Wymiary i informacje dotyczące instalacji Craftsman 320 27666

Craftsman 320 27666 jest wielofunkcyjną stacją roboczą idealną do pracy na różnych projektach. Jest to stacja robocza z regulacją wysokości, która pozwala na łatwe dostosowanie wysokości blatu roboczego do Twoich potrzeb. Ma ona także wymiary 48 x 24 cali, co czyni ją odpowiednią do dużych i skomplikowanych projektów. Stacja ta jest wyposażona w ponad 30 dodatkowych funkcji, takich jak możliwość montowania szczotek, łatwy dostęp do narzędzi i wygodne schowki. Instalacja tej stacji roboczej jest prosta i można ją zrobić samodzielnie za pomocą dołączonej instrukcji. Jest to idealne rozwiązanie dla majsterkowiczów i hobbystów, którzy chcą mieć wygodne miejsce do pracy – Craftsman 320 27666 jest do tego idealnym wyborem.

Ostatnia aktualizacja: Wymiary i informacje dotyczące instalacji Craftsman 320 27666

Szczegóły
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Wodomierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do kontrolowania ilości zużytej wody. Aby odpowiednio dopasować go do instalacji, musimy określić: jakiej wielkości urządzenie potrzebujemy, sposób pomiaru oraz jakie są warunki montażu i eksploatacji. Najważniejsza jest jednak wielkość strumienia objętości wody, jaką dane urządzenie ma mierzyć.

Kryteria doboru wodomierzy
Typ, średnica, wielkość strumienia objętości oraz parametry metrologiczne wodomierza są dobierane odpowiednio do warunków użytkowania instalacji, uwzględniając:

 • spodziewany strumień objętości zgodny z normą EN4064 lub EN 14154,
 • temperaturową i chemiczną charakterystykę wody (np. obecność zanieczyszczeń), ciśnienie w instalacji,
 • dopuszczalne straty ciśnienia na wodomierzu,
 • możliwość osadzania się substancji z roztworu wewnątrz wodomierza,
 • dostępną przestrzeń i kształt rurociągu, umożliwiający instalację wodomierza i przyłączy.

Montaż wodomierzy na przyłączu
Podstawowe informacje dotyczące instalacji wodociągowych odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015. 1422 z dnia 2015. 09. 18).
Zgodnie z tymi przepisami instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie budynku w wodę, zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych (PN-ISO 4064-2 i PN-B-10720). Zestaw wodomierza głównego powinien być zainstalowany na połączeniu z siecią wodociągową wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej
wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej. Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową powinien być umieszczony w piwnicy budynku, jednak dopuszczalne też jest jego umieszczenie na parterze budynku. Miejsce jego umiejscowienia powinno być łatwo dostępne, zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli budynek jest niepodpiwniczony, ani nie ma możliwości umieszczenia wodomierza na parterze, można umieścić zestaw w studzience poza budynkiem. Szczegółowe wymagania dotyczące zabudowy oraz instalacji zestawów wodomierzy znajdują się
w Polskiej Normie.
Wodomierze można podzielić na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia i miejsca wbudowania:

 • mieszkaniowe jednostrumieniowe o wielkości Qn = 0, 6; 1, 0 i 1, 5 m³/h przeznaczone do zabudowy w mieszkaniu, szybie, w którym poprowadzone są instalacje, na klatce schodowej budynku itp.
 • domowe o wielkości Qn = 2, 5 m³/h i wielostrumieniowe o wielkościach Qn = 1, 5; 2, 5; 3, 5; 6, 0; 10 i 15 m³/h przeznaczone do zabudowy w budynku jedno- lub wielorodzinnym (np. w piwnicy lub w studzience wodomierzowej).
 • Wodomierze domowe należy instalować na instalacji wodociągowej lub przemysłowej wraz z odpowiednią armaturą przemysłową, tworzącą razem zestaw wodomierzowy. Zgodnie z wymaganiami norm PN–ISO4064–2 Ad1 i PN–B10720.
  Podczas instalacji wodomierza należy brać pod uwagę takie parametry jak:

 • położenie normalne pracy wodomierza,
 • zaburzenia hydrauliczne (kawitacja, gwałtowne falowanie wody, uderzenia dynamiczne wody, brak wody w instalacji),
 • temperatura wody,
 • względna wilgotność otoczenia,
 • ciśnienie wody,
 • przenoszenie drgań,
 • jakość wody (cząsteczki zawieszone),
 • wyładowania elektrostatyczne,
 • ciągłe pole magnetyczne,
 • inne warunki: mechaniczne, chemiczne, klimatyczne, elektryczne lub hydrauliczne.
 • Ważne przy instalacji

  1. Warunki instalacji i otoczenia powinny być takie, aby w określonym przez producenta czasie użytkowania wodomierz pozostawał w warunkach znamionowych użytkowania dla wszystkich wielkości wpływających.
  2. Pozycja pracy i orientacja wodomierza powinny być odpowiednie do jego typu, zgodnie z oznaczeniem na tarczy przez producenta pozycji montażu: H – oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie, V – oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie.
  3. Litera znajdująca się na tarczy wodomierza A, B, C, D (wg75/33 lub 79/830) lub wartość R – stosunku przepływu nominalnego do minimalnego (wg. 22/2004/WE) oznacza klasę dokładności wodomierza. Klasa A oznacza się najmniej dokładnymi parametrami metrologicznymi, co w świetle normy MID jest odpowiednikiem R10.
  4. Wiele typów wodomierzy jest wrażliwych na zaburzenia przepływu w dopływowej części instalacji, które powodują duże błędy pomiaru i przedwczesne zużycie wodomierza.

  Odnosi się to również w mniejszym stopniu do przepływu w części odpływowej. Występują dwa rodzaje zaburzeń, powodujące błędne wskazania poszczególnych wodomierzy:

 • zniekształcenie profilu prędkości – spowodowane przeszkodą blokującą część rurociągu, np: częściowo zamkniętym zaworem, źle dopasowanym połączeniem kryzowym, niewłaściwie umieszczonymi lub zwymiarowanymi uszczelkami, zaworem kulowym, zwężką, regulatorem przepływu, regulatorem ciśnienia itd.
 • zniekształcenie profilu zawirowania – spowodowaneprzeszkodą przysłaniającą światło rurociągu, np. : kolana położone w różnych płaszczyznach, kolano połączone razem ze zwężką, częściowo zamknięty zawór, pompą odśrodkową, kątowo umieszczonym otworem wlotowym rurociągu dopływowego do rurociągu głównego, w którym zainstalowano wodomierz.
 • ***

  W drugiej części artykułu omówione zostaną metody eliminacji zaburzeń, miejsce i sposób wbudowania wodomierzy mieszkaniowych i domowych oraz budowa studzienki.

  Opracowano na podstawie materiałów firm:
  Bmeters, Metron, Mirometr.

  Literatura:
  [1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze – DzU nr 40 poz. 360.
  [2] Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, gdzie zał. Nr 1 zawiera: zasadnicze wymagania specyficzne dla wodomierzy.
  [3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – DzU nr 77 poz. 730 zał. nr 6.
  [4] Dyrektywa nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych.
  [5] PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
  [6] PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  [7] PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.
  [8] PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
  [9] PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
  [10] PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.

  Autor: dr inż. Andrzej Świerszcz

  PN-EN 88-1+A1:2016-06 Wersja angielska Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia

  zabezpieczające do urządzeń gazowych — Część 1: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do 50 kPa włącznie

  PN-EN 125+A1:2016-02 Wersja angielska Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających paliwa gazowe — Termoelektromagnetyczne urządzenia nadzoru płomienia

  PN-EN 257:2013 Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających paliwa gazowe; (gr. cen. R)

  2. PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1: Stale (oryg)

  PN-EN 298:2012 Automatyczne układy sterowania przeznaczone do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe; (oryg. ); (gr. U)
  PN-EN 331:2016-04

   – wersja polska Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

  PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 Wersja polska Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

  PN-EN 416-1:2012 Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 1: Bezpieczeństwo; (gr. XB) 

  4. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg)

  5. PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady ogólne

  6. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne

  7. PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe (oryg)

  8. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje typów armatury

  9. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje elementów armatury

  10. PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje terminów

  11. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo – Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

  PN-EN 969:2012 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów — Wymagania i metody badań

  12. PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe

  13. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 2: Kołnierze żeliwne

  14. PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi (oryg)

  15. PN-EN 1092-4:2005 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium 

  16. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Pojęcia podstawowe i metodyka (oryg)

  PN-EN 1196:2011 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych — Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza

  17. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo – Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba łamania

  18. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo – Badania niszczące metalowych złączy spawanych – Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

  19. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN

  20. PN-EN 1349:2010 Armatura sterująca procesami przemysłowymi (oryg)

  PN-EN 1359:2017-11 – wersja angielska Gazomierze — Gazomierze miechowe

  23. PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

  PN-EN 1440:2016-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) — Kontrola okresowa 

  24. PN-EN 1473:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego – Projektowanie instalacji lądowych

  25. PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 1: Stale określone w normach europejskich

  26. PN-EN 1503-2:2003 Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 2: Stale nie określone w normach europejskich

  27. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

  28. PN-EN 1514-1:2001/Ap:2002 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

  29. PN-EN 1514-2:2008 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych

  30. PN-EN 1514-3:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką PTFE

  31. PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

  32. PN-EN 1514-4:2001/Ap1:2002 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

  33. PN-EN 1515-1: 2002 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 1: Dobór śrub i nakrętek

  34. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN

  35. PN-EN 1515-3:2005 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 3: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy (oryg)

  36. PN-EN 1515-4:2010 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (oryg)

  37. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania ogólne (oryg)

  PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 2: Rury

  PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki

  40. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura (oryg)

  41. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

  42. PN-EN 1562:2012 Odlewnictwo – Żeliwo ciągliwe (oryg)

  43. PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne (oryg)

  44. PN-EN 1591-1+A1:2009 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

  45. PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

  46. PN-EN 1591- 1+A1:2009/AC:2011 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

  47. PN-EN 1591-2:2008 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 2: Parametry uszczelek (oryg)

  PN-EN 1594:2014-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar — Wymagania funkcjonalne

  PN-EN 1643:2014-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe — Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających

  49. PN-EN 1759-1:2005 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 1: Kołnierze stalowe NPS od ¼ do 24 (oryg)

  50. PN-EN 1759-3:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe dorur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

  51. PN-EN 1759-4:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

  52. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar - Zalecenia funkcjonalne

  53. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu – Stacje pomiarowe gazu ziemnego – Wymagania funkcjonalne

  PN-EN 1854:2010 Wersja polska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe

  PN-EN 1854:2010/Ap1:2013-06 Wersja angielska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń

  spalających gaz

  54. PN-EN 1918- 5:2001 Systemy dostawy gazu – Podziemne magazynowanie gazu – Zalecenia funkcjonalne dotyczące urządzeń powierzchniowych

  55. PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa – Kurki kulowe stalowe

  56. PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne (oryg)

  57. PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

  58. PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

  59. PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

  60. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

  61. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A

  62. PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań B

  63. PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem

  64. PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej

  65. PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej

  66. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości

  67. PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

  68. PN-EN 10222-1:2000/A1:2004 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

  69. PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne – Wymiary, tolerancje i oznaczenie

  70. PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – Część 2: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty stożkowe wewnętrzne – Wymiary, tolerancje i oznaczenie

  71. PN-EN 10250-1:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania – Część 1: Wymagania ogólne

  72. PN-EN 10250-2:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania – Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne

  73. PN-EN 10253-1:2006 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 1: Stal węglowa do przeróbki plastycznej ogólnego przeznaczenia bez specjalnych wymagań dotyczących kontroli

  74. PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

  75. PN-EN 10288:2003 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Zewnętrznie wytłaczane, dwuwarstwowe powłoki polietylenowe

  76. PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym

  77. PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym

  78. PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Materiały bitumiczne nanoszone na gorąco na powłoki zewnętrzne

  79. PN-EN 10301:2006 Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie i przybrzeżne – Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji

  80. PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

  81. PN-EN 10329:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne złącz montażowych

  82. PN-EN 10339:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki wewnętrzne z żywicy epoksydowej nanoszonej w stanie ciekłym dla ochrony przed korozją

   PN-EN 12007-1:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym

  do 16 bar włącznie — Cześć 1: Ogólne wymagania funkcjonalne

   PN-EN 12007-2:2013-02/Ap1:2014-05 Wersja angielska Systemy dostawy gazu — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 2: Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)

   PN-EN 12007-3:2015-09 – wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali

   PN-EN 12007-4:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Cześć 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji

  PN-EN 12007-5:2014-07 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu

  roboczym do 16 bar włącznie — Część 5: Przyłącza — Specyficzne wymagania funkcjonalne

  87. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych – Taśmy i materiały kurczliwe

   PN-EN 12186:2015-02 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji — Wymagania funkcjonalne

   PN-EN 12261:2018-06 – wersja angielska Gazomierze — Gazomierze turbinowe

  91. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe (oryg)

  92. PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej – Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania dodatkowe (oryg)

  94. PN-EN 12279:2004/A1:2007 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – Wymagania funkcjonalne

  95. PN-EN 12308:2007 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego (LNG) – Badania przydatności uszczelek przeznaczonych do połączeń kołnierzowych używanych w rurociągach LNG

  PN-EN 12327:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

  97. PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze – Przeliczniki – Część 1: Przeliczanie objętości (oryg)

  98. PN-EN 12405-2:2012 Gazomierze – Przeliczniki – Część 2: Przeliczanie energii (oryg)

  PN-EN 12405-3:2016-04 Wersja angielska Gazomierze — Przeliczniki — Część 3: Komputer przepływu

  99. PN-EN 12474:2009 Ochrona katodowa rurociągów podmorskich

  PN-EN 12480:2015-07- wersja polska Gazomierze — Gazomierze rotorowe 

  102. PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych

  103. PN-EN 12516-1:2010 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 1: Metoda tabelaryczna do obudów stalowych armatury

  104. PN-EN 12516-2:2009 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów stalowych armatury

  105. PN-EN 12516-3:2007 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 3: Metoda doświadczalna

  106. PN-EN 12516-4:2010 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

  107. PN-EN 12560-1:2002 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

  108. PN-EN 12560-2:2002 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych

  109. PN-EN 12560-3:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką z PTFE

  110. PN-EN 12560-4:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe metalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

  111. PN-EN 12560-5:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 5: Metalowe pierścienie uszczelniające do kołnierzy stalowych

  112. PN-EN 12567:2004 Armatura przemysłowa – Armatura zaporowa do ciekłego gazu ziemnego (LNG) – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

  113. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa – Metoda ustalania wielkości elementu napędowego

  PN-EN 12583:2014-06 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Tłocznie — Wymagania funkcjonalne

  115. PN-EN 12627:2002 Armatura przemysłowa – Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

  116. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu – Spawanie stalowych układów rurowych – Wymagania funkcjonalne

  117. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów

  118. PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego (oryg)

  PN-EN 13175:2015-03 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

  119. PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

  120. PN-EN 13463-1:2010 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

  121. PN-EN 13463-3:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

  122. PN-EN 13463-5:2011 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c” (oryg)

  123. PN-EN 13463-6:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”

  124. PN-EN 13480–3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia (oryg)

  PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04 Wersja angielska Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 4: Wykonanie i montaż

  126. PN-EN 13480–5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania (oryg)

  127. PN-EN 13480–6:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych (oryg)

  128. PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej

  PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne — Wymagania ogólne

  129. PN-EN 13645:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego – Projektowanie instalacji lądowych ze zbiornikami magazynowymi o ładowności od 5 t do 200 t

  130. PN-EN 13709:2010 Armatura przemysłowa – Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne (oryg)

  PN-EN 13774:2013-07 Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar — Wymagania eksploatacyjne

  132. PN-EN 13787:2009 Elastomery stosowane w reduktorach ciśnienia gazu i współpracujących urządzeniach zabezpieczających o ciśnieniu wejściowym do 100 bar

  133. PN-EN 13942:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Zawory na rurociągach (oryg)

  PN-EN 14129:2014-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG

  PN-EN 14141:2013-11 Wersja angielska Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego — Wymagania eksploatacyjne i badania Data publikacji: 2013-11-14

  135. PN-EN 14161:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Rurociągowe systemy przesyłowe (oryg)

  136. PN-EN 14163:2005 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Spawanie rurociągów

  137. PN-EN 14163:2005/AC:2006 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Spawanie rurociągów

  138. PN-EN 14236:2010 Gazomierze domowe ultradźwiękowe

  PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji — Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

  PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07 Wersja polska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji — Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

  PN-EN 14459:2016-03 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne — Funkcje sterujące w systemach elektronicznych — Metody klasyfikacji i oceny 

  142. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych

  PN-EN 14570:2014-08 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Osprzęt naziemnych i podziemnych zbiorników do LPG

  143. PN-EN 14870-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych – Część 1: Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego (oryg)

  144. PN-EN 14870-2:2007 Przemysł naftowy i gazowniczy – Odprowadzenia, połączenia oraz kołnierze systemów rurociągów przesyłowych – Część 2: Połączenia

  145. PN-EN 14870-3:2009 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łączniki doprowadzające, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych – Część 3: Kołnierze

  146. PN-EN 15001-1:2009 Infrastruktura gazowa – Układy rurowe instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0, 5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 1 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla projektowania, materiałów, budowy, kontroli (oryg)

  147. PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa – Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0, 5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji

  148. PN-EN 15233:2009 Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem

  149. PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej

  150. PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par (oryg)

  PN-EN 16125:2016-04 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Układy rurociągów i ich mocowania — Faza ciekła i faza gazowa LPG

  PN-EN 16348:2013-10 Wersja polska Infrastruktura gazowa — System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla infrastruktury przesyłowej gazu i System Zarządzania Integralnością Rurociągu (PIMS) dla gazociągów przesyłowych — Wymagania funkcjonalne

  PN-EN 16436-1+A1:2016-04 Wersja angielska Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do

  stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej — Część 1: Węże i rury

  PN-EN 16617:2015-07 Wersja angielska Przewody rurowe — Zespoły falistych przewodów giętkich metalowych

  do gazu palnego — Wymagania eksploatacyjne, badania i cechowanie

  PN-EN 16830:2017-05 – wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe lub płynne — Funkcje sterujące w systemach elektronicznych — Funkcja sterująca temperaturą

  151. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu stałego

  152. PN EN 50443:2012 Skutki zakłóceń elektromagnetycznych w rurociągach wywoływane oddziaływaniem wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i/lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego (oryg)

  PN-EN 50465:2015-08 Wersja angielska Urządzenia gazowe — Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW

  153. PN-EN 50495:2010 Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem (oryg)

  154. PN-EN 60079-0:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Sprzęt – Podstawowe wymagania (oryg)

  155. PN-EN 60079-1:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

  156. PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”

  157. PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”

  158. PN-EN 60079-6:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

  159. PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

  160. PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1 Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe (oryg)

  161. PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i” (oryg)

  162. PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)

  163. PN-EN 60079-17:2008/AC:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)

  164. PN-EN 60079-18:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

  165. PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe Część 25: Systemy iskrobezpieczne (oryg)

  166. PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

  167. PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych (oryg)

  168. PN-EN 60534-1:2005 Przemysłowe zawory regulacyjne – Część 1 Terminologia i postanowienia ogólne (oryg)

  169. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (oryg)

  170. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem (oryg)

  171. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach (oryg)

  172. PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie – Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

  173. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

  174. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości

  175. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości

  176. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości

  177. PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

  178. PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

  179. PN-EN ISO 4126-1:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 1: Zawory bezpieczeństwa

  180. PN-EN ISO 4126-2:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa

  181. PN-EN ISO 4136:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych (oryg)

  182. PN-EN ISO 5167-1:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne

  183. PN-EN ISO 5167-2:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 2: Kryzy

  184. PN-EN ISO 5167-3:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 3: Dysze i dysze Venturiego

  185. PN-EN ISO 5167-4:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego.

  PN-EN ISO 5172:2008/A1:2012 Sprzęt do spawania gazowego — Palniki do spawania, podgrzewania i cięcia gazowego — Wymagania techniczne i badania; (oryg. C)

  186. PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)

  187. PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)

  188. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

  189. PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

  190. PN-EN ISO 6141:2010 Analiza gazu – Wymagania dotyczące certyfikatów dla gazów wzorcowych i gazowych mieszanin

  191. PN-EN ISO 6143:2010 Analiza gazu – Metody porównawcze do określania i sprawdzania składu gazowych mieszanin wzorcowych

  192. PN-EN ISO 6145-1:2011 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 1:Metody oznaczania

  193. PN-EN ISO 6145-5:2012 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 5: Kapilarne urządzenia do wzorcowania

  194. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów – Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)

  195. PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

  196. PN-EN ISO 6974-1:2012 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 1: ogólne wytyczne i obliczanie składu (oryg)

  197. PN-EN ISO 6974-2:2012 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 2: Statystyczne opracowanie wyników (oryg)

  198. PN-EN ISO 6974-5:2006 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 5: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z trzema kolumnami

  199. PN-EN ISO 6976:2008 Gaz ziemny – Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu

  200. PN-EN ISO 8491:2005 Metale Rury – Próba zginania

  201. PN-EN ISO 8492:2005 Metale Rury – Próba spłaszczania

  202. PN-EN ISO 8493:2005 Metale Rury – Próba roztłaczania

  203. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

  204. PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok (oryg)

  205. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni

  206. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związanej z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

  207. PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

  208. PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

  209. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

  210. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących (oryg)

  211. PN-EN ISO 10101-1:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 1: Wprowadzenie (oryg)

  212. PN-EN ISO 10101-2:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 2: Metoda miareczkowa (oryg)

  213. PN-EN ISO 10101-3:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 3: Metoda kulometryczna (oryg)

  214. PN-EN ISO 10497:2010 Badania armatury – Wymagania dotyczące próby ogniowej (oryg)

  PN-EN ISO 11623:2016-04 Wersja angielska Butle do gazów — Butle kompozytowe — Okresowa kontrola i badanie

  215. PN-EN ISO 10715:2005 Gaz ziemny – Wytyczne pobierania próbek

  216. PN-EN ISO 10723:2005 Gaz ziemny – Ocena działania procesowych układów analitycznych

  217. PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej (oryg)

  218. PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

  219. PN-EN ISO 10893-3:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

  220. PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 6 Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

  221. PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

  222. PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień (oryg)

  223. PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 10 Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

  224. PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

  PN-EN ISO 10961:2012 Butle do gazów — Wiązki butli — Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola;

  PN-EN ISO 11299-1:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część1: Postanowienia ogólne

  PN-EN ISO 11299-3:2013-07 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi 

  225. PN-EN ISO 12213-1:2011 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 1: Wprowadzenie wytyczne

  226. PN-EN ISO 12213-2:2010 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 2: Obliczenia z zastosowaniem składu molowego (oryg)

  227. PN-EN ISO 12213-3:2011 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 3: Obliczenia z zastosowaniem właściwości fizycznych

  228. PN-EN ISO 13443:2008 Gaz ziemny – Standardowe warunki odniesienia

  229. PN-EN ISO 13686:2010 Gaz ziemny – Określanie jakości

  PN-EN ISO 13734:2014-04 Wersja angielska Gaz ziemny — Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające — Wymagania i metody badań

  231. PN-EN ISO 14224:2010 Przemysł naftowy petrochemiczny i gazowniczy – Gromadzenie i wymiana danych dotyczących niezawodności i konserwacji sprzętu

  232. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność

  233. PN-EN ISO 15403-1:2010 Gaz ziemny – Gaz ziemny jako sprężone paliwo do pojazdów – Część 1 Określenie jakości

  234. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne

  235. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna spawania – Część 1 Spawanie łukowe,

  236. PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu

  237. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu

  238. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A2:2012 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu (oryg)

  239. PN-EN ISO 15761:2005 Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego

  240. PN-EN ISO 16664:2008 Analiza gazu – Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi – Wytyczne (oryg)

  PN-EN ISO 16960:2015-01 – wersja polska Gaz ziemny — Oznaczanie związków siarki — Oznaczanie całkowitej siarki metodą mikrokulometrii oksydacyjnej

  PN-ISO 17089-2:2017-06 – wersja polska Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych — Gazomierze ultradźwiękowe — Część 2: Gazomierze do zastosowań przemysłowych

  241. PN-EN ISO 17273:2011 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne

  242. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie wizualne złączy spawanych (oryg)

  PN-EN ISO 17778:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Kształtki, zawory i wyposażenie pomocnicze — Określenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu gazu a spadkiem ciśnienia

  243. PN-EN ISO 19739:2010 Gaz ziemny – Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej

  PN-EN ISO 21007-2:2013-07 Wersja angielska Butle do gazów — Identyfikacja i znakowanie z użyciem

  technologii częstotliwości radiowych — Cześć 2: Schematy liczbowe używane w identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych

  244. PN-EN ISO 21809-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 1 Powłoki poliolefinowe (3 warstwowe PE i 3 warstwowe PP) (oryg)

  245. PN-EN ISO 21809-2:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe

  PN-EN ISO 21809-3:2016-05 Wersja angielska Przemysł naftowy i gazowniczy — Powłoki zewnętrzne

  rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych — Część 3: Powłoki złączy polowych

  246. PN-EN ISO 21809-5:2010 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe (oryg)

  PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05 Wersja angielska Butle do gazów — Kontrola i konserwacja zaworów do butli

  247. PN-EN ISO-22825:2012 Badanie nieniszczące spoin – Badanie ultradźwiękowe – Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu (oryg)

  PN-EN ISO 23553-1:2014-07 Wersja angielska Urządzenia sterujące i zabezpieczające palników olejowych –Wymagania szczegółowe — Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne

  248. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania

  249. PN-ISO 9843:2012 Schłodzone lekkie węglowodory płynne – Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego – Metody ciągłe i okresowe

  PN-ISO 17089-1:2013 Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych — Gazomierze ultradźwiękowe — Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych; (gr. XA) 

  250. PN-ISO 20765-1:2010 Gaz ziemny – Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych – Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych

  251. PN-ISO 23874:2012 Gaz ziemny – Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów

  252. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

  253. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

  254. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

  255. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne

  256. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 2: Dokumentacja wspomagająca

  257. PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34 Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg)

  258. PKN-ISO/TS 16922:2012 Gaz ziemny – Wytyczne nawaniania gazów

  259. PKN-ISO/TR 11150:2012 Gaz ziemny – Temperatura punktu rosy węglowodorów i zawartość węglowodorów

  260. PN-B-01530:1969 Gazownictwo – Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie – Oznaczenie na planach i mapach

  261. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe – Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

  262. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny – Ocena jakości 

  263. PN-C-04752:2011 Gaz ziemny – Jakość gazu w sieci przesyłowej

  264. PN-C-04753:2011 Gaz ziemny – Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

  265. PN-E -05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne

  266. PN-E -05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona obostrzona

  267. PN-E -05003-05:1986 Ochrona przed korozją – Ochrona katodowa – Anody galwaniczne – Wymagania i badania

  268. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby rurociągów

  269. PN-M-34511:1994 Gazociągi i instalacje gazownicze – Reduktory o przepustowości do 60 m3/h na ciśnienie średnie – Wymagania i badania

  Łazienka zyskuje, gdy technika baterii pozostaje w tle. Dzięki schowanej w ścianie instalacji i przyłączom, łazienka nie tylko wygląda piękniej, ale jest w niej także więcej przestrzeni. W ten sposób instalacja podtynkowa zapewnia więcej przyjemności kąpieli pod prysznicem, jak również czysty efekt wizualny oraz więcej swobody ruchów w strefie wanny.

  iBox universal – wszechstronne rozwiązanie podtynkowe marki hansgrohe

  iBox universal to zestaw podstawowy kompatybilny z wieloma rozwiązaniami podtynkowymi marki hansgrohe. Dużym plusem dla inwestorów jest oferowana przez ten system swoboda projektowa. Dlaczego? Instalację elementu podstawowego zlecasz dziś (na przykład budując nowy dom), a dopiero na etapie późniejszym (na przykład w przyszłym roku), możesz wybrać baterię lub termostat, które Ci się podobają.

  W asortymencie marki hansgrohe znajdziesz ponad 200 rozwiązań do sterowania wodą w strefie prysznica i wanny - w wielu atrakcyjnych wariantach wzornictwa. To oferuje więcej czasu na wybór wyposażenia łazienki i zapobiega konieczności ponownego kucia ściany. Oprócz tego iBox universal ułatwia renowację: Wbudowany w ścianę zestaw podstawowy pasuje do wszystkich standardowych linii baterii hansgrohe i czyni wymianę elementów obsługi niezwykle prostą. Dzięki temu możesz w dowolnym momencie zamontować nowoczesny element obsługi, na przykład z technologią sterowania Select.

  Marzysz o głowicy prysznicowej z kilkoma rodzajami strumienia? Także w tym przypadku iBox universal jest właściwym wyborem, ponieważ został on opracowany z myślą o kompatybilności z wieloma rozwiązaniami funkcyjnymi.

  RainSelect - instalacja bazowa dla ekskluzywnego wyposażenia łazienki

  Za pomocą sterowania prysznicowego RainSelect teraz możesz wygodnie sterować swoją przyjemnością w kontakcie z wodą. Płaska sylwetka z metalu i szkła integruje się perfekcyjnie ze ścianą, duże przyciski termostatu umożliwiają intuicyjną obsługę. Ten elegancki efekt wzorniczy stał się możliwy do osiągnięcia dopiero w połączeniu z nowym sposobem instalacji: Element podstawowy RainSelect można zainstalować za pomocą standardowych narzędzi. Następnie można go połączyć na przykład z głowicą Rainmaker Select. Albo z inną dowolną głowicą prysznicową z jednym lub kilkoma rodzajami strumieni. Za pomocą RainSelect możesz sterować nawet pięcioma źródłami wody – na bazie tylko jednego elementu podstawowego.

  Pięknie uporządkowana strefa wanny - z główką prysznicową, która bezdźwięcznie chowa się w brzegu wanny

  Technikę armatury można zgrabnie ukryć pod brzegiem wanny. Jeśli wybierzesz na przykład armaturę wannową do montażu na brzegu wanny z główką prysznicową w zestawie, system Secuflex marki hansgrohe będzie właściwym uzupełnieniem. Zapewnia on bezdźwięczny powrót główki prysznicowej na miejsce i gwarantuje jej niezawodne działanie. Oprócz tego, chroni on także przestrzeń za wanną od szkód, które może wywołać woda. Otwarcie wanny nie jest konieczne - nawet w razie potrzeby naprawy czy kontroli w przyszłości. Można to zrobić bez problemu, bez unoszenia wanny lub jej demontażu. Również części zamienne można z łatwością wymienić od góry.

  Tak dla strefy prysznica, jak i wanny - aby znaleźć perfekcyjnie dopasowany element podtynkowy, przejdź do wybranego przez siebie artykułu. W dziale „Akcesoria i części zamienne“ znajdziesz wszystkie informacje na temat potrzebnego elementu podstawowego. Marka hansgrohe poleca także zasięgnąć porady u profesjonalnego instalatora. Fachowy montaż zapewni Ci długotrwałą radość z jakościowego produktu marki hansgrohe.

  Wymiary i informacje dotyczące instalacji Craftsman 320 27666

  Bezpośredni link do pobrania Wymiary i informacje dotyczące instalacji Craftsman 320 27666

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wymiary i informacje dotyczące instalacji Craftsman 320 27666