmiotem objęcia w posiadanie są także rzeczy zbywalne (np. pieniądze, zboże). Ma to przede wszystkim miejsce w sytuacji, gdy przedmiotem użytkowania jest pewna grupa przedmiotów, w skład której wchodzą rzeczy tych dwóch kategorii (np. działka z zapasem materiałów siewnych i nawozów).Użytkowanie jest prawem o charakterze osobistym, tzn. połączonym z osobą, która użytkuje dobro. Wiąże to się z tym z niezbywalnością użytkowania, która cechuje wszystkie kategorie użytkowania, bez względu na przedmiot użytkowania i podmioty użytkujące. Z tej przyczyny użytkowanie nie kwalifikuje się do spadku po użytkowniku i nie może stanowić ani przedmiotu majątku wspólnego, ani przedmiotu obrotu prawnego.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste należy do prawa rzeczowego, które przyznaje uprawnienia do użytkowania gruntów państwowych i samorządowych i umożliwia zaspokajanie różnych potrzeb społecznych, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Należy do prawa majątkowego, którym użytkownik wieczysty może swobodnie rozporządzać, a którego wartość ekonomiczna zbliża się do wartości nieruchomości. Prawo to wprowadzono do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, które zastąpiło wcześniejsze instytucje prawne, stwarzające podobnie jak użytkowanie wieczyste możliwość długookresowego korzystania osobom fizycznym i osobom prawnym z cudzych gruntów: wieczystą dzierżawę, prawo zabudowy, wieloletnie użytkowanie, własność czasową. Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. uchyliła bowiem inne formy prawne korzystania z gruntów państwowych w celu zabudowy, przekształcając je albo w prawo użytkowania, albo w prawo użytkowania wieczystego.

Uprawnienia użytkownika

Każdy użytkownik posiada uprawnienia oraz ograniczenia. Uprawnienia pozwalają na wykonywanie określonych czynności, ograniczenia tworzą przestrzeń skończonych możliwości dla użytkownika[1]. W związku z powyższym, użytkownik może poprawnie korzystać z czegoś, lub też nie.Użytkownik, który korzysta z czegoś poprawnie lub nie, może być pożądany lub niepożądany. Przykładowo Użytkownik sklepu internetowego, który jest jego klientem jest użytkownikiem pożądanym.

Użytkownik nie będący klientem sklepu internetowego, a jedynie generujący niepotrzebny ruch (haking, trolling) jest użytkownikiem niepożądanym.

Użytkownik korzystający np. z danej usługi wraz z innym użytkownikiem, staje się współużytkownikiem tej usługi. W związku z tym może mieć wyłączność, a także może być użytkownikiem wtórnym.Użytkowanie czegoś we współczesnych terminologiach, wiąże się z nadawaniem przywilejów (rang) użytkownikom. I tak jeden użytkownik może posiadać inne przywileje niż drugi. Przykładowo, jeden użytkownik forum internetowego ma inne prawa i przywileje niż drugi.

Bycie użytkownikiem nie ogranicza go tylko do korzystania z czegoś. Przykładowo, konstruktor samochodu może być również jego użytkownikiem. Administrator sieci może być jej użytkownikiem.

Rodzaje użytkowników

 • użytkownik komputera,
 • użytkownik końcowy,
 • użytkownik częściowy,
 • użytkownik zdalny,
 • użytkownik Internetu (internauta).

W wielu współczesnych językach branżowych użytkownikiem może także być jakaś technologia informatyczna, maszyna a nawet sztuczna inteligencja[2]. Przykładowo, system wirtualny jest użytkownikiem zasobów systemu gospodarza (matki), sztuczna inteligencja jest użytkownikiem interfejsu do komunikacji z żywym człowiekiem.

Użytkownik unikatowy

W środowiskach informatycznych istnieje także pojęcie unikalnego użytkownika (unikatowy, niepowtarzalny)[3]. Użytkownik taki klasyfikowany jest przez systemy informatyczne i może dotyczyć np. ilości odwiedzin na danym serwerze www poprzez niepowtarzalny adres IP jego komputera. Na tej zasadzie tworzone są statystyki ruchu w sieci internetowej unikalnych użytkowników komputerów.

Użytkownik incognito

Ostatnim rodzajem użytkownika jest osoba tzw. incognito, czyli osoba w systemach informatycznych nosząca rangę Gościa. Gość zazwyczaj posiada bardziej ograniczone przywileje w stosunku do zidentyfikowanego użytkownika. Ponadto można go zidentyfikować tylko częściowo, badając ruch w sieci konkretnego adresu IP komputera. Gość jest najniższą rangą dostępną w wielu systemach operacyjnych (np. MS Windows), stronach internetowych (np. mfiles. pl) oraz bazach danych.

Udział użytkownika w rozwoju mediów społecznościowych

Wraz z rozwojem narzędzi Web 2. 0, rodzaje interakcji użytkowników internetu przerodziły się z biernego przyswajania treści w jej tworzenie. Ludzie opisują wydarzenia związane z ich życiem prywatnym na blogach" komunikują się ze znajomymi na Facebooku, dodają zdjęcia na Pinterest, Instagramie i Flickr, piszą krótkie komentarze na Twitterze, oglądają filmy stworzone przez inne osoby na YouTube oraz przesyłają zdjęcia i filmy między sobą korzystając ze Snapchat. Sama możliwość dzielenia się treściami i przez nie wyrażania swoich emocji jest dla użytkowników social media najważniejsza. Korzystają z okazji opowiedzenia o sobie (również przez użytkowane marki), poznania nowych ludzi, udzielania rad, chwalenia się i narzekania. Nie są już tylko biernymi odbiorcami profesjonalnie przygotowanych treści przez organizacje. Aktywnie uczestniczą w tworzeniu i udostępnianiu własnych treści. Ta interaktywność stwarza wiele możliwości i wyzwań, również dla organizacji.

Bibliografia

 • Brzozowska-Woś M. (2015), Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, T. 1, s. 67-79, rys., bibliogr. 24 poz.
 • Dadańska K. (2014), Obrót użytkowaniem wieczystym - aspekty prawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36 T. 27-40, bibliogr. 20 poz.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy
 1. [3] Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania Microsoft, system: Windows 7, Definicja: użytkownik oprogramowania, 2013
 2. [2] Szczechura K., Informacja naukowa w Polsce: tradycja i współczesność, Rozdział: "Użytkownicy informacji: zarys problematyki ", 107-137, 1998
 3. [4] Pliszka S. - Dyrektor działu badań, Polskie badania Internetu (pei. org. pl), Artykuł: "Użytkownik internetu, czyli kto? ", 25. 11. 2013

Autor: Arkadiusz Wiktor, Dominika Przebięda

Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ


Dz. U. 2022. 0. 1360 t. j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Dział II. Użytkowanie

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 252. Użytkowanie rzeczy

Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).

Art. 253. Ograniczenie zakresu użytkowania§ 1. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy.
§ 2. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części.Art. 254. Niezbywalność użytkowaniaUżytkowanie jest niezbywalne.Art. 255. Wygaśnięcie użytkowaniaUżytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.Art. 256. Wykonywanie prawa użytkowaniaUżytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.Art. 257. Użytkowanie zespołu środków produkcji§ 1. Jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji, użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu środków produkcji. Jeżeli użytkowany zespół środków produkcji ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa własność jego poszczególnych składników z chwilą, gdy zostały mu wydane; po ustaniu użytkowania obowiązany jest zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba że inaczej zastrzeżono.Art. 258. Ponoszenie ciężarów w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielemW stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy.Art. 259. Nakłady właściciela na rzecz obciążoną użytkowaniemWłaściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Jeżeli takie nakłady poczynił, może od użytkownika żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.Art. 260. Nakłady użytkownika na rzecz obciążoną użytkowaniem§ 1. Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Jeżeli użytkownik poczynił nakłady, do których nie był obowiązany, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
Art. 261. Roszczenia osoby trzeciej przeciwko użytkownikowi dotyczące własności rzeczyJeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko użytkownikowi roszczeń dotyczących własności rzeczy, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela.Art. 262. Zwrot rzeczy po wygaśnięciu użytkowaniaPo wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania.Art. 263. Przedawnienie roszczeń właściciela przeciwko użytkownikowi§ 1. Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. (uchylony)Art. 264. Użytkowanie nieprawidłoweJeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).Art. 265. Użytkowanie praw§ 1. Przedmiotem użytkowania mogą być także prawa. Do użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy.
§ 3. Do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa.Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczneArt. 266. Wygaśnięcie użytkowania ustanowionego na rzecz osoby fizycznejUżytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią.Art. 267. Obowiązki i uprawnienia użytkownika§ 1. Użytkownik obowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie. Jednakże użytkownik gruntu może zbudować i eksploatować nowe urządzenia służące do wydobywania kopalin z zachowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego. Przed przystąpieniem do robót użytkownik powinien w odpowiednim terminie zawiadomić właściciela o swym zamiarze. Jeżeli zamierzone urządzenia zmieniałyby przeznaczenie gruntu albo naruszały wymagania prawidłowej gospodarki, właściciel może żądać ich zaniechania albo zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody. pl/kodeks-cywilny/k9/a4014/" title="Zakładanie w pomieszczeniach nowych urządzeń przez użytkownika">Art. 268. Zakładanie w pomieszczeniach nowych urządzeń przez użytkownikaUżytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca.Art. 269. żądanie zabezpieczenia od użytkownika§ 1. Właściciel może z ważnych powodów żądać od użytkownika zabezpieczenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu właściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy. Użytkownik może żądać uchylenia zarządu, jeżeli daje odpowiednie zabezpieczenie.Art. 270. Zabezpieczenie przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowymWłaściciel może odmówić wydania przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowym, dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia.Art. 2701. UchylonyRozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjneArt. 271. Użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przez rolnicze spółdzielnie produkcyjneUżytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa może być ustanowione na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako prawo terminowe lub jako prawo bezterminowe. W każdym razie użytkowanie takie wygasa z chwilą likwidacji spółdzielni.Art. 272. Budynki i urządzenia na gruncie Skarbu Państwa użytkowanym przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną§ 1. Jeżeli rolniczej spółdzielni produkcyjnej zostaje przekazany do użytkowania zabudowany grunt Skarbu Państwa, przekazanie budynków i innych urządzeń może nastąpić albo do użytkowania, albo na własność. Budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa stanowią własność spółdzielni, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu zostało zastrzeżone, iż mają się stać własnością Skarbu Państwa. Odrębna własność budynków i innych urządzeń, przewidziana w paragrafach poprzedzających, jest prawem związanym z użytkowaniem gruntu.Art. 273. Skutki wygaśnięcia użytkowania gruntu Skarbu Państwa przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąJeżeli użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną wygasło, budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane i stanowiące własność spółdzielni stają się własnością Skarbu Państwa. Spółdzielnia może żądać zapłaty wartości tych budynków i urządzeń w chwili wygaśnięcia użytkowania, chyba że zostały wzniesione wbrew społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu gruntu.Art. 274. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do drzew i innych roślin po wygaśnięciu użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąPrzepisy dotyczące własności budynków i innych urządzeń na gruncie Skarbu Państwa użytkowanym przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną stosuje się odpowiednio do drzew i innych roślin.Art. 275. Zmiana przeznaczenia użytkowanych przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną gruntów Skarbu PaństwaRolnicza spółdzielnia produkcyjna może zmienić przeznaczenie użytkowanych przez siebie gruntów Skarbu Państwa albo naruszyć ich substancję, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrzeżono.Art. 276. pl/kodeks-cywilny/k9/a4034/" title="Wkłady gruntowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej">Art. 277. Wkłady gruntowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej§ 1. Jeżeli statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub umowa z członkiem spółdzielni inaczej nie postanawia, spółdzielnia nabywa z chwilą przejęcia wniesionych przez członków wkładów gruntowych ich użytkowanie. Do wniesienia wkładów gruntowych nie stosuje się przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy ustanowieniu użytkowania nieruchomości. pl/kodeks-cywilny/k9/a4035/" title="Postanowienia statutu rolniczej spółdzielni produkcyjnej dotyczące wkładów gruntowych">Art. 278. Postanowienia statutu rolniczej spółdzielni produkcyjnej dotyczące wkładów gruntowychStatut rolniczej spółdzielni produkcyjnej może postanawiać, że - gdy wymaga tego prawidłowe wykonanie zadań spółdzielni - przysługuje jej uprawnienie do zmiany przeznaczenia wkładów gruntowych oraz uprawnienie do naruszenia ich substancji albo jedno z tych uprawnień.Art. 279. Własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie stanowiącym wkład gruntowy§ 1. Budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na gruncie stanowiącym wkład gruntowy stają się jej własnością. To samo dotyczy drzew i innych roślin zasadzonych lub zasianych przez spółdzielnię. W razie wygaśnięcia użytkowania gruntu działka, na której znajdują się budynki lub urządzenia będące własnością spółdzielni, może być przez spółdzielnię przejęta na własność za zapłatą wartości w chwili wygaśnięcia użytkowania. Drzewa i inne rośliny zasadzone lub zasiane przez spółdzielnię stają się własnością właściciela gruntu. pl/kodeks-cywilny/k9/s1976/">Rozdział IV. Inne wypadki użytkowaniaArt. 280. pl/kodeks-cywilny/k9/a4052/" title="Uchylony">Art. 281. pl/kodeks-cywilny/k9/a4053/" title="Uchylony">Art. 282. pl/kodeks-cywilny/k9/a4054/" title="Uchylony">Art. 283. pl/kodeks-cywilny/k9/a4055/" title="Inne wypadki użytkowania przez osoby prawne">Art. 284. Inne wypadki użytkowania przez osoby prawneDo innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.

Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001

Bezpośredni link do pobrania Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użytkownik i pielęgnacja Ge 162d9616p001